Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rzetelny Proces Karny. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy

Książka zawiera przystępną analizę współczesnego procesu karnego z punktu widzenia pojęcia rzetelnego procesu.

więcej

Autorzy: Jerzy Skorupka (red.nauk.),
Seria:  Księga pamiątkowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2009 r.
Kod: KAM-1292:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 126,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 113,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 


Słowo wstępne
str. 5Wykaz publikacji Profesor Zofii Świdy
str. 9Działalność naukowa Profesor Zofii Świdy
str. 17


Część pierwsza

Rzetelny proces i sprawiedliwość proceduralna

1. Edward Skrętowicz,
Z problematyki rzetelnego procesu karnego
str. 21
2. Michał Płachta,
Rzetelny proces karny w Unii Europejskiej
str. 28
3. Ireneusz Nowikowski,
Uwagi o zasadzie rzetelnego procesu karnego (kwestie wybrane)
str. 45
4. Jerzy Skorupka,
Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu karnego
str. 57
5. Paweł Wiliński,
Sprawiedliwość proceduralna a proces karny
str. 77
6. Maria Rogacka-Rzewnicka,
Znaczenie niepisanych reguł postępowania dla tworzenia podstaw rzetelnego procesu karnego
str. 92
7. Izabela Ha?duk-Hawrylak,
Sprawiedliwej kary conditio sine qua non
str. 107


Część druga
Gwarancje rzetelnego procesu karnego

8. Janusz Tylman,
Zasada bezpośredniości na tle zmian w polskim prawie karnym procesowym
str. 125
9. Cezary Kulesza,
Jakość obrony formalnej jako warunek rzetelnego procesu (refleksje prawnoporównawcze)
str. 145
10. Maciej Rogalski,
Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako gwarancje rzetelnego procesu
str. 168

11. Wiesław Kozielewicz,
Instytucja delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie - aspekty ustrojowe i procesowe
str. 181
12. Ryszard Ponikowski,
Zasada in dubio pro reo w teorii i orzecznictwie (zarys problematyki)
str. 199
13. Barbara Nita,
Konstytucyjne zakorzenienie zasady nemo tenetur se ipsum accusare
str. 220
14. Sławomir Steinborn,
Gwarancyjna funkcja prawomocności i jej konsekwencje dla zakresu orzeczeń zdolnych do uprawomocnienia się
str. 235
15. Grażyna Artymiak,

Realizacja prawa do sądu właściwego w sprawach karnych jako gwarancja rzetelnego procesu - zagadnienia wybrane
str. 248
16. Wojciech Jasiński,
Publiczne ogłoszenie wyroku jako warunek rzetelnego procesu karnego
str. 269

Część trzecia

Zagadnienia dotyczące postępowania przygotowawczego i głównego

17. Stanisław Waltoś,
Kilka słów o polskim modelu postępowania przygotowawczego
str. 285
18. Tomasz Grzegorczyk,
Odstąpienie oskarżyciela w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu
str. 295
19. Stanisław Stachowiak,
Decyzje procesowe podejmowane po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia w polskim postępowaniu karnym (art. 346 k.p.k.)
str. 312
20. Kazimierz Marszał,
Problemy spoczywania terminów przedawnienia karalności
str. 319
21. Kazimierz Zgryzek,
Właściwość z przekazania sprawy - art. 36 k.p.k. (kilka uwag)
str. 330
22. Lech K. Paprzycki,
Świadek anonimowy w procesie karnym - ewolucja ku rzetelności instytucji
str. 343
23. Ryszard A. Stefański,
Udział tłumacza w postępowaniu karnym jako przejaw rzetelnego procesu karnego
str. 360
24. Stanisław Hoc,
Prezydent RP jako świadek w postępowaniu sądowym
str. 380
25. Katarzyna Dudka,
Dostęp do akt postępowania przygotowawczego w świetle prawa do rzetelnego procesu karnego
str. 393
26. Hanna Paluszkiewicz,
Z problematyki dowodzenia na posiedzeniu wyrokowym
str. 403
27. Włodzimierz Posnow,
Udział obrońcy w przygotowawczym stadium procesu - aspekty realizacji niektórych uprawnień
str. 416
28. Jacek Kosonoga,
Pozycja procesowa świadka a standard rzetelnego procesu karnego
str. 438
29. Antoni Bojańczyk,
Art. 393 § 3 k.p.k. - czy relikt normatywny zasady legalnej oceny dowodów?
str. 457
30. Eliana Trybuchowska,
Udział stron i innych uprawnionych osób w posiedzeniach sądowych
str. 467
31. Marcin Kuźma,
Instytucja świadka koronnego a standard rzetelnego procesu karnego
str. 481Część czwarta

Zagadnienia dotyczące środków przymusu

32. Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki,
Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Wybrane aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe
str. 513
33. Krzysztof Nowicki,
Zażalenie w przedmiocie środków zapobiegawczych
str. 545
34. Sławomir Szołucha,
Czynnik czasu przy zastosowaniu tymczasowego aresztowania - wnioski de lege ferenda
str. 560


Część piąta

Zagadnienia dotyczące postępowania odwoławczego

35. Piotr Kruszyński,
Kilka refleksji na temat art. 440 k.p.k.
str. 573
36. Zbigniew Kwiatkowski,
Prawo oskarżonego pozbawionego wolności do rzetelnego procesu przed sądem odwoławczym
str. 582
37. Wojciech Kociubiński,
Zasady rzetelnego procesu w postępowaniu apelacyjnym - wybrane zagadnienia
str. 598


Część szósta

Zagadnienia dotyczące postępowań szczególnych i następczych

38. Romuald Kmiecik,
O konkludentnym odstąpieniu oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 §3 k.p.k.)
str. 617
39. Andrzej Światłowski,
Pragmatyczne granice zróżnicowania form postępowania karnego
str. 626
40. Maria Jeż-Ludwichowska,
Zasada rzetelnego procesu a postępowanie nakazowe i przyspieszone
str. 638
41. Dariusz Kala,
Jawność postępowania o wydanie wyroku łącznego
str. 653

Część siódma

Miscellanea karnoprocesowe

42. Stefan Lelental,
Skarga skazanego na decyzję organu postępowania wykonawczego w polskim prawie karnym wykonawczym
str. 669
43. Zofia Sienkiewicz,
O dyrektywie wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych (uwagi na tle art. 54 § 1 k.k.)
str. 681
44. Tomasz Kaczmarek,
Z problematyki przekroczenia granic obrony koniecznej (ekspozycja problemów spornych)
str. 700
45. Piotr Kardas,
O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym
str. 718
46. Jarosław Majewski,
Posłużenie się sfałszowanym dokumentem przez stronę postępowania cywilnego w sprawie o zapłatę a status pokrzywdzonego strony przeciwnej
str. 747
47. Jacek Giezek,
"Brudne pieniądze" jako korzyść związana z popełnieniem czynu zabronionego
str. 758
48. Hanna Gajewska-Kraczkowska,
Sędziowie w społeczeństwie otwartym
str. 777

Wykaz skrótów
str. 787Autorzy
str. 789Ukryj

Opis:

Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych to książka napisana z myślą o praktykach: sędziach, prokuratorach, adwokatach, radcach prawnych występujących w sprawach karnych. Adresowana jest także do przedstawicieli nauki oraz innych osób mających na co dzień kontakt z postępowaniem karnym.

Książka zawiera przystępną analizę współczesnego procesu karnego z punktu widzenia pojęcia rzetelnego procesu. Wskazuje, jak rozumiane są najważniejsze gwarancje procesowe, takie jak: bezstronność i niezawisłość sędziów, niezależność sądu, jawność i kontradyktoryjność postępowania, równoprawność stron, domniemanie niewinności, prawo do obrony, w tym obrony osobistej i korzystania z pomocy obrońcy, rozpoznanie sprawy bez zbędnej zwłoki, prawo do informacji, prawo do udziału w rozprawie, ne bis in idem, dwuinstancyjność postępowania. Zawiera w tym zakresie aktualne i szczegółowe omówienie orzecznictwa sądów polskich: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego; organów międzynarodowych: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych trybunałów karnych (MTKJ, MTKR), Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów obcych: sądów brytyjskich i Sądu Najwyższego USA.

Książka została opracowana w ramach projektu badawczego przez zespół autorów, pracowników Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pod redakcją dr. hab. Pawła Wilińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-787-7 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 796
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1292:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów