Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Regulacja zwolnień grupowych pracowników [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia prawne wraz z aspektami społeczno-ekonomicznymi zwolnień grupowych.

więcej

Autorzy: Lena Krysińska-Wnuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.04.2009 r.
Kod: KAM-1260;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11
Wstęp
str. 15

Rozdział I
Ekonomiczno-społeczne przesłanki regulacji zwolnień grupowych
str. 19


1. Uwagi ogólne
str. 19
2. Bezrobocie w krajach Europy Zachodniej
str. 21
3. Zwolnienia grupowe a problem bezrobocia w Polsce
str. 24
3.1. Okresy przemian na rynku pracy w Polsce
str. 24
3.1.1 Pierwsza fala wzrostu bezrobocia w okresie przemian społeczno-gospodarczych w latach 1990-1993
str. 24
3.1.2. Stabilizacja sytuacji gospodarczej w latach 1994-1997
str. 25
3.1.3. Druga fala wzrostu bezrobocia w latach 1998-2001
str. 25
3.1.4. Regres w zatrudnieniu w latach 2002-2004
str. 26
3.1.5. Poprawa sytuacji na rynku pracy od II półrocza 2004 roku
str. 27
3.2. Pracownicy zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy na tle ogółu bezrobotnych
str. 28

Rozdział II
Zwolnienia zbiorowe pracowników w świetle regulacji prawa międzynarodowego i europejskiego
str. 32


1. Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
str. 32
2. Problematyka zwolnień pracowników w prawie pracy Rady Europy
str. 35
2.1. Europejska Karta Społeczna oraz Zrewidowana Europejska Karta Społeczna
str. 35
2.2. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników
str. 37
2.3. Karta Praw Podstawowych UE
str. 37
3. Dyrektywy UE dotyczące zwolnień zbiorowych pracowników
str. 39
3.1. Geneza dyrektywy 75/129/EWG dotyczącej zwolnień zbiorowych pracowników
str. 39
3.2. Nowelizacje dyrektywy 75/129/EWG
str. 41
3.3. Zakres podmiotowy zwolnień zbiorowych
str. 42
3.4. Zakres przedmiotowy dyrektywy 98/59/WE
str. 45
3.5. Informacja i konsultacja pracowników w sprawie zwolnień zbiorowych
str. 50
3.6. Notyfikacja zwolnień zbiorowych władzy publicznej w prawie wspólnotowym
str. 53

Rozdział III
Geneza i ogólna charakterystyka regulacji prawnej zwolnień grupowych w prawie polskim
str. 57


1. Geneza ustawy o zwolnieniach 1989
str. 57
2. Ewolucja regulacji zwolnień grupowych
str. 62
3. Ustawa o zwolnieniach 2003
str. 67

Rozdział IV
Pojęcie grupowego zwolnienia
str. 71


1. Uwagi dotyczące terminu "grupowe zwolnienie"
str. 71
2. Zakres podmiotowy grupowego zwolnienia
str. 74
3. Zakres przedmiotowy grupowego zwolnienia
str. 78
3.1. Pojęcie "przyczyn niedotyczących pracownika" jako dopuszczalnych przyczyn grupowego zwolnienia
str. 78
3.2. Kryterium ilościowe zwolnień kwalifikowanych jako grupowe
str. 81
3.3. Okres dokonania grupowego zwolnienia
str. 82
4. Tryb rozwiązania stosunku pracy jako składnik definicji grupowego zwolnienia
str. 83

Rozdział V
Procedura zwolnień grupowych
str. 88


1. Ogólna charakterystyka procedury zwolnień grupowych
str. 88
2. Podmioty uprawnione do informacji i konsultacji - rodzaje przedstawicielstw pracowniczych
str. 92
3. Pojęcie informacji i konsultacji
str. 97
3.1. Definicje informacji i konsultacji w prawie europejskim i polskim
str. 97
3.1.1. Informacja i konsultacja w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem procedury zwolnień zbiorowych
str. 97
3.1.2. Pojęcie informacji i konsultacji w prawie polskim
str. 101
3.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji w procedurze zwolnień grupowych
str. 103
3.2.1. Forma i zakres informacji udzielanych przy zwolnieniach grupowych
str. 103
3.2.2. Zakres konsultacji w procedurze zwolnień grupowych
str. 105
3.2.3. Czas udzielania informacji i przeprowadzania konsultacji w procedurze zwolnień grupowych
str. 107
3.3. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych
str. 108
3.3.1. Strony porozumienia w sprawie zwolnień grupowych
str. 108
3.3.2. Zakres przedmiotowy, forma i czas zawarcia porozumienia w sprawie zwolnień grupowych
str. 111
3.3.3. Charakter prawny porozumienia w sprawie zwolnień grupowych
str. 114
3.3.4. Regulamin wydany przez pracodawcę w braku porozumienia
str. 116
4. Notyfikacja zwolnień grupowych urzędom pracy
str. 118
4.1. Cel notyfikacji zwolnień grupowych
str. 118
4.2. Elementy treści notyfikacji zwolnień grupowych
str. 120
4.3. Obowiązki urzędów pracy związane z notyfikacją zwolnień grupowych
str. 122

Rozdział VI
Zakres ochrony trwałości stosunku pracy przy zwolnieniach grupowych
str. 128


1. Wypowiedzenie stosunku pracy
str. 128
1.1. Uwagi ogólne
str. 128
1.2. Modyfikacje powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem w trybie dokonywania zwolnień grupowych
str. 130
1.3. Modyfikacje szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w trybie dokonywania zwolnień grupowych
str. 131
1.4. Wypowiedzenie zmieniające w procesie zwolnień grupowych
str. 138
1.5. Terminy wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy w trybie zwolnień grupowych
str. 141
2. Upadłość i likwidacja pracodawcy a ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy
str. 144

Rozdział VII
Odprawa pieniężna jako dodatkowy instrument ochrony pracowników
str. 148


1. Pojęcie odprawy pieniężnej
str. 148
2. Zakres podmiotowy prawa do odprawy przy zwolnieniach grupowych
str. 150
3. Przesłanki nabycia prawa do odprawy
str. 151
4. Czynniki determinujące wysokość odprawy
str. 154
5. Charakter prawny odprawy pieniężnej przy zwolnieniach grupowych
str. 157

Rozdział VIII
Prawo do ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia
str. 162


1. Zakres podmiotowy
str. 162
2. Charakter roszczenia pracownika o ponowne zatrudnienie (prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu)
str. 164
3. Warunki powstania prawa do ponownego zatrudnienia
str. 166
3.1. Ponowne zatrudnianie pracowników w tej samej grupie zawodowej
str. 167
3.2. Zgłoszenie zamiaru podjęcia zatrudnienia przez pracownika
str. 169
3.3. Okres trwania powinności ponownego zatrudnienia
str. 173
3.4. Charakter prawny terminów warunkujących prawo do ponownego zatrudnienia
str. 174
4. Wykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia
str. 175
4.1. Złożenie przez pracodawcę oferty nawiązania stosunku pracy
str. 175
4.2. Warunki pracy przy ponownym zatrudnieniu
str. 178
5. Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu niewykonania przez pracodawcę obowiązku ponownego zatrudnienia
str. 179
6. Ocena rozwiązania prawnego przewidującego obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia
str. 181

Rozdział IX
Zwolnienia indywidualne na podstawie ustawy o zwolnieniach 2003
str. 183


1. Pojęcie zwolnienia indywidualnego w ustawie o zwolnieniach 2003
str. 183
2. Przesłanki zwolnienia indywidualnego
str. 187
2.1. Pojęcie przyczyny niedotyczącej pracownika i wyłączność tej przyczyny
str. 187
2.2. Tryb rozwiązania stosunku pracy
str. 189
3. Ochrona trwałości stosunku pracy na podstawie przepisu art. 10 ustawy o zwolnieniach 2003
str. 191
3.1. Zakres ochrony trwałości stosunku pracy
str. 191
3.2. Charakter prawny sprzeciwu zgłaszanego przez zakładową organizację związkową
str. 193
3.3. Uprawnienia przysługujące pracownikom zwalnianym indywidualnie
str. 194

Rozdział X
Polska regulacja zwolnień grupowych na tle polityki flexicurity - uwagi końcowe
str. 196

Bibliografia
str. 211

Spis dokumentów
str. 220

Spis orzeczeń
str. 222

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.04.2009 r.

W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia prawne wraz z aspektami społeczno-ekonomicznymi zwolnień grupowych.

Głównym wątkiem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w obecnie obowiązującej regulacji dotyczącej zwolnień grupowych zachowana jest równowaga pomiędzy swobodą pracodawcy w kształtowaniu składu załogi a ochroną pracowników. Problematyka ta - ukazana w szerszej perspektywie regulacji wspólnotowych, orzecznictwa, praktyki, a także nowych trendów rozwoju prawa pracy w Unii Europejskiej (flexicurity) - dostarcza pogłębionej wiedzy o różnorodnych aspektach zwolnień grupowych.

Adresaci:

Opracowanie skierowane jest do pracodawców, kadrowców, pracowników działów zajmujących się zasobami pracy, dyrektorów HR, pracowników administracji odpowiedzialnych za legislację, sędziów sądów pracy, studentów, a także wszystkich pragnących pogłębić wiedzę na ten temat.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-825-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 232
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1260;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów