Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Materialne określenie przestępstwa

W monografii dokonano próby nakreślenia współczesnej definicji materialnego określenia przestępstwa w demokratycznym państwie prawnym.

więcej

Autorzy: Ewa Plebanek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2009 r.
Kod: KAM-1325:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Słowo wstępne
str. 15

Wprowadzenie
str. 25


1. Podstawowe pojęcia związane z materialnym ujęciem przestępstwa w polskich ustawach karnych
str. 25
2. Geneza wprowadzenia materialnego ujęcia przestępstwa do ustawodawstwa karnego PRL
str. 29
3. Zmiany wprowadzone w materialnym określeniu przestępstwa w Konstytucji RP i kodeksie karnym
str. 36

CZĘŚĆ I
W poszukiwaniu definicji społecznej treści przestępstwa

Pojęcie społecznej szkodliwości a definicja przestępstwa
str. 45

Wstęp
str. 47

Rozdział I
Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin opisowy
str. 49


1. Próby dekodowania definicji materialnej treści przestępstwa z semantycznego znaczenia w języku potocznym pojęć "społecznej szkodliwości" i "społecznego niebezpieczeństwa"
str. 49
2. Krytyka przedstawionych koncepcji
str. 53
3. Społeczne niebezpieczeństwo jako obiektywnie istniejące zjawisko społeczne (niezależne od oceny prawodawcy). Próby dekodowania definicji materialnej treści przestępstwa przez poszukiwanie cech zjawisk społecznie szkodliwych (niebezpiecznych) w języku socjologii
str. 55
4. Krytyka przedstawionej koncepcji
str. 62
5. Materialna a formalna definicja przestępstwa - zasada analogii
str. 67

Rozdział II
Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin oceniający
str. 72


1. Uwagi wstępne
str. 72
2. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) . jako ocena zrelatywizowana instrumentalnie
str. 74
3. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwa) jako ocena zrelatywizowana systemowo w oparciu o pozaprawny system aksjologiczny. Prawo karne a moralność
str. 75
3.1. Zagadnienia wstępne
str. 75
3.2. Koncepcja tzw. neutralności moralnej prawa
str. 79
3.3. Próba relatywizacji systemowej
str. 88
4. Pojęcie społecznej szkodliwości - stanowisko własne
str. 94
4.1. Uwagi wprowadzające
str. 94
4.2. Dobro prawne jako podstawa definicji pojęcia "społecznej szkodliwości"
str. 98
4.3. Koncepcja norm sprzężonych a zasady państwa prawnego i społeczna treść przestępstwa
str. 102
4.4. Konstytucja RP a materialne ujęcie definicji przestępstwa
str. 103
4.5. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP a materialne ujęcie przestępstwa
str. 107
4.6. Ocena stopnia społecznej szkodliwości na płaszczyźnie stanowienia prawa - pytanie o kwantyfikatory
str. 114
4.7. Pojęcie karygodności na płaszczyźnie stanowienia prawa
str. 116

Rozdział III
Materialne ujęcie definicji przestępstwa w okresie zmiany ustroju. Ułomności: chlubić się czy przezwyciężać?
str. 119


1. Uwagi wstępne
str. 119
2. Zmiana systemu aksjologicznego a ocena stopnia społecznej szkodliwości
str. 122
3. Zmiana stosunków społecznych a ocena stopnia społecznej szkodliwości
str. 129
4. Zmiana systemu aksjologicznego i zasada lex poenali retro non agit a materialne ujęcie przestępstwa
str. 131
5. Upływ czasu a materialne ujęcie przestępstwa
str. 133

Rozdział IV
O dwóch znaczeniach społecznej szkodliwości - z problematyki pogranicza płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa
str. 136


1. Artykuł 1 § 1 oraz § 2 k.k. a art. 1 § 1 d.k.k.
str. 136
2. Przedstawienie problemów teoretycznych towarzyszących nieostremu oddzieleniu płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa w kontekście oceny stopnia społecznego niebezpieczeństwa przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r.
str. 140
2.1. "Czy zbrodnię można uznać za bagatelkę?" Koncepcja W. Woltera dotycząca zastosowania i wzajemnych związków art. 26 i 27 d.k.k.
str. 140
2.2. Wypadek mniejszej wagi a materialne ujęcie przestępstwa
str. 146
2.3. Prywatnoskargowy tryb ścigania a materialne ujęcie przestępstwa
str. 151
2.4. Przestępstwo a wykroczenie: kryterium deliminacji a materialne ujęcie przestępstwa
str. 155
2.4.1. Społeczna treść przestępstwa i wykroczenia: różnica ilościowa czy jakościowa?
str. 155
2.4.2. Czy karygodność to element struktury jedynie czynu przestępnego? Model struktury i społeczna treść wykroczenia, przewinienia dyscyplinarnego i deliktu administracyjnego
str. 163
2.4.3. Społeczna treść tzw. typów przepołowionych
str. 168
3. Materialne określenie przestępstwa na płaszczyźnie generalno-abstrakcyjnej: uwagi końcowe
str. 172

CZĘŚĆ II
Karygodność jako element struktury przestępstwa
str. 175

Wstęp
str. 177

Rozdział I
Społeczna treść czynów prawnokarnie irrelewantnych, okoliczności wyłączających bezprawność i czynów o znikomym stopniu szkodliwości społecznej
str. 185


1. Uwagi wstępne
str. 185
2. Przedstawienie poglądów doktryny i ich krytyka
str. 186
3. Stanowisko stworzone w oparciu o przyjętą w opracowaniu strukturę przestępstwa
str. 203
3.1. Wprowadzenie
str. 203
3.2. Społeczna treść zachowań "formalnie bezprawnych - realizujących pozornie znamiona typu"
str. 207
3.3. Rodzaj i stopień naruszonych reguł ostrożności (reguł postępowania z dobrem) jako jeden z faktorów wpływających na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu (art. 115 § 2 k.k.)
str. 210
3.4. Społeczna treść zachowań podjętych w warunkach "ryzyka dnia codziennego"
str. 214
3.5. Społeczna treść okoliczności wyłączających bezprawność
str. 222
3.6. Społeczna treść kontratypów pozaustawowych
str. 225
3.7. Charakter i społeczna treść czynów zabronionych o znikomym stopniu społecznej szkodliwości
str. 228
3.8. Społeczna treść przestępstw niesprowadzających zagrożenia dla dobra prawnego
str. 229
3.8.1 Wprowadzenie
str. 229
3.8.2. Społeczna treść przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
str. 230
3.8.3. Społeczna treść postaci stadialnych przestępstwa: usiłowanie nieudolne i bezwzględnie nieudolne
str. 233

Rozdział II
Materialne ujęcie przestępstwa a zagadnienie winy: czysta normatywna teoria winy i praktyczne konsekwencje jej przyjęcia dla problematyki społecznej treści przestępstwa
str. 236


1. Uwagi wstępne
str. 236
2. Obiektywistyczne, kompleksowe oraz całościowe ujęcie faktorów wyznaczających stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu
str. 240
3. "Kwadrat świadomości i woli" i inne problemy związane z brakiem oddzielenia pojęć społecznej szkodliwości i winy a kompleksowe ujęcie faktorów wyznaczających stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu
str. 244
4. Praktyczne konsekwencje ujęcia płaszczyzny winy jako elementu następującego po stwierdzeniu wystąpienia cechy karygodności czynu zabronionego
str. 247
5. Wina a stopień społecznej szkodliwości czynu na przykładzie art. 94 i 66 § 1 k.k.
str. 249

Rozdział III
Faktory wyznaczające stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 252


1. Próby odnalezienia obiektywnych mierników ilościowych stopnia społecznej szkodliwości czynu
str. 252
2. Relacje między faktorami społecznej szkodliwości czynu. Zależność między elementem przedmiotowym a podmiotowym w aspekcie ich stopniowania
str. 254
3. Recydywa a stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 256
4. Nagminność a stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 257
5. Upływ czasu a stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 258
6. Chuligański charakter występku a stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 259
7. Konstytucja RP i kodeks karny z 1997 r. a ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu
str. 261
7.1.Wprowadzenie
str. 261
7.2. Katalog artykułu 115 § 2 k.k.: de lege lata i de lege ferenda
str. 263
7.3. Katalog okoliczności z art. 115 § 2 k.k. - charakter otwarty czy zamknięty? Relacje między pojęciami "stopnia społecznej szkodliwości czynu" i "karygodności": w ramach czynów realizujących znamiona tego samego typu oraz różnych typów czynów zabronionych
str. 270

Rozdział IV
Uwagi dotyczące wpływu rozpracowania teoretycznego instytucji na praktykę wymiaru sprawiedliwości
str. 276

Podsumowanie
str. 288

Orzecznictwo
str. 297

Bibliografia
str. 307

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.07.2009 r.

W monografii dokonano próby nakreślenia współczesnej definicji materialnego określenia przestępstwa w demokratycznym państwie prawnym. Przedstawiono argumenty, mające przekonać Czytelnika, że materialne określenie przestępstwa nie jest reliktem socjalistycznego prawa karnego.

W publikacji przeprowadzono analizę pojęcia "społecznej szkodliwości" na dwóch płaszczyznach, tj. stanowienia i stosowania prawa. Zajęto stanowisko w wielu sporach wyrosłych na gruncie praktycznych zagadnień związanych z oceną stopnia społecznej szkodliwości danej kategorii zachowań albo konkretnego czynu, m.in. relacji pomiędzy oceną stopnia społecznej szkodliwości a oceną moralną, społecznej treści kontratypów, materialnej treści i modelu struktury wykroczeń i przewinień dyscyplinarnych, definicji i stosowania "wypadku mniejszej wagi", relacji między pojęciami "stopnia społecznej szkodliwości czynu" i "karygodności" w ramach czynów realizujących znamiona tego samego typu oraz różnych typów czynów zabronionych, katalogu okoliczności mających wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu i relacji pomiędzy faktorami wyznaczającymi ów stopień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-809-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-1325:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów