Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Instytucja ułaskawienia w prawie polskim

Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski.

więcej

Autorzy: Piotr Rogoziński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1326:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz najważniejszych skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I

Uzasadnienie instytucji ułaskawienia w modelu sprawowania władzy państwowej
str. 17
1. Zagadnienia ogólne
str. 17
2. Miejsce ułaskawienia w systemie ustroju państwowego - geneza instytucji
str. 22
2.1. Wprowadzenie do rozważań na temat istoty prawa łaski
str. 22
2.2. Podmioty stosujące prawo łaski
str. 35
2.3. Model instytucji a jej kształt wynikający z historycznego rozwoju - próba zdefiniowania pojęcia
str. 39
3. Rola ułaskawienia w systemie ustroju państwowego
str. 46
3.1. Kryteria stosowania ułaskawienia: sprawiedliwość, humanitaryzm, racjonalność
str. 46
3.2. Problem celowości wprowadzenia do systemu prawnego instytucji ułaskawienia. Cele i skutki ułaskawienia
str. 60
3.3. Istota prawa łaski - podsumowanie
str. 70
4. Prawo łaski w świetle niektórych obcych systemów prawnych
str. 76
5. Ułaskawienie a międzynarodowe standardy praw człowieka
str. 81
6. Ułaskawienie a amnestia i abolicja. Problem dopuszczalności prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji
str. 89

Rozdział II

Ułaskawienie w świetle polskiego prawa konstytucyjnego
str. 106
1. Ułaskawienie w systemie prawa konstytucyjnego II Rzeczypospolitej
str. 106
2. Ułaskawienie w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1944-1989
str. 114
3. Ułaskawienie w polskim prawie konstytucyjnym od 1989 r.
str. 118
4. Podsumowanie
str. 134

Rozdział III

Karnoprocesowa regulacja ułaskawienia w ustawodawstwie polskim - rys historyczny
str. 150
1. Uregulowanie ułaskawienia w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.
str. 150
2. Uregulowanie ułaskawienia w kodeksie postępowania karnego z 1969 r.
str. 160

Rozdział IV

Zagadnienia związane z zakresem ingerencji organu stosującego prawo łaski w sytuację prawną ukształtowaną orzeczeniem przypisującym popełnienie czynu zabronionego w polskim prawie
str. 178
1. Elementy systemu źródeł prawa wyznaczające kształt instytucji ułaskawienia w polskim prawie
str. 178
2. Przedmiot aktu łaski
str. 196
3. Zakres podmiotowy aktu łaski
str. 250
4. Akt łaski a nieważność orzeczenia, kasacja i wznowienie postępowania
str. 264
5. Działanie aktu łaski pod względem czasu
str. 284
6. Zakres ingerencji organu stosującego prawo łaski
str. 301
7. Materialnoprawne skutki ułaskawienia
str. 337

Rozdział V

Powody (przyczyny) ułaskawienia. Ułaskawienie jako element polityki kryminalnej państwa
str. 397
1. Uwagi ogólne. Stosunek do kwestii zasad i dyrektyw stosowania sankcji
str. 397
2. Ułaskawienie a polityka kryminalna
str. 410
3. Problem klasyfikacji powodów (przyczyn) ułaskawienia
str. 423
4. Przegląd poszczególnych powodów (przyczyn) ułaskawienia
str. 436
5. Podsumowanie
str. 473

Rozdział VI

Ułaskawienie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. i postępowanie przy wydawaniu i wykonywaniu aktu łaski
str. 485
1. Uwagi wstępne
str. 485
2. Postępowanie w sprawie ułaskawienia w systemie postępowania karnego
str. 492
3. Przesłanki postępowania w sprawie ułaskawienia
str. 565
4. Przebieg postępowania w sprawie ułaskawienia
str. 635
4.1. Wprowadzenie
str. 635
4.2. Przebieg postępowania wszczętego na podstawie prośby
str. 641
4.3. Przebieg postępowania wszczętego z urzędu
str. 675
4.5. Wstrzymanie wykonania kary lub zarządzenie przerwy w jej wykonaniu (art. 568 k.p.k.)
str. 704
5. Postępowanie przy wydawaniu aktu łaski
str. 719
6. Postępowanie przy wykonywaniu aktu łaski
str. 737

Rozdział VII

Podsumowanie - wnioski de lege ferenda
str. 749

Bibliografia
str. 757

Ukryj

Opis:

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski. Nadto poruszone zostały również kwestie historycznoprawne z perspektywy ustrojowej oraz karnoprocesowej, problematyka praktyki ułaskawieniowej, roli tej instytucji jako elementu polityki kryminalnej państwa czy refleksji nad typowymi powodami mogącymi uzasadniać skorzystanie z tego konstytucyjnego prawa Prezydenta. Niezbędną ilustracją powyższych rozważań jest też omówienie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz naszkicowanie unormowania ułaskawienia w niektórych obcych systemach prawnych. Największe znaczenie w sferze zagadnień ulokowanych poza problematyką dogmatyki prawa polskiego ma niewątpliwie próba zarysowania teoretycznoprawnych podstaw ułaskawienia oraz uzasadnienia tej instytucji w modelu sprawowania władzy państwowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0056-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 784
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1326:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów