Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Międzynarodowe prawo środowiska

Wybór dokumentów z zakresu międzynarodowego prawa środowiskazawiera teksty najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowychoraz teksty kilku aktów tzw. soft law w tej dziedzinie.

więcej

Autorzy: Maria Magdalena Kenig-Witkowska (wybór i wprowadzenie),
Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1227  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 47,20 zł. ( Oszczędzasz: 11,80 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa
str. 9

Tendecje w rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.
Uwagi z perspektywy powszechnego prawa międzynarodowego
str. 11


1. Zagadnienia ogólne, pojęcia i definicje
str. 11
2. Aksjologia zobowiązań prawnomiędzynarodowych w dziedzinie środowiska
str. 16
3. Źródła i akty prawa środowiska
str. 23
4. Zasady
str. 29
5. Zagadnienia przestrzegania prawa, rozstrzygania sporów i odpowiedzialności za środowisko
str. 41
6. Prawo człowieka do środowiska
str. 46
7. Konkluzje
str. 49

Rozdział I. Zasady ogólne międzynarodowego obrotu prawnego w dziedzinie środowiska
str. 51


Deklaracja sztokholmska z 1972 r. w sprawie środowiska człowieka
str. 53
Konwencja z 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
str. 59
Deklaracja z Rio de Janeiro z 1992 r. w sprawie środowiska i rozwoju
str. 77

Rozdział II. Dostęp do informacji i ocena oddziaływania na środowisko
str. 85


Konwencja z Espoo z 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trangranicznym
str. 87
Konwencja z Aarhus z 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
str. 110

Rozdział III. Ochrona atmosfery
str. 143

Konwencja genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości
str. 145
Konwencja wiedeńska z 1985 r. o ochronie warstwy ozonowej
str. 156
Protokół montrealski z 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
str. 177
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie zmian klimatu
str. 210
Protokół z Kioto z 1997 r. do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
str. 240

Rozdział IV. Ochrona środowiska morskiego
str. 267


Układ z 1971 r. o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu
str. 269
Konwencja z 1972 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji
str. 275
Konwencja z 1973 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki
str. 293
Konwencja z 1982 r. o prawie morza
str. 308

Rozdział V. Ochrona różnorodności biologicznej
str. 363


Konwencja z Ramsar z 1971 r. o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego
str. 365
Konwencja bońska z 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
str. 373
Konwencja z 1992 r. o różnorodności biologicznej
str. 400
Protokół kartageński z 2000 r. o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji z 1992 r. o różnorodności biologicznej
str. 434

Rozdział VI. Niebezpieczne odpady/awarie przemysłowe
str. 467

Konwencja bazylejska z 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych
str. 469
Konwencja z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych
str. 509

Rozdział VII. Działania zbrojne i środowisko
str. 549


Konwencja z 1977 r. o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich
str. 551
Protokół I dodatkowy z 1977 r. do Konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych
str. 558
Konwencja z 1980 r. o zakazie lub ograniczaniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki
str. 560

Rozdział VIII. Handel międzynarodowy i środowisko
str. 561


Konwencja z 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
str. 563
Układ ogólny w sprawie ceł i handlu (GATT) z 1947/94 r.
str. 584
Porozumienie z 1994 r. ustanawiające światową organizację handlu (WTO)
str. 591
Porozumienie z 1994 r. w sprawie barier technicznych w handlu
str. 593
Porozumienie z 1994 r. w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych
str. 598

Rozdział IX. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
str. 617


Konwencja wiedeńska z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową
str. 619
Konwencja z 1972 r. o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
str. 635
Międzynarodowa konwencja z 1992 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami
str. 646

Chronologiczny spis dokumentów
str. 665

Wybrana literatura
str. 667

Ukryj

Opis:

Wybór dokumentów z zakresu międzynarodowego prawa środowiskazawiera teksty najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowychoraz teksty kilku aktów tzw. soft law w tej dziedzinie. Wybranedokumenty zostały poprzedzone wprowadzeniem do międzynarodowegoprawa środowiska i rozważaniami dotyczącymi tendencji rozwojutej gałęzi prawa międzynarodowego. Zamierzeniem towarzyszącymwyborowi dokumentów było zebranie w jednej publikacji aktów prawnych,które są najczęściej przedmiotem analizy i rozważań prowadzonychw ramach zajęć akademickich, nie tylko z zakresu powszechnegoprawa międzynarodowego czy międzynarodowego prawa środowiska,ale też z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska prowadzonych naróżnych kierunkach studiów akademickich.

Adresaci:

Podstawowa grupa odbiorców to pracownicy naukowi i studenci studiówprawniczych, administracyjnych, nauk politycznych oraz wyspecjalizowanychstudiów ochrony środowiska, takich, jak np. MiędzywydziałoweStudia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim.Adresatami publikacji są również pracownicy administracji państwoweji samorządowej, jak też prawnicy praktykujący w dziedzinie prawaśrodowiska, ponieważ Polska jest stroną umów międzynarodowych zawartychw zbiorze.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 672
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1227 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów