Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bożena Barszczewska,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  24.02.2012 r.
Kod: ABC-0574:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9


Akty prawne
str. 9

Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne
str. 12

Wprowadzenie
str. 13

1. Nadzór pedagogiczny
str. 17


1.1. Regulacje prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego
str. 17

1.2. Informacja MEN
str. 24

1.3. Nadzór pedagogiczny a kontrola zarządcza
str. 26

1.4. Planowanie nadzoru pedagogicznego
str. 35

Wzór dokumentu. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
str. 36

1.5. Orzeczenia
str. 41

1.6. Akty prawne
str. 42

1.7. Pytania i odpowiedzi
str. 43

2. Ewaluacja wewnętrzna
str. 61


2.1. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
str. 61

2.1.1. Ewaluacja jako dziedzina nauki
str. 61

2.1.2. Typy ewaluacji
str. 63

2.1.3. Metodologia ewaluacji
str. 67

2.1.4. Ewaluacja a mierzenie jakości
str. 69

2.1.5. Ewaluacja wewnętrzna
str. 72

2.2. Ewaluacja wewnętrzna w szkole
str. 76

2.3. Informacje MEN
str. 80

2.4. Akty prawne
str. 81

2.5. Pytania i odpowiedzi
str. 82

Wzór dokumentu. Arkusz hospitacji zajęć pozalekcyjnych
str. 89

3. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
str. 93


3.1. Statut szkoły, przedszkola, placówki oświatowej
str. 93

Wzór dokumentu. Uchwała rady pedagogicznej przyjmująca statut szkoły
str. 97

3.2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 października 2011 r.
str. 99

3.3. Orzeczenia
str. 102

3.4. Pytania i odpowiedzi
str. 103

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
str. 114


4.1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
str. 118

4.2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
str. 120

4.2.1. I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna)
str. 121

4.2.2. II etap edukacyjny
str. 123

4.3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach
str. 128

4.4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
str. 129

4.5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych
str. 134

4.6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół policealnych
str. 137

4.7. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
str. 141

4.8. Kalendarium wprowadzania zmian programowych w szkołach
str. 144

4.9. Informacja MEN
str. 144

4.10. Pytania i odpowiedzi
str. 146

5. Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w szkołach
str. 155


5.1. Sprawdzian wiedzy i umiejętności
str. 155

5.2. Egzamin klasyfikacyjny
str. 157

5.3. Egzamin poprawkowy
str. 159

5.4. Orzeczenia
str. 161

5.5. Pytania i odpowiedzi
str. 162

6. Obowiązek realizacji przez nauczycieli dodatkowych zajęć edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych
str. 180


6.1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej
str. 187

6.2. Pytania i odpowiedzi
str. 189

7. Przestrzeganie praw ucznia - jak zbadać stan wiedzy uczniów na temat praw człowieka?
str. 204


Wzór dokumentu. Ankieta badająca stan wiedzy uczniów na temat praw człowieka
str. 205

7.1. Pytania i odpowiedzi
str. 207

8. Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka i ucznia
str. 218


8.1. Ogólne warunki dotyczące bezpieczeństwa budynku i pomieszczeń szkolnych
str. 218

8.2. Postępowanie w sprawach wypadków osób pozostających pod opieką szkoły
str. 219

8.3. Inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów
str. 222

8.3.1. Odbiór dziecka ze szkoły
str. 222

8.3.2. Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa oraz kwestie dotyczące obowiązku utrzymania stałej temperatury w szkole
str. 223

8.3.3. Zawieszenie zajęć na czas oznaczony w szkole lub placówce - nowa kompetencja organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe
str. 224

8.4. Zwolnienie klasy z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych z powodu nieobecności nauczyciela
str. 226

8.5. Zapewnienie opieki dzieciom dowożonym do szkoły autobusem szkolnym
str. 227

8.6. Uprawnienia rodzicielskie do kontaktu z dzieckiem
str. 228

8.7. Orzeczenia
str. 229

8.8. Akty prawne
str. 232

8.9. Pytania i odpowiedzi
str. 232

9. Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań
str. 252


9.1. Kierowanie rozwojem zawodowym nauczyciela
str. 252

Wzór dokumentu. Anna M. - nauczycielka historii. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Woli
str. 258

9.2. Awans zawodowy a doskonalenie nauczycieli
str. 268

9.3. Akty prawne
str. 272

9.4. Orzeczenia
str. 272

9.5. Pytania i odpowiedzi
str. 280

10. Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane kryteria
str. 297


10.1. Podmioty uprawnione, wnioski, terminy
str. 298

10.2. Charakter oceny
str. 299

10.3. Ocena pracy dyrektora
str. 300

10.4. Projekt oceny, zastrzeżenia, postępowanie odwoławcze
str. 300

10.5. Delegacja, normy szczególne
str. 301

10.6. Uprawnienia do oceny
str. 303

10.7. Kryteria oceny nauczycieli
str. 304

10.8. Metoda oceny
str. 305

10.9. Inne elementy oceny nauczyciela
str. 306

10.10. Zakończenie postępowania oceniającego
str. 307

10.11. Akty prawne
str. 307

10.12. Orzeczenia
str. 308

10.13. Pytania i odpowiedzi
str. 310

11. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły
str. 323


11.1. Informacje MEN
str. 329

11.2. Pytania i odpowiedzi
str. 330

12. Innowacje pedagogiczne w szkole i placówce publicznej
str. 336


Wzór dokumentu. Uchwała rady pedagogicznej o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej
str. 339

Wzór dokumentu. Wzór zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji
str. 341

Wzór dokumentu. Wzór pisemnej zgody autora/zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole.
str. 341

12.1. Akty prawne
str. 342

12.2. Pytania i odpowiedzi
str. 342

13. Dyrektor szkoły a nadzór pedagogiczny kuratora oświaty
str. 352


13.1. Nadzór pedagogiczny kuratora oświaty nad szkołami i placówkami
str. 352

13.2. Informacje MEN
str. 356

13.3. Pytania i odpowiedzi
str. 357

14. Indeks problemowy pytań i odpowiedzi (według rozdziałów i podrozdziałów)
str. 377

Indeks rzeczowy
str. 385

Ukryj

Opis:

Książka Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji. W opracowaniu omówiono m.in.: • regulacje prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego, • zagadnienia związane z planowaniem nadzoru pedagogicznego, • pojęcia odnoszące się do ewaluacji wewnętrznej, • zadania dyrektora szkoły związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego. Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, a także wszystkich tych, którzy interesują się tematyką nadzoru pedagogicznego. Bożena Barszczewska – absolwentka fi lologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Nauczyciel dyplomowany. Były doradca Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Wykładowca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Dyrektor Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnego dla Nauczycieli „Vade Mecum”. Współpracuje z serwisem Prawo Oświatowe/ABC. Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo Oświatowe/ABC, prowadzonego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0714-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 396
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0574:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów