Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym

"Publikacja dr Anny Nykiel-Mateo jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią naukową podejmującą niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zagadnienie dystynkcji pomocy państwa i ogólnych środków interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. [...]"

więcej

Autorzy: Anna Nykiel-Mateo,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1264:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11


1. Pomoc państwa jako instrument wspierania gospodarczego
str. 11
2. Pomoc państwa jako pojęcie prawa wspólnotowego - europeizacja prawa pomocy publicznej
str. 14
3. Rozróżnienie pomiędzy środkami pomocowymi a ogólnymi środkami interwencji
str. 18
4. Cel i metoda badawcza
str. 19
5. Terminologia
str. 21

Rozdział I. Pojęcie pomocy państwa w europejskim prawie wspólnotowym - uwagi ogólne
str. 23


1. Miejsce regulacji pomocy państwa w prawie wspólnotowym
str. 23
2. Konstrukcja art. 87 TWE
str. 27
3. Definicje pomocy w prawie wspólnotowym
str. 33
4. Podsumowanie
str. 44

Rozdział II. Kryteria klasyfikacji danego środka jako pomoc państwa
str. 45


1. Korzyść
str. 45

1.1. Nieodpłatność korzyści
str. 46
1.2. Test prywatnego podmiotu gospodarczego działającego w warunkach gospodarki rynkowej
str. 50
1.3. Pomoc przyznana pośrednio
str. 57
1.4. Forma korzyści
str. 58
1.5. Rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
str. 65
1.5.1. Implikacje orzeczenia w sprawie Altmark
str. 69
1.5.2. Przyjęty przez Komisję pakiet dotyczący finansowania przez państwa członkowskie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
str. 73

2. Pochodzenie od państwa lub ze źródeł państwowych
str. 77

2.1. Pomoc pochodząca od państwa
str. 78
2.1.1. Państwowa kontrola nad podmiotami spoza aparatu administracji publicznej
str. 81
2.1.2. Wertykalny skutek przepisów prawa wspólnotowego
str. 84
2.2. Pomoc pochodząca ze źródeł państwowych
str. 87
2.2.1. Środki wypłacane z funduszy pochodzących z prywatnych składek
str. 87
2.2.2. Państwowa kontrola cen
str. 89
2.2.3. Środki pomocowe wynikające z krajowych unormowań w zakresie prawa pracy
str. 91
2.3. Najnowsze orzecznictwo dotyczące warunku pochodzenia pomocy od państwa lub ze źródeł państwowych
str. 96
2.4. Pomoc ze źródeł wspólnotowych
str. 103

3. Selektywność
str. 107

3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i gałęzi produkcji
str. 107
3.2. Środki z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
str. 110
3.3. Uprzywilejowanie wszystkich przedsiębiorstw krajowych
str. 112
3.4. Dyskryminacja
str. 113
3.5. Pomoc o charakterze ogólnym
str. 116

4. Podsumowanie
str. 117

Rozdział III. Przesłanki uznania pomocy za sprzeczną ze wspólnym rynkiem
str. 121


1. Zakłócenie lub zagrożenie zakłóceniem konkurencji
str. 121

1.1. Konkurencja jako dobro chronione
str. 122
1.2. Zakłócenie konkurencji - ogólna charakterystyka pojęcia
str. 124
1.3. Rodzaje stosowanych przez państwa członkowskie środków skutkujących zakłóceniem konkurencji
str. 126
1.3.1. Różnice pomiędzy ustawodawstwami krajowymi
str. 127
1.3.2. Wprowadzanie szczególnych regulacji będących wynikiem różnych tradycji prawnych istniejących w poszczególnych państwach członkowskich
str. 129
1.3.3. Wyłączenia stosowania prawa wspólnotowego
str. 130
1.3.4. Środki o charakterze politycznym
str. 130
1.3.5. Monopole państwowe
str. 131
1.3.6. Prowadzenie przez państwo działalności gospodarczej
str. 132
1.3.7. Podatki
str. 135
1.3.8. Finansowanie działalności handlowej
str. 137
1.4. Zakłócenie konkurencji w rozumieniu przepisów regulujących pomoc państwa
str. 138
1.5. "Wojny pomocowe"
str. 142
1.6. Brak konkurencji w handlu towarami podobnymi do tych, które produkuje beneficjent pomocy
str. 143
1.7. Pomoc bagatelna (de minimis)
str. 143

2. Wpływ na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową
str. 147

2.1. Prowadzenie przez beneficjenta pomocy działalności na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego
str. 148
2.2. Prowadzenie przez beneficjenta pomocy działalności poza wspólnym rynkiem
str. 151
2.3. Konkurencja spoza Unii
str. 152
2.4. Pomoc bagatelna (de minimis)
str. 153
2.5. Testy LASA i LET
str. 153

3. Reforma polityki Komisji w zakresie kontroli pomocy państwa a ocena wpływu pomocy na konkurencję i wewnątrzwspólnotową wymianę handlową
str. 153

4. Podsumowanie
str. 156

Rozdział IV. Ogólne środki interwencji
str. 158


1. Uwagi ogólne - uzasadnienie dopuszczalności stosowania ogólnych środków interwencji
str. 158
2. Charakterystyka ogólnych środków interwencji
str. 160
3. Podsumowanie
str. 165

Rozdział V. Środki o charakterze fiskalnym
str. 167


1. Ogólna charakterystyka
str. 167

2. Przykłady stosowanych przez państwa środków o charakterze fiskalnym
str. 174

2.1. Ulgi inwestycyjne
str. 174
2.2. Odpisy amortyzacyjne
str. 176
2.3. Obszary wolne od opodatkowania
str. 177

3. Zastosowanie tradycyjnych kryteriów definicyjnych pomocy państwa do środków o charakterze fiskalnym
str. 179

3.1. Korzyść
str. 179
3.2. Pochodzenie od państwa lub ze źródeł państwowych
str. 183
3.3. Selektywność
str. 184
3.3.1. Selektywność a podatkowe umowy administracyjne
str. 188
3.3.2. Selektywność a opodatkowanie centrów koordynacji
str. 189
3.3.3. Selektywność środków podatkowych a nieuczciwa konkurencja podatkowa
str. 191
3.3.4. Selektywność a podatki stanowione przez autonomiczne regiony
str. 193

4. Dodatkowe kryteria odróżnienia podatkowych środków pomocowych od ogólnych środków interwencji
str. 200

4.1. Uznanie administracyjne
str. 201
4.2. Środki, których zastosowanie jest uzasadnione ze względu na naturę i ogólną konstrukcję systemu
str. 203
4.3. Podobny ciężar podatkowy
str. 212
4.4. Związek wpływów z podatków z finansowaniem środków pomocowych
str. 213
4.5. Proporcjonalność
str. 224
4.6. Stosowanie danego środka jako realizacja określonych celów polityki wspólnotowej
str. 225

5. Podsumowanie
str. 228

Wnioski
str. 231

Bibliografia
str. 247

Najważniejsze orzeczenia
str. 259

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 259
Sądu Pierwszej Instancji
str. 261

Ukryj

Opis:

"Publikacja dr Anny Nykiel-Mateo jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią naukową podejmującą niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zagadnienie dystynkcji pomocy państwa i ogólnych środków interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Autorka inspirowana obowiązującymi regulacjami normatywnymi, praktyką orzeczniczą i dorobkiem doktryny, przede wszystkim zachodnioeuropejskiej, zbudowała własną koncepcję badania różnic między środkami pomocy państwa i ogólnej interwencji w sposób znamionujący najwyższą kompetencję badawczą. Główną tezę rozprawy Autorka weryfi kuje w ramach rozważań dotyczących pojęcia pomocy państwa w europejskim prawie wspólnotowym, kryteriów klasyfi kacji danego środka pomocowego, przesłanek uznania pomocy za sprzeczną ze wspólnym rynkiem oraz charakterystyki ogólnych środków interwencji, środków fiskalnych oraz środków z zakresu polityki społecznej i zatrudnienia. Środki te zostały poddane wszechstronnej analizie prawno-dogmatycznej i krytycznej, pogłębionej ocenie w oparciu o wykorzystaną literaturę, orzeczenia sądów wspólnotowych i decyzje Komisji Europejskiej oraz inne dokumenty. Autorka nie ogranicza się do opisu przedmiotowych środków, ale wskazuje wiarygodne i wszechstronnie uzasadnione sposoby rozwiązania problemów powstałych w związku z ich praktycznym wykorzystaniem. Publikacja reprezentuje wysoki poziom naukowy oraz dojrzały warsztat badawczy i stanowi niezwykle cenne źródło poznania omawianej problematyki użyteczne dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych europejskim prawem gospodarczym".

Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1264:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów