Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maria Danuta Głowacka, Jan Galicki, Ewa Mojs,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.04.2013 r.
Kod: ABC-0549;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 17

Słowo od Redaktorów
str. 19

CZĘŚĆ I
Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania
str. 21

Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne
str. 23

Zakład opieki zdrowotnej, formy organizacyjno-prawne, klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
str. 23

1.1. Wprowadzenie
str. 23
1.2. Publiczny zakład opieki zdrowotnej
str. 30
1.3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
str. 33
1.4. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
str. 35
1.5. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
str. 37
1.6. Podsumowanie
str. 38
Bibliografia
str. 38

Rozdział 2. Operatywne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
str. 40

Zarządzanie operacyjne, planowanie strategiczne, analiza
str. 40

2.1. Wprowadzenie
str. 40
2.2. Sformułowanie rezultatów analizy strategicznej
str. 50
2.3. Podsumowanie
str. 52
Bibliografia
str. 52

Rozdział 3. Strategiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
str. 53

Zarządzanie, zakład opieki zdrowotnej, strategia
str. 53

3.1. Wprowadzenie
str. 53
3.2. Podsumowanie
str. 80
Bibliografia
str. 80

Rozdział 4. Dynamiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
str. 82

Zarządzanie, zakład opieki zdrowotnej
str. 82

4.1. Wprowadzenie
str. 82
4.2. Systematyka form dynamicznego zarządzania
str. 83
4.3. Charakterystyka form dynamicznego zarządzania
str. 85
4.4. Zastosowanie zarządzania dynamicznego w zakładach opieki zdrowotnej
str. 90
4.5. Podsumowanie
str. 93
Bilbliografia
str. 93

Rozdział 5. Mobilność organizacji wobec zmian
str. 94

Organizacja, zmiana
str. 94

5.1. Wprowadzenie
str. 94
5.2. Źródła zmian
str. 94
5.3. Determinanty sprawnego działania organizacji
str. 95
5.4. Wpływ zasobów ludzkich na mobilność funkcjonowania organizacji
str. 96
5.5. Ocena skutków działań w organizacji
str. 98
5.6. Zmiany w organizacji
str. 99
5.7. Organizacje mobilne
str. 100
5.8. Podsumowanie
str. 104
Bibliografia
str. 104

Rozdział 6. Wdrażanie Jednorodnych Grup Pacjentów w lecznictwie zamkniętym jako element ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce
str. 106

Jednorodne Grupy Pacjentów, hospitalizacja, koszty
str. 106

6.1. Wprowadzenie
str. 106
6.2. Płatnik
str. 107
6.3. Katalog świadczeń
str. 112
6.4. Tworzenie systemu JGP
str. 114
6.5. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych
str. 118
6.6. Podsumowanie
str. 120
Bibliografia
str. 120

Rozdział 7. Zarządzanie wizerunkiem zakładu opieki zdrowotnej
str. 121

Zarządzanie, wizerunek, zakład opieki zdrowotnej
str. 121

7.1. Wprowadzenie
str. 121
7.2. Tożsamość zakładu opieki zdrowotnej
str. 122
7.3. Wizerunek zakładu
str. 122
7.4. Korzyści z właściwego wizerunku
str. 124
7.5. Postawy pacjentów wobec wizerunku
str. 124
7.6. Funkcje wizerunku
str. 125
7.7. Wartości jako podstawa tworzenia tożsamości i wizerunku
str. 126
7.8. Usługi medyczne a wizerunek
str. 127
7.9. Kontakty z otoczeniem a wizerunek
str. 127
7.10. Materialne elementy wizerunku
str. 128
7.11. Sposoby komunikowania wizerunku
str. 129
7.12. Udział w wydarzeniach jako sposób budowania wizerunku
str. 130
7.13. Współpraca z mediami
str. 131
7.14. Warunki skuteczności budowania wizerunku
str. 131
7.15. Wprowadzanie zmian i modyfikacji
str. 132
7.16. Podsumowanie
str. 133
Bibliografia
str. 133

Rozdział 8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
str. 134

System zarządzania bezpieczeństwem pracy, higiena pracy, warunki pracy, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 134

8.1. Wprowadzenie
str. 134
8.2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
str. 140
8.3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 142
8.4. Podsumowanie
str. 144
Bibliografia
str. 144

CZĘŚĆ II
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 147

Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 149

Zarządzanie, kierowanie, rekrutacja, selekcja
str. 149

1.1. Wprowadzenie
str. 149
1.2. Proces kierowania
str. 150
1.3. Zasady organizacji pracy
str. 151
1.4. Przywództwo
str. 152
1.5. Kompetencje menedżera ochrony zdrowia
str. 153
1.6. Proces rekrutacji i selekcji pracowników do zakładu opieki zdrowotnej
str. 155
1.7. Podsumowanie
str. 160
Bibliografia
str. 160

Rozdział 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 161

Zarządzanie, zasoby ludzkie, zakład opieki zdrowotnej
str. 161

2.1. Wprowadzenie
str. 161
2.2. Proces planowania zasobów ludzkich
str. 162
2.3. Proces oceniania pracowników (kontrola)
str. 166
2.4. Proces wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych
str. 171
2.5. Podsumowanie
str. 173
Bibliografia
str. 173

Rozdział 3. Ścieżki kariery i rozwój pracowników
str. 174

Ścieżka kariery, rozwój pracownika
str. 174

3.1. Wprowadzenie
str. 174
3.2. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zawodowego
str. 175
3.3. Indywidualne potrzeby rozwoju i osiągnięć
str. 177
3.4. Kierowanie karierą
str. 178
3.5. Inicjowanie kariery - perspektywa "od osoby" oraz "od organizacji" - bottom up i bottom down
str. 179
3.6. Kompetencje pracownika jako czynnik przyspieszający karierę zawodową
str. 181
3.7. Perspektywa organizacji - wybór najlepszego pracownika
str. 183
3.8. Diagnoza
str. 185
3.9. Podsumowanie
str. 187
Bibliografia
str. 188

Rozdział 4. Motywacja ekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi
str. 189

Motywacja ekonomiczna, zarządzanie, zasoby ludzkie
str. 189

4.1. Wprowadzenie
str. 189
4.2. Zasady wynagradzania
str. 192
4.3. Struktura wynagrodzeń
str. 195
4.4. Formy wynagrodzeń
str. 197
4.5. Specyfika wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej
str. 199
4.6. Podsumowanie
str. 201
Bibliografia
str. 201

Rozdział 5. Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 202

Motywacja pozaekonomiczna, zasoby ludzkie, zakład opieki zdrowotnej
str. 202

5.1. Wprowadzenie
str. 202
5.2. Modele skoncentrowane na potrzebach
str. 203
5.3. Teoria sprawiedliwości
str. 205
5.4. Model oczekiwań
str. 205
5.5. Teoria wzmocnienia
str. 206
5.6. Teoria treści
str. 206
5.7. Czynniki wzbudzające motywację do pracy
str. 207
5.8. Polityka awansowania
str. 208
5.9. Zwiększenie udziału w podejmowaniu decyzji
str. 208
5.10. Adekwatna kontrola pracy
str. 208
5.11. Komunikacja wewnętrzna
str. 209
5.12. Pozytywna atmosfera pracy
str. 210
5.13. Pochwała i uznanie
str. 210
5.14. Ewaluacja pracownicza
str. 211
5.15. Możliwość rozwoju zawodowego
str. 211
5.16. Podsumowanie
str. 212
Bibliografia
str. 212

Rozdział 6. Wartościowanie stanowisk pracy
str. 214

Stanowisko pracy, wartościowanie
str. 214

6.1. Wprowadzenie
str. 214
6.2. Funkcje i cele wartościowania pracy
str. 215
6.3. Metody wartościowania pracy
str. 217
6.4. Metody wartościowania pracy UMEWAP
str. 221
6.5. Przebieg procesu wartościowania pracy
str. 224
6.6. Podsumowanie
str. 227
Bibliografia
str. 227

Rozdział 7. Efektywność pracy i jakość opieki medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 228

Efektywność pracy, system zarządzania jakością, medycyna oparta na faktach, bezpieczeństwo pacjentów
str. 228

7.1. Wprowadzenie
str. 228
7.2. Przydatność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w procesie poprawy efektywności pracy
str. 229
7.3. Podsumowanie
str. 243
Bibliografia
str. 244

CZĘŚĆ III
Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu
str. 247

Rozdział 1. Komunikacja asertywna w organizacjach
str. 249

Asertywne komunikowanie się, funkcje komunikacji, style komunikacji, skuteczność komunikacji
str. 249

1.1. Wprowadzenie
str. 249
1.2. Sposób komunikowania się w organizacji
str. 250
1.3. Struktura procesu komunikowania się
str. 251
1.4. Skuteczność komunikowania się
str. 254
1.5. Funkcje komunikacji w organizacjach zadaniowych
str. 254
1.6. Komunikowanie się w organizacji
str. 256
1.7. Bariery w procesie komunikacji
str. 257
1.8. Podsumowanie
str. 259
Bibliografia
str. 260

Rozdział 2. Rozwiązywanie konfliktów
str. 261

Metody zarządzania konfliktem, strategie reagowania na konflikt, detektory konfliktu, zniekształcenia percepcyjne
str. 261

2.1. Wprowadzenie
str. 261
2.2. Pojęcie, źródła i rodzaje konfliktów w organizacji
str. 262
2.3. Dynamika przebiegu konfliktu
str. 263
2.4. Mechanizmy utrudniające rozwiązanie konfliktu
str. 265
2.5. Konsekwencje konfliktu w organizacji
str. 265
2.6. Strategie reagowania w sytuacji konfliktu
str. 267
2.7. Zarządzanie konfliktem
str. 269
2.8. Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacji
str. 272
2.9. Podsumowanie
str. 275
Bibliografia
str. 275

Rozdział 3. Proces podejmowania decyzji
str. 277

Decyzja, proces, strategia, kreatywność
str. 277

3.1. Wprowadzenie
str. 277
3.2. Typy decyzji
str. 278
3.3. Indywidualne, grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji
str. 280
3.4. Rola informacji w podejmowaniu decyzji
str. 281
3.5. Kreatywne rozwiązywanie problemów decyzyjnych
str. 282
3.6. Podsumowanie
str. 283
Bibliografia
str. 283

Rozdział 4. Radzenie sobie ze stresem
str. 284

Stres, poziom motywacji, stresowy, stresory psychologiczne, zasoby odporności na stres, radzenie sobie, kontrola (SOC)
str. 284

4.1. Wprowadzenie
str. 284
4.2. Stres
str. 284
4.3. Zasoby odporności na stres
str. 291
4.4. Radzenie sobie ze stresem
str. 291
4.5. Podsumowanie
str. 293
Bibliografia
str. 294

Rozdział 5. Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich
str. 295

Samoocena, styl życia, zarządzanie, rozwój
str. 295

5.1. Wprowadzenie
str. 295
5.2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju
str. 297
5.3. Filozofia życiowa
str. 300
5.4. Zagrożenia dla zmiany w człowieku
str. 301
5.5. Problemy wynikające ze zmiany
str. 301
5.6. Podsumowanie
str. 302
Bibliografia
str. 303

CZĘŚĆ IV
Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 305

Rozdział 1. Standaryzacja i optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 307

Standaryzacja, optymalizacja, zapasy, środki trwałe
str. 307

1.1. Wprowadzenie
str. 307
1.2. Standaryzacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 307
1.3. Przykładowy problem zaopatrywania w leki apteczek oddziałowych
str. 309
1.4. Optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 310
1.5. Proces optymalizacji - proces dynamicznych zmian dostosowawczych
str. 311
1.6. Metody optymalizacji w zarządzaniu zapasami
str. 313
1.7. Metody optymalizacji w zarządzaniu środkami trwałymi
str. 316
1.8. Podsumowanie
str. 319
Bibliografia
str. 319

Rozdział 2. Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 320

Zasoby rzeczowe, zapasy, środki trwałe
str. 320

2.1. Wprowadzenie
str. 320
2.2. Pojęcie zasobów rzeczowych. Rodzaje zasobów rzeczowych występujących w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 320
2.3. Pojęcie zarządzania zasobami rzeczowymi
str. 323
2.4. Czynniki odgrywające kluczową rolę w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 324
2.5. Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 325
2.6. Proces decyzyjny w planowaniu zasobów rzeczowych w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 329
2.7. Przewodzenie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 330
2.8. Organizowanie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 332
2.9. Mechanizmy gospodarowania zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej na wybranych przykładach
str. 332
2.10. Kontrola w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 338
2.11. Typy kontroli
str. 339
2.12. Etapy i cele kontroli
str. 340
2.13. Kryterium mierzalności wyznacznikiem skutecznego systemu kontrolnego
str. 340
2.14. Analiza techniczno-ekonomiczna w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 341
2.15. Podsumowanie
str. 343
Bibliografia
str. 344

Rozdział 3. Ewidencja księgowa zasobów fizycznych w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 345

Środki trwałe, materiały, amortyzacja, umorzenie środków trwałych
str. 345

3.1. Wprowadzenie
str. 345
3.2. Ewidencja rzeczowego majątku trwałego
str. 346
3.3. Ewidencja materiałów
str. 350
3.4. Inwentaryzacja zasobów rzeczowych
str. 353
3.5. Podsumowanie
str. 355
Bibliografia
str. 356

CZĘŚĆ V
Zarządzanie zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 357

Rozdział 1. Mechanizm zarządzania zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 359

Zasoby finansowe, pieniądz, przepływy pieniężne, fundusze, zjawiska finansowe, instrumenty finansowe, decyzje finansowe, fundusz, kontrola finansowa, planowanie finansowe, zasoby finansowe, zarządzanie
str. 359

1.1. Wprowadzenie
str. 359
1.2. Zasoby finansowe i ich przepływy w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 360
1.3. Istota i uwarunkowania zarządzania zasobami finansowymi
str. 364
1.4. Planowanie finansowe i jego metodyka
str. 368
1.5. Gromadzenie i wydatkowanie zasobów finansowych
str. 377
1.6. Kontrola finansowa
str. 386
1.7. Podsumowanie
str. 389
Bibliografia
str. 390

Rozdział 2. Wycena wartości zakładu opieki zdrowotnej i jej przydatność w zarządzaniu
str. 391

Wycena wartości zakładu, metody dochodowe wyceny wartości, metody rynkowe wyceny wartości, metody majątkowe wyceny wartości, dynamiczne zarządzanie
str. 391

2.1. Wprowadzenie
str. 391
2.2. Pojęcie wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej i podstawy jej przeprowadzania
str. 391
2.3. Metody wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej
str. 393
2.4. Przydatność wyceny wartości zakładu opieki zdrowotnej do zarządzania nim
str. 397
2.5. Podsumowanie
str. 399
Bibliografia
str. 399

Rozdział 3. Rachunkowość finansowa w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 400

Rachunkowość, aktywa, pasywa, bilans
str. 400

3.1. Wprowadzenie
str. 400
3.2. Pojęcie rachunkowości
str. 400
3.3. Struktura i funkcje rachunkowości
str. 402
3.4. Zasady rachunkowości
str. 405
3.5. Metody rachunkowości
str. 406
3.6. Bilans i jego istota
str. 407
3.7. Rachunek zysków i strat oraz jego istota
str. 409
3.8. Podsumowanie
str. 411
Bibliografia
str. 411

CZĘŚĆ VI
Zarządzanie zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 413

Rozdział 1. Nowoczesne technologie w kontekście diagnozy, terapii i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
str. 415

Produkty, systemy informatyczne, technologie medyczne
str. 415

1.1. Wprowadzenie
str. 415
1.2. Warunki korzystnych zmian
str. 416
1.3. Podsumowanie
str. 426
Bibliografia
str. 426

Rozdział 2. Mechanizm zarządzania zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 427

Zasoby informacji, zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą
str. 427

2.1. Wprowadzenie
str. 427
2.2. Fundament mechanizmu zarządzania zasobami informacji
str. 428
2.3. Praktyczny kontekst mechanizmu zarządzania zasobami informacji
str. 431
2.4. Podsumowanie
str. 439
Bibliografia
str. 440

Rozdział 3. Ochrona danych w zakładach opieki zdrowotnej
str. 441

Ochrona danych, dane osobowe, dane wrażliwe, tajemnica lekarska
str. 441

3.1. Wprowadzenie
str. 441
3.2. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
str. 442
3.3. Ochrona danych wrażliwych
str. 444
3.4. Ochrona i udostępnianie dokumentacji medycznej
str. 445
3.5. Ochrona danych a zasady zachowania tajemnicy lekarskiej
str. 449
3.6. Podsumowanie
str. 452

Bibliografia
str. 452

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja w całości poświęcona została tematyce zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Autorzy swoją uwagę skupiają zarówno na twardych, jak i miękkich obszarach zarządzania zakładami ochrony zdrowia. Obszary twarde, kwantyfikowalne, dające sie wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych, stanowią fundament działań zarządczych. Obszary miękkie dotyczą kompetencji psychologicznych w zarządzaniu, w tym związanych z zarządzaniem zespołem, budowaniem optymalnej kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, budowania celów zawodowych kadry menedżerskiej.

Książka jest kompendium aktualnej wiedzy związanej z zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej. Przedstawia także praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w zarządzaniu organizacją.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-603-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 456
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0549;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów