Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych

Publikacja jest trzecią częścią serii opracowań Autorek poświęconej prawom ofiar przestępstw. W odróżnieniu od dwóch poprzednich pozycji, nie dotyczy ona polskich regulacji prawnych, lecz przedstawia międzynarodowe standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw.

więcej

Autorzy: Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka,
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1385:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Zagadnienia wstępne
str. 11

Część I
Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka
str. 25


1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 25
1.1.1. Powszechna deklaracja praw człowieka z 10 grudnia 1948 r. (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) )
str. 25
1.1.2. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 19 grudnia 1966 r.
str. 33
1.2. Dokumenty Rady Europy
str. 45
1.2.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.
str. 45
1.3. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 60
1.3.1. Karta praw podstawowych
str. 60

Część II
Podstawowe uprawnienia ofiar przestępstw
str. 71


2.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 71
2.1.1. Deklaracja o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy z 29 listopada 1985 r.
str. 71
2.2. Dokumenty Rady Europy
str. 78
2.2.1. Europejska konwencja o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 24 listopada 1983 r.
str. 78
2.2.2. Rekomendacja nr R (85) 11 [Komitetu Ministrów dla państw członkowskich] w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym z 28 czerwca 1985 r.
str. 81
2.2.3. Rekomendacja nr R (97) 13 [Komitetu Ministrów dla państw członkowskich] odnosząca się do zastraszania świadków i prawa do obrony z 10 września 1997 r.
str. 84
2.2.4. Rekomendacja nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów)
str. 90
2.2.5. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec. (2006) 8 w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw z 14 czerwca 2006 r.
str. 119
2.3. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 131
2.3.1. Decyzja ramowa Rady w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym z 15 marca 2001 r. (2001/220/WSiSW)
str. 131
2.3.2. Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
str. 141

Część III
Szczególna ochrona kobiet i dzieci jako ofiar przestępstw w ogólnych dokumentach o ich prawach
str. 151


3.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 151
3.1.1. Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.
str. 151
3.1.2. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r.
str. 175
3.2. Dokumenty Rady Europy
str. 189
3.2.1. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r.
str. 189
3.2.2. Rezolucja nr 2 Europejskich Ministrów Sprawiedliwości o sprawiedliwości przyjaznej dla dzieci z 26 października 2007 r., MJU - 28 (2007) Resol. 2E
str. 198

Część IV
Niewolnictwo i praca przymusowa
str. 200


4.1. Dokumenty Ligii Narodów
str. 200
4.1.1. Konwencja w sprawie niewolnictwa z 25 września 1926 r.
str. 200
4.2. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 204
4.2.1. Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 7 września 1956 r.
str. 204
4.3. Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy
str. 211
4.3.1. Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej z 25 czerwca 1957 r.
str. 211
4.3.2. Konwencja nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 17 czerwca 1999 r.
str. 213

Część V
Handel ludźmi
str. 219


5.1. Dokumenty Ligii Narodów
str. 219
5.1.1. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z 30 września 1921 r.
str. 219
5.1.2. Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi z 11 października 1933 r.
str. 223
5.2. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 226
5.2.1. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 21 marca 1950 r.
str. 226
5.2.2. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii z 25 maja 2000 r.
str. 235
5.2.3. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r.
str. 245
5.2.4. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r.
str. 257
5.2.5. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 r.
str. 266
5.3. Dokumenty Rady Europy
str. 280
5.3.1. Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 16 maja 2005 r.
str. 280
5.4. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 305
5.4.1. Decyzja ramowa Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2002/629/WSiSW)
str. 305
5.4.2. Dyrektywa Rady 2004/81/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami
str. 312

Część VI
Przemoc domowa i wykorzystanie seksualne
str. 323


6.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 323
6.1.1. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet z 20 grudnia 1993 r. Rezolucja 48/104 Zgromadzenia Ogólnego
str. 323
6.2. Dokumenty Rady Europy
str. 327
6.2.1. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z 23 listopada 2001 r.
str. 327
6.2.2. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 12 lipca 2007 r.
str. 332
6.2.3. Rekomendacja Komitetu Ministrów nr R (85) 4 w sprawie przemocy w rodzinie z 26 marca 1985 r.
str. 359
6.2.4. Rekomendacja Komitetu Ministrów nr R (90) 2 w sprawie reakcji społecznych na przemoc w rodzinie z 15 stycznia 1990 r.
str. 362
6.2.5. Rekomendacja Komitetu Ministrów nr (91) 11 w sprawie wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, pornografii i prostytucji dziecięcej oraz handlu dziećmi z 9 września 1991 r.
str. 368
6.2.6. Rekomendacja Komitetu Ministrów nr R (93) 2 w sprawie medyczno-społecznych aspektów wykorzystywania dzieci z 22 marca 1993 r.
str. 370
6.2.7. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec. (2001) 16 w sprawie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym z 31 października 2001 r.
str. 372
6.2.8. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec. (2002) 5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z 30 kwietnia 2002 r.
str. 385
6.2.9. Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego 1666 (2004) 1 w sprawie ogólnoeuropejskiego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci z 23 czerwca 2004 r.
str. 401
6.2.10. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego 1624 (2008) - Zapobiegać pierwszej formie przemocy wobec dzieci: porzucenie noworodka z 27 czerwca 2008 r.
str. 404
6.3. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 407
6.3.1. Decyzja Rady z 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w internecie (2000/375/WSiSW)
str. 407
6.3.2. Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej
str. 413

Część VII
Tortury
str. 423


7.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 423
7.1.1. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r.
str. 423
7.1.2. Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 18 grudnia 2002 r.
str. 439
7.2. Dokumenty Rady Europy
str. 452
7.2.1. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 r.
str. 452

Część VIII
Przestępstwa z nienawiści (rasizm i ksenofobia)
str. 463


8.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 463
8.1.1. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r.
str. 463
8.1.2. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 30 listopada 1973 r.
str. 479
8.1.3. Międzynarodowa konwencja przeciw apartheidowi w sporcie z 10 grudnia 1985 r.
str. 485
8.2. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 494
8.2.1. Wspólne działanie z 15 lipca 1996 r. przyjęte przez Radę [Unii Europejskiej] na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące działania w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii
str. 494

Część IX
Terroryzm
str. 498


9.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
str. 498
9.1.1. Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników z 18 grudnia 1979 r.
str. 498
9.2. Dokumenty Rady Europy
str. 506
9.2.1. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z 16 maja 2005 r.
str. 506
9.2.2. Wytyczne Komitetu Ministrów dotyczące ochrony ofiar aktów terrorystycznych z 2 marca 2005 r.
str. 521
9.3. Dokumenty Unii Europejskiej
str. 526
9.3.1. Decyzja ramowa Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW)
str. 526

Ukryj

Opis:

Publikacja jest trzecią częścią serii opracowań Autorek poświęconej prawom ofiar przestępstw. W odróżnieniu od dwóch poprzednich pozycji (Prawa ofiar przestępstw i Uprawnienia pokrzywdzonego, Warszawa 2009), nie dotyczy ona polskich regulacji prawnych, lecz przedstawia międzynarodowe standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw. W zbiorze zamieszczono w pierwszej kolejności dokumenty o uniwersalnych prawach człowieka poświęcone uprawnieniom wszystkich ofiar, a następnie te, które zajmują się problemem zapewnienia szczególnej ochrony kobietom i dzieciom, przede wszystkim jako ofiarom przemocy domowej, wyzysku seksualnego i handlu ludźmi. Ponadto w zbiorze zawarto dokumenty dotyczące ofiar tortur, przestępstw z nienawiści oraz terroryzmu. Ocenę sytuacji ofiar przestępstw w Polsce na tle rozwiązań wypracowanych na forum międzynarodowym Autorki pozostawiają Czytelnikowi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-897-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 536
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Karne prawo / Formy popełnienia przestępstwa
Kod: KAM-1385:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów