Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym

Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego.

więcej

Autorzy: Mikołaj Turzyński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0571:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu
str. 21

Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu
str. 23


1.1. Uwagi wstępne
str. 23
1.2. Pojęcie umowy leasingu
str. 24
1.3. Strony umowy leasingu
str. 25
1.4. Przedmiot umowy leasingu
str. 27
1.5. Opłaty leasingowe
str. 27
1.6. Forma umowy leasingu
str. 27
1.7. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
str. 28
1.8. Umowa leasingu a umowy najmu i dzierżawy
str. 31

Rozdział 2. Opodatkowanie stron umowy leasingu podatkiem dochodowym
str. 34


2.1. Uwagi wstępne
str. 34
2.2. Podstawowe pojęcia związane ze skutkami podatkowymi umów leasingu
str. 35
2.2.1. Pojęcie umowy leasingu do celów podatku dochodowego
str. 35
2.2.2. Okres trwania umowy leasingu
str. 36
2.2.3. Wartość hipotetyczna netto
str. 38
2.2.4. Wartość rzeczywista netto
str. 39
2.2.5. Normatywny okres amortyzacji
str. 39
2.2.6. Spłata wartości początkowej przedmiotu umowy
str. 39
2.3. Leasing o charakterze operacyjnym
str. 40
2.3.1. Warunki zaliczania umów leasingu do leasingu o charakterze operacyjnym
str. 40
2.3.2. Skutki podatkowe leasingu o charakterze operacyjnym dla korzystającego w podstawowym okresie umowy leasingu
str. 41
2.3.3. Skutki podatkowe leasingu o charakterze operacyjnym dla finansującego w podstawowym okresie umowy leasingu
str. 42
2.3.4. Skutki podatkowe po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu o charakterze operacyjnym
str. 42
2.4. Umowy leasingu o charakterze finansowym
str. 45
2.4.1. Warunki zaliczenia umów leasingu do leasingu o charakterze finansowym
str. 45
2.4.2. Konsekwencje podatkowe dla finansującego w trakcie trwania umowy
str. 46
2.4.3. Konsekwencje podatkowe dla korzystającego w trakcie trwania umowy
str. 46
2.4.4. Skutki podatkowe leasingu o charakterze finansowym po zakończeniu podstawowego okresu umowy
str. 47
2.5. Leasing gruntów
str. 50
2.5.1. Przychody i koszty uzyskania przychodu w podstawowym okresie trwania umowy
str. 50
2.5.2. Sprzedaż gruntu korzystającemu po zakończeniu podstawowego okresu umowy
str. 51
2.5.3. Oddanie gruntu korzystającemu do dalszego używania
str. 51
2.6. Wartość końcowa, opłaty za świadczenia dodatkowe, podatki i składki ubezpieczeniowe oraz kaucje
str. 52
2.7. Cesja wierzytelności z tytułu leasingu
str. 53
2.7.1. Przychody finansującego w przypadku sprzedaży należności z tytułu umowy leasingu operacyjnego stronie trzeciej
str. 54
2.7.2. Koszty uzyskania przychodu finansującego w przypadku sprzedaży należności z tytułu umowy leasingu operacyjnego stronie trzeciej
str. 54
2.8. Skutki podatkowe umów leasingu o charakterze zbliżonym do umów najmu i dzierżawy
str. 55
2.8.1. Konsekwencje podatkowe umów leasingu o charakterze zbliżonym do umów najmu lub dzierżawy w podstawowym okresie trwania umowy
str. 56
2.8.2. Skutki podatkowe umów leasingu o charakterze zbliżonym do umów najmu lub dzierżawy po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy
str. 56

Rozdział 3. Opodatkowanie umów leasingu podatkiem od towarów i usług
str. 57


3.1. Uwagi wstępne
str. 57
3.2. Klasyfikacja umów leasingu do celów podatku od towarów i usług
str. 58
3.3. Rozliczanie podatku od towarów i usług u finansującego
str. 60
3.4. Rozliczanie podatku od towarów i usług u korzystającego
str. 66

Część II. Umowy leasingu w rachunkowości
str. 69

Rozdział 4. Wprowadzenie do rachunkowości leasingu
str. 71


4.1. Uwagi wstępne
str. 71
4.2. Umowy leasingu jako umowy w trakcie realizacji
str. 74
4.3. Badania empiryczne w zakresie rachunkowości leasingu
str. 76
4.3.1. Badania wskazujące, że leasing operacyjny ma charakter zbliżony do umów leasingu kapitałowego i kredytu pod względem szacowania ryzyka
str. 76
4.3.2. Badania wskazujące na możliwość zwiększenia użyteczności informacji dotyczących leasingu poprzez kapitalizowanie wszystkich rodzajów leasingu
str. 78
4.3.3. Badania wskazujące na behawioralne aspekty zmian zasad rachunkowości leasingu
str. 79

Rozdział 5. Standaryzacja rachunkowości leasingu na przykładzie wybranych rozwiązań krajowych
str. 85


5.1. Uwagi wstępne
str. 85
5.2. Rachunkowość leasingu w USA
str. 87
5.2.1. Rachunkowość leasingobiorcy
str. 87
5.2.2. Rachunkowość leasingodawcy
str. 89
5.3. Rachunkowość leasingu w Wielkiej Brytanii
str. 91
5.3.1. Rachunkowość leasingobiorcy
str. 92
5.3.2. Rachunkowość leasingodawcy
str. 94

Rozdział 6. Umowy leasingu w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
str. 97


6.1. Uwagi wstępne
str. 97
6.2. Kierunki zmian w rachunkowości leasingu
str. 98
6.3. Regulacje Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 "Leasing"
str. 101
6.3.1. Cel i zakres MSR 17
str. 101
6.3.2. Definicje
str. 102
6.3.3. Klasyfikacja leasingu
str. 106
6.3.4. Leasing nieruchomości
str. 108
6.3.5. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych korzystających
str. 110
6.3.6. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych korzystających
str. 113
6.3.7. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych finansujących
str. 114
6.3.8. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych finansujących
str. 117
6.3.9. Sprzedaż i leasing zwrotny
str. 118
6.4. Ustalenie, czy umowa zawiera leasing
str. 119
6.5. Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu
str. 125
6.6. Specjalne oferty leasingowe - rachunkowość finansującego
str. 128
6.7. Leasing jako instrument finansowy
str. 129
6.7.1. Wymagania MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji w zakresie umów leasingu
str. 132
6.7.2. Ujawnianie informacji jakościowych
str. 132
6.7.3. Ujawnianie informacji ilościowych
str. 133

Rozdział 7. Standaryzacja rachunkowości leasingu w Polsce. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
str. 136


7.1. Uwagi wstępne
str. 136
7.2. Cel i zakres stosowania KSR 5
str. 138
7.3. Definicje
str. 140
7.4. Klasyfikacja leasingu przyjęta w KSR 5
str. 144
7.4.1. Leasing nieruchomości
str. 147
7.4.2. Kaucje w umowach leasingu
str. 148
7.4.3. Nakłady ponoszone przez korzystającego na przedmiot leasingu
str. 149
7.4.4. Opłaty leasingowe zależne od kursów walut i stóp procentowych
str. 149
7.5. Leasing operacyjny - ewidencja u korzystającego
str. 151
7.5.1. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego - ogólne zasady
str. 151
7.5.2. Ewidencja opłat z tytułu leasingu
str. 152
7.6. Leasing operacyjny - ewidencja u finansującego
str. 157
7.6.1. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u finansującego - ogólne zasady
str. 157
7.6.2. Ewidencja opłat z tytułu leasingu
str. 158
7.7. Leasing finansowy - ewidencja u korzystającego
str. 162
7.7.1. Ujęcie przedmiotu umowy leasingu w księgach rachunkowych korzystającego - ogólne zasady
str. 162
7.7.2. Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego
str. 163
7.7.3. Ogólne zasady podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową
str. 164
7.8. Leasing finansowy - ewidencja u finansującego
str. 176
7.8.1. Ujęcie należności z tytułu umowy leasingu w księgach rachunkowych finansującego - ogólne zasady
str. 176
7.8.2. Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową
str. 177
7.9. Leasing zwrotny
str. 184
7.9.1. Istota leasingu zwrotnego
str. 184
7.9.2. Leasing zwrotny u zbywcy/korzystającego
str. 185
7.9.3. Leasing zwrotny u nabywcy/finansującego
str. 189
7.10. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu
str. 190
7.10.1. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu przez korzystającego
str. 190
7.10.2. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu przez finansującego
str. 192
7.11. Uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego
str. 193
7.11.1. Warunki stosowania uproszczonej ewidencji umów leasingu finansowego
str. 193
7.11.2. Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą równomierną
str. 193
7.11.3. Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą sumy numerów okresów (metoda degresywna przybliżona)
str. 194
7.11.4. Uproszczone rozliczanie zmian opłat z tytułu leasingu finansowego opartych na kursie waluty obcej lub stopie procentowej
str. 196

Załącznik
str. 199

Wykaz aktów prawnych
str. 201

Literatura
str. 203

Wykaz schematów i tabel
str. 212

Ukryj

Opis:

Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-997-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 212
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0571:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów