Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stanisław Dolata,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-1245:W03P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU

Rozdział 1. Podatek i system podatkowy | str. 19


1. Pojęcie podatku | str. 19

2. Pojęcie systemu podatkowego | str. 24

3. Polityka podatkowa | str. 27

4. Rola podatków w systemie finansowym państwa | str. 29

5. Zasady podatkowe | str. 31

6. Techniki podatkowe i konstrukcja podatku | str. 33

7. Typologia podatków i ich charakterystyka | str. 39

Rozdział 2. Reakcje podatników na obowiązek podatkowy | str. 46

1. Konsekwencje, formy i metody ucieczki przed podatkiem | str. 46

2. Unikanie podatku. Legalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy | str. 48

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy | str. 50

4. Przyczyny ucieczki przed podatkiem | str. 53

5. Metody zapobiegania ucieczce przed podatkiem | str. 54

Rozdział 3. Harmonizacja podatków i systemów podatkowych | str. 58

1. Przesłanki harmonizacji podatków i systemów podatkowych | str. 58

2. Podstawa prawna harmonizacji w Unii Europejskiej | str. 61

3. Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej | str. 62

4. Harmonizacja podatków bezpośrednich w Unii Europejskiej | str. 66

5. Koncepcje dalszej harmonizacji podatków dochodowych od osób prawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej | str. 73

Rozdział 4. Kompendium wiedzy z teorii podatku | str. 80

1. Kompendium wiedzy o podatku i systemie podatkowym | str. 80

2. Kompendium wiedzy o reakcji podatników na obowiązek podatkowy | str. 93

3. Kompendium wiedzy o harmonizacji podatków i systemów podatkowych | str. 96

CZĘŚĆ II. OGÓLNE NORMY PRAWNE OKREŚLAJĄCE PROBLEMATYKĘ PODATKÓW W POLSCE

Rozdział 5. Ogólne normy prawne określające problematykę podatków w Polsce w latach 1918-2013 | str. 103

Rozdział 6. Podmioty podatku, ich właściwość i odpowiedzialność | str. 106


1. Organy podatkowe i ich właściwość | str. 106

2. Uprawnienia i obowiązki podatników oraz podmiotów z nimi współpracujących | str. 110

3. Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników | str. 113

4. Interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 117

5. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 119

Rozdział 7. Zobowiązania podatkowe | str. 122

1. Zobowiązanie podatkowe i zabezpieczenie jego wykonania | str. 122

2. Regulowanie zobowiązań podatkowych | str. 126

3. Przedawnienie zobowiązania podatkowego | str. 129

4. Zaległość i nadpłata podatkowa | str. 133

5. Odpowiedzialność podatkowa | str. 138

6. Odpowiedzialność podatnika za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym | str. 145

Rozdział 8. Postępowanie podatkowe | str. 149

1. Załatwianie spraw podatkowych | str. 149

2. Uczestnicy postępowania podatkowego | str. 154

3. Zasady prowadzenia postępowania podatkowego | str. 157

4. Formy orzekania w postępowaniu podatkowym | str. 166

5. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa | str. 170

Rozdział 9. Kompendium wiedzy o ogólnych normach prawnych określających problematykę podatków w Polsce | str. 178


1. Kompendium wiedzy o podmiotach podatku, ich właściwości i odpowiedzialności | str. 178

2. Kompendium wiedzy o zobowiązaniach podatkowych | str. 183

3. Kompendium wiedzy o postępowaniu podatkowym | str. 193

CZĘŚĆ III. PODATKI OBROTOWE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Rozdział 10. Podatki obrotowe w Polsce w latach 1918-2013 | str. 209

Rozdział 11. Ogólne regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 215


1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 215

2. Podatnicy podatku od towarów i usług i właściwość miejscowa organów podatkowych | str. 219

3. Dokumentacja w zakresie podatku od towarów i usług | str. 223

4. Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług i zasady jego ustalania | str. 238

Rozdział 12. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju oraz eksportu i importu towarów | str. 249

1. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz eksport i import towarów | str. 249

2. Miejsce świadczenia przy dostawie, eksporcie i imporcie towarów i usług | str. 252

3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu dostaw na terytorium kraju oraz eksportu i importu | str. 258

4. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu dostaw na terytorium kraju oraz w imporcie | str. 261

Rozdział 13. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów | str. 267

1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów | str. 267

2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 270

3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 271

Rozdział 14. Podatek akcyzowy | str. 275

1. Zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym | str. 275

2. Podatnicy i płatnicy podatku akcyzowego oraz organy podatkowe i ich właściwość | str. 280

3. Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki podatku akcyzowego | str. 285

4. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi | str. 291

5. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych | str. 302

6. Odpowiedzialność podatnika za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym dotyczące podatku akcyzowego | str. 306

Rozdział 15. Podatek od gier | str. 317

1. Przedmiot, podatnicy i właściwość miejscowa organów podatkowych podatku od gier | str. 317

2. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w zakresie podatku od gier | str. 318

Rozdział 16. Kompendium wiedzy o podatkach obrotowych obowiązujących w Polsce | str. 321

1. Kompendium wiedzy o podatku od towarów i usług | str. 321

2. Kompendium wiedzy o podatku akcyzowym | str. 332

3. Kompendium wiedzy o podatku od gier | str. 343

CZĘŚĆ IV. PODATKI DOCHODOWE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Rozdział 17. Podatki dochodowe w Polsce w latach 1918-2013 | str. 347

Rozdział 18. Zakres podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, ich przedmiot i podstawa opodatkowania | str. 356


1. Podatnicy podatków dochodowych i zakres opodatkowania podatkami dochodowymi | str. 356

2. Przedmiot opodatkowania podatkami dochodowymi | str. 358

3. Wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania podatkami dochodowymi i przedmiot opodatkowania | str. 359

Rozdział 19. Opodatkowanie dochodów z nierolniczej działalności gospodarczej podatkiem od osób prawnych i podatkiem od osób fizycznych | str. 363

1. Przedmiot opodatkowania i sposób ustalania jego wielkości dla podmiotów prowadzących nierolniczą działalność gospodarczą | str. 363

2. Przychody i koszty w pozarolniczej działalności gospodarczej | str. 366

3. Podstawa opodatkowania podatkami dochodowymi pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki liniowej 19% i zasady jej ustalania | str. 373

4. Ustalanie zobowiązania podatkowego osób prawnych i fizycznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej według stawki liniowej 19% | str. 375

Rozdział 20. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali progresywnej 18% i 32% | str. 378

1. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 378

2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych | str. 380

3. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i sposób ustalenia zobowiązania podatkowego | str. 383

4. Sposób ustalenia zobowiązania podatkowego od dochodów uzyskanych poza terytorium RP | str. 387

Rozdział 21. Pobór zaliczek i rozliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych | str. 390

1. Obowiązki podatników w zakresie wpłacania zaliczek na poczet podatku | str. 390

2. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatki dochodowe | str. 392

3. Obowiązki podmiotów, które dokonują wypłat należności objętych podatkiem dochodowym | str. 394

4. Zeznania podatkowe podatników podatków dochodowych | str. 396

Rozdział 22. Uproszczone formy opodatkowania podatkami dochodowymi niektórych przychodów osiąganych z nierolniczej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne | str. 398

1. Rodzaje uproszczonych form opodatkowania | str. 398

2. Podatek tonażowy | str. 399

3. Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | str. 400

4. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej | str. 411

5. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych | str. 415

Rozdział 23. Kompendium wiedzy o podatkach dochodowych obowiązujących w Polsce | str. 419

1. Kompendium wiedzy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, ich przedmiocie i podstawie opodatkowania | str. 419

2. Kompendium wiedzy o opodatkowaniu dochodów z nierolniczej działalności gospodarczej podatkiem od osób prawnych i podatkiem od osób fizycznych | str. 421

3. Kompendium wiedzy o opodatkowaniu dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali progresywnej 18 i 32% | str. 425

4. Kompendium wiedzy o zasadach poboru zaliczek i rozliczenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych | str. 428

5. Kompendium wiedzy o uproszczonych formach opodatkowania podatkami dochodowymi niektórych przychodów osiąganych z nierolniczej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne | str. 433

CZĘŚĆ V. PODATKI OD MAJĄTKU ORAZ OD JEGO NABYCIA W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Rozdział 24. Podatki od majątku oraz od jego nabycia w Polsce w latach 1918-2013 | str. 443

Rozdział 25. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny | str. 453


1. Regulacje wspólne dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego | str. 453

2. Regulacje odrębne dla podatku od nieruchomości | str. 457

3. Regulacje odrębne dla podatku rolnego | str. 463

4. Regulacje odrębne dla podatku leśnego | str. 467

Rozdział 26. Podatek od środków transportowych | str. 469

1. Przedmiot i podatnicy podatku od środków transportowych | str. 469

2. Obowiązek podatkowy i organy właściwe w sprawach podatku od środków transportowych | str. 470

3. Stawki, zwolnienia i ulgi w podatku od środków transportowych | str. 471

Rozdział 27. Podatek od spadków i darowizn | str. 475

1. Przedmiot opodatkowania i obowiązek opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn | str. 475

2. Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn i określenie jej wartości | str. 477

3. Wyłączenia, zwolnienia, kwoty wolne i ulgi w zakresie podatku od spadków i darowizn | str. 481

Rozdział 28. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 487

1. Przedmiot opodatkowania i podmioty podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 487

2. Wyłączenia i zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 490

3. Powstanie obowiązku, podstawa opodatkowania i stawki podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 493

Rozdział 29. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str. 498

1. Przedmiot opodatkowania i podmioty podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 498

2. Powstanie obowiązku, podstawa opodatkowania i stawki podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 499

3. Odpowiedzialność podatnika za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym dotyczącym podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 501

Rozdział 30. Kompendium wiedzy o podatkach od majątku oraz od jego nabycia obowiązujących w Polsce | str. 503

1. Kompendium wiedzy o podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym | str. 503

2. Kompendium wiedzy o podatku od środków transportowych | str. 509

3. Kompendium wiedzy o podatku od spadków i darowizn | str. 513

4. Kompendium wiedzy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 517

5. Kompendium wiedzy o podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 520

Akty prawne | str. 523

Bibliografia | str. 535

Wykaz haseł | str. 539


Ukryj

Opis:

Kolejne wydanie publikacji jako jedyne przedstawia system podatkowy obowiązujący w Polsce w ujęciu całościowym. Tę złożoną problematykę przeanalizowano w aspekcie teoretycznym, historycznym i współczesnym.

Prezentowana publikacja zawiera m.in. omówienie:

  • podstaw wiedzy z teorii podatku oraz zagadnień harmonizacji podatków i systemów podatkowych,
  • ogólnych norm prawnych określających problematykę podatków w Polsce, w tym np. zagadnień z zakresu ordynacji podatkowej, zasad ewidencji podatników oraz odpowiedzialności karnoskarbowej za wykroczenia i przestępstwa podatkowe,
  • podatków obrotowych,
  • podatków dochodowych,
  • podatków od majątku oraz od jego nabycia.
Każdy rozdział publikacji zawiera charakterystykę danego typu podatków w latach 1918-2013, co umożliwia porównanie obecnych regulacji z obowiązującymi poprzednio.

W opracowaniu wyodrębniono także hasła boczne, które pełnią funkcję zestawu pytań oraz umożliwiają swobodne poruszanie się po zagadnieniach będących przedmiotem publikacji i łatwiejsze zrozumienie problematyki polskiego prawa podatkowego. Ponadto w każdej części publikacji zamieszczono rozdział stanowiący swoistego rodzaju kompendium.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, ekonomii, administracji i zarządzania. Może być przydatna również doradcom podatkowym, osobom prowadzącym biura rachunkowe, pracownikom instytucji podatkowych i skarbowych oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4429-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 546
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1245:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów