Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maria Danuta Głowacka, Jan Galicki, Ewa Mojs,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2013 r.
Kod: ABC-0549:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Słowo od redaktorów
str. 17

CZĘŚĆ I
Podmiot leczniczy i mechanizmy zarządzania
str. 19

Rozdział pierwszy. Podmiot wykonujący działalność leczniczą i jego formy organizacyjno -prawne
str. 21


Podmiot wykonujący działalność leczniczą, rodzaje działalności leczniczej, formy organizacyjno-prawne, zakład opieki zdrowotnej

1. Wprowadzenie
str. 21

2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
str. 24

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - osobowość prawna
str. 25

4. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
str. 27

5. Działalność lecznicza
str. 28

6. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 30

7. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - przekształcenia
str. 31

8. Podsumowanie
str. 33

Bibliografia
str. 34

Rozdział drugi. Operatywne zarządzanie podmiotem leczniczym
str. 35


Zarządzanie operacyjne, planowanie strategiczne, analiza

1. Wprowadzenie
str. 35

2. Sformułowanie rezultatów analizy strategicznej
str. 44

3. Podsumowanie
str. 46

Bibliografia
str. 46

Rozdział trzeci. Strategiczne zarządzanie podmiotem leczniczym
str. 47


Zarządzanie, podmiot leczniczy, strategia

1. Wprowadzenie
str. 47

2. Strategie
str. 48

3. Podsumowanie
str. 73

Bibliografia
str. 74

Rozdział czwarty. Dynamiczne zarządzanie podmiotem leczniczym
str. 75


Zarządzanie, podmiot leczniczy

1. Wprowadzenie
str. 75

2. Systematyka form dynamicznego zarządzania
str. 76

3. Charakterystyka form dynamicznego zarządzania
str. 78

4. Zastosowanie zarządzania dynamicznego w podmiotach leczniczych
str. 84

5. Podsumowanie
str. 87

Bibliografia
str. 87

Rozdział piąty. Mobilność organizacji wobec zmian
str. 88


Organizacja, zmiana

1. Wprowadzenie
str. 88

2. Źródła zmian
str. 88

3. Determinanty sprawnego działania organizacji
str. 89

4. Wpływ zasobów ludzkich na mobilność funkcjonowania organizacji
str. 90

5. Ocena skutków działań w organizacji
str. 92

6. Zmiany w organizacji
str. 93

7. Organizacje mobilne
str. 93

8. Podsumowanie
str. 98

Bibliografia
str. 98

Rozdział szósty. Dążenie do optymalizacji wydatków na świadczenia medyczne przez wdrażanie nowych narzędzi wyceny usług zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
str. 99


Jednorodne grupy pacjentów, hospitalizacja, koszty, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

1. Wprowadzenie
str. 99

2. Płatnik
str. 100

3. Narzędzia wyceny usług w lecznictwie zamkniętym
str. 105

4. Tworzenie systemu JGP
str. 108

5. Grupy świadczeń Specjalistycznych
str. 113

6. Podsumowanie
str. 115

Bibliografia
str. 116

Rozdział siódmy. zarządzanie wizerunkiem podmiotu leczniczego
str. 117


Zarządzanie, wizerunek, podmiot leczniczy

1. Wprowadzenie
str. 117

2. Tożsamość podmiotu leczniczego
str. 117

3. Wizerunek podmiotu
str. 118

4. Korzyści z właściwego wizerunku
str. 120

5. Postawy pacjentów wobec wizerunku
str. 120

6. Funkcje wizerunku
str. 121

7. Wartości jako podstawa tworzenia tożsamości i wizerunku
str. 122

8. Usługi medyczne a wizerunek
str. 123

9. Kontakty z otoczeniem a wizerunek
str. 124

10. Materialne elementy wizerunku
str. 124

11. Sposoby komunikowania wizerunku
str. 125

12. Udział w wydarzeniach jako sposób budowania wizerunku
str. 127

13. Współpraca z mediami
str. 127

14. Warunki skuteczności budowania wizerunku
str. 128

15. Wprowadzanie zmian i modyfikacji
str. 129

16. Podsumowanie
str. 130

Bibliografia
str. 130

Rozdział ósmy. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
str. 132


System zarządzania bezpieczeństwem pracy, higiena pracy, warunki pracy, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Wprowadzenie
str. 132

2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
str. 137

3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
str. 139

4. Podsumowanie
str. 142

Bibliografia
str. 143

CZĘŚĆ II
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym
str. 145

Rozdział pierwszy. zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym
str. 147


Zarządzanie, kierowanie, rekrutacja, selekcja

1. Wprowadzenie
str. 147

2. Proces kierowania
str. 147

3. Zasady organizacji pracy
str. 149

4. Przywództwo
str. 149

5. Kompetencje menedżera ochrony zdrowia
str. 151

6. Proces rekrutacji i selekcji pracowników do podmiotu leczniczego
str. 153

7. Podsumowanie
str. 157

Bibliografia
str. 158

Rozdział drugi. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym
str. 159


Zarządzanie, zasoby ludzkie, podmiot leczniczy

1. Wprowadzenie
str. 159

2. Proces planowania zasobów ludzkich
str. 160

3. Proces oceniania pracowników (kontrola)
str. 163

4. Proces wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych
str. 169

5. Podsumowanie
str. 171

Bibliografia
str. 171

Rozdział trzeci. ścieżki kariery i rozwój pracowników
str. 172


Ścieżka kariery, rozwój pracownika

1. Wprowadzenie
str. 172

2. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zawodowego
str. 173

3. I ndywidualne potrzeby rozwoju i osiągnięć
str. 174

4. Kierowanie karierą
str. 176

5. Inicjowanie kariery - perspektywa "od osoby" oraz "od organizacji" - bottom up i bottom down
str. 177

6. Kompetencje pracownika jako czynnik przyspieszający karierę zawodową
str. 179

7. Perspektywa organizacji - wybór najlepszego pracownika
str. 181

8. Diagnoza
str. 183

9. Podsumowanie
str. 185

Bibliografia
str. 185

Rozdział czwarty. Motywacja ekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi
str. 186


Motywacja ekonomiczna, zarządzanie, zasoby ludzkie

1. Wprowadzenie
str. 186

2. Zasady wynagradzania
str. 189

3. Struktura wynagrodzeń
str. 192

4. Formy wynagrodzeń
str. 193

5. Specyfika wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych
str. 196

6. Podsumowanie
str. 197

Bibliografia
str. 197

Rozdział piąty. Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym
str. 199


Motywacja pozaekonomiczna, zasoby ludzkie, podmiot leczniczy

1. Wprowadzenie
str. 199

2. Modele skoncentrowane na potrzebach
str. 200

3. Teoria sprawiedliwości
str. 202

4. Model oczekiwań
str. 202

5. Teoria wzmocnienia
str. 203

6. Teoria treści
str. 203

7. Czynniki wzbudzające motywację do pracy
str. 204

8. Polityka awansowania
str. 205

9. Zwiększenie udziału w podejmowaniu decyzji
str. 205

10. Adekwatna kontrola pracy
str. 205

11. Komunikacja wewnętrzna
str. 206

12. Pozytywna atmosfera pracy
str. 207

13. Pochwała i uznanie
str. 207

14. Ewaluacja pracownicza
str. 208

15. Możliwość rozwoju zawodowego
str. 208

16. Podsumowanie
str. 209

Bibliografia
str. 209

Rozdział szósty. Wartościowanie stanowisk pracy
str. 211


Stanowisko pracy, wartościowanie

1. Wprowadzenie
str. 211

2. Funkcje i cele wartościowania pracy
str. 212

3. Metody wartościowania pracy
str. 214

4. Metody wartościowania pracy UMEWAP
str. 218

5. Przebieg procesu wartościowania pracy
str. 221

6. Podsumowanie
str. 223

Bibliografia
str. 224

Rozdział siódmy. Efektywność pracy i jakość opieki medycznej w podmiocie leczniczym
str. 225


Efektywność pracy, system zarządzania jakością, medycyna oparta na faktach, bezpieczeństwo pacjentów

1. Wprowadzenie
str. 225

2. Przydatność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w procesie poprawy efektywności pracy
str. 226

3. Podsumowanie
str. 240

Bibliografia
str. 241


CZĘŚĆ III
Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu
str. 243

Rozdział pierwszy. Komunikacja asertywna w organizacjach
str. 245


Asertywne komunikowanie się, funkcje komunikacji, style komunikacji, skuteczność komunikacji

1. Wprowadzenie
str. 245

2. Sposób komunikowania się w organizacji
str. 246

3. Struktura procesu komunikowania się
str. 247

4. Skuteczność komunikowania się
str. 249

5. Funkcje komunikacji w organizacjach zadaniowych
str. 250

6. Komunikowanie się w organizacji
str. 252

7. Bariery w procesie komunikacji
str. 253

8. Podsumowanie
str. 255

Bibliografia
str. 255

Rozdział drugi. rozwiązywanie konfliktów
str. 257


Metody zarządzania konfliktem, strategie reagowania na konflikt, detektory konfliktu, zniekształcenia percepcyjne

1. Wprowadzenie
str. 257

2. Pojęcie, źródła i rodzaje konfliktów w organizacji
str. 258

3. Dynamika przebiegu konfliktu
str. 259

4. Mechanizmy utrudniające rozwiązanie konfliktu
str. 261

5. Konsekwencje konfliktu w organizacji
str. 261

6. Strategie reagowania w sytuacji konfliktu
str. 263

7. Zarządzanie konfliktem
str. 265

8. Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacji
str. 268

9. Podsumowanie
str. 271

Bibliografia
str. 271

rozdział trzeci. Proces podejmowania decyzji
str. 272


Decyzja, proces, strategia, kreatywność

1. Wprowadzenie
str. 272

2. Typy decyzji
str. 273

3. I ndywidualne, grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji
str. 275

4. rola informacji w podejmowaniu decyzji
str. 276

5. Kreatywne rozwiązywanie problemów decyzyjnych
str. 277

6. Podsumowanie
str. 277

Bibliografia
str. 278

Rozdział czwarty. radzenie sobie ze stresem
str. 279


Stres, poziom motywacji, stresory, stresory psychologiczne, zasoby odporności na stres, radzenie sobie, kontrola (SOc)

1. Wprowadzenie
str. 279

2. Stres
str. 279

3. Zasoby odporności na stres
str. 285

4. radzenie sobie ze stresem
str. 286

5. Podsumowanie
str. 288

Bibliografia
str. 289

Rozdział piąty. Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich
str. 290


Samoocena, styl życia, zarządzanie, rozwój

1. Wprowadzenie
str. 290

2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju
str. 292

3. Filozofia życiowa
str. 295

4. Zagrożenia dla zmiany w człowieku
str. 296

5. Problemy wynikające ze zmiany
str. 296

6. Podsumowanie
str. 297

Bibliografia
str. 298

CZĘŚĆ IV
Zarządzanie zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 299

Rozdział pierwszy. Standaryzacja i optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 301


Standaryzacja, optymalizacja, zapasy, środki trwałe

1. Wprowadzenie
str. 301

2. Standaryzacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 301

3. Przykładowy problem zaopatrywania w leki apteczek oddziałowych
str. 302

4. Optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 304

5. Proces optymalizacji - proces dynamicznych zmian dostosowawczych
str. 306

6. Metody optymalizacji w zarządzaniu zapasami
str. 306

7. Metody optymalizacji w zarządzaniu środkami trwałymi
str. 310

8. Podsumowanie
str. 313

Bibliografia
str. 313

Rozdział drugi. zarządzanie zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 314

Zasoby rzeczowe, zapasy, środki trwałe

1. Wprowadzenie
str. 314

2. Pojęcie zasobów rzeczowych. rodzaje zasobów rzeczowych występujących w podmiocie leczniczym
str. 314

3. Pojęcie zarządzania zasobami rzeczowymi
str. 317

4. Czynniki odgrywające kluczową rolę w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 318

5. Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 320

6. Proces decyzyjny w planowaniu zasobów rzeczowych w podmiocie leczniczym
str. 323

7. Przewodzenie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 325

8. Organizowanie w zarządzaniu zasobami rzeczowymi
str. 325

9. Mechanizmy gospodarowania zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym na wybranych przykładach
str. 326

10. Kontrola zarządzania zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 333

11. Typy kontroli
str. 333

12. Etapy i cele kontroli
str. 334

13. Kryterium mierzalności wyznacznikiem skutecznego systemu kontrolnego
str. 334

14. Analiza techniczno-ekonomiczna w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym
str. 335

15. Podsumowanie
str. 338

Bibliografia
str. 338

Rozdział trzeci. Ewidencja księgowa zasobów fizycznych w podmiocie leczniczym
str. 339


Środki trwałe, materiały, amortyzacja, umorzenie środków trwałych

1. Wprowadzenie
str. 339

2. Ewidencja rzeczowego majątku trwałego
str. 340

3. Ewidencja materiałów
str. 344

4. Inwentaryzacja zasobów rzeczowych
str. 347

5. Podsumowanie
str. 349

Bibliografia
str. 349


CZĘŚĆ V
Zarządzanie zasobami finansowymi w podmiocie leczniczym
str. 351

Rozdział pierwszy. Mechanizm zarządzania zasobami finansowymi w podmiocie leczniczym
str. 353


Zasoby finansowe, pieniądz, przepływy pieniężne, fundusze, zjawiska finansowe, instrumenty finansowe, decyzje finansowe, fundusz, kontrola finansowa, planowanie finansowe, zarządzanie

1. Wprowadzenie
str. 353

2. Zasoby finansowe i ich przepływy w podmiocie leczniczym
str. 354

3. Istota i uwarunkowania zarządzania zasobami finansowymi
str. 358

4. Planowanie finansowe i jego metodyka
str. 361

5. Gromadzenie i wydatkowanie zasobów finansowych
str. 372

6. Kontrola finansowa
str. 379

7. Podsumowanie
str. 383

Bibliografia
str. 383

Rozdział drugi. Wycena wartości podmiotu leczniczego i jej przydatność w zarządzaniu
str. 384


Wycena wartości podmiotu leczniczego, metody dochodowe wyceny wartości, metody rynkowe wyceny wartości, metody majątkowe wyceny wartości, dynamiczne zarządzanie

1. Wprowadzenie
str. 384

2. Pojęcie wyceny wartości podmiotu leczniczego i podstawy jej przeprowadzania
str. 384

3. Metody wyceny wartości podmiotu leczniczego
str. 386

4. Przydatność wyceny wartości podmiotu leczniczego do zarządzania nim
str. 390

5. Podsumowanie
str. 391

Bibliografia
str. 391

Rozdział trzeci. rachunkowość finansowa w podmiocie leczniczym
str. 392


Rachunkowość, aktywa, pasywa, bilans

1. Wprowadzenie
str. 392

2. Pojęcie rachunkowości
str. 392

3. Struktura i funkcje rachunkowości
str. 394

4. Zasady rachunkowości
str. 397

5. Metody rachunkowości
str. 398

6. Bilans i jego istota
str. 399

7. rachunek zysków i strat oraz jego istota
str. 401

8. Podsumowanie
str. 402

Bibliografia
str. 403


CZĘŚĆ VI
Zarządzanie zasobami informacji w podmiocie leczniczym
str. 405

Rozdział pierwszy. Nowoczesne technologie w kontekście diagnozy, terapii i zarządzania podmiotem leczniczym
str. 407


produkty, systemy informatyczne, technologie medyczne

1. Wprowadzenie
str. 407

2. Warunki korzystnych zmian
str. 408

3. Podsumowanie
str. 418

Bibliografia
str. 418

Rozdział drugi. Mechanizm zarządzania zasobami informacji w podmiocie leczniczym
str. 419


Zasoby informacji, zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą

1. Wprowadzenie
str. 419

2. Fundament mechanizmu zarządzania zasobami informacji
str. 420

3. Praktyczny kontekst mechanizmu zarządzania zasobami informacji
str. 423

4. Podsumowanie
str. 431

Bibliografia
str. 432

Rozdział trzeci. Ochrona danych w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych
str. 433


Ochrona danych, dane osobowe, dane wrażliwe, tajemnica lekarska

1. Wprowadzenie
str. 433

2. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
str. 434

3. Ochrona danych wrażliwych
str. 436

4. Ochrona i udostępnianie dokumentacji medycznej
str. 437

5. Ochrona danych a zasady zachowania tajemnicy lekarskiej
str. 442

6. Podsumowanie
str. 445

Bibliografia
str. 445

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Autorzy w przejrzysty sposób scharakteryzowali zarówno twarde obszary zarządzania placówką ochrony zdrowia, dające się wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych i stanowiące fundament działań zarządczych, jak i miękkie, dotyczące kompetencji psychologicznych w zarządzaniu. Położyli również nacisk na praktyczne aspekty zastosowania wiedzy teoretycznej w zarządzaniu organizacją.

W publikacji szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • mechanizmy zarządzania podmiotem leczniczym,
  • zarządzanie zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zasobami informacji w placówce ochrony zdrowia,
  • zarządzanie zespołem i budowanie optymalnej motywacji do pracy,
  • doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Adresaci:
Książka adresowana jest do osób zainteresowanych tematyką zarządzania podmiotem leczniczym - zarówno praktyków, jak i teoretyków. Będzie również stanowić przydatne źródło wiedzy dla studentów zarządzania, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych oraz słuchaczy i uczestników różnych form kształcenia podyplomowego z zakresu ochrony zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0715-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 448
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0549:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów