Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą.

więcej

Autorzy: Agnieszka Malarewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1146  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,40 zł. ( Oszczędzasz: 16,60 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Cywilnoprawny charakter reklamy
str.19


1. Reklama jako oświadczenie woli
str.19

1.1. Pojęcie - zakres oświadczenia woli
str.19
1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat reklamy
str.25
1.3. Wykładnia oświadczenia woli - komunikatu reklamowego
str.33
1.3.1. Pojęcie i cele wykładni oświadczeń woli
str.33
1.3.2. Metody wykładni oświadczeń woli
str.36

2. Reklama jako czynność prawna zmierzająca do zawarcia umowy cywilnoprawnej
str.38

2.1. Analiza pojęcia reklamy
str.38
2.2. Znaczenie prawne reklamyw świetle kodeksu cywilnego
str.44
2.3. Sposoby zmierzające do zawarcia umowy
str.47
2.4. Reklama jako zaproszenie do negocjacji
str.5 4
2.5. Reklama jako oferta
str.65
2.6. Reklama jako informacja
str.96

3. Umowne prawo odstąpienia od umowy zawartej pod wpływem reklamy
str.100

4. Pojęcie konsumenta
str.104

4.1. Uzasadnienie konieczności zdefiniowania konsumenta
str.104
4.2. Kształtowanie się definicji konsumenta w prawie polskim
str.105

Rozdział II
Zagrożenia dla konsumentów ze strony reklamy
str.121


1. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
str.121

1.1. Prawne granice czynu nieuczciwej konkurencji wyznaczone przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - klauzula generalna art. 3 ust. 1 u.z.n.k
str.121
1.2. Relacje między klauzulą generalną u.z.n.k. a zakresem przedmiotowym art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k
str.131

2. Reklama w świetle wykładni art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. - analiza zagrożeń
str.132

2.1. Reklama sprzeczna z przepisami prawa
str.132
2.1.1. Bezwzględny zakaz reklamy sprzecznej z prawem
str.133
2.1.1.1. Reklama alkoholu
str.134
2.1.1.2. Reklama tytoniu i wyrobów tytoniowych
str.135
2.1.1.3. Reklama gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
str.138
2.1.1.4. Ogłoszenia o odpłatnym pobieraniu i przeszczepianiu organów
str.141
2.1.2. Względny zakaz reklamy
str.142
2.1.2.1. Reklama leków i innych środków farmaceutycznych
str.142
2.1.2.2. Reklama żywności
str.144
2.1.2.3. Reklama kosmetyków
str.146
2.1.2.4. Zasady używania w reklamie oznaczonych przez przepisy prawne określeń usług
str.147
Reklama usług związanych z bankowością
str.147
Reklama usług w zakresie ubezpieczeń
str.149
Reklama funduszy inwestycyjnych
str.150
2.2. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
str.151
2.3. Reklama uchybiająca godności człowieka
str.152
2.3.1. Pojęcie godności człowieka
str.152
2.3.2. Kryteria oceny reklamy niegodziwej
str.153
2.4. Dobra osobiste a reklama
str.155
2.4.1. Pojęcie dóbr osobistych
str.155
2.4.2. Naruszenie dóbr osobistych w reklamie
str.158
2.4.2.1. Prawo do wizerunku
str.158
2.4.2.2. Prawo do nazwiska
str.161
2.4.2.3. Prawo do ochrony życia prywatnego
str.162
2.4.2.4. Prawo do firmy
str.164
2.4.3. Możliwość naruszenia przez reklamę dóbr osobistych - ich ochrona w świetle przepisów kodeksu cywilnego
str.165

3. Reklama wprowadzająca w błąd
str.169

3.1. Pojęcie błędu w świetle przepisów kodeksu cywilnego
str.169
3.2. Pojęcie reklamy wprowadzającej w błąd w świetle u.z.n.k
str.172
3.3. Ciężar dowodu przy wprowadzeniu w błąd
str.176

4. Reklama nierzeczowa - art. 16 ust. 1 pkt 3
str.177

4.1. Pojęcie reklamy nierzeczowej
str.177
4.2. Reklama jako niedozwolony środek manipulacji
str.178
4.2.1. Wywołanie uczucia lęku
str.179
4.2.2. Reklama wykorzystująca przesądy
str.179
4.2.3. Problematyka dziecka jako konsumenta
str.180

5. Reklama ukryta
str.191

5.1. Reklama ukryta w świetle przepisów u.z.n.k
str.191
5.2. Reklama ukryta w świetle prawa prasowego
str.192
5.3. Product placement
str.194
5.4. Reklama ukryta jako środek perswazji - tzw. reklama podprogowa
str.195

6. Reklama uciążliwa
str.197

6.1. Ochrona prywatności jako jednego z dóbr osobistych człowieka
str.197
6.2. Pojęcie reklamy uciążliwej
str.198
6.3. Formy reklamy uciążliwej
str.199
6.3.1. Nagabywanie w miejscach publicznych i przesyłanie niezamówionych towarów
str.199
6.3.2. Nadmierne wykorzystywanie środków technicznych
str.201

7. Reklama porównawcza
str.202

7.1. Dopuszczalność i definicja reklamy porównawczej
str.202
7.2. Przesłanki dopuszczalnej reklamy porównawczej
str.204
7.2.1. Niewprowadzanie w błąd
str.204
7.2.2. Obiektywne porównanie potrzeb lub celów porównywanych towarów - usług
str.204
7.2.3. Obiektywne porównanie cech towarów-usług
str.205
7.2.4. Zakaz wprowadzania zamieszania na rynku przez reklamę porównawczą
str.205
7.2.5. Zakaz dyskredytowania
str.206
7.2.6. Reklama porównawcza a ochrona interesu konsumenta
str.206

8. Konsument wobec reklamy internetowej - zagrożenia dla konsumenta
str.208

8.1. Problematyka reklamy w internecie - przepisy prawa prasowego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str.208
8.2. Odrębność reklamy internetowej w stosunku do reklamy w innych mediach
str.213
8.3. Spamming - istota i skutki prawne
str.219
8.4. Odpowiedzialność prawna z tytułu reklamy internetowej
str.225
8.5. Problem prawa właściwego dla reklamy internetowej
str.231

Rozdział III
Ochrona konsumentów w związku z nadużyciami w reklamie
str.244


1. Odpowiedzialność cywilnoprawna reklamodawcy w stosunku do konsumenta
str.244

1.1. Reklama jako źródło stosunku zobowiązaniowego
str.245
1.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z nieuczciwej lub zakazanej reklamy
str.250
1.3. Culpa in contrahendo w kontekście nieuczciwej reklamy
str.261

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna reklamodawcy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str.264

2.1. Roszczenie o zaniechanie (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.)
str.267
2.2. Roszczenie o usunięcie skutków (art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.)
str.270
2.3. Roszczenie o złożenie oświadczenia (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)
str.272
2.4. Roszczenie o zasądzenie kwoty pieniężnej(art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k.)
str.275
2.5. Wniosek poszkodowanego o orzeczenie o przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 ust. 2 u.z.n.k.)
str. 277
2.6. Legitymacja czynna w procesie o czyny nieuczciwej konkurencji
str.279
2.7. Legitymacja bierna w procesie o czyny nieuczciwej konkurencji i przedawnienie roszczeń
str.281

3. Instrumenty ochrony konsumenta
str.282

3.1. Środki ochrony indywidualnej konsumenta przewidziane przepisami kodeksu cywilnego - wprowadzenie
str.282
3.1.1. Rękojmia za wady
str.282
3.1.2. Gwarancja i koncepcja przyrzeczenia gwarancyjnego
str.292
3.2. Środki ochrony indywidualnej konsumenta przewidziane przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
str.296
3.2.1. Sprzedaż konsumencka
str.296
3.2.2. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową a odpowiedzialność reklamodawcy wobec konsumenta
str.299
3.2.3. Obowiązki i odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży konsumenckiej
str.303
3.2.4. Uprawnienia konsumenta z tytułu umowy sprzedaży konsumenckiej
str.308
3.2.5. Sekwencyjność realizacji uprawnień konsumenta
str.310
3.2.6. Terminy i tryb dochodzenia roszczeń
str.314
3.2.7. Gwarancja komercjalna
str.317
3.3. Środki ochrony indywidualnej przewidziane przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str.320
3.3.1. Przedmiot indywidualnej ochrony konsumenta przewidziany ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str.320
3.3.2. Pojęcie konsumenta i przeciętnego konsumenta
str.322
3.3.3. Nieuczciwa praktyka rynkowa
str.323
3.4. Środki ochrony instytucjonalnej konsumenta. Postępowanie uproszczone specjalnym trybem dochodzenia roszczeń przez konsumentów
str.333
3.5. Stałe polubowne sądy konsumenckie
str.339

4. Wybrane instytucjonalne środki ochrony konsumenta
str.345

4.1.1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str.346
4.1.2. Inspekcja Handlowa
str.351
4.1.3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
str.354
4.2. Organizacje konsumenckie
str.357
4.2.1. Federacja Konsumentów
str.361
4.2.2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
str.364

Rozdział IV
Ochrona konsumenta i reklama w prawie wspólnotowym oraz w wybranych systemach państw obcych
str.366


1. Środki regulacji reklamy i ochrony konsumenta
str.366

1.1. Polityka konsumencka Unii Europejskiej
str.366
1.2. Pojęcie konsumenta (prawo wspólnotowe UE)
str. 367
1.3. Europejski kodeks cywilny - próba zdefiniowania konsumenta
str.370
1.4. Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej
str.371
1.5. Dyrektywa dotycząca przekazu i działalności telewizyjnej
str.373
1.6. Dyrektywa dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd
str.374
1.7. Dyrektywa dotycząca reklamy porównawczej
str.378
1.8. Dyrektywa dotycząca reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych
str.380
1.9. Dyrektywa dotycząca reklamy produktów medycznych
str.380
1.10. Rezolucja w sprawie wizerunku kobiet i mężczyzn w reklamie i środkach masowego przekazu
str.382
1.11. Zakaz reklamy a prawa człowieka
str.383

2. Problematyka reklamy i ochrony konsumenta w świetle prawa wybranych państw europejskich
str.386

2.1. Pojęcie konsumenta - Francja
str.386
2.1.1. Reklama wprowadzająca w błąd
str.390
2.1.2. Reklama uciążliwa
str.392
2.1.3. Reklama porównawcza
str.393
2.2. Pojęcie konsumenta - Hiszpania
str.395
2.2.1. Reklama wprowadzająca w błąd
str.395
2.3. Pojęcie konsumenta - Niemcy
str.396
2.3.1. Reklama wprowadzająca w błąd
str.398
2.3.2. Reklama uciążliwa
str.401
2.3.3. Reklama porównawcza
str.402
2.4. Pojęcie konsumenta - Włochy
str.403
2.5.1. Reklama wprowadzająca w błąd
str.403
2.5.2. Reklama uciążliwa
str.405
2.5.3. Reklama porównawcza
str.405
2.6. Pojęcie konsumenta - Wielka Brytania
str.407
2.6.1. Reklama wprowadzająca w błąd
str.408
2.6.2. Reklama porównawcza
str.409

3. Ochrona konsumenta w reklamie - wprowadzenie do regulacji prawnej w USA
str.410

3.1. Historia prawa federalnego dotycząca ochrony konsumenta przed nieuczciwą reklamą
str.415
3.2. Zakres działania FTC
str.416
3.3. Reklama porównawcza
str.417
3.4. Regulacje wewnętrzne przemysłu
str.417
3.5. Przepisy regulujące media
str.418
3.6. Kwestia działalności konsumentów w USA
str.419
3.7. Rola reklamy w odpowiedzialności za produkty
str.419
3.8. Kryteria rozpatrywania reklamy pod względem wprowadzenia konsumenta w błąd
str.420
3.9. Wnioski
str.425
3.10. Omówienie orzecznictwa FTC oraz sądów w kwestii reklamy naruszającej prawa konsumenta
str.426
3.11. Rola The Lanham Act w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów w USA
str.445
3.12. Typy stwierdzeń reklamowych będących pogwałceniem The Lanham Act
str.450
3.13. Środki ochrony prawnej dostępne z The Lanham Act
str.454
3.14. Przepisy zakazujące rozcieńczania znaków towarowych (Antidilution Statutes): prawa stanowione a reklama komparatywna
str.455

4. Gwarancje
str.457

4.1. Dane dotyczące gwarancji przedstawiane w reklamie oraz identyfikacja gwaranta
str.457
4.2. Przedstawienie charakterystyki i wyszczególnienie zasad działania gwarancji
str.458
4.3. Typy gwarancji
str.460
4.4. Informatory federalnej komisji handlu o reklamowaniu gwarancji
str.461
4.5. Rola The Magnuson - Moss Warranty Act
str.463
4.6. Związek klienta i agencji reklamowej. Odpowiedzialność agencji
str.463
4.7. Reklamowanie profesjonalnego biznesu; reklamy polityczne
str.464

5. Modelowy zbiór przepisów dotyczących komunikatów odnoszących się do usług prawniczych zawartych w reklamie w USA
str.466

5.1. Reklama
str.466
5.2. Bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami
str.467
5.3. Informacje o zakresie praktyki
str.467
5.4. Nazwy firm lub nagłówki
str.467

6. Reklama polityczna
str.468

Zakończenie
str.469

Bibliografia
str.479

Ukryj

Opis:

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawny reklamy jako instytucji przedumownej, z drugiej zaś prezentuje prawa konsumentów do korzystania z dobrodziejstw przekazu reklamowego i jego instrumentów. Autorka proponuje konstrukcję prawną odpowiedzialności reklamodawców wobec konsumentów, jak również omawia analizowaną problematykę w kontekście prawa USA i wybranych porządków prawnych krajów europejskich.

W pracy wykorzystano bogaty materiał źródłowy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, akty normatywne prawa polskiego, wspólnotowego, wybranych systemów państw obcych oraz konwencje międzynarodowe, a także orzecznictwo ETS, sądów polskich i sądów państw obcych. Kompleksowe opracowanie tematu zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozwoju nowych technologii, internetu, jak i stale wzrastających zagrożeń oraz naruszeń spowodowanych wszechobecną reklamą.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 560
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Marketing i PR
Kod: KAM-1146 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów