Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mediacje. Teoria i praktyka

Najobszerniejszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik mediacji.

więcej

Autorzy: Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1322:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Od redaktorów | str. 19

Rozdział 1
Wprowadzenie (Rafał Morek) | str. 21

1.1. Pojęcie mediacji | str. 21
1.2. Podstawy "języka" mediacji | str. 23
1.3. Cele i funkcje mediacji | str. 24
1.4. Zakres zastosowania mediacji | str. 25
1.5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str. 27
1.6. Podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzygania sporów | str. 29
1.7. Mediacje a negocjacje | str. 30
1.8. Mediacje a arbitraż | str. 31
1.9. Mediacje a proces sądowy | str. 32
1.10. Skłanianie stron do ugody przez sędziego lub arbitra | str. 33
1.11. Specyfika mediacji | str. 35
1.12. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 35

Rozdział 2
Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji (Stanisław Kordasiewicz) | str. 39

2.1. Wprowadzenie | str. 39
2.2. Mediacja w późnej starożytności - porozumienia z Egiptu z VI w. n.e. | str. 40
2.3. Państwa o długiej tradycji mediacji: Chiny i Japonia | str. 44
2.3.1. Historia mediacji w Chinach | str. 45
2.3.2. Historia mediacji w Japonii | str. 48
2.4. Historia mediacji w Europie | str. 49
2.5. Historia współczesnej mediacji w Stanach Zjednoczonych | str. 50
2.6. Współczesna mediacja w Europie | str. 52
2.7. Podsumowanie | str. 55
2.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 55

Rozdział 3
Historia polubownego rozwiązywania sporów na ziemiach polskich. Zarys problematyki (Adam Moniuszko, Anna Rosner) | str. 57

3.1. Polubowne rozwiązywanie sporów w dawnej Polsce | str. 57
3.1.1. Problemy badawcze | str. 57
3.1.2. Zakres stosowania | str. 60
3.1.3. Mediatorzy i sędziowie polubowni | str. 65
3.1.4. Postępowanie polubowne | str. 68
3.1.5. Podsumowanie | str. 70
3.2. Sądownictwo polubowne i mediacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. | str. 71
3.2.1. Tradycje staropolskiego sądownictwa polubownego w XIX w. | str. 71
3.2.2. Nowe zasady i instytucje przełomu XIX i XX stulecia | str. 77
3.2.3. Podsumowanie | str. 82
3.3. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 82

Rozdział 4
Konflikt (Anna Cybulko) | str. 83

4.1. Wstęp. Znaczenie wiedzy o konflikcie | str. 83
4.2. Definicja konfliktu | str. 84
4.3. Fazy konfliktu | str. 85
4.3.1. Zmiany konfliktu w czasie | str. 85
4.3.2. Chronologia powstawania konfliktu według Deutscha i według Pondy'ego | str. 85
4.3.3. Etapy rozwoju konfliktu | str. 87
4.4. Źródła konfliktu | str. 88
4.5. Dynamika konfliktu | str. 91
4.5.1. Postawy wobec konfliktu | str. 91
4.5.2. Cykl konfliktu | str. 92
4.5.3. Eskalacja konfliktu | str. 93
4.6. Style radzenia sobie z konfliktem | str. 95
4.7. Pozytywny wymiar konfliktu | str. 99
4.8. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 99

Rozdział 5
Konflikty w organizacjach - organizacje w konfliktach (Andrzej Szpor) | str. 101

5.1. Człowiek i organizacje | str. 101
5.2. Pojęcie organizacji | str. 102
5.3. Organizacja - przestrzeń konfliktów | str. 105
5.4. Organizacja jako strona konfliktów | str. 107
5.5. Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych | str. 110
5.6. Systemowe zarządzanie konfliktami organizacyjnymi | str. 113
5.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 118

Rozdział 6
Komunikacja interpersonalna (Anna Cybulko) | str. 119

6.1. Komunikacja jako istota działań mediacyjnych | str. 119
6.2. Najistotniejsze zagadnienia z zakresu komunikacji w mediacji | str. 120
6.3. Podstawy konstruktywnego porozumiewania się | str. 121
6.4. Nawiązanie dobrego kontaktu ze stronami | str. 121
6.5. Umiejętności komunikacyjne niezbędne mediatorowi | str. 124
6.5.1. Techniki aktywnego słuchania | str. 125
6.5.2. Techniki budowania dobrej atmosfery | str. 128
6.6. Kierowanie przebiegiem rozmowy | str. 129
6.7. Zadawanie pytań | str. 130
6.8. Rola ciszy | str. 133
6.9. Komunikacja niewerbalna - o czym należy pamiętać? | str. 133
6.9.1. Zachowania niewerbalne a dominacja | str. 134
6.9.2. Spojrzenia i kontakt wzrokowy | str. 135
6.9.3. Interpretacja reaktywności | str. 136
6.10. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 137

Rozdział 7
Negocjacje (Rafał Morek) | str. 141

7.1. Istota negocjacji | str. 141
7.2. Modele i style negocjacji | str. 142
7.2.1. Negocjacje transakcyjne i rozjemcze | str. 142
7.2.2. Negocjacje dystrybucyjne i kooperacyjne | str. 143
7.2.3. Style negocjacyjne | str. 145
7.3. Przygotowanie do negocjacji | str. 146
7.4. BATNA | str. 149
7.5. Przebieg negocjacji | str. 151
7.5.1. Czas i miejsce negocjacji | str. 151
7.5.2. Fazy negocjacji | str. 151
7.5.3. Kilka praktycznych wskazówek | str. 152
7.5.4. Kiedy kończą się negocjacje? | str. 155
7.6. Prawnik jako negocjator | str. 156
7.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 158

Rozdział 8
Zasady mediacji (Paweł Waszkiewicz) | str. 161

8.1. Wprowadzenie | str. 161
8.2. Zasada dobrowolności | str. 163
8.3. Bezstronność i neutralność mediatora | str. 166
8.4. Poufność mediacji | str. 170
8.5. Inne zasady - przegląd | str. 173
8.6. Podsumowanie | str. 174
8.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 175

Rozdział 9
Rodzaje mediacji (Ewa Gmurzyńska) | str. 177

9.1. Wstęp | str. 177
9.2. Podstawowe rodzaje mediacji | str. 179
9.2.1. Mediacja facylitatywna i mediacja ewaluatywna | str. 179
9.2.2. Mediacja oparta na interesach stron i mediacja transformatywna | str. 183
9.2.3. Mediacja narratywna (narrative mediation) | str. 187
9.2.4. Mediacja humanistyczna (humanistic mediation) | str. 189
9.2.5. Mediacje sądowe i mediacje umowne | str. 191
9.3. Podsumowanie | str. 194
9.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 195

Rozdział 10
Przygotowanie do mediacji w pięciu krokach (Paweł Waszkiewicz) | str. 197

10.1. Wstęp | str. 197
10.2. Wyznaczanie celów | str. 198
10.3. Krok pierwszy - zebranie informacji na temat mediacji | str. 199
10.4. Krok drugi - określenie celu (celów) mediacji | str. 200
10.5. Krok trzeci - plan mediacji | str. 203
10.6. Krok czwarty - logistyka mediacji | str. 208
10.7. Krok piąty - analiza przebiegu i wyniku mediacji | str. 209
10.8. Podsumowanie | str. 210
10.9. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 212

Rozdział 11
Etapy mediacji (Ewa Gmurzyńska) | str. 213

11.1. Wprowadzenie. Czynniki wpływające na przebieg mediacji | str. 213
11.2. Etapy mediacji | str. 214
11.2.1. Przygotowanie mediacji | str. 215
11.2.2. Otwarcie mediacji - spotkanie wspólne | str. 218
11.2.3. Wstępne wypowiedzi stron | str. 222
11.2.4. Wymiana zdań - dialog | str. 223
11.2.5. Ustalanie kwestii do dyskusji. Ustalanie kolejności omawianych kwestii | str. 225
11.2.6. Tworzenie propozycji ugodowych (opcji rozwiązania sporu) | str. 226
11.2.7. Osiąganie porozumienia | str. 227
11.2.8. Spisanie ugody | str. 228
11.3. Spotkania na osobności | str. 229
11.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 231

Rozdział 12
Kwestie etyczne w mediacji (Paweł Waszkiewicz, Aleksandra Winiarska) | str. 235

12.1. Zagadnienia wstępne | str. 235
12.2. Bezstronność, neutralność, poufność - przykład Anny i Michała | str. 236
12.3. Inne istotne zagadnienia etyczne | str. 244
12.4. Wybrane kodeksy etyczne | str. 246
12.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 250

Rozdział 13
Kwestie kulturowe w mediacji (Aleksandra Winiarska) | str. 253

13.1. Wprowadzenie | str. 253
13.2. Komunikacja w kontaktach międzykulturowych | str. 255
13.2.1. Styl komunikacji | str. 256
13.2.2. Indywidualizm - kolektywizm | str. 258
13.2.3. Dystans władzy | str. 260
13.2.4. Niewerbalne aspekty komunikacji międzykulturowej | str. 261
13.3. Konflikt międzykulturowy | str. 263
13.4. Odmienne podejścia do rozwiązywania konfliktu | str. 265
13.5. Mapa kultury | str. 267
13.6. Wnioski | str. 270
13.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 272

Rozdział 14
Mediator: role, umiejętności, osobowość (Anna Cybulko, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz) | str. 275

14.1. Wstęp - dobry mediator | str. 275
14.2. Role mediatora | str. 276
14.2.1. Pomoc stronom we wzajemnej komunikacji | str. 277
14.2.2. Czuwanie nad przebiegiem mediacji | str. 278
14.2.3. Mediator jako nauczyciel | str. 279
14.2.4. Pomaganie stronom w kreowaniu nowych wartości i ograniczanie postaw roszczeniowych | str. 280
14.2.5. Uzmysłowienie stronom skutków niezawarcia ugody | str. 281
14.2.6. Rola mediatora w zakończeniu sporu | str. 281
14.3. Umiejętności potrzebne do prowadzenia mediacji | str. 282
14.4. Osobowość mediatora | str. 283
14.5. Podsumowanie | str. 287
14.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 288

Rozdział 15
Mediacja w sprawach cywilnych (Rafał Morek) | str. 291

15.1. Regulacje mediacji | str. 291
15.2. Podstawowe założenia regulacji mediacji w sprawach cywilnych w prawie polskim | str. 293
15.3. Umowa o mediację | str. 295
15.4. Mediacje ze skierowania sądu | str. 296
15.5. Mediator | str. 298
15.6. Ugoda zawarta przed mediatorem | str. 299
15.7. Wpływ mediacji na bieg terminów przedawnienia. Daty wszczęcia i zakończenia mediacji | str. 301
15.8. Zasada poufności mediacji | str. 303
15.9. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 304

Rozdział 16
Mediacja w sporach konsumenckich (Magdalena Tulibacka) | str. 307

16.1. Podstawowe pojęcia i zakres analizy | str. 307
16.2. Specyficzne cechy mediacji w sporach konsumenckich i wymagania wobec mediatorów zaangażowanych w tę mediację | str. 308
16.3. Rola i regulacja mediacji w ramach konsumenckiego ADR w Unii Europejskiej | str. 311
16.3.1. Wprowadzenie | str. 311
16.3.2. Konsumenckie ADR w Europie | str. 312
16.3.3. Regulacja konsumenckiego ADR na poziomie Unii Europejskiej | str. 313
16.4. Mediacja konsumencka w Polsce przed przyjęciem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich | str. 319
16.4.1. Wprowadzenie | str. 319
16.4.2. Mediacja konsumencka prowadzona przez inspektorów Inspekcji Handlowej | str. 319
16.4.3. Inne podmioty zaangażowane w mediację konsumencką | str. 321
16.4.4. Koszty mediacji | str. 323
16.5. Zmiany przyjęte w celu implementacji dyrektywy unijnej o ADR w sporach konsumenckich i ich potencjalny wpływ na mediację konsumencką | str. 324
16.6. Podsumowanie | str. 326
16.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 327

Rozdział 17
Mediacja w sprawach rodzinnych (Anna Cybulko) | str. 329

17.1. Mediacja rodzinna jako szczególna postać mediacji cywilnej | str. 329
17.2. Mediacja umowna i mediacja sądowa | str. 330
17.2.1. Specyfika mediacji umownej w sprawach rodzinnych | str. 330
17.2.2. Specyfika mediacji ze skierowania sądu w sprawach rodzinnych | str. 334
17.3. Pozycja i rola mediatora | str. 336
17.4. Szczególne aspekty prowadzenia mediacji rodzinnej | str. 337
17.4.1. Standardy prowadzenia mediacji rodzinnej | str. 337
17.4.2. Dziecko w mediacji | str. 338
17.4.3. Bezpośredni udział dziecka w mediacjach - ryzyko i korzyści | str. 341
17.5. Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej | str. 344
17.5.1. Porozumienie rodzicielskie a rozwój mediacji | str. 345
17.5.2. Porozumienie rodzicielskie - treść i moc obowiązująca | str. 345
17.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 347

Rozdział 18
Mediacja w sprawach karnych (Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz) | str. 351

18.1. Wstęp | str. 351
18.2. Mediacja w prawie europejskim | str. 353
18.3. Podstawy prawne mediacji w polskim procesie karnym | str. 355
18.4. Postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego | str. 358
18.5. Mediator | str. 359
18.6. Przebieg postępowania mediacyjnego | str. 361
18.7. Wpływ mediacji na postępowanie karne | str. 362
18.8. Kwalifikowanie sprawy do postępowania mediacyjnego | str. 363
18.9. Podsumowanie | str. 365
18.10. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 366

Rozdział 19
Mediacja w sprawach nieletnich (Paweł Waszkiewicz) | str. 369

19.1. Uwagi wstępne | str. 369
19.2. Wprowadzenie mediacji w sprawach nieletnich w prawie polskim | str. 372
19.3. Regulacje prawne | str. 373
19.4. Ocena mediacji w sprawach nieletnich i perspektywy jej rozwoju | str. 376
19.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 378

Rozdział 20
Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy (Magdalena Żurawska) | str. 381

20.1. Mediacja jako jedna z metod ugodowego likwidowania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy | str. 381
20.1.1. Specyfika prawa pracy | str. 381
20.1.2. Pojęcie indywidualnego sporu z zakresu prawa pracy | str. 382
20.1.3. Metody likwidowania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy | str. 384
20.1.4. Mediacja w sporach z zakresu prawa pracy - podstawa prawna | str. 386
20.1.5. Doniosłość zasady ugodowego rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 386
20.1.6. Zalety mediacji dla stron stosunku pracy | str. 387
20.1.7. Bariery dla stosowania mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 388
20.2. Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów zbiorowych | str. 391
20.2.1. Pojęcie sporu zbiorowego - przedmiot, specyfika | str. 391
20.2.2. Tryb rozwiązywania sporów zbiorowych - etapy | str. 394
20.3. Misje dobrej woli | str. 405
20.4. Konkluzje | str. 406
20.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 408

Rozdział 21
Mediacja w konfliktach społecznych (Agata Gójska) | str. 411

21.1. Zagadnienia wstępne | str. 411
21.2. Główne wyzwania | str. 414
21.2.1. Mapa konfliktu: kto z kim o czym będzie rozmawiał i co z tego wynika | str. 414
21.2.2. Wiedza i pozycja ekspertów przy stole mediacyjnym, czyli kto wie najlepiej | str. 421
21.2.3. Zasady (ground rules), czyli nie tylko, o czym mowa, ale i w jaki sposób | str. 424
21.2.4. Organizacja pracy mediatora, czyli co dwie głowy, to nie jedna | str. 425
21.3. Konflikt społeczny a konflikt trudno rozwiązywalny, czyli gdy wydaje się, że wszystko pójdzie gładko | str. 426
21.4. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 428

Rozdział 22
Mediacja w prawie administracyjnym (Andrzej Szpor) | str. 429

22.1. Uwagi wstępne | str. 429
22.2. Mediacja w postępowaniu administracyjnym | str. 431
22.2.1. Cele mediacji w postępowaniu administracyjnym | str. 432
22.2.2. Przedmiot mediacji w postępowaniu administracyjnym | str. 433
22.2.3. Inicjowanie mediacji administracyjnej | str. 435
22.2.4. Kierowanie sprawy do mediacji | str. 436
22.2.5. Prowadzący postępowanie mediacyjne | str. 437
22.2.6. Przebieg mediacji | str. 438
22.2.7. Ustalenia mediacyjne | str. 439
22.2.8. Dalszy bieg postępowania administracyjnego | str. 439
22.3. Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi w Polsce | str. 440
22.3.1. Cele sądowoadministracyjnego postępowania mediacyjnego | str. 441
22.3.2. Zakres spraw podlegających załatwieniu w postępowaniu mediacyjnym | str. 442
22.3.3. Inicjowanie mediacji sądowoadministracyjnej | str. 442
22.3.4. Prowadzący postępowanie mediacyjne | str. 443
22.3.5. Przebieg mediacji | str. 444
22.3.6. Ustalenia w toku postępowania mediacyjnego | str. 445
22.3.7. Dalszy bieg postępowania sądowoadministracyjnego | str. 445
22.4. Perspektywy mediacji w prawie administracyjnym | str. 446
22.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 449

Rozdział 23
Mediacje i inne "praktyki naprawcze" w środowisku szkolnym (Aleksandra Winiarska) | str. 451

23.1. Wprowadzenie | str. 451
23.2. Specyfika konfliktów w środowisku szkolnym | str. 452
23.3. "Podejście naprawcze" do rozwiązywania konfliktów w szkole | str. 455
23.4. Wdrażanie "praktyk naprawczych" w środowisku szkolnym | str. 458
23.5. Praktyki naprawcze - czyli co konkretnie? | str. 462
23.6. Wnioski końcowe | str. 469
23.7. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 471

Rozdział 24
Mediacja w sporach akademickich (Michał Czapski) | str. 473

24.1. Wstęp | str. 473
24.2. Spory akademickie | str. 474
24.3. Płaszczyzny konfliktów na uczelniach | str. 475
24.4. Spory, do jakich dochodzi na uczelniach | str. 476
24.5. Sposoby rozwiązywania sporów akademickich na polskich uczelniach | str. 478
24.6. Rozwiązywanie sporów akademickich za pomocą alternatywnych metod | str. 480
24.7. Młodsza siostra mediacji akademickiej | str. 483
24.8. Jak to się robi w...? | str. 484
24.9. Instytucja ombudsmana (rzecznika akademickiego) w Polsce | str. 487
24.10. Podsumowanie | str. 491
24.11. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 492

Rozdział 25
Mediacja a prawnicy (Ewa Gmurzyńska) | str. 495

25.1. Wprowadzenie | str. 495
25.2. Badania psychologiczne dotyczące osobowości prawników | str. 496
25.3. Prawo w mediacji | str. 499
25.4. Rola prawników w mediacji | str. 502
25.4.1. Prawnicy jako pełnomocnicy stron w mediacji | str. 502
25.4.2. Informowanie klientów o mediacji | str. 505
25.4.3. Identyfikacja celów mediacji | str. 505
25.4.4. Obiektywna ocena sprawy przed podjęciem decyzji o mediacji | str. 506
25.4.5. Czas przystąpienia do mediacji | str. 506
25.4.6. Wybór mediatora | str. 507
25.4.7. Pomoc prawnika w przygotowaniu dokumentacji dla mediatora | str. 507
25.4.8. Zapewnienie udziału właściwych osób | str. 507
25.4.9. Przygotowanie planu mediacji | str. 508
25.4.10. Przygotowanie klienta do mediacji | str. 508
25.4.11. Udział w mediacji | str. 509
25.5. Zmiana podejścia do wykonywania zawodów prawniczych | str. 510
25.6. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 512

Rozdział 26
Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów: Online Dispute Resolution (Stanisław Kordasiewicz) | str. 515

26.1. Definicja i klasyfikacje ODR | str. 515
26.2. Wybrane przykłady ODR | str. 517
26.2.1. SquareTrade | str. 517
26.2.2. Smartsettle | str. 519
26.2.3. Zautomatyzowane systemy ODR | str. 520
26.3. Zalety ODR | str. 520
26.3.1. Wygoda użytkowania | str. 520
26.3.2. Asynchroniczna komunikacja | str. 521
26.3.3. Niski koszt | str. 521
26.3.4. Rozwiązanie problemu różnych systemów prawnych stron | str. 522
26.3.5. Czas | str. 522
26.3.6. Inne | str. 522
26.4. Wyzwania ODR | str. 522
26.4.1. Komunikacja pisemna | str. 522
26.4.2. Brak wystarczających regulacji prawnych | str. 523
26.4.3. Finansowanie | str. 523
26.4.4. Ochrona prywatności i poufności | str. 523
26.4.5. Kompetencje mediatorów | str. 524
26.4.6. Kierunki rozwoju ODR | str. 525
26.5. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 526

Rozdział 27
Omówienie filmu Kraken v. Kraken (Monika Stachura) | str. 529

27.1. Wprowadzenie do filmu i jego omówienia | str. 529
27.2. Co to jest mediacja i czemu służy przygotowanie do mediacji? | str. 530
27.3. Jaka jest rola mediatora na poszczególnych etapach mediacji? | str. 531
27.3.1. Jaką funkcję w mediacji spełnia ustalenie przebiegu mediacji? | str. 531
27.3.2. Czemu służy ustalenie spraw porządkowych w mediacji? | str. 532
27.3.3. Monolog czy dialog mediatora? | str. 532
27.4. Kto zaczyna w mediacji? | str. 533
27.5. Czemu służy ustalenie kwestii? | str. 534
27.6. W jaki sposób w mediacji realizowana jest zasada dobrowolności? | str. 534
27.7. Jak w mediacji realizowana jest zasada bezstronności? | str. 535
27.8. W jaki sposób mediator czuwa efektywnie nad przebiegiem mediacji? | str. 535
27.9. W jaki sposób mediator ukierunkowuje uczestników mediacji na wypracowanie satysfakcjonującego ich rozwiązania? | str. 536
27.10. Po jakie narzędzia sięga mediator? | str. 536
27.10.1. Do czego i kiedy mediator wykorzystuje podsumowania? | str. 537
27.10.2. Jaki cel spełnia dowartościowanie w mediacji? | str. 537
27.10.3. W jaki sposób mediator wykorzystuje pytania otwarte? | str. 538
27.10.4. Jak i kiedy mediator parafrazuje? | str. 539
27.11. Jakie narzędzia służą mediatorowi do zbadania możliwości zawarcia ugody i jej realnego wykonania? | str. 540
27.12. Po jakie narzędzia mediator sięga w celu zmotywowania uczestników do kontynuowania negocjacji? | str. 541
27.13. Jakie znaczenie w mediacji ma język stosowany przez mediatora? | str. 541
27.14. W jaki sposób mediator radzi sobie z emocjami? | str. 542
27.15. Czemu służą spotkania na osobności (spotkania indywidualne)? | str. 543
27.16. Jaką rolę w mediacji odgrywają prawnicy i strony? | str. 544
27.17. Czy mediator może proponować rozwiązania? | str. 546
27.18. Zakończenie | str. 547
27.19. Pytania i zagadnienia do dyskusji | str. 547

O autorach | str. 549

Ukryj

Opis:

Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dzielą się z Czytelnikami wiedzą i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów.

Książka zawiera kompendium wiedzy o mediacji i jej zastosowaniu w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych i jest uzupełniona przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki mediacyjnej autorów, dotyczącymi mediacji: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, administracyjnych, w sporach społecznych i konsumenckich. Czytelnicy znajdą w niej omówienie historycznych i kulturowych uwarunkowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej potencjalnego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związanych z handlem elektronicznym i internetem.

Książka jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych mediacją i efektywnym rozwiązywaniem sporów, w tym zwłaszcza do: przedsiębiorców i menedżerów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, studentów, a także do mediatorów oraz rosnącego grona uczestników mediacji, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na jej temat.

Interesującym uzupełnieniem lektury jest film Kraken v. Kraken ukazujący przebieg mediacji w sprawie gospodarczej i zastosowanie różnych technik mediacyjnych, wraz ze szczegółowym ich omówieniem.
Film jest dostępny na stronie www.mediacje-w3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-190-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 552
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1322:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów