Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Telepraca w prawie polskim

Prezentowana monografia jest pierwszą tak rozbudowaną publikacją na temat telepracy w Polsce. W związku z uregulowaniem telepracy w kodeksie pracy powstała potrzeba rzetelnej analizy tych nowych przepisów prawnych.

więcej

Autorzy: Arkadiusz Sobczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2009 r.
Kod: KAM-1386:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11
Od autora
str. 15

Rozdział 1
Telepraca w doktrynie prawa pracy
str. 17


1.1. Uwagi wstępne
str. 17
1.2. Formy telepracy
str. 18
1.3. Telepraca a zatrudnienie pracownicze
str. 20
1.4. Wady i zalety telepracy
str. 21
1.5. Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia
str. 23

Rozdział 2
Telepraca i telepracownik w kodeksie pracy
str. 24


2.1. Uwagi wstępne
str. 24
2.2. Regularność świadczenia pracy w formie telepracy
str. 25
2.3. Miejsce świadczenia pracy
str. 27
2.4. Środki komunikacji elektronicznej
str. 32
2.5. Przekazywanie pracodawcy wyników pracy
str. 34
2.6. Telepracownik
str. 35
2.7. Telepracownik tymczasowy
str. 35

Rozdział 3
Źródła prawa pracy w zakresie telepracy
str. 37


3.1. Uwagi wstępne
str. 37
3.2. Uregulowanie telepracy w układzie zbiorowym pracy
str. 37
3.3. Telepraca a regulamin wynagradzania
str. 39
3.4. Telepraca a regulamin pracy
str. 41
3.5. Porozumienie lub regulamin w sprawie telepracy a wielkość zatrudnienia
str. 48
3.6. Porozumienie w sprawie warunków zastosowania telepracy
str. 50
3.7. Wprowadzenie regulaminu w braku porozumienia ze związkami zawodowymi
str. 56
3.8. Regulamin i porozumienie
str. 57
3.9. Wprowadzenie regulaminu po konsultacji z przedstawicielami pracowników
str. 57
3.10. Termin wejścia w życie porozumienia i regulaminu oraz informacja dla pracowników
str. 61
3.11. Brak konsultacji a ważność regulaminu
str. 62
3.12. Rada pracowników a regulamin lub porozumienie dotyczące telepracy
str. 62
3.13. Treść porozumienia lub regulaminu
str. 64
3.13.1. Uwagi wstępne
str. 64
3.13.2. Określenie zakresu podmiotowego
str. 64
3.13.3. Sprecyzowanie uprawnień i obowiązków telepracownika wynikających z rozdziału IIb kodeksu pracy
str. 65
3.13.4. Sprecyzowanie lub określenie materii o charakterze organizacyjnym i porządkowym
str. 70
3.13.5. Ustalenie elementów wynagrodzenia lub świadczeń związanych z wykonywaniem telepracy
str. 71
3.14. Zmiana porozumienia lub regulaminu telepracy a wypowiedzenie zmieniające
str. 71

Rozdział 4
Podstawy umowne wprowadzenia telepracy
str. 74


4.1. Uwagi wstępne
str. 74
4.2. Umowa o pracę w sprawie telepracy
str. 74
4.3. Porozumienie w sprawie zastosowania telepracy
str. 79
4.4. Umowa mieszana o telepracę i pracę typową na części wymiaru etatu
str. 82
4.5. Zakaz jednostronnego zlecania telepracy
str. 87
4.6. Inne porozumienia z telepracownikiem
str. 90

Rozdział 5
Obowiązek informowania o warunkach zatrudnienia
str. 91


5.1. Uwagi wstępne
str. 91
5.2. Przepisy dodatkowe dla telepracowników
str. 92
5.3. Określenie jednostki organizacyjnej
str. 93
5.4. Określenie osób lub organów w rozumieniu art. 31 k.p.
str. 94
5.5. Forma i termin udzielenia informacji
str. 96
5.6. Obowiązek aktualizacji informacji i odwołanie do przepisów
str. 96

Rozdział 6
Modyfikacja umowy lub porozumienia w sprawie telepracy
str. 98


6.1. Uwagi wstępne
str. 98
6.2. Modyfikacja telepracy powstałej na skutek porozumienia
str. 99
6.3. Modyfikacja telepracy po okresie próbnym na wniosek pracownika
str. 101
6.4. Modyfikacja telepracy po okresie próbnym przez pracodawcę
str. 103
6.5. Modyfikacja telepracy powstałej przy zawarciu umowy o pracę
str. 106
6.6. Modyfikacja warunków pracy w ramach telepracy
str. 107
6.7. Zmiana miejsca zamieszkania telepracownika a potrzeba modyfikacji umowy
str. 110
6.8. Artykuł 42 § 4 k.p. w ramach zatrudnienia telepracowniczego
str. 111

Rozdział 7
Wypowiedzenie umowy o pracę z telepracownikiem
str. 112


7.1. Uwagi wstępne
str. 112
7.2. Wypowiedzenie umowy z powodu "redukcji"
str. 112
7.3. Szczególne ograniczenia przyczyn uzasadniających wypowiedzenie
str. 116
7.4. Wypowiedzenie umowy z powodu braku możliwości kontroli w miejscu pracy
str. 121
7.5. Wypowiedzenie umowy o pracę a ustanie lub nieuzgodnienie odrębnej umowy z art. 6711 k.p.
str. 122
7.6. Wypowiedzenie umowy z powodu utraty sprzętu prywatnego przez telepracownika
str. 123
7.7. Mieszana umowa o pracę a jej wypowiedzenie
str. 124

Rozdział 8
Telepraca a zakaz dyskryminacji
str. 126


8.1. Uwagi wstępne
str. 126
8.2. Niedyskryminacyjne różnicowanie sytuacji prawnej
str. 129
8.3. Dyskryminacja na etapie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
str. 130
8.4. Dyskryminacja w zakresie warunków zatrudnienia
str. 131
8.5. Dyskryminacja w zakresie awansowania
str. 132
8.6. Dyskryminacja w zakresie szkolenia
str. 133
8.7. Dyskryminacja z powodu podjęcia lub odmowy podjęcia telepracy
str. 134
8.8. Niedyskryminacja telepracowników a odrębność telepracy
str. 134

Rozdział 9
Szczególne ustawowe obowiązki pracodawcy
str. 136


9.1. Uwagi wstępne
str. 136
9.2. Obowiązek dostarczenia telepracownikowi sprzętu
str. 137
9.3. Problem odpowiedzialności za dostarczony sprzęt
str. 140
9.4. Obowiązek ubezpieczenia sprzętu
str. 142
9.5. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu
str. 145
9.6. Obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu
str. 148

Rozdział 10
Umowa w sprawie określenia obowiązków stron
str. 149


10.1. Uwagi wstępne
str. 149
10.2. Charakter prawny umowy
str. 149
10.3. Ograniczenie obowiązków ustawowych
str. 152
10.4. Rozszerzenie obowiązków ustawowych
str. 156
10.5. Korzystanie ze sprzętu prywatnego przez telepracownika
str. 157
10.6. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności
str. 158
10.7. Określenie sposobu i formy kontroli wykonywania pracy przez telepracownika
str. 159
10.8. Określenie wysokości ekwiwalentu za korzystanie ze sprzętu telepracownika w celu wykonywania telepracy
str. 159

Rozdział 11
Szczególne obowiązki stron w zakresie wymiany informacji
str. 162

Rozdział 12
Bezpieczeństwo danych
str. 164

Rozdział 13
Telepracownik a załoga pracodawcy
str. 166


13.1. Uwagi wstępne
str. 166
13.2. Umożliwienie telepracownikowi przebywania na terenie zakładu pracy
str. 166
13.3. Zasady przebywania na terenie zakładu pracy
str. 167
13.4. Kontaktowanie się z innymi pracownikami
str. 168
13.5. Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy
str. 169
13.6. Korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej
str. 169

Rozdział 14
Podróż służbowa telepracownika
str. 171


14.1. Uwagi wstępne
str. 171
14.2. Uwagi o pojęciu podróży służbowej
str. 172
14.3. Podróż służbowa a jedno miejsce świadczenia pracy telepracownika
str. 174
14.4. Podróż służbowa a telepraca w niepełnym wymiarze
str. 175
14.5. Podróż służbowa a wykonywanie pracy w miejscach wybieranych przez telepracownika
str. 176

Rozdział 15
Elastyczność czasu pracy w telepracy
str. 178


15.1. Uwagi wstępne
str. 178
15.2. Przerywany czas pracy
str. 179
15.3. Indywidualny rozkład czasu pracy
str. 181
15.4. Elastyczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy
str. 182
15.5. Indywidualny przerywany czas pracy
str. 182
15.6. Regulowanie długości czasu pracy
str. 183
15.7. Zadaniowy czas pracy
str. 184
15.8. Uwagi końcowe
str. 185

Rozdział 16
Gotowość telepracownika do pracy
str. 186

Rozdział 17
Kontrola telepracownika w miejscu pracy
str. 188


17.1. Uwagi wstępne
str. 188
17.2. Przedmiot kontroli telepracownika wykonującego pracę w domu
str. 189
17.3. Zgoda telepracownika
str. 191
17.4. Skutki odmowy udzielenia zgody, udzielenia zgody nieskutecznej lub cofnięcia zgody
str. 193
17.4.1. Odmowa kontroli a trwałość stosunku pracy
str. 193
17.4.2. Odmowa kontroli a obowiązki w zakresie wyposażenia w narzędzia pracy
str. 195
17.4.3. Odmowa kontroli a obowiązki bhp
str. 196
17.4.4. Udzielenie zgody prawnie nieskutecznej
str. 197
17.5. Kontrola telepracy wykonywanej poza domem telepracownika
str. 199
17.6. Pierwsza kontrola z zakresu bhp
str. 200
17.7. Podmiot kontrolujący
str. 201
17.8. Sposób prowadzenia kontroli
str. 201
17.9. Pojęcie prywatności
str. 203
17.10. Kontrola telepracownika spoza miejsca wykonywania telepracy
str. 206

Rozdział 18
Telepraca a bhp
str. 209


18.1. Uwagi wstępne
str. 209
18.2. Ogólne zasady stosowania przepisów bhp wobec telepracowników
str. 209
18.3. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
str. 213
18.3.1. Przepisy nieznajdujące zastosowania do telepracowników
str. 213
18.3.2. Przepisy znajdujące zastosowanie do każdego z telepracowników
str. 214
18.3.3. Przepisy wyłączone ze stosowania w stosunku do telepracy w domu
str. 218
18.3.4. Uwagi o przepisach niewyłączonych wobec telepracy
str. 220
18.4. Wypadek przy pracy telepracownika
str. 222
18.5. Państwowa Inspekcja Pracy a kontrola w miejscu pracy telepracownika
str. 224

Rozdział 19
Miejsce wykonywania telepracy a odpowiedzialność pracodawcy
str. 226


19.1. Uwagi wstępne
str. 226
19.2. Pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 435 k.c.
str. 228
19.3. Próba zdefiniowania pojęcia "ruch przedsiębiorstwa"
str. 229
19.4. Wypowiedzi na temat związku przyczynowego
str. 232
19.5. Telepraca na tle dorobku doktryny i orzecznictwa co do art. 435 k.c.
str. 233

Rozdział 20
Telepraca a regulacje unijne
str. 235


20.1. Uwagi wstępne
str. 235
20.2. Cele porozumienia ramowego
str. 236
20.3. Telepraca
str. 236
20.4. Dobrowolny charakter telepracy
str. 236
20.5. Warunki zatrudnienia
str. 237
20.6. Ochrona danych
str. 238
20.7. Prywatność telepracownika
str. 238
20.8. Sprzęt
str. 238
20.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
str. 239
20.10. Organizacja pracy
str. 239
20.11. Szkolenia
str. 239
20.12. Prawa zbiorowe telepracowników
str. 240
20.13. Podsumowanie
str. 240

Rozdział 21
Telepraca a prawo międzynarodowe
str. 241

Rozdział 22
Telepraca a zbiorowe prawo pracy
str. 243


22.1. Związki zawodowe
str. 243
22.2. Spory zbiorowe
str. 243
22.3. Rada pracowników
str. 244
22.4. Reprezentanci pracowników
str. 244

Zakończenie
str. 246

Spis literatury
str. 249

Spis orzecznictwa
str. 255

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.06.2009 r.

Prezentowana monografia jest pierwszą tak rozbudowaną publikacją na temat telepracy w Polsce. W związku z uregulowaniem telepracy w kodeksie pracy powstała potrzeba rzetelnej analizy tych nowych przepisów prawnych. Niniejsza publikacja podejmuje trud takiej analizy, ukazując nie tylko złożoność omawianej instytucji prawnej, ale dowodząc, że prawidłowa wykładnia przepisów z zakresu telepracy wymaga poruszenia wielu podstawowych dylematów prawa pracy.

Autor szczegółowo omawia specyfi czne dla telepracy zagadnienia: miejsce świadczenia pracy przez telepracownika, jego uprawnienia i obowiązki, szczególne obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania telepracownika, a także środki komunikacji elektronicznej wykorzystywane w telepracy, bez których świadczenie pracy w tej formie nie byłoby możliwe. Autor analizuje także złożoną problematykę związaną z przestrzeganiem przepisów BHP oraz kontrolą telepracownika.

Adresaci:

Kompleksowość rozważań czyni książkę bardzo użyteczną zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla praktyków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-662-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 260
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1386:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów