Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W książce przedstawiono prawne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania podejmowania negocjacji i mediacji w sferze publicznej, czyli w obszarze działań władzy wykonawczej, jak również sądowniczej i ustawodawczej.

więcej

Autorzy: Magdalena Tabernacka,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1244;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 17

Rozdział pierwszy
Istota negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 19


I. Negocjacje
str. 19
1. Pojęcie negocjacji
str. 19
2. Przedmiot negocjacji
str. 20
3. Formy i charakter prowadzenia negocjacji w sferze publicznej
str. 21
A. Negocjacje dwustronne, wielostronne i wielo-dwustronne
str. 21
B. Negocjacje o charakterze formalnym i nieformalnym
str. 23
C. Negocjacje jawne i niejawne
str. 24
4. Etapy procesu negocjacji
str. 26
A. Faza przedwstępna
str. 26
B. Faza wstępna negocjacji
str. 27
C. Faza właściwych rozmów
str. 28
D. Faza sporządzania dokumentów końcowych
str. 28
E. Faza akceptacji (faza ratyfikacyjna i publikacyjna)
str. 29
II. Mediacje
str. 29
1. Pojęcie i mechanizm mediacji
str. 29
2. Rola mediatora w procesie mediacji
str. 32
A. Rola mediatora a idea mediacji
str. 32
B. Nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami mediacji
str. 32
C. Umożliwianie prowadzenia mediacji i jej moderowanie
str. 33
D. Pośredniczenie w rozmowach pomiędzy stronami mediacji
str. 33
E. Przyjmowanie stanowisk stron mediacji
str. 34
F. Doradzanie stronom mediacji możliwych rozwiązań
str. 34
G. Udzielanie fachowych wyjaśnień co do znaczenia okoliczności faktycznych i prawnych
str. 35
H. Mediator jako osoba pomagająca stronom mediacji sformułować tekst porozumienia
str. 35
III. Regulacja prawna negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 35
1. Zakres regulacji prawnej
str. 35
2. Regulacja kompetencji do podejmowania czynności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 37
3. Regulacja prawna procedur i zakresu czynności
str. 39
IV. Struktury administracji publicznej i podmioty w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 40
1. Mediacje i negocjacje a struktury administracji publicznej
str. 40
2. Podmioty uczestniczące w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 42
A. Strony negocjacji i ich przedstawiciele
str. 42
B. Zespoły negocjacyjne
str. 43
C. Podmioty infrastrukturowe
str. 44
D. Fachowcy w negocjacjach
str. 45
3. Podmioty uczestniczące w mediacjach
str. 45
V. Formy i metody działania administracji stosowane w negocjacjach i mediacjach
str. 46
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 47

Rozdział drugi
Zakres przedmiotowy negocjacji w sferze publicznej
str. 49


I. Negocjacje prowadzące do zawierania umów publicznoprawnych
str. 49
1. Charakter negocjacji prowadzących do zawarcia umowy publicznoprawnej
str. 49
2. Negocjowanie umów publicznoprawnych zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 50
A. Negocjacje w celu utworzenia stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
str. 50
B. Negocjacje w celu utworzenia związków międzygminnych i związków powiatów
str. 51
C. Negocjacje w celu utworzenia porozumień komunalnych
str. 52
D. Negocjacje w celu utworzenia porozumień jednostek samorządu terytorialnego
str. 52
3. Negocjowanie kontraktów wojewódzkich
str. 53
4. Negocjowanie porozumień administracyjnych zawieranych w trybie art. 31 ustawy o administracji rządowej w województwie
str. 54
II. Negocjacje w ramach stosunków cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty w sferze publicznej
str. 55
1. Negocjacje przy zawieraniu i realizacji umów cywilnoprawnych
str. 55
2. Negocjacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
str. 57
III. Negocjacje w strukturach administracji publicznej
str. 58
1. Negocjacje w organach kolegialnych administracji publicznej
str. 58
2. Negocjacje w organach wspólnych
str. 59
3. Negocjacje prowadzące do powierzenia funkcji albo obsadzenia stanowiska
str. 59
IV. Negocjacje w stosunkach z obywatelami i adresatami działań administracji
str. 60
1. Negocjacje w ramach postępowania wnioskowego w trybie działu VII k.p.a. i w przedprocesowym stadium wyjaśniania sprawy
str. 60
2. Negocjacje lobbingowe i lobbing w negocjacjach
str. 62
3. Negocjacje obywatelskie i społeczne
str. 63
V. Negocjacje policyjne i kryzysowe
str. 65
VI. Negocjacje międzynarodowe
str. 66
1. Zakres negocjacji międzynarodowych
str. 66
2. Negocjacje międzynarodowe jako forma rozwiązywania sporów
str. 68
3. Negocjacje międzynarodowe służące podjęciu współpracy
str. 69
VII. Negocjacje akcesyjne
str. 70
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 73

Rozdział trzeci
Zakres przedmiotowy działań mediacyjnych w sferze publicznej
str. 74


I. Mediacje w sferze publicznej odbywające się na etapie postępowania sądowego
str. 74
1. Mediacje przed sądem administracyjnym
str. 74
A. Podstawa prawna
str. 74
B. Znaczenie instytucji
str. 74
C. Procedura postępowania
str. 75
D. Zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym
str. 76
E. Środki odwoławcze
str. 76
2. Mediacje w postępowaniu cywilnym, w którym uczestniczą podmioty o statusie publicznoprawnym
str. 77
A. Podstawa prawna
str. 77
B. Znaczenie instytucji
str. 77
C. Procedura postępowania
str. 77
D. Wymogi ustawowe odnośnie osoby mediatora
str. 79
E. Skutki mediacji
str. 79
II. Mediacja w postępowaniu administracyjnym i przed organem administracji
str. 80
1. Znaczenie prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym i przed organem administracji
str. 80
2. Mediacje prowadzące do zawarcia ugody administracyjnej
str. 81
A. Podstawa prawna
str. 81
B. Znaczenie instytucji
str. 81
C. Procedura postępowania
str. 81
D. Pozycja organu administracji jako mediatora w postępowaniu ugodowym
str. 82
E. Środki odwoławcze i środki prawne
str. 83
F. Skutki zawarcia ugody administracyjnej
str. 83
3. Mediacje prowadzone przy zawieraniu ugód regulowanych przepisami prawa materialnego
str. 83
A. Mediacje przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
str. 83
a. Podstawa prawna i znaczenie instytucji
str. 83
b. Postępowanie mediacyjne
str. 84
B. Mediacje w prawie łowieckim
str. 84
a. Podstawa prawna i znaczenie instytucji
str. 84
b. Postępowanie mediacyjne
str. 84
C. Mediacje prowadzące do zawarcia ugody w postępowaniu w przedmiocie rozgraniczania nieruchomości
str. 85
a. Podstawa prawna
str. 85
b. Znaczenie instytucji
str. 85
c. Procedura postępowania
str. 86
D. Mediacje prowadzone w celu zawarcia ugody regulowanej prawem wodnym
str. 87
E. Mediacje przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej
str. 88
a. Podstawa prawna
str. 88
b. Znaczenie instytucji
str. 88
c. Procedura postępowania
str. 88
III. Mediacje w świetle prawa karnego i procedury karnej
str. 89
1. Sprawiedliwość naprawcza i jej instytucje w Polsce
str. 89
2. Mediacje pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym w postępowaniu przygotowawczym
str. 90
A. Podstawa prawna
str. 90
B. Znaczenie instytucji
str. 90
C. Zasady odnoszące się mediacji w postępowaniu przygotowawczym
str. 91
D. Wymogi prawne dotyczące mediatora
str. 92
E. Procedura postępowania mediacyjnego
str. 93
F. Wady regulacji prawnej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą
str. 95
IV. Mediacje międzynarodowe
str. 96
1. Mediacje wśród form rozwiązywania sporów międzynarodowych
str. 96
2. Przykłady uregulowań i instytucji mediacji w stosunkach międzynarodowych
str. 96
A. Postanowienia ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu
str. 96
B. Mediacje prowadzone w ramach Światowej Organizacji Handlu
str. 97
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 98

Rozdział czwarty
Emocje w negocjacjach i mediacjach
str. 99


I. Emocje, ich ekspresja i percepcja
str. 99
1. Rodzaje emocji
str. 99
2. Percepcja emocji
str. 100
3. Ekspresja emocji
str. 102
4. Ekspresja i percepcja emocji a kultura
str. 102
II. Źródła emocji
str. 104
1. Procesy fizjologiczne jako źródła emocji
str. 104
2. Zachowanie jako źródło emocji
str. 104
3. Procesy poznawcze jako źródło emocji
str. 104
III. Emocje kontrolujące w negocjacjach i mediacjach
str. 105
1. Znaczenie emocji dla działania
str. 105
2. Lęk
str. 107
3. Poczucie winy i wstydu
str. 108
4. Zakłopotanie
str. 108
5. Radość
str. 109
IV. Wywoływanie konformizmu dzięki emocjom. Techniki wpływu społecznego wykorzystujące wpływ emocji na ludzkie działanie
str. 109
1. Siła wybaczenia
str. 109
2. Technika nadstawiania drugiego policzka
str. 110
3. Indukowanie poczucia winy
str. 110
A. Technika niekomunikowania wprost
str. 110
B. Groźba zerwania emocjonalnej lub trwałej więzi
str. 111
4. Huśtawka emocjonalna
str. 111
5. Wykorzystywanie siły empatii
str. 112
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 112

Rozdział piąty
Komunikacja w procesie negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 113


I. Komunikacja - niezbędny element negocjacji i mediacji
str. 113
1. Komunikacja społeczna
str. 113
2. Komunikowanie interpersonalne w mediacjach i negocjacjach
str. 114
A. Strategie komunikacyjne
str. 114
a. Wywoływanie uległości
str. 114
b. Wywieranie wrażenia
str. 114
c. Oszukiwanie
str. 115
3. Komunikowanie masowe
str. 115
II. Komunikacja werbalna w negocjacjach i mediacjach
str. 116
1. Znaczenie języka
str. 116
A. Język jako podstawowy czynnik umożliwiający komunikację
str. 116
B. Język jako społeczna cecha wyróżniająca i określająca status społeczny
str. 116
C. Język jako cecha określająca wiarygodność
str. 117
D. Język jako narzędzie autoprezentacyjne
str. 118
2. Zjawiska z zakresu komunikacji werbalnej mające znaczenie w komunikowaniu w procesie negocjacji i mediacji
str. 118
A. Teoria dostosowania mowy
str. 118
B. Zjawisko językowej inklinacji międzygrupowej
str. 119
C. Zjawisko języka poprawnego politycznie w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 119
D. Etykietowanie
str. 121
3. Rozumienie znaczenia wypowiedzi
str. 122
A. Język prawny i prawniczy
str. 122
B. Praktyka rozumienia znaczenia słów i wypowiedzi
str. 123
4. Międzykulturowe trudności w komunikacji werbalnej
str. 125
III. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach i mediacjach
str. 127
1. Znaczenie komunikacji niewerbalnej
str. 127
2. Elementy i kanały komunikacji niewerbalnej
str. 128
A. Równoczesność komunikowania
str. 128
B. Elementy behawioralne komunikacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 128
a. Ekspresja mimiczna twarzy
str. 128
b. Okulezja
str. 129
c. Kineza
str. 129
d. Dotyk i utrzymywanie dystansu interakcyjnego
str. 130
C. Elementy pozabehawioralne w negocjacjach i mediacjach
str. 131
a. Wykorzystanie czasu
str. 131
b. Sposób korzystania z przestrzeni i pozabehawioralne wyznaczniki statusu
str. 132
c. Styl ubierania się
str. 134
3. Funkcje komunikacji niewerbalnej w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 135
A. Regulowanie interakcji
str. 135
B. Wpływ na komunikację werbalną
str. 135
a. Zastępowanie słów
str. 135
b. Uzupełnianie i akcentowanie przekazu werbalnego
str. 136
4. Problem spójności sygnałów werbalnych i niewerbalnych
str. 136
5. Błędy w interpretacji w komunikacji niewerbalnej
str. 137
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 138

Rozdział szósty
Kulturowe, psychologiczne i społeczne uwarunkowania procesu mediacji i negocjacji w sferze publicznej
str. 139


I. Prawda, nieprawda i kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 139
1. Prawda jako wartość
str. 139
2. Paradygmaty i aksjomaty
str. 139
3. Prawda, fałsz i kłamstwo
str. 140
4. Naukowe koncepcje prawdy
str. 141
A. Prawda według Arystotelesa
str. 141
B. Prawda kontekstowa
str. 141
C. Teoria koherencyjna prawdy
str. 142
D. Pragmatyczna teoria prawdy
str. 142
E. Teoria konsensualna prawdy
str. 142
5. Kłamstwo w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 143
A. Rodzaje kłamstw i znaczenie kłamstwa
str. 143
B. O "wykrywaniu" kłamstwa
str. 144
6. Prawda jako przedmiot regulacji prawnej w sferze publicznej
str. 145
7. Technika uświadamiania hipokryzji
str. 147
II. Mediacje i negocjacje a kultura
str. 147
1. Percepcja zdarzeń, faktów i postaw warunkowana kulturowo
str. 147
A. Zjawisko etnocentryzmu
str. 147
B. Wpływ kultury na percepcję postaw i zachowań społecznych
str. 149
2. Kultura jako czynnik warunkujący zachowanie jednostki w odniesieniu do negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 150
A. Kulturowo-biologiczna determinacja ludzkiego zachowania
str. 150
B. Kultura a stosunki międzyludzkie
str. 151
C. Kultura a rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
str. 152
D. Argumentacja i porozumienie a kultura
str. 153
3. Wpływ kultury systemu administracji publicznej na negocjacje i mediacje
str. 153
III. Stereotypy a negocjacje i mediacje
str. 155
1. Pojęcie stereotypu i źródła stereotypów
str. 155
2. Wpływ stereotypów na ocenianie
str. 157
A. Uprzedzenia
str. 157
B. Dyskryminacja
str. 157
IV. Mediacje i negocjacje a środowisko społeczne
str. 158
1. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania socjologiczne
str. 158
2. Mediacje i negocjacje a uwarunkowania środowiska społecznego
str. 159
V. Mediacje i negocjacje a osobowość i umiejętności mediatora oraz uczestników negocjacji
str. 160
1. Uwarunkowania wpływu osobowości uczestników negocjacji i mediacji na ich przebieg
str. 160
2. Cechy i umiejętności uczestników negocjacji i mediatora mogące zwiększyć sukces prowadzonych rozmów
str. 161
A. Wysoka samoocena i poczucie dużej skuteczności własnej
str. 161
B. Cierpliwość, wytrwałość
str. 163
C. Umiejętność koncentracji na przedmiocie rozmów
str. 163
D. Umiejętność panowania nad emocjami
str. 164
E. Dociekliwość
str. 164
F. Niska skłonność do autorytaryzmu
str. 165
VI. Mediacje i negocjacje a płeć ich uczestników
str. 165
1. Biologiczne i kulturowe różnice między płciami
str. 165
2. Warunkowane płcią społeczne reakcje i umiejętności a negocjacje i mediacje
str. 167
A. Aprobata i konflikt
str. 167
B. Empatia
str. 167
C. Pamięć emocjonalna i percepcja sygnałów emocjonalnych
str. 168
D. Gniew
str. 168
VII. Autoprezentacja w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej
str. 169
1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania autoprezentacji w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 169
2. Błędy w postrzeganiu innych, które mogą wpływać negatywnie na przebieg i wynik negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 171
A. Podstawowy błąd atrybucji
str. 171
B. Błąd aureoli
str. 171
3. Strategie autoprezentacyjne w negocjacjach i mediacjach
str. 172
A. Strategie usprawiedliwiające możliwą porażkę
str. 172
a. Samoutrudnianie
str. 172
b. Deklarowane upośledzenie
str. 172
c. Behawioralne wzmacnianie rywala
str. 173
B. Autoprezentacja wybiórcza i wymijająca
str. 173
4. Zasady autoprezentacji warunkowane protokołem dyplomatycznym
str. 174
A. Formalizacja zasad
str. 174
B. Zasady odnoszące się do ubioru
str. 174
C. Zasady określające wzajemne kontakty
str. 176
a. Używanie tytułów odnoszących się do funkcji zawodowych i naukowych
str. 176
b. Zaproszenia i odpowiadanie na zaproszenia
str. 176
c. Zasady sporządzania i używania biletów wizytowych
str. 177
VIII. Mediacje i negocjacje a opinia publiczna
str. 178
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 181

Rozdział siódmy
Techniki wpływu społecznego i taktyki wykorzystywane w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej
str. 182


I. Kontakt bezpośredni i inne rodzaje kontaktu w mediacjach i negocjacjach
str. 182
1. Rodzaje kontaktu w negocjacjach i mediacjach
str. 182
2. Bezpośredniość kontaktu a efektywność komunikacji i wywoływanie uległości w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej
str. 183
II. Techniki odwołujące się do mechanizmów autoprezentacyjnych i egotystycznych w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 184
1. Technika personalnego zwracania się do partnera rozmów w trakcie publicznych negocjacji lub mediacji
str. 184
2. Technika wykorzystywania incydentalnego podobieństwa
str. 186
3. Technika świadka interakcji
str. 187
4. Prawienie komplementów
str. 187
III. Taktyki związane z wywieraniem presji
str. 188
1. Presja w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 188
2. Taktyka milczenia
str. 190
3. Argument zastosowania środków ochrony prawnej w negocjacjach i mediacjach
str. 191
4. Wywieranie presji przy użyciu groźby przemocy w mediacjach i negocjacjach w sferze publicznej
str. 192
A. Przemoc jako argument i przedmiot rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 192
B. Regulacja prawna skutków zagrożenia przemocą w kontaktach międzyludzkich jako czynnik mający związek z negocjacjami i mediacjami w sferze publicznej
str. 195
C. Regulacja prawna problemu zagrożenia wojną i interwencją zbrojną
str. 196
5. Taktyka presji faktów
str. 197
6. Wykorzystanie presji czasu
str. 198
7. Taktyka faktów dokonanych
str. 200
IV. Sekwencyjne techniki wpływu społecznego
str. 201
1. Zasady wywierania wpływu społecznego przy zastosowaniu technik sekwencyjnych
str. 201
2. Technika stopy w drzwiach
str. 201
3. Technika drzwi zatrzaśniętych przed nosem/drzwiami w twarz
str. 203
4. Technika niskiej piłki
str. 204
5. Taktyka dobrego i złego/dobrego i złego policjanta
str. 205
V. Taktyki negocjacyjne ułatwiające targowanie się w negocjacjach w sferze publicznej
str. 206
1. Technika wygórowanych żądań
str. 206
2. Taktyka wyższej instancji
str. 207
3. Sugerowanie potrzeby wzajemności
str. 209
4. Niestanowcza odmowa na wstępie
str. 210
VI. Wykorzystywanie przekonującego działania autorytetu
str. 211
1. Co i kto może wystąpić w roli autorytetu w negocjacjach i mediacjach
str. 211
2. Znaczenie autorytetu
str. 212
3. Techniki kreowania i uświadamiania autorytetu
str. 213
VII. Bodźce odbierane bez bezpośredniego udziału świadomości i manipulowanie zapachem w negocjacjach i mediacjach
str. 214
1. Wykorzystanie bodźców podprogowych i innych bodźców odbieranych bez bezpośredniego udziału świadomości w negocjacjach i mediacjach
str. 214
A. Mechanizm oddziaływania
str. 214
B. Mimowolne zapamiętywanie
str. 215
C. Wpływ na preferencje i sądy interpersonalne
str. 215
D. Możliwe obszary zastosowań w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 216
2. Wykorzystanie efektów wywieranych przez zapach w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 216
A. Zjawisko zapachu
str. 216
B. Zapach a wywieranie wpływu społecznego
str. 217
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 219

Rozdział ósmy
Trudności i niebezpieczeństwa w negocjacjach i mediacjach i sposoby przeciwdziałania im
str. 221


I. Zjawiska socjologiczne i psychologiczne mogące być zagrożeniem dla sprawnego przebiegu negocjacji lub mediacji
str. 221
1. Syndrom myślenia grupowego
str. 221
A. Opis zjawiska
str. 221
B. Symptomy myślenia grupowego
str. 223
2. Konflikty w trakcie negocjacji i mediacji
str. 224
A. Konflikty strukturalne
str. 224
B. Konflikty interpersonalne
str. 225
C. Konflikty interesów
str. 225
D. Konflikty wartości
str. 226
II. Obrona przed presją i zachowaniami ofensywnymi w negocjacjach i mediacjach
str. 226
1. Celowość obrony
str. 226
2. Sprawdzanie realności groźby
str. 227
3. Gra na zwłokę
str. 227
4. Taktyki negocjacyjne i techniki wpływu społecznego, które mogą być stosowane w warunkach presji
str. 228
A. Taktyka salami, taktyka małych kroków
str. 228
B. Taktyka tysiąca pretekstów (wyjątków)
str. 228
C. Technika zdartej płyty
str. 229
D. Technika przedefiniowania sytuacji
str. 230
5. Wybrane sposoby odpierania zachowań ofensywnych
str. 231
A. Zachowania ofensywne w negocjacjach i mediacjach
str. 231
B. Reakcja na ofensywne pytania
str. 231
III. Przeciwdziałanie zaburzeniom płynności toku rozmów i ryzyku zerwania rozmów w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 234
1. Identyfikacja zagrożeń dla trwania i płynności negocjacji
str. 234
2. Strategie pozwalające być przygotowanym na najgorsze
str. 235
A. Określenie zakresu rozmów
str. 235
B. Plan B, C, D…
str. 235
C. Ustalenie scenariusza rozmów
str. 236
3. Strategie pokonywania trudności
str. 237
A. Zmiana lub modyfikacja stylu prowadzenia rozmów
str. 237
B. Mediacje w negocjacjach
str. 237
C. Zmiana składu zespołów uczestników rozmów
str. 238
D. Zmiana scenariusza rozmów
str. 238
E. Metoda maratonu
str. 239
F. Metoda konfesjonału
str. 239
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 240

Rozdział dziewiąty
Sporządzanie dokumentów podczas negocjacji i mediacji w sferze publicznej
str. 241


I. Zasada pisemności w negocjacjach i mediacjach w sferze publicznej
str. 241
1. Zasada pisemności jako wymóg prawny
str. 241
A. Zakres regulacji prawnej
str. 241
B. Wzorce porozumień określone w Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi
str. 242
C. Zachowanie formy pisemnej w mediacjach
str. 244
2. Zasada pisemności jako wymóg rozsądku
str. 245
A. Utrwalanie przebiegu rozmów
str. 245
B. Przedstawianie ofert
str. 246
a. Forma i jakość edycji
str. 246
b. Korekta tekstu
str. 246
II. Dokumenty sporządzane podczas negocjacji i mediacji
str. 247
1. Dokumenty do własnego użytku stron
str. 247
2. Pisemne ustalenia wstępne
str. 248
A. Wstępne ustalenia
str. 248
B. Scenariusz negocjacji i terminarz mediacji
str. 248
3. Protokoły i stenogramy
str. 249
4. Listy intencyjne
str. 249
5. Rezolucje, umowy i ugody
str. 250
A. Ogólne zasady sporządzania dokumentów końcowych
str. 250
a. Udział specjalistów i korekta
str. 250
b. Udział stron rozmów i kompetentnych organów w sporządzaniu umowy
str. 251
c. Parafowanie i podpisanie umowy, ugody bądź aktu
str. 251
4. Zatwierdzenie i ratyfikacja
str. 252
Literatura wykorzystana w rozdziale
str. 252

Zbiór materiałów dydaktycznych
str. 253


I. Propozycje tematów prac zaliczeniowych
str. 253
II. Propozycje tematów prac magisterskich/licencjackich
str. 255
III. Testy sprawdzające wiedzę
str. 256
IV. Odpowiedzi do testów
str. 260

Wykaz literatury
str. 261

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono prawne, społeczne i psychologiczne uwarunkowania podejmowania negocjacji i mediacji w sferze publicznej, czyli w obszarze działań władzy wykonawczej, jak również sądowniczej i ustawodawczej. Zawiera ona - oprócz analizy przepisów prawa - przegląd klasycznych i najnowszych wyników badań z zakresu psychologii społecznej i socjologii, które powinny być znane osobom zajmującym się prowadzeniem mediacji i negocjacji. Opisane zostały zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną i publiczną w negocjacjach i mediacjach oraz uwarunkowania ich prowadzenia wynikające z różnic i podobieństw o charakterze kulturowym.

Praktyczną wartością opracowania jest rozdział dotyczący techniki sporządzania dokumentów w procesach negocjacji i mediacji, a także praktyki formalizowania dokonanych ustaleń, oraz rozdział dotyczący autoprezentacji osób biorących udział w sesjach mediacyjnych lub negocjacyjnych.

Adresaci:

Niniejsza publikacja jest podręcznikiem akademickim, ale będzie bez wątpienia przydatna również osobom zajmującym się negocjacjami i mediacjami, w których uczestniczą organy administracji publicznej i inne podmioty o statusie publicznym. Ujęto tu w sposób systematyczny informacje użyteczne zarówno dla osób występujących w negocjacjach i mediacjach w imieniu władz publicznych, jak i tych, które prowadzą negocjacje z organami administracji publicznej bądź uczestniczą w mediacjach prowadzonych przez takie organy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-978-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 296
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1244;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów