Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Nauka administracji

Poszczególne fragmenty podręcznika są bardzo przydatne w analizowaniu współczesnej polskiej administracji publicznej. (...) Może on być przykładem, jak łączyć specyficzne sprawy państwowe z bardziej ogólnym, analitycznym wymiarem administracji publicznej i zarządzania publicznego.

więcej

Autorzy: Barbara Kudrycka (red.), Guy B. Peters (red.), Patrycja Joanna Suwaj (red.),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1302:W01D03  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.17

Wstęp (B. Guy Peters)
str.19

Dział I. Administracja publiczna, służba publiczna, sektor publiczny i nauka administracji: istota i pojęcia (red. Patrycja Joanna Suwaj)
str.27

Wprowadzenie (Patrycja Joanna Suwaj)
str.29

Rozdział 1. Pojęcie administracji publicznej (Patrycja Joanna Suwaj)
str.31
1.1. Administracja publiczna, różne sposoby rozumienia
str.31
1.1.1. Czym jest administracja publiczna?
str.31
1.1.2. Czym jest administracja?
str.32
1.1.3. Czym jest "publiczne" w administracji publicznej?
str.33
1.1.4. Różne podejścia do administracji publicznej i jej definicje
str.36
1.1.5. "Publiczne" v. "prywatne"
str.39
1.2. Administracja publiczna jako dyscyplina rozwijająca się
str.40
1.2.1. Paradygmat 1: dychotomia polityczno-administracyjna, 1900-1926
str.41
1.2.2. Paradygmat 2: podstawy administrowania, 1926-1937
str.42
1.2.3. Paradygmat 3: nauka administracji jako nauka polityczna, 1950-1970
str.46
1.2.4. Paradygmat 4: nauka administracji jako zarządzanie, 1956-1970
str.46
1.2.5. Paradygmat 5: administracja publiczna jako administracja publiczna (1970 do chwili obecnej)
str.47
1.2.6. Paradygmat 6: od rządu do rządzenia (1990 do chwili obecnej)
str.47
1.2.7. Podsumowanie
str.51
1.3. Funkcja i obszary działania administracji publicznej
str.52

Rozdział 2. Służba publiczna (Jan Pastwa)
str.57

Rozdział 3. Administracja publiczna i sektor publiczny (Małgorzata Wenclik)
str.59
3.1. Pojęcie sektora publicznego
str.59
3.2. Formy organizacji sektora publicznego
str.61
3.3. Zadania sektora publicznego
str.61
3.4. Funkcje sektora publicznego
str.62
3.5. Reformowanie sektora administracji publicznej - nowe podejście do sektora publicznego
str.63

Rozdział 4. Nauka administracji. Różne sposoby nauczania o administracji publicznej
str.67
4.1. Nauczanie administracji publicznej w państwach anglosaskich (Artur Modrzejewski)
str.67
4.2. Nauczanie administracji publicznej w modelu kontynentalnym (Agnieszka Czarkowska)
str.69
4.3. Nauczanie administracji publicznej w krajach skandynawskich (Robert Szczepankowski)
str.71
4.4. Współczesne podejście do nauczania administracji publicznej (Robert Szczepankowski)
str.71
Literatura
str.72

Dział II. Historia administracji (red. Piotr Fiedorczyk)
str.77

Wprowadzenie (Piotr Fiedorczyk)
str.79

Rozdział I. Administracja państw absolutnych w XVII i XVIII wieku
str.81
1.1. Absolutyzm klasyczny (Marcin Łysko)
str.81
1.2. Absolutyzm oświecony (Marcin Łysko)
str.85
1.3. Administracja w Polsce w czasach stanisławowskich (Piotr Fiedorczyk)
str.88

Rozdział 2. Model administracji w państwie liberalnym
str.94
2.1. Administracja we Francji w dobie rewolucji i reform napoleońskich (Marcin Łysko)
str.94
2.1.1. Administracja w dobie rewolucji francuskiej
str.94
2.1.2. Administracja we Francji i w Polsce w czasach napoleońskich
str.96
2.1.3. Administracja Księstwa Warszawskiego
str.98
2.2. Administracja a konstrukcja państwa prawnego (Marcin Łysko)
str.100
2.3. Samorząd terytorialny w Europie w XIX wieku (Agnieszka Brzostek)
str.102
2.4. Powstanie i rozwój sądownictwa administracyjnego w Europie (Piotr Fiedorczyk)
str.107
2.4.1. Sądowa kontrola administracji w Europie
str.107
2.4.2. Sądownictwo administracyjne w Polsce
str.109

Rozdział 3. Administracja II Rzeczypospolitej (Agnieszka Brzostek)
str.113
Wprowadzenie
str.113
3.1. Administracja centralna
str.113
3.2. Rządowa administracja terenowa
str.114
3.3. Samorząd terytorialny
str.118

Rozdział 4. Administracja w państwach totalitarnych (Karol Kuźmicz)
str.121
4.1. Administracja w Niemczech i Włoszech
str.121
4.1.1. Administracja w faszystowskich Włoszech
str.121
4.1.2. Administracja w III Rzeszy
str.122
4.2. Administracja w Związku Radzieckim
str.125
4.3. Administracja na ziemiach polskich pod okupacjami państw totalitarnych
str.129

Rozdział 5. Administracja Polski Ludowej (Hanna Konopka)
str.134

Wprowadzenie
str.134
5.1. Okres przejściowy (1944-1947)
str.135
5.1.1. Administracja centralna
str.135
5.1.2. Administracja terenowa
str.136
5.1.3. Administracja Ziemiami Odzyskanymi
str.137
5.1.4. Rady narodowe
str.137
5.1.5. Samorząd terytorialny
str.138
5.2. Okres kontynuacji prowizorium konstytucyjnego (1947-1952)
str.139
5.2.1. Sejm Ustawodawczy
str.139
5.2.2. Centralne organy wykonawcze
str.139
5.3. Administracja publiczna po 1952 r.
str.141
5.3.1. Organy władzy państwowej
str.141
5.3.2. Naczelne organy administracji państwowej
str.142
5.4. Administracja terenowa w latach 1950-1975
str.142
5.5. Reforma administracji terenowej w latach 1972-1975
str.145
5.5.1. I etap reformy
str.145
5.5.2. II etap reformy
str.145
5.5.3. III etap reformy
str.146
Literatura
str.149

Dział III. Teorie nauki administracji publicznej od początków nowożytności do rational choice theory (red. Adam Czarnota)
str.151


Wprowadzenie (Adam Czarnota)
str.153

Rozdział 1. Biurokracja i biurokratyzm w administracji publicznej (Sławomir Oliwniak)
str.155
1.1. Materializm historyczny K. Marksa i F. Engelsa
str.155
1.2. Idealny model biurokracji według Maxa Webera
str.156
1.3. Krytyka biurokracji Michela Croziera
str.159

Rozdział 2. Nowożytne podejście do administracji publicznej
str.161
2.1. Koncepcja administracji według Lorenza von Steina (Robert Szczepankowski)
str.161
2.2. Administracja i polityka w ujęciu Woodrowa Wilsona (Robert Szczepankowski)
str.162
2.3. Organizatorskie podejście do administracji Henriego Fasola (Robert Szczepankowski)
str.162
2.4. H.A. Simon o organizacji administracji i podejmowaniu decyzji (Sławomir Oliwniak)
str.164
2.5. Systemowe podejście do administracji L. Gulicka i L. Urwicka (Robert Szczepankowski)
str.167

Rozdział 3. Teoria racjonalnego wyboru (Robert Szczepankowski)
str.169
3.1. Teoria maksymalizacji
str.171
3.2. Teoria "kształtowania urzędu" (bureau-shaping theory)
str.172
Literatura
str.173

Dział IV. Zarządzanie publiczne (red. Bogusław Plawgo)
str.177
Wprowadzenie (Bogusław Plawgo)
str.179

Rozdział 1. Modele zarządzania publicznego (Bogusław Plawgo)
str.180

Rozdział 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji (Dariusz Perło)
str.187
2.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
str.187
2.2. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji - wybrane aspekty
str.188
2.2.1. Planowanie personelu
str.189
2.2.2. Rekrutacja i selekcja pracowników
str.189
2.2.3. Ocena pracowników
str.191
2.2.4. Wynagradzanie pracowników
str.194
2.2.5. Rozwój zasobów ludzkich
str.195

Rozdział 3. Zarządzanie jakością w administracji (Dariusz Perło)
str.197
3.1. Jakość i zarządzanie jakością
str.197
3.2. Uwarunkowania zarządzania jakością w administracji
str.200
3.3. Wybrane koncepcje i narzędzia zarządzania jakością w administracji
str.203
3.3.1. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000
str.203
3.4. Powszechny Model Oceny (Common Assessment Framework)
str.206
Rozdział 4. Strategiczne zarządzanie rozwojem (Bogusław Plawgo, Mariusz Citkowski)
str.209

4.1. Specyfika zarządzania strategicznego rozwojem jednostek terytorialnych
str.209
4.2. Opracowanie i implementacja strategii rozwoju
str.214

Rozdział 5. Marketingowa orientacja jednostek administracji samorządowej (Anna Augustyn)
str.219
5.1. Istota marketingu terytorialnego
str.219
5.2. Struktura i wdrażanie strategii marketingowej
str.220
Literatura
str.226

Dział V. Znaczenie prawa w administracji publicznej (red. Dariusz Ryszard Kijowski)
str.229

Wprowadzenie (Dariusz Ryszard Kijowski)
str.231

Rozdział 1. Prawo jako determinanta organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (Mirosław Wincenciak)
str.233
Wprowadzenie
str.233
1.1. Związanie administracji prawem
str.234
1.2. Stosowanie prawa przez administrację publiczną
str.236
1.3. Sądowa kontrola cywilnoprawnych form działania administracji
str.241
1.4. Ustrój administracji publicznej
str.242
Podsumowanie
str.243

Rozdział 2. Znaczenie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu administracji publicznej (Robert Suwaj)
str.244
Wprowadzenie
str.244
2.1. Funkcje procedur administracyjnych
str.244
2.2. Cel tworzenia procedur administracyjnych
str.246
2.3. Obszary występowania procedur administracyjnych
str.247
2.4. Standardy dobrej procedury
str.248
2.5. Regulacje prawne mogące oddziaływać na skuteczność procedur administracyjnych
str.250
Podsumowanie
str.251


Rozdział 3. Udział administracji w procesie tworzenia prawa (Marta Rękawek-Pachwicewicz)
str.253
3.1. Zagadnienia wstępne
str.254
3.2. Udział administracji w procesie tworzenia prawa powszechnego
str.259
3.3. Administracja jako twórca prawa
str.264
Podsumowanie
str.266
Literatura
str.267

Dział VI. Administracja publiczna i polityka publiczna (red. Patrycja Joanna Suwaj)
str.269

Wprowadzenie (Patrycja Joanna Suwaj)
str.271

Rozdział 1. Współczesne systemy polityczne - przegląd wybranych rozwiązań
str.272
1.1. Ustrój polityczny państwa a administracja publiczna (Grzegorz Kryszeń)
str.272
1.2. Administracja publiczna w różnych systemach rządów (Grzegorz Kryszeń, Robert Szczepankowski)
str.276
1.2.1. System parlamentarno-gabinetowy - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Grzegorz Kryszeń)
str.276
1.2.2. Racjonalizacja systemu parlamentarno-gabinetowego - Republika Federalna Niemiec (Grzegorz Kryszeń)
str.280
1.2.3. System prezydencki - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (Grzegorz Kryszeń)
str.282
1.2.4. System mieszany - Republika Francuska (Grzegorz Kryszeń)
str.285
1.2.5. Model nordycki (Robert Szczepankowski)
str.287
1.2.5.1. Państwo opiekuńcze determinantą modelu nordyckiego
str.287
1.2.5.2. Pryncypia państwa w modelu nordyckim
str.288
1.2.5.3. Model nordycki - ujęcie szwedzkie
str.289
1.2.5.4. Model nordycki - ujęcie fińskie
str.291

Rozdział 2. Polityzacja życia publicznego
str.295
2.1. Aparat polityczny a aparat biurokratyczny (Patrycja Joanna Suwaj)
str.295
2.2. Wpływ polityki i polityków na administrację publiczną (Mirosław Wincenciak)
str.299

Rozdział 3. Polityka publiczna jako instrument administrowania
str.303
3.1. Wokół pojęcia polityki i polityki publicznej (Patrycja Joanna Suwaj, Robert Szczepankowski)
str.303
3.2. Współczesne administrowanie (Robert Szczepankowski)
str.306
3.3. Instrumenty administrowania, formy działania administracji i polityka publiczna (Patrycja Joanna Suwaj)
str.308

Rozdział 4. Tworzenie polityki publicznej
str.312
4.1. Uwarunkowania tworzenia polityki publicznej (Małgorzata Wenclik)
str.312
4.2. Aktorzy polityki publicznej (Patrycja Joanna Suwaj, Małgorzata Wenclik)
str.313
4.3. Etapy polityki publicznej, "cykl" polityki publicznej (Patrycja Joanna Suwaj, Małgorzata Wenclik)
str.319
4.4. Wybrane polityki sektorowe w krajach Unii Europejskiej (Małgorzata Wenclik)
str.325
4.4.1. Polityka ochrony środowiska
str.325
4.4.2. Polityka regionalna
str.329

Rozdział 5. Wdrażanie polityki publicznej i jego paradoksy (Robert Szczepankowski)
str.331
5.1. O niektórych problemach decyzyjnych
str.331
5.2. Pojęcie paradoksu
str.331
5.3. Podstawy racjonalności polityki publicznej
str.332
5.4. Mechanizm powstawania paradoksu
str.335

Rozdział 6. Ocena polityki publicznej (Patrycja Joanna Suwaj, Barbara Uljasz)
str.337
6.1. Dlaczego należy oceniać politykę publiczną?
str.337
6.2. Uzasadnienie potrzeby ewaluacji działań publicznych, rola badań ewaluacyjnych
str.338
6.3. Kryteria oceny, metody badawcze i wykorzystanie wyników
str.339
Literatura
str.341

Dział VII. Administracja i społeczeństwo (red. Dorota Konopka)
str.345
Wprowadzenie (Dorota Konopka)
str.347

Rozdział 1. Legitymacja demokratyczna pośrednia i bezpośrednia (Dominik Kościuk)
str.348

Rozdział 2. Networking - współpraca administracji ze społeczeństwem
str.355
2.1. Formy współpracy (Anna Komarewska)
str.355
2.2. Trzeci sektor - definicja i miejsce we współczesnym państwie demokratycznym (Anna Komarewska)
str.357
2.2.1. Podstawowe fakty o trzecim sektorze w Polsce
str.360
2.2.2. Trzeci sektor w Europie
str.361
2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne (Alina Miruć)
str.362
2.4. Podmioty prywatne realizujące zadania publiczne - kontraktualizm (Alina Miruć)
str.365

Rozdział 3. Jawność życia publicznego (Piotr Sitniewski)
str.368
3.1. Składowe elementy określające istotę zasady jawności życia publicznego
str.368
3.2. Istnienie wolnych mediów
str.369
3.3. Dostęp do informacji publicznej
str.370
3.4. Nabór do urzędu
str.371
3.5. Public watchdogs
str.371
3.6. Prawo dostępu do informacji w ujęciu historycznym
str.373

Rozdział 4. Rola mediów masowych w komunikowaniu publicznym (Julita Sitniewska)
str.377
4.1. Komunikowanie masowe
str.377
4.2. Media masowe - społeczeństwo - władza
str.379
4.3. Komunikacja władzy ze społeczeństwem za pomocą mediów
str.381

Rozdział 5. Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej (Dorota Konopka)
str.383
5.1. Pojęcie patologii społecznej
str.383
5.2. Zachowania społeczno-patologiczne i zachowania dewiacyjne w działaniu administracji
str.384
5.3. Kapitał społeczny i zaufanie a instytucje publiczne
str.386
5.4. Patologia w administracji a zaufanie
str.387
Literatura
str.388

Dział VIII. Finanse administracji publicznej (red. Joanna Małgorzata Salachna)
str.393

Wprowadzenie (Joanna Małgorzata Salachna)
str.395

Rozdział 1. Budżety publiczne (Marcin Tyniewicki)
str.397
1.1. Pojęcie budżetu publicznego
str.397
1.2. Budżet publiczny a plan finansowy
str.398
1.3. Cechy budżetu publicznego
str.399
1.4. Funkcje budżetu publicznego
str.400
1.5. Specyfika budżetu Wspólnot Europejskich
str.400
1.6. Budżet publiczny w wybranych państwach
str.401

Rozdział 2. Dochody publiczne (Grzegorz Liszewski)
str.403
2.1. Uwagi wprowadzające
str.403
2.2. Klasyfikacja dochodów publicznych
str.404
2.3. Podatki
str.405
2.3.1. Cechy podatków
str.405
2.3.2. Rodzaje podatków
str.406
2.4. Opłaty
str.406
2.5. Subwencje i dotacje
str.407

Rozdział 3. Wydatki publiczne i ich efektywność (Marzanna Poniatowicz)
str.409
3.1. Istota i cele wydatków publicznych
str.409
3.2. Rodzaje wydatków publicznych
str.410
3.3. Wydatki publiczne w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej
str.411
3.4. Problematyka granic i efektywności wydatków publicznych
str.412

Rozdział 4. Budżetowanie (Grażyna Michalczuk)
str.415
4.1. Istota budżetowania
str.415
4.2. Rodzaje budżetów
str.415
4.3. Metody budżetowania
str.416
4.4. Doświadczenia we wdrażaniu metod programowania budżetowego
str.418

Rozdział 5. Zarządzanie budżetem (Juraj Nemec)
str.420
5.1. Rodzaje organizacji publicznych z punktu widzenia sporządzania budżetu
str.420
5.2. Wybrane metody zarządzania budżetem
str.421

Rozdział 6. Kontrola budżetu (Eliza Rurewicz)
str.427
6.1. Pojęcie, cechy i funkcje kontroli
str.427
6.2. Audyt i jego cechy
str.427
6.3. Kontrola finansowa a audyt wewnętrzny
str.428
6.4. Standardy kontroli budżetu
str.429
6.5. Sprawozdawczość jako element kontroli
str.429
6.6. Kontrola i audyt budżetu Wspólnot Europejskich
str.430
6.7. Kontrola i audyt budżetów publicznych w Polsce
str.431

Rozdział 7. Budżety publiczne i budżetowanie w Polsce (Joanna Małgorzata Salachna)
str.432
7.1. Budżet państwa
str.432
7.2. Budżet jednostek samorządu terytorialnego
str.435
7.3. Budżetowanie w Polsce - założenia i ich dotychczasowa realizacja
str.437

Rozdział 8. Dług publiczny w Polsce - wybrane aspekty (Marzanna Poniatowicz)
str.441
8.1. Pojęcie i istota długu publicznego
str.441
8.2. Rodzaje i typologia długu publicznego
str.442
8.3. Limity zadłużenia
str.442
8.4. Zarządzanie długiem publicznym
str.445
Literatura
str.446

Dział IX. Kadry w administracji publicznej (red. Jan Pastwa)
str.451

Wprowadzenie (Jan Pastwa)
str.453

Rozdział 1. Kadry sektora publicznego i administracji (Jan Pastwa)
str.454
1.1. Pojęcie kadr
str.454
1.2. Praca w sektorze budżetowym, w tym w administracji - implikacje
str.455

Rozdział 2. Zasoby ludzkie w administracji publicznej - rozwiązania prawne i organizacyjne
str.457
2.1. Przemiany modelu służby cywilnej w Polsce (Jacek Czaputowicz)
str.457
2.1.1. Periodyzacja przemian w służbie cywilnej po 1989 r.
str.457
2.1.2. Uregulowania dotyczące etyki służby cywilnej
str.459
2.1.3. System wynagrodzeń
str.460
2.1.4. Zewnętrzne oceny polskiego systemu służby cywilnej
str.461
2.2. Służby cywilne w wybranych państwach (Agnieszka Suławko-Karetko)
str.462
2.2.1. Służba cywilna w Wielkiej Brytanii
str.464
2.2.2. Służba cywilna we Francji
str.465
2.2.3. Służba cywilna w Niemczech
str.467
2.3. Służby Unii Europejskiej (Paula Anna Borowska)
str.469
2.3.1. Podstawa prawna
str.469
2.3.2. Ścieżka kariery
str.470
2.3.3. Kategorie zaszeregowania
str.471
2.3.4. Status urzędników Wspólnot
str.471
2.3.5. Prawa i obowiązki
str.472
2.3.6. Odpowiedzialność
str.472
2.3.7. Zakończenie służby
str.474

Rozdział 3. Rekrutacja i selekcja - dwie strony medalu (Robert Bartold)
str.476
3.1. Od rekrutacji otwartej do head huntingu
str.476
3.2. Selekcja - od konkursów do centrów oceny
str.481
3.3. Znaczenie procesów obsadzania stanowisk publicznych dla kultury organizacyjnej
str.484

Rozdział 4. Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika (Teresa Wydra)
str.486
4.1. Podstawowe obowiązki
str.486
4.2. Podstawowe prawa
str.487

Rozdział 5. Odpowiedzialność urzędników (Jan Pastwa)
str.489

Rozdział 6. Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr
str.492
6.1. Poszukiwanie właściwych metod oceny (Ewa Puzyna)
str.492
6.2. Rola poszczególnych aktorów w procesie motywacyjnym (Teresa Wydra)
str.494
6.3. Systemy płacowe na konkurencyjnym rynku pracy (Teresa Wydra)
str.495
6.4. Znaczenie procesów oceniania i motywowania dla realizacji strategii urzędu (Teresa Wydra)
str.497

Rozdział 7. Szkolenie i rozwój - w stronę organizacji uczącej się (Claudia Torres-Bartyzel)
str.498
7.1. Pamięć, rozwój i ciągłość
str.498
7.2. Znaczenie polityki rozwoju zasobów ludzkich dla urzędu i dla administracji
str.499
7.3. Rozwój zawodowy w administracji - cykl szkolenia
str.500
7.4. W stronę organizacji uczącej się
str.504
Literatura
str.505

Dział X. Etyka w administracji publicznej (red. Barbara Kudrycka, Małgorzata Perzanowska)
str.509

Wprowadzenie (Barbara Kudrycka)
str.511

Rozdział 1. Infrastruktura etyczna
str.513
1.1. Wprowadzenie (Małgorzata Perzanowska)
str.513
1.2. Budowanie i rola infrastruktury etycznej (Małgorzata Perzanowska)
str.513
1.3. Zasoby infrastruktury etycznej (Paula Anna Borowska)
str.516
1.3.1. Prawo
str.517
1.3.2. Organy
str.517
1.3.3. Przejrzystość
str.519
1.3.4. Odpowiedzialność
str.520
1.4. Procesy infrastruktury etycznej na przykładzie whistleblowers (Holger Michael Arndt, Hans Joachim Rieger, Thomas Wurm)
str.521
1.4.1. Kim są whistleblowersi?
str.521
1.4.2. Whistleblowing jako ważna cnota społeczeństwa obywatelskiego
str.521
1.4.3. Zwyczajni bohaterowie
str.523
1.4.4. Whistleblowing potrzebuje wsparcia
str.524
1.4.5. Whistleblowersi potrzebują ochrony
str.524
1.4.6. Whistleblowersi nie są donosicielami
str.525
1.4.7. Prawo do informowania musi być zagwarantowane
str.525
1.4.8. Demaskowanie jako zarządzanie zadaniami
str.526
1.4.9. Choć whistleblowing oznacza walkę z korupcją, osiąga znacznie więcej
str.526
1.4.10. Powinno się promować i popierać ochronę whistleblowersów
str.526
1.4.11. Należy wziąć pod uwagę skuteczne egzekwowanie praw osób zainteresowanych
str.527
1.4.12. Środki na promocję whistleblowingu są ważne
str.527
1.4.13. Whistleblowing wymaga uznania
str.528
1.5. Etyczne aspekty elektronicznego przetwarzania danych osobowych (Marek Budkiewicz)
str.528
1.5.1. Wprowadzenie
str.528
1.5.2. Przetwarzanie danych osobowych w sieciach komputerowych - źródła prawa
str.529
1.5.3. Pojęcie danych osobowych
str.530
1.5.4. Adres e-mail jako dane osobowe
str.531
1.5.5. Zasady ochrony danych osobowych w środowisku elektronicznym
str.531

Rozdział 2. Sztuka podejmowania rozstrzygnięć etycznych (Małgorzata Perzanowska)
str.533
Podsumowanie
str.537

Rozdział 3. Korupcja w administracji publicznej i inne patologie w administracji (Hans Joachim Rieger)
str.539

Rozdział 4. Etos urzędnika (Piotr Białas)
str.546

Rozdział 5. O roli kodeksów etycznych w administracji publicznej (Robert Suwaj)
str.550
Wprowadzenie
str.550
5.1. Etyka i moralność jako systemy wartości w określonej grupie zawodowej
str.550
5.2. Kodeksy etyczne w administracji i przyczyny ich tworzenia
str.551
5.3. Praktyczna przydatność kodeksów etycznych w administracji
str.553
Podsumowanie
str.554

Rozdział 6. Wartości etyczne wobec globalizacji (Gabriel Bartas, Ewa Moroz-Ustymowicz)
str.555
Podsumowanie
str.557
Literatura
str.558

Zakończenie (B. Guy Peters, Jon Pierre)
str.563
Przyszłość administracji publicznej
str.563
Administracja publiczna, zarządzanie, a może coś innego?
str.564
Centralizacja, decentralizacja, a może coś innego?
str.564
Politycy, "mandaryni", a może ktoś inny?
str.565
Obywatele czy "klienci"?
str.566
Podsumowanie
str.567


Ukryj

Opis:

Administracja publiczna w dużym stopniu wpływa na sukces władzy wykonawczej w państwie. Zarówno całe struktury administracji publicznej, jak i jej poszczególne jednostki przyczyniają się do powodzenia lub porażki w rządzeniu i dlatego istotne jest zrozumienie sposobów wykonywania przez administrację swoich zadań. Musimy również zdawać sobie sprawę, jakimi narzędziami dysponuje rząd i administracja publiczna oraz jak rząd interweniuje, by podnieść poziom życia swoich obywateli. Co więcej - ważne jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób zapewnić skuteczne funkcjonowanie administracji publicznej w demokracji, by mogła ona w sposób odpowiedzialny i etyczny świadczyć swoje usługi.

Poszczególne fragmenty podręcznika są bardzo przydatne w analizowaniu współczesnej polskiej administracji publicznej. (...) Może on być przykładem, jak łączyć specyficzne sprawy państwowe z bardziej ogólnym, analitycznym wymiarem administracji publicznej i zarządzania publicznego.

B. Guy Peters

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0001-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 568
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1302:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów