Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Sławomir Presnarowicz,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1372:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

CZĘŚĆ I. KOMENTARZ
str. 11


Art. 1. [Zakres obowiązywania i cel ustawy]
str. 13
Art. 2. [Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego do spraw zwrotu podatku akcyzowego]
str. 15
Art. 3. [Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego]
str. 16
1. Pojęcie producenta rolnego
str. 17
2. Posiadacz gospodarstwa rolnego
str. 18
3. Ewidencja gruntów jako rejestr urzędowych danych do zwrotu podatku akcyzowego
str. 20
4. Zwrot podatku posiadaczowi zależnemu
str. 24
5. Zwrot podatku współposiadaczowi gospodarstwa rolnego
str. 27
6. Zwrot podatku małżonkowi
str. 29
Art. 4. [Limit oraz kwota zwrotu podatku]
str. 30
1. Zasada ustalania kwoty zwrotu podatku
str. 30
2. Zasada ustalania rocznego limitu do zwrotu podatku akcyzowego
str. 32
Art. 5. [Decyzja w sprawie zwrotu podatku]
str. 35
Art. 6. [Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami]
str. 39
1. Termin składania wniosku o zwrot podatku
str. 40
2. Zasady wypełniania wniosku o zwrot podatku
str. 42
3. Załączniki do wniosku o zwrot podatku
str. 44
4. Postępowanie przy brakach formalnych wniosku o zwrot podatku akcyzowego
str. 49
Art. 7. [Terminy wypłat zwrotu podatku]
str. 50
Art. 8. [Zasady zwrotu dotacji celowej]
str. 51
Art. 9. [Podatek nienależny lub nadmiernie zwrócony]
str. 54
Art. 10. [Przepisy przejściowe]
str. 57
Art. 11. [Wejście ustawy w życie]
str. 57

CZĘŚĆ II. WZORY PISM
str. 59

I. Wzory pism na pierwsze półrocze danego roku
str. 61


Wzór Nr 1 (wypełniony odręcznie wniosek na pierwsze półrocze danego roku - plus załącznik)
str. 63
Wzór Nr 2 (pełnomocnictwo)
str. 66
Wzór Nr 3 (wezwanie do stawienia się)
str. 67
Wzór Nr 4 (wezwanie do usunięcia braków wniosku)
str. 69
Wzór Nr 5 (zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania)
str. 71
Wzór Nr 6 (zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się w sprawie)
str. 72
Wzór Nr 7 (zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie)
str. 74
Wzór Nr 8 (decyzja tzw. Pełna)
str. 76
Wzór Nr 9 (decyzja tzw. Częściowa)
str. 79
Wzór Nr 10 (decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego)
str. 83
Wzór Nr 11 (postanowienie o wznowieniu postępowania z urzędu)
str. 86
Wzór Nr 12 (decyzja o zwrocie podatku akcyzowego po wznowieniu postępowania)
str. 88

II. Wzory pism na drugie półrocze danego roku
str. 93


Wzór Nr 1 (wypełniony odręcznie wniosek na drugie półrocze danego roku)
str. 95
Wzór Nr 2 (pełnomocnictwo)
str. 97
Wzór Nr 3 (wezwanie do stawienia się)
str. 98
Wzór Nr 4 (wezwanie do usunięcia braków wniosku)
str. 100
Wzór Nr 5 (zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania)
str. 102
Wzór Nr 6 (zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się w sprawie)
str. 103
Wzór Nr 7 (zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie)
str. 105
Wzór Nr 8 (decyzja wydana po raz pierwszy w danym roku, tzw. Pełna)
str. 107
Wzór Nr 9 (druga, tzw. pełna decyzja, wydana na II półrocze danym roku)
str. 110
Wzór Nr 10 (druga, tzw. częściowa decyzja, wydana na drugie półrocze danego roku)
str. 113
Wzór Nr 11 (decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, wydana w drugim półroczu danego roku)
str. 117
Wzór Nr 12 (postanowienie o wznowieniu postępowania z urzędu w drugim półroczu danego roku)
str. 120
Wzór Nr 13 (decyzja o zwrocie podatku akcyzowego po wznowieniu postępowania, wydana w drugim półroczu danego roku)
str. 122
Wzór Nr 14 (decyzja zmieniająca w trybie art. 155 k.p.a.)
str. 126

CZĘŚĆ III. PRZEPISY PRAWA
str. 129


1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)
str. 131
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 103, poz. 706)
str. 136
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 5)
str. 139
4. Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)
str. 140
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132)
str. 162
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.)
str. 176
7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) - wyciąg
str. 232

Ukryj

Opis:

Komentarz kompleksowo omawia zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wskazuje podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku, zasady ustalania kwoty zwrotu podatku akcyzowego, zasady ustalania rocznego limitu zwrotu, Publikację wzbogacono o wzory pism. Adresatami komentarza są: - pracownicy urzędów gmin (miast), w tym wójt (burmistrz, prezydent), - pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, - studenci prawa, administracji i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-894-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 236
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: PRAWO / cywilne / rolne
Kod: KAM-1372:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów