Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian

Książka poświęcona jest problematyce zmian w zakresie powszechnej ochrony trwałości umownego stosunku pracy w okresie transformacji gospodarki polskiej w gospodarkę rynkową po 1989 r., z uwzględnieniem standardów przewidzianych w prawie międzynarodowym, europejskim i wspólnotowym.

więcej

Autorzy: Antoni Dral,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.03.2009 r.
Kod: KAM-1293  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,40 zł. ( Oszczędzasz: 16,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Pojęcie, konstrukcja, rys historyczny oraz cele i metody ochrony trwałości stosunku pracy
str. 23


1. Pojęcie i konstrukcja ochrony trwałości stosunku pracy - uwagi ogólne
str. 23
2. Źródła powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy
str. 47
3. Geneza ochrony trwałości stosunku pracy oraz jej rys historyczny w prawie polskim
str. 62
4. Cele oraz społeczne i gospodarcze skutki ochrony trwałości stosunku pracy
str. 72
5. Metody i środki ochrony trwałości stosunku pracy
str. 90

Rozdział II
Standardy ochrony trwałości stosunku pracy według prawa międzynarodowego i europejskiego
str. 103


1. Prawo międzynarodowe
str. 103
1.1. Ochrona trwałości stosunku pracy w świetle aktów ONZ
str. 103
1.2. Standardy ochrony przed indywidualnym rozwiązaniem stosunku pracy w świetle aktów Międzynarodowej Organizacji Pracy
str. 105
1.3. Standardy ochrony przed zwolnieniami grupowymi w świetle prawodawstwa MOP
str. 112
2. Standardy ochrony trwałości zatrudnienia w prawie Rady Europy
str. 117
3. Ochrona trwałości stosunku pracy w prawie Unii Europejskiej
str. 124
3.1. Prawo pierwotne (traktaty i karty praw podstawowych)
str. 124
3.2. Ochrona przed zwolnieniem w prawie wtórnym Unii Europejskiej
str. 134
3.2.1. Standardy ochrony trwałości stosunku pracy w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (zbiorowych)
str. 136
3.2.2. Ochrona trwałości zatrudnienia w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
str. 141
4. Normy MOP oraz normy wspólnotowe jako minimalne standardy ochrony trwałości zatrudnienia
str. 143

Rozdział III
Tendencje zmian powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy w ustawodawstwie i orzecznictwie w okresie transformacji gospodarki
str. 145


1. Model zatrudniania i ochrony trwałości stosunku pracy w gospodarce centralnie planowanej
str. 145
2. Tendencje zmian w zakresie powszechnej, kodeksowej ochrony przed zwolnieniem w gospodarce rynkowej
str. 155
2.1. Uwagi wstępne
str. 155
2.2. Forma pisemna i okres wypowiedzenia jako bezpośrednie środki ochrony trwałości stosunku pracy
str. 163
2.3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę
str. 171
2.4. Obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z reprezentującą pracownika organizacją związkową
str. 187
2.5. Prawo odwołania się do niezależnego organu od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (kontrola następcza sprawowana przez sądy pracy)
str. 201
2.6. Ewolucja orzecznictwa sądowego w kwestii ochrony trwałości stosunku pracy i jego wpływ na zakres ochrony
str. 235

Rozdział IV
Ewolucja i stan obecny ochrony trwałości stosunku pracy w razie zwolnień grupowych
str. 249


1. Przesłanki i istota ochrony przed zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 249
2. Tendencje zmian w zakresie ochrony przed zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 253
2.1. Ochrona przed zwolnieniem grupowym
str. 253
2.1.1. Zakres stosowania starej i nowej ustawy a ochrona przed zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 253
2.1.2. Ewolucja środków prawnych ochrony przed zwolnieniem grupowym
str. 257
2.1.2.1. Wpływ zmiany pojęcia zwolnienia grupowego na zakres ochrony przed zwolnieniami grupowymi
str. 257
2.1.2.2. Rola ochronna procedury poprzedzającej zwolnienie grupowe
str. 267
2.1.2.3. Obowiązek konsultacji zamiaru dokonania zwolnienia grupowego ze związkami zawodowymi
str. 274
2.1.2.4. Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego
str. 283
2.1.2.5. Regulamin w sprawie zwolnienia grupowego
str. 289
2.1.2.6. Obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy
str. 293
2.2. Ochrona przed zwolnieniem indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 296
3. Ewolucja uprawnień przysługujących pracownikom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 301
3.1. Uwagi wstępne
str. 301
3.2. Prawo do odprawy z tytułu zwolnienia grupowego i jej funkcja stabilizacyjna
str. 302
3.3. Prawo do ponownego zatrudnienia
str. 312
4. Ochrona pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników
str. 314

Rozdział V
Ewolucja i zasady ochrony trwałości stosunku pracy i jego treści w razie transferu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
str. 317


1. Geneza unormowania i regulacje z 1989 i 1996 r.
str. 317
2. Konstrukcja prawna i zakres przedmiotowy ochrony trwałości stosunku pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę
str. 324
3. Upadłość i likwidacja pracodawcy a ochrona trwałości stosunku pracy
str. 334

Rozdział VI
Problematyka stabilizacji nietypowego zatrudnienia pracowniczego i zatrudnienia niepracowniczego
str. 336


1. Ochrona trwałości nietypowego zatrudnienia pracowniczego
str. 336
1.1. Pojęcie zatrudnienia atypowego i jego rodzaje
str. 336
1.2. Ochrona trwałości stosunku pracy nawiązanego na podstawie terminowych umów o pracę
str. 340
1.2.1. Uwagi wstępne
str. 340
1.2.2. Ochrona przed wypowiedzeniem umów terminowych
str. 344
1.2.3. Stabilizacja treści stosunku pracy zawartego na podstawie umowy terminowej
str. 360
1.2.4. Ochrona przed rozwiązaniem umowy terminowej z przyczyn niedotyczących pracownika
str. 361
1.2.5. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania umowy terminowej
str. 363
1.3. Ochrona stosunku pracy pracownika tymczasowego
str. 366
1.4. Ochrona trwałości zatrudnienia telepracowników
str. 379
2. Ochrona prawna zatrudnienia niepracowniczego
str. 382
2.1. Pojęcie zatrudnienia niepracowniczego
str. 382
2.2. Ochrona trwałości zatrudnienia w ramach umowy o pracę nakładczą
str. 384
2.3. Ochrona stabilizacji zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
str. 393

Rozdział VII
Rola układów zbiorowych pracy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy
str. 399


1. Uwagi wstępne
str. 399
2. Postanowienia stabilizujące zatrudnienie w układach zbiorowych pracy okresu międzywojennego oraz powojennego (okres PRL)
str. 401
3. Znaczenie układów zbiorowych pracy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy po 1989 r.
str. 407
4. Wpływ wejścia w życie, zawieszenia, wypowiedzenia układu zbiorowego pracy na stosowanie postanowień dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy
str. 417
4.1. Wpływ wejścia w życie układu zbiorowego pracy a ochrona trwałości stosunku pracy
str. 417
4.2. Wpływ zawieszenia układu zbiorowego pracy na stosowanie postanowień układowych, stabilizujących stosunki pracy
str. 419
4.3. Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy a stosowanie postanowień układowych stabilizujących stosunki pracy
str. 421
4.4. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a stosowanie postanowień układowych stabilizujących stosunki pracy
str. 424
5. Rola układów zbiorowych pracy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy - uwagi podsumowujące
str. 433

Rozdział VIII
"Pakiety socjalne" jako źródło gwarancji stabilizacji zatrudnienia w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych
str. 437


1. Przekształcenia własnościowe w gospodarce polskiej i ich wpływ na sytuację pracowników
str. 437
1.1. Przyczyny i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
str. 437
1.2. Społeczne skutki prywatyzacji
str. 449
1.3. Metody i ścieżki prywatyzacji a możliwość zawarcia pakietu socjalnego
str. 452
2. Charakter prawny pakietu socjalnego a kwestia egzekucji jego postanowień w drodze roszczeń pracowniczych
str. 456
3. Gwarancje w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy w paktach socjalnych
str. 476
3.1. Uwagi wstępne
str. 476
3.2. Okres ochronny
str. 478
3.3. Ochrona polegająca na zakazie zmniejszenia ogólnego stanu zatrudnienia
str. 479
3.4. Ochrona polegająca na zakazie wypowiadania umów o pracę
str. 480
3.5. Zasady dokonywania wypowiedzeń zmieniających
str. 484
3.6. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie ochrony zatrudnienia w okresie gwarantowanym
str. 485
4. Konsekwencje naruszenia pakietowych gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę
str. 487

Rozdział IX
Uwarunkowania modelu ochrony trwałości zatrudnienia w polskiej gospodarce rynkowej
str. 490


1. Problem liberalizacji i deregulacji ochrony trwałości stosunku pracy
str. 490
2. Uwarunkowania modelu ochrony trwałości zatrudnienia w polskiej gospodarce rynkowej
str. 505
2.1. Uwagi wstępne
str. 505
2.2. Uwarunkowania modelu ochrony trwałości stosunku pracy
str. 507
2.3. Ochrona trwałości zatrudnienia w świetle polityki społecznej
str. 518
2.4. Ochrona trwałości stosunku pracy a kwestia elastyczności zatrudnienia
str. 521

Rozdział X
Zakończenie i wnioski de lege ferenda
str. 527


1. Zakończenie
str. 527
2. Wnioski de lege ferenda
str. 549

Źródła prawa
str. 555

Orzecznictwo sądowe
str. 563

Bibliografia
str. 571


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.03.2009 r.

Książka poświęcona jest problematyce zmian w zakresie powszechnej ochrony trwałości umownego stosunku pracy w okresie transformacji gospodarki polskiej w gospodarkę rynkową po 1989 r., z uwzględnieniem standardów przewidzianych w prawie międzynarodowym, europejskim i wspólnotowym. Analizą objęto poszczególne elementy konstrukcji powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy i ochrony przed zwolnieniami grupowymi. Autor podejmuje także problem stabilizacji zatrudnienia nietypowego oraz kwestię znaczenia układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych jako źródeł gwarancji trwałości zatrudnienia.

Koncentrując się na tezie, że ochrona trwałości stosunku pracy jest nierozerwalnie związana z funkcją ochronną prawa pracy i powinna stanowić niepodważalny aksjomat, autor przedstawia prawne i społeczne uwarunkowania przyszłego modelu ochrony trwałości oraz tendencje w zakresie jego ukształtowania, zwłaszcza te, które znalazły odzwierciedlenie w projekcie kodeksu pracy, opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.

Adresaci:

Opracowanie skierowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa pracy oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1293 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów