Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego

Książka stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym ...

więcej

Autorzy: Maksymilian Cherka (red.), Filip Elżanowski (red.), Krzysztof Andrzej Wąsowski (red.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2009 r.
Kod: ABC-0569:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 36

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW
str. 9

WSTĘP
str. 11

DZIAŁ I
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
str. 13


Przesłanki dokonania zmiany pozwolenia na budowę w trybie art. 36a prawa budowlanego
str. 15
Analiza zależności pomiędzy wyznaczonym inwestorowi terminem na uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń a ustawowym terminem na wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę
str. 21
Dopuszczalność rozpatrywania kwestii dostępu do drogi publicznej na poziomie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę
str. 24
Umowa cywilnoprawna jako tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
str. 30
Dopuszczalność wydania pozwolenia na budowę w dniu wznowienia postępowania w tym przedmiocie
str. 33

DZIAŁ II
ROZBIÓRKI
str. 39


Rozbiórka w trybie art. 31 ust. 5 prawa budowlanego - aspekty proceduralne
str. 41
Konsekwencje dokonania rozbiórki obiektu bez zachowania wymaganego prawem trybu
str. 48

DZIAŁ III
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
str. 53


Wpływ wystąpienia o wydanie pozwolenia na przebudowę sieci infrastruktury technicznej na zakres uprawnień przysługujących inwestorowi na mocy decyzji o warunkach zabudowy
str. 55
Zasady wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 62
Sposoby wpływania na kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 66

DZIAŁ IV
OCHRONA ZABYTKÓW
str. 69


Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków
str. 71
Pozycja prawna wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 1975-1983
str. 80
Status prawny stołecznego konserwatora zabytków w okresie stanu wojennego
str. 93
Wpływ postępowania w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków na postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na rozbiórkę tego obiektu
str. 97
Prawne przesłanki wpisu do rejestru zabytków otoczenia zabytku
str. 102
Warunki zgodności z prawem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego
str. 113
Status zaleceń konserwatorskich wydanych dla obiektu nieobjętego żadną z prawnych form ochrony zabytków
str. 119
Działalność muzeum prywatnego, nieposiadającego osobowości prawnej - wybrane aspekty administracyjnoprawne
str. 124
Pojęcie zabytku nieruchomego w prawie polskim
str. 130

DZIAŁ V
KWESTIE PROCEDURALNE
str. 143


Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym
str. 145
Status prawny zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przewidzianej w art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
str. 165
Procedura dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
str. 179
Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego jako decyzja kończąca postępowanie w sprawie
str. 187
Artykuł 152 § 1 k.p.a. jako podstawa wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej
str. 190
Zakres postępowania wyjaśniającego przy ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ pierwszej instancji
str. 195
Wyłączenie piastuna funkcji ministra w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
str. 199
Udział prokuratora w procesie inwestycyjnym
str. 203
Sytuacja bez wyjścia? Możliwości rozwiązania problemów powstałych na tle obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów (na przykładzie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych)
str. 207
Postępowanie w trybie art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami
str. 212
Roszczenie o zwrot nakładów jako źródło interesu prawnego w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego w trybie dekretu warszawskiego
str. 219
Zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie stanu wojennego
str. 229
Zakres praw autorskich autora projektu zamierzenia architektoniczno-urbanistycznego
str. 233

BIBLIOGRAFIA
str. 243

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.06.2009 r.

"Praca zbiorowa pt. Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - zagadnienia praktyczne stanowi ciekawy przykład połączenia na gruncie spójnego w swym zamyśle opracowania wykładu teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania regulacji o charakterze administracyjnoprawnym. Jej autorzy, będący w większości aktywnymi zawodowo prawnikami, zaangażowanymi równocześnie w pracę naukową na szczeblu akademickim, w sposób zwięzły, a zarazem wszechstronny rozważają w swych artykułach kontrowersyjne lub rzadko opracowywane kwestie pojawiające się nagminnie w toku procedur immanentnie związanych z realizacją każdej większej inwestycji, w szczególności na terenach miejskich. (...) Jako zaś, że przedmiotowe opracowanie adresowane jest przede wszystkim do inwestorów, osób na różnych etapach zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego (projektantów, prawników itp.), a także pracowników organów administracji publicznej (pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przedstawicieli służb konserwatorskich), przyjęty przez jej autorów stopień szczegółowości należy uznać za pożądany, a formę graficzną tekstu za przejrzystą i funkcjonalną."

Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-472-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 252
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: ABC-0569:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów