Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu

Monografia stanowi wynik badań naukowych, jak również doświadczeń praktycznych i dydaktycznych autorów. Zagadnienia prezentowane są w sposób syntetyczny i klarowny.

więcej

Autorzy: Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2013 r.
Kod: KAM-1225:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Rozdział 1
Elementy teorii konfliktu i rozwiązywania sporów | str. 15


1.1. Sposoby rozumienia pojęcia konfliktu, rodzaje konfliktów | str. 15

1.2. Reakcje na konflikt ze strony państwa i ze strony jednostki | str. 18

Zalecana literatura dotycząca tematyki konfliktu | str. 23

Rozdział 2
Alternatywne formy rozwiązywania sporów - ADR | str. 25


2.1. Geneza i rozwój alternatywnego rozwiązywania sporów | str. 25

2.2. Podstawowe formy ADR | str. 29

2.3. Formy mieszane alternatywnego rozwiązywania sporów | str. 35

2.4. Alternatywne formy rozwiązywania sporów a sądowy wymiar sprawiedliwości | str. 38

Zalecana literatura dotycząca ADR | str. 41

Rozdział 3
Mediacja - wiadomości teoretyczne | str. 42


3.1. Istota mediacji | str. 42

3.2. Przebieg procesu mediacyjnego i rola mediatora | str. 48

3.3. Zasady mediacji | str. 58

Zalecana literatura dotycząca ogólnych wiadomości z zakresu negocjacji, komunikacji, mediacji i autoprezentacji | str. 62

Rozdział 4
Mediacja w poszczególnych gałęziach prawa polskiego | str. 63


4.1. Uwagi ogólne | str. 63

4.2. Mediacja w sprawach cywilnych | str. 64

4.3. Mediacja w sprawach karnych i w sprawach nieletnich | str. 73

4.3.1. Mediacja w sprawach karnych | str. 73

4.3.2. Mediacja w sprawach nieletnich | str. 80

4.4. Mediacja w indywidualnych i zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy | str. 85

4.5. Inne elementy alternatywnego rozwiązywania sporów w systemie prawa polskiego | str. 92

4.5.1. Pozamediacyjne formy ADR w polskim kodeksie postępowania cywilnego | str. 92

4.5.2. Pozamediacyjne formy ADR w polskim prawie pracy | str. 97

4.5.3. "Mediacja" sądowoadministracyjna | str. 100

Zalecana literatura dotycząca mediacji innych form i elementów ADR w systemie prawa polskiego | str. 105

Rozdział 5
Regulacje Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa | str. 107


5.1. Uwagi ogólne | str. 107

5.2. Regulacje Rady Europy dotyczące mediacji | str. 108

5.3. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące mediacji | str. 114

Zalecana literatura dotycząca ADR w uregulowaniach europejskich | str. 120

Rozdział 6
Prawnik w mediacji | str. 121


6.1. Prawo i prawnicy w kontekście konfliktu i mediacji | str. 121

6.2. Prawnik jako mediator | str. 124

6.2.1. Uwagi ogólne | str. 124

6.2.2. Zawód mediatora w świetle przepisów de lege lata | str. 125

6.2.3. Role i zadania prawnika-mediatora | str. 130

6.2.4. Wpływ edukacji prawniczej mediatora na jego postawy | str. 131

6.3. Rola prawnika jako pełnomocnika lub doradcy strony w postępowaniu mediacyjnym | str. 133

6.3.1. Uwagi ogólne | str. 133

6.3.2. Rola prawnika jako pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym | str. 134

6.3.3. Rola prawnika jako "cichego" doradcy obecnego lub nieobecnego na sesjach mediacyjnych | str. 135

6.4. Rola prawnika jako niezależnego eksperta w postępowaniu mediacyjnym | str. 136

6.5. Prawnik jako reprezentant strony w postępowaniu postmediacyjnym | str. 136

6.6. Podsumowanie | str. 137

Rozdział 7
Od teorii do praktyki. Zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego (wzory pism) | str. 140


Wzory pism | str. 142

1. Mediacja w sprawach karnych i w sprawach nieletnich | str. 142

2. Mediacja w sprawach cywilnych | str. 155

3. Mediacja w sporach zbiorowych z zakresu prawa pracy | str. 166

Załącznik
Wybrane akty normatywne | str. 173


1. Prawo pracy | str. 173

Konwencja Nr 151 dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej | str. 173

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 174

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | str. 177

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy | str. 180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego | str. 181

2. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne | str. 184

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego | str. 184

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 186

3. Prawo i postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich | str. 188

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 188

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 189

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy | str. 197

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych | str. 199

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym | str. 203

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich | str. 208

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich | str. 214

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich | str. 217

4. Prawo i postępowanie cywilne | str. 219

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 219

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 221

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. | str. 242

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw | str. 243

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str. 249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym | str. 252

5. Akty prawne Unii Europejskiej | str. 253

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych | str. 253

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) | str. 262

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) | str. 293

6. Wybrane akty dodatkowe | str. 313

Standardy mediacji i postępowania mediacyjnego, uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów | str. 313

Kodeks Etyki Mediatora (PCM) | str. 317

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, maj 2008 r. | str. 326

Europejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów | str. 328

Standardy szkolenia mediatorów, uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości | str. 331

Bibliografia | str. 335

Ukryj

Opis:

Książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnień z zakresu teorii i praktyki mediacji w polskich i europejskich realiach prawnych. Stanowi cenną pomoc w przygotowaniu do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzeniu mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych oraz w sprawach nieletnich.

Autorzy omawiają m.in.:

  • istotę, cele i etapy mediacji;
  • strategie i techniki mediacyjne;
  • zasady przygotowania warsztatu i prowadzenia postępowania mediacyjnego;
  • regulacje polskie oraz Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczące mediacji w ramach różnych gałęzi prawa;
  • różnorodne role prawnika w mediacji;
  • najważniejsze wzory pism dotyczące mediacji.
Monografia stanowi wynik badań naukowych, jak również doświadczeń praktycznych i dydaktycznych autorów. Zagadnienia prezentowane są w sposób syntetyczny i klarowny. Całość wzbogacono o ryciny, tabele, bibliografię, wzory pism i dokumentów oraz wyciąg z najważniejszych aktów normatywnych.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa, administracji, pedagogiki, psychologii i socjologii; cenne będzie również dla osób zajmujących się zawodowo mediacją - mediatorów; kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów, specjalistów ds. komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania sporów - a także dla przedstawicieli praktyki prawniczej i aplikantów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4583-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 344
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1225:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów