Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marcin Podleś, Lidia Siwik,
Seria:  Podręczniki nieakademickie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.11.2014 r.
Kod: KAM-1316;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział 1
Wprowadzenie | str. 17


1.1. Znaczenie i zastosowanie spółki cywilnej w obrocie gospodarczym | str. 17

1.2. Charakter prawny spółki cywilnej | str. 21

1.3. Spółka cywilna a spółka cicha | str. 23

1.4. Spółka cywilna a konsorcjum | str. 25

1.5. Spółka cywilna a handlowe spółki osobowe | str. 26

Rozdział 2
Powstanie spółki cywilnej | str. 29


2.1. Wspólnicy spółki cywilnej | str. 29

2.1.1. Osoby wspólników | str. 29

2.1.2. Wspólnicy jako przedsiębiorcy | str. 31

2.1.3. Reprezentacja wspólników przy zawieraniu umowy spółki | str. 32

2.2. Umowa spółki | str. 34

2.2.1. Forma umowy spółki | str. 34

2.2.2. Treść umowy spółki cywilnej | str. 35

2.2.2.1. Wybrane elementy treści umowy spółki | str. 35

2.2.2.2. Nieważne i prawnie wątpliwe uregulowania umowy spółki | str. 40

2.2.3. Zmiany umowy spółki | str. 42

2.3. Oznaczenie spółki | str. 44

2.4. Wkłady do majątku spółki | str. 48

2.4.1. Rodzaje wkładów | str. 48

2.4.2. Określenie wartości wkładów | str. 53

2.4.3. Wady przedmiotu wkładu | str. 53

2.4.4. Wkład do spółki wnoszony przez osobę pozostającą w związku małżeńskim | str. 55

2.4.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych a wniesienie wkładu do spółki | str. 59

2.5. Wpis wspólników do CEIDG oraz uzyskanie numeru REGON i NIP przez spółkę | str. 59

2.6. Rachunek bankowy spółki cywilnej | str. 65

Rozdział 3
Majątek spółki cywilnej | str. 67


3.1. Informacje ogólne | str. 67

3.2. Składniki majątku spółki | str. 68

3.3. Nieruchomość jako składnik majątku spółki | str. 71

3.4. Możliwości rozporządzania przez wspólników składnikami majątku spółki | str. 73

3.5. Udział wspólnika | str. 74

3.6. Potrącenia z majątku spółki | str. 75

3.7. Konsekwencje majątkowe udziału współmałżonków w spółce cywilnej | str. 77

Rozdział 4
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej | str. 80


4.1. Wprowadzenie | str. 80

4.2. Prowadzenie spraw spółki | str. 81

4.2.1. Pojęcie prowadzenia spraw spółki | str. 81

4.2.2. Umowne zasady prowadzenia spraw spółki | str. 82

4.2.3. Ustawowe zasady prowadzenia spraw | str. 83

4.3. Reprezentacja spółki | str. 86

4.3.1. Wstęp | str. 86

4.3.2. Charakter prawny uprawnienia do reprezentacji spółki | str. 87

4.3.3. Umowne zasady reprezentacji | str. 89

4.3.4. Ustawowe zasady reprezentacji | str. 95

4.3.5. Skutki przekroczenia zakresu umocowania | str. 97

4.3.6. Wygaśnięcie umocowania do reprezentacji | str. 98

Rozdział 5
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 99


5.1. Podstawa prawna odpowiedzialności za zobowiązania prywatnoprawne | str. 99

5.2. Istota odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej | str. 100

5.3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności | str. 101

5.3.1. Pojęcie zobowiązania spółki cywilnej | str. 101

5.3.2. Źródła i rodzaje zobowiązań | str. 102

5.3.3. Czas powstania zobowiązania | str. 106

5.3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy spółki | str. 106

5.4. Zakres podmiotowy odpowiedzialności | str. 108

5.4.1. Odpowiedzialność byłego wspólnika | str. 108

5.4.2. Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki | str. 112

5.4.3. Odpowiedzialność małżonka wspólnika | str. 114

5.4.4. Odpowiedzialność w związku z przejęciem lub zbyciem przedsiębiorstwa spółki cywilnej | str. 115

5.5. Przesłanki odpowiedzialności | str. 116

5.6. Charakter odpowiedzialności | str. 116

5.6.1. Odpowiedzialność majątkiem osobistym wspólników | str. 116

5.6.2. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym | str. 119

5.7. Treść odpowiedzialności | str. 121

5.8. Zarzuty przysługujące wspólnikom | str. 123

5.9. Roszczenia regresowe wspólników | str. 125

5.10. Odpowiedzialność na gruncie prawa upadłościowego | str. 126

5.11. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne | str. 127

Rozdział 6
Stosunki między wspólnikami a spółką | str. 130


6.1. Informacje ogólne | str. 130

6.2. Obowiązki wspólników | str. 130

6.3. Udział wspólników w zyskach i inne prawa majątkowe wspólników | str. 134

6.3.1. Prawo do udziału w zysku | str. 134

6.3.2. Obowiązki podatkowo-ewidencyjne związane z zyskiem | str. 136

6.3.3. Prawo do zwrotu wydatków | str. 138

6.3.4. Inne prawa majątkowe | str. 140

6.4. Prawa korporacyjne wspólników | str. 140

6.5. Relacje umowne między wspólnikami a spółką | str. 142

6.5.1. Informacje ogólne. Problem reprezentacji | str. 142

6.5.2. Przenoszenie własności rzeczy pomiędzy majątkami osobistymi wspólników a majątkiem spółki | str. 143

6.5.3. Wykonywanie przez wspólnika czynności na rzecz spółki | str. 144

6.5.4. Inne relacje umowne między wspólnikami a spółką | str. 146

6.6. Działalność gospodarcza w ramach spółki a działalność gospodarcza wspólnika | str. 147

6.7. Relacje pomiędzy wspólnikami w świetle przepisów o ubezpieczeniach majątkowych | str. 149

Rozdział 7
Zmiany w składzie osobowym spółki | str. 151


7.1. Dopuszczalność zmian w składzie osobowym wspólników | str. 151

7.2. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki | str. 153

7.2.1. Podstawa przystąpienia do spółki nowego wspólnika i jego skutki prawnorzeczowe | str. 153

7.2.2. Wymagania formalne przystąpienia wspólnika do spółki | str. 154

7.2.3. Szczególne przypadki przystąpienia nowego wspólnika do spółki | str. 156

7.2.4. Skutki przystąpienia nowego wspólnika do spółki w zakresie stosunków umownych z osobami trzecimi | str. 158

7.3. Wystąpienie wspólnika ze spółki | str. 160

7.3.1. Podstawa wystąpienia wspólnika ze spółki | str. 160

7.3.2. Skutki prawnorzeczowe wystąpienia wspólnika ze spółki i rozliczenie | str. 162

7.3.3. Wymagania formalne wystąpienia wspólnika ze spółki | str. 164

7.3.4. Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki a stosunki zobowiązaniowe z osobami trzecimi | str. 167

7.4. Wykluczenie wspólnika ze spółki | str. 168

7.5. Obowiązki zgłoszeń w związku ze zmianą w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej | str. 169

7.6. Problem wykładni umowy spółki w kontekście zmian osobowych | str. 170

Rozdział 8
Rozwiązanie i likwidacja spółki cywilnej | str. 172


8.1. Zagadnienia ogólne | str. 172

8.2. Przyczyny rozwiązania spółki | str. 173

8.2.1. Katalog przyczyn rozwiązania | str. 173

8.2.2. Poszczególne przyczyny rozwiązania | str. 174

8.2.3. Kontynuacja spółki cywilnej pomimo zaistnienia podstaw rozwiązania | str. 178

8.3. Skutki rozwiązania | str. 178

8.4. Stosunki majątkowe między wspólnikami po rozwiązaniu spółki cywilnej | str. 179

8.4.1. Majątek po rozwiązaniu | str. 179

8.4.2. Udział wspólnika w majątku po rozwiązaniu spółki | str. 181

8.4.3. Likwidacja majątku przedsiębiorstwa | str. 182

8.4.4. Fazy likwidacji | str. 185

8.5. Publicznoprawne skutki rozwiązania spółki | str. 189

Rozdział 9
Spółka cywilna w określonych sytuacjach w obrocie | str. 190


9.1. Spółka cywilna jako pracodawca | str. 190

9.1.1. Informacje ogólne | str. 190

9.1.2. Spółka cywilna jako strona umowy o pracę | str. 191

9.1.3. Rozwiązanie spółki cywilnej a stosunki pracy | str. 192

9.2. Spółka cywilna w obrocie wekslowym | str. 193

Rozdział 10
Spółka cywilna - aspekty procesowe | str. 196


10.1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 196

10.2. Postępowanie z powództwa wierzyciela spółki cywilnej | str. 196

10.3. Postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko wspólnikom | str. 198

10.4. Postępowanie z powództwa wspólnika przeciwko dłużnikom spółki cywilnej | str. 200

10.5. Postępowanie w przedmiocie rozwiązania spółki | str. 201

10.6. Postępowanie w przedmiocie zniesienia współwłasności majątku | str. 202

Rozdział 11
Przekształcenie spółki cywilnej | str. 205


11.1. Informacje ogólne | str. 205

11.2. Konstrukcja przekształcenia spółki na tle kodeksu spółek handlowych | str. 206

11.3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 208

11.3.1. Procedura przekształceniowa | str. 208

11.3.2. Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 210

11.4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową | str. 215

11.4.1. Informacje ogólne | str. 215

11.4.2. Procedura przekształceniowa w spółkę komandytową | str. 216

11.4.3. Przekształcenie w spółkę komandytową połączone z założeniem spółki z o.o. | str. 218

11.4.4. Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową | str. 219

11.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 220

11.5.1. Informacje ogólne | str. 220

11.5.2. Procedura przekształceniowa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 220

11.5.3. Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. | str. 224

11.6. Obowiązki aktualizacyjne w związku z przekształceniem | str. 224

Zbiór przykładowych dokumentów związanych ze spółką cywilną | str. 227

Przepisy o spółce cywilnej - wyciąg | str. 253

Spis ważniejszych źródeł prawa | str. 267

Wybrane orzeczenia | str. 269

Bibliografia | str. 271

Indeks rzeczowy | str. 279


Ukryj

Opis:

W opracowaniu w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę funkcjonowania spółki cywilnej w obszarze działalności gospodarczej. Autorzy, oprócz zwięzłego omówienia materii ogólnej, związanej z miejscem spółki cywilnej w systemie prawa, zaprezentowali zagadnienia szczegółowe, opisując powstanie spółki, jej majątek, prowadzenie spraw i reprezentację spółki, odpowiedzialność wspólników, stosunki między wspólnikami a spółką, zmiany w składzie osobowym spółki oraz jej rozwiązanie i likwidację. Ukazali także kwestie występowania spółki cywilnej w stosunkach pracowniczych, w obrocie wekslowym, jak również w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3486-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: KAM-1316;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów