Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

więcej

Autorzy: Agnieszka Michnik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2009 r.
Kod: KAM-1258:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców
str. 13


1. Definicja rejestru przedsiębiorców
str. 13
2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Handlowym
str. 16
3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej
str. 19
4. Organizacja rejestru przedsiębiorców
str. 23
5. Jawność rejestru przedsiębiorców
str. 28
6. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
str. 33
6.1. Spółki prawa handlowego
str. 35
6.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska
str. 37
6.3. Spółdzielnie
str. 38
6.4. Spółdzielnie europejskie
str. 38
6.5. Przedsiębiorstwa państwowe
str. 38
6.6. Jednostki badawczo-rozwojowe
str. 39
6.7. Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
str. 39
6.8. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
str. 40
6.9. Osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
str. 41
6.10. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
str. 42
6.11. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń
str. 42
7. Pojęcie przedsiębiorcy w aspekcie wpisu do rejestru przedsiębiorców
str. 43

Rozdział II
Rejestracja przedsiębiorców na tle uregulowań prawa Unii Europejskiej
str. 54


1. Ogólne zasady rejestrowania przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej i problemy związane z funkcjonującym zróżnicowaniem tych zasad w poszczególnych państwach członkowskich
str. 54
2. Uregulowania unijne dotyczące wszystkich systemów rejestracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz stopień ich realizacji w polskim systemie prawnym
str. 58
3. Podmioty tworzone i podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa unijnego oraz implementacja tych przepisów w prawie polskim
str. 68
4. Ocena działań legislacyjnych dotyczących rejestrowania przedsiębiorców na obszarze Unii Europejskiej podejmowanych na szczeblu unijnym
str. 73

Rozdział III
Informacje ogólne dotyczące postępowania rejestrowego
str. 76


1. Pojęcie i zakres postępowania rejestrowego
str. 76
2. Źródła prawa dla postępowania rejestrowego
str. 81
3. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców
str. 85
3.1. Forma zgłoszenia
str. 86
3.2. Obowiązek zgłoszenia
str. 90
4. Podmioty postępowania rejestrowego
str. 113
4.1. Sąd rejestrowy
str. 113
4.1.1. Pojęcie sądu rejestrowego
str. 113
4.1.2. Właściwość sądu rejestrowego
str. 114
4.1.3. Skład sądu rejestrowego
str. 127
4.1.4. Uprawnienia sądu rejestrowego poza prowadzeniem rejestru
str. 133
4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym
str. 135
4.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy
str. 139
5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
str. 148
5.1. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i skutki ich niedopełnienia
str. 148
5.2. Kontrola wniosku o wpis do rejestru dokonywana przez sąd rejestrowy
str. 179

Rozdział IV
Przebieg postępowania rejestrowego
str. 203


1. Wszczęcie postępowania
str. 203
2. Zawieszenie i umorzenie postępowania rejestrowego
str. 210
3. Posiedzenia sądu rejestrowego
str. 218
4. Postępowanie dowodowe
str. 220
5. Orzeczenia zapadające w postępowaniu rejestrowym
str. 227
6. Skuteczność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu rejestrowym
str. 240
7. Koszty postępowania w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców
str. 248

Rozdział V
Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i wzruszalność prawomocnych orzeczeń
str. 258


1. Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i postępowanie wywołane ich wniesieniem
str. 258
1.1. Apelacja
str. 259
1.2. Zażalenie
str. 262
1.3. Skarga na orzeczenie referendarza
str. 263
2. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu o wpis do rejestru
str. 268
2.1. Skarga kasacyjna
str. 269
2.2. Wznowienie postępowania
str. 273
2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 274

Rozdział VI
Postępowanie mające na celu usunięcie nieprawidłowości we wpisach w rejestrze przedsiębiorców
str. 275

Rozdział VII
Charakter prawny i skutki wpisu w rejestrze przedsiębiorców
str. 287

Rozdział VIII
Charakter postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców
str. 296

Wnioski końcowe
str. 305

Bibliografia
str. 311

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.06.2009 r.

Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

W opracowaniu dokonano oceny obowiązujących w Polsce regulacji odnoszących się do omawianego postępowania, także pod kątem dostosowania ich do wymogów prawa unijnego. Ponadto przedstawiono przebieg postępowania rejestrowego, wskazując na najważniejsze problemy, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem przepisów regulujących dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, wraz z propozycjami ich rozwiązań.

Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-633-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 316
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1258:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów