Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

"W książce omówione zostały nowe przepisy i konsekwencje ich wprowadzenia. A są one niezwykle istotne. [...]

więcej

Autorzy: Ryszard Czerniawski,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0564;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Walne zgromadzenie jako organ spółki akcyjnej
str. 15


1. Obowiązkowy charakter
str. 16
2. Zakres kompetencji
str. 19
3. Funkcje walnego zgromadzenia
str. 28
4. Źródła regulacji
str. 29
5. Specyfika walnego zgromadzenia jako organu spółki
str. 33

Rozdział II
Zwołanie walnego zgromadzenia
str. 37


1. Uprawnieni do zwołania walnego zgromadzenia
str. 39
1.1. Walne zgromadzenie
str. 39
1.2. Zarząd spółki
str. 40
1.3. Rada nadzorcza
str. 40
1.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce
str. 42
1.5. Inne osoby
str. 48
2. Uprawnienie do żądania zwołania walnego zgromadzenia
str. 49
2.1. Akcjonariusze reprezentujący określoną wielkość kapitału zakładowego
str. 50
2.2. Elektroniczna postać żądania
str. 52
3. Uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do przedstawiania projektów uchwał
str. 56
4. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
str. 60
4.1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia
str. 71
4.2. Szczegółowy porządek obrad
str. 75
4.3. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
str. 77
4.4. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w nim
str. 79
4.5. Dostęp do dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem i wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia
str. 81
5. Skutki informacyjne ogłoszenia o walnym zgromadzeniu
str. 84
5.1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu
str. 85
5.2. Uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki
str. 87
5.3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy (głosowanie korespondencyjne)
str. 88
6. Odwołanie walnego zgromadzenia
str. 99

Rozdział III
Przygotowanie walnego zgromadzenia
str. 101


1. Obowiązki informacyjne spółki związane z ukazaniem się ogłoszenia
str. 101
2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
str. 108
3. Prawo uczestnictwa
str. 116
4. Legitymacja uczestnika walnego zgromadzenia
str. 121
5. Lista uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu
str. 129
6. Prawo głosu
str. 133
6.1. Ograniczenie prawa głosu
str. 134
6.2. Kumulacja głosów
str. 137
6.3. Wyłączenie prawa głosu
str. 139

Rozdział IV
Obrady
str. 145


1. Lista obecności i listy akcjonariuszy
str. 145
2. Pełnomocnicy
str. 151
3. Ważność obrad
str. 162
4. Przewodniczący walnego zgromadzenia
str. 165
5. Ustalenie porządku obrad
str. 174
6. Dyskusja i podejmowanie uchwał
str. 176
7. Metody głosowania
str. 187
7.1. Głosowanie jawne
str. 187
7.2. Głosowanie tajne
str. 190
7.3. Głosowanie niejednolite
str. 193
8. Ogłoszenie wyników głosowania
str. 196
9. Przerwy
str. 197
10. Zamknięcie obrad
str. 199
11. Protokół walnego zgromadzenia
str. 199
12. Inne obowiązki związane z zakończeniem obrad walnego zgromadzenia
str. 202

Rozdział V
Wzruszalność uchwał walnego zgromadzenia
str. 205


1. Zaskarżanie uchwał
str. 206
1.1. Uchylenie uchwały
str. 207
1.2. Unieważnienie uchwały
str. 214
1.3. Legitymacja czynna i bierna
str. 217
1.4. Zaskarżenie a postępowanie rejestrowe i terminy wnoszenia powództwa
str. 223
1.5. Skutki wyroku
str. 226

Ukryj

Opis:

"Podstawowym celem uchwalenia ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, której przepisy weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r., było wdrożenie do polskiego systemu prawa regulacji zawartych w dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. I tak też się stało, a nawet jeszcze więcej. Zgodnie bowiem z ugruntowaną już w Polsce tradycją, pod hasłem wdrażania rozwiązań europejskich wprowadzono regulacje nieznane dyrektywie. (...)

W książce omówione zostały nowe przepisy i konsekwencje ich wprowadzenia. A są one niezwykle istotne. O ile bowiem Polska obowiązana była implementować rozwiązania zawarte w dyrektywie unijnej (...), o tyle sposób dokonania tej implementacji, często mechaniczny, (...) powodować może istotne problemy związane z wdrożeniem nowych przepisów. (...) O tym również traktuje niniejsza publikacja".

Ze Wstępu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-854-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe
Kod: ABC-0564;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów