Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów.

więcej

Autorzy: Sławomir Turkowski,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-1082:W03D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 13

CZĘŚĆ I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 15
1.1. Zmiany w treści umowy spółki | str. 21
2. Udziały | str. 22
2.1. Zbycie udziałów | str. 24
2.2. Umorzenie udziałów | str. 25
2.3. Księga udziałów | str. 26
3. Lista wspólników | str. 26
4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki | str. 26
5. Kwestia dopłat w spółce | str. 27
6. Indywidualna kontrola wspólników | str. 27
7. Przystąpienie wspólnika do spółki | str. 28
8. Problem wyłączenia wspólnika | str. 29
9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru | str. 31
10. Urząd Statystyczny | str. 37
11. Rachunek bankowy | str. 37
12. Urząd Skarbowy | str. 37
13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 38
14. Zarząd spółki | str. 38
14.1. Powołanie członka zarządu spółki | str. 38
14.2. Okres powołania | str. 38
14.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki | str. 39
14.4. Zawieszenie członka zarządu | str. 41
14.5. Odwołanie członka zarządu | str. 42
14.6. Rezygnacja członka zarządu | str. 43
15. Pełnomocnictwo | str. 45
15.1. Istota pełnomocnictwa | str. 45
15.2. Treść pełnomocnictwa | str. 45
15.3. Rodzaje pełnomocnictwa | str. 45
15.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 46
15.5. Pełnomocnik | str. 46
15.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania | str. 46
16. Prokura | str. 48
16.1. Istota prokury | str. 48
16.2. Rodzaje prokury | str. 49
16.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury | str. 49
16.4. Odpowiedzialność prokurenta | str. 50
17. Stosunek dominacji | str. 51
17.1. Rodzaje dominacji | str. 52
17.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji | str. 52
18. Zaliczka na dywidendę | str. 53
19. Zgromadzenie wspólników | str. 54
19.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników | str. 55
19.2. Zakres uprawnień wspólnika | str. 56
19.3. Ważność uchwał podjętych po terminie | str. 56
19.4. Regulamin zgromadzenia wspólników | str. 58
20. Kapitał zakładowy | str. 62
20.1. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 63
20.2. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 65
21. Podział zysku | str. 67
22. Dopłaty | str. 69
22.1. Zwrot dopłat | str. 71
23. Umowa z inną spółką | str. 72
24. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 74

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY | str. 77
1. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 77
1.1. Zasadnicza treść umowy | str. 77
2. Umowa o pracę na czas określony | str. 79
3. Umowa o pracę na okres próbny | str. 81
4. Umowa przedwstępna do umowy o pracę | str. 83
4.1. Cel umowy | str. 83
4.2. Kwestia odszkodowania | str. 83
4.3. Przedawnienie roszczeń | str. 84
5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 86
5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia | str. 86
5.2. Przyczyny rozwiązania umowy | str. 86
6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 88
6.1. Forma wypowiedzenia | str. 88
7. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia | str. 88
8. Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 90
9. Umowa na zastępstwo | str. 91
10. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 93
10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej | str. 93
10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika | str. 94
10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie | str. 94
10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego | str. 94
10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna | str. 95
11. Świadectwo pracy | str. 97
11.1. Treść świadectwa pracy | str. 97
11.2. Terminy | str. 97
11.3. Odszkodowanie | str. 98
12. Kara porządkowa | str. 101
12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika | str. 101
12.2. Rodzaje kar | str. 101
12.3. Terminy | str. 102
12.4. Wysłuchanie pracownika | str. 102
12.5. Sprzeciw pracownika | str. 102
13. Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę | str. 103
13.1. Istota potrąceń | str. 103
13.2. Zasady dokonywania potrąceń | str. 104
14. Regulamin pracy | str. 105

CZĘŚĆ III. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM | str. 115
1. Umowa sprzedaży udziałów | str. 115
1.1. Sprzedaż udziałów | str. 115
1.2. Forma zawarcia umowy | str. 115
2. Kontrakt menedżerski | str. 118
2.1. Istota kontraktu menedżerskiego | str. 118
2.2. Typy kontraktów menedżerskich | str. 118
2.3. Najważniejsze elementy kontraktu | str. 118
3. Przelew wierzytelności | str. 122
3.1. Istota przelewu wierzytelności | str. 122
4. Potrącenie | str. 125
4.1. Istota potrącenia | str. 125
4.2. Treść potrącenia | str. 125
4.3. Przesłanki potrącenia 126
4.4. Jednoznaczność oświadczenia | str. 126
5. Oferta | str. 128
5.1. Istota oferty | str. 128
5.2. Związanie ofertą | str. 128
5.3. Odpowiedź na ofertę | str. 128
5.4. Zmiany w treści oferty | str. 129
5.5. Oferty składane drogą elektroniczną | str. 129
6. Umowa outsourcingu | str. 131
6.1. Istota umowy outsourcingu | str. 131
6.2. Odpowiedzialność | str. 131
7. Umowa sprzedaży | str. 134
7.1. Istotne elementy umowy | str. 134
8. Elementy umowy o charakterze dodatkowym | str. 134
8.1. Termin | str. 134
8.2. Warunek | str. 134
8.3. Zaliczka i zadatek | str. 135
8.4. Kara umowna | str. 135
9. Przedwstępna umowa sprzedaży | str. 137
9.1. Istota umowy przedwstępnej | str. 137
9.2. Treść umowy | str. 137
9.3. Forma zawarcia umowy | str. 138
9.4. Przedawnienie | str. 138
10. Umowa o dzieło | str. 140
10.1. Istota umowy o dzieło | str. 140
10.2. Wynagrodzenie | str. 140
10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła | str. 141
10.4. Odstąpienie od umowy | str. 141
10.5. Przedawnienie roszczeń | str. 141
11. Umowa dzierżawy | str. 144
11.1. Istota umowy dzierżawy | str. 144
11.2. Obowiązki | str. 144
12. Najem lokalu | str. 147
12.1. Istota najmu | str. 147
12.2. Obowiązki wynajmującego | str. 147
12.3. Obowiązki najemcy | str. 148
12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu | str. 148
12.5. Okres trwania umowy | str. 148
12.6. Prawo zastawu | str. 149
13. Użyczenie | str. 154
13.1. Istota umowy użyczenia | str. 154
13.2. Udział osoby trzeciej | str. 155
13.3. Obowiązki stron umowy | str. 155
13.4. Czas trwania umowy | str. 155
13.5. Przedawnienie roszczeń | str. 156
14. Pożyczka | str. 158
14.1. Istota pożyczki | str. 158
14.2. Forma umowy | str. 158
14.3. Treść umowy | str. 158
14.4. Spłata pożyczki | str. 158
14.5. Przedawnienie | str. 159
15. Przejęcie długu | str. 161
15.1. Istota przejęcia długu | str. 161
15.2. Warianty przejęcia długu | str. 161
15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności | str. 161
16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 163
16.1. Istota przewłaszczenia | str. 163
16.2. Forma przewłaszczenia | str. 164
16.3. Przedmiot przewłaszczenia | str. 164
16.4. Przewłaszczenie a zastaw | str. 164
16.5. Skutki przewłaszczenia | str. 164
17. Zabezpieczenie wekslowe | str. 166
17.1. Istota weksla in blanco | str. 166
17.2. Deklaracja wekslowa | str. 167
17.3. Skutki wypełnienia weksla | str. 167
17.4. Klauzule wekslowe | str. 167
17.5. Wezwanie do wykupu weksla | str. 168
17.6. Sprzedaż weksla | str. 168
17.7. Poręczenie wekslowe | str. 168
17.8. Zwrot weksla | str. 169
17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego | str. 169

CZĘŚĆ IV. PISMA SĄDOWE | str. 173
1. Wezwanie do zapłaty | str. 173
1.1. Istota wezwania do zapłaty | str. 173
1.2. Elementy wezwania | str. 173
1.3. Wadliwość wezwania | str. 174
1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty | str. 174
1.5. Biuro Informacji Gospodarczej | str. 174
2. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 176
2.1. Tryb postępowania | str. 176
2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych | str. 176
2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku | str. 177
3. Pozew w postępowaniu upominawczym | str. 179
3.1. Formularz | str. 179
3.2. Pozew | str. 179
3.3. Właściwość sądów | str. 180
3.4. Podstawa wydania nakazu | str. 181
3.5. Skutki wydania nakazu | str. 181
4. Pozew w postępowaniu nakazowym | str. 188
4.1. Pozew | str. 188
4.2. Właściwość sądu | str. 188
4.3. Prekluzja dowodowa | str. 188
4.4. Skutki wydania nakazu | str. 188
5. Cofnięcie pozwu | str. 191
5.1. Istota cofnięcia pozwu | str. 191
5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu | str. 191
6. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty | str. 193
7. Apelacja | str. 195
7.1. Istota apelacji | str. 195
7.2. Termin | str. 195
7.3. Procedura | str. 195
7.4. Właściwość sądu | str. 196
7.5. Treść apelacji | str. 196
8. Sprzeciw od wyroku zaocznego | str. 201
9. Rygor natychmiastowej wykonalności | str. 201
10. Uzasadnienie i doręczenie wyroku | str. 202
11. Zaskarżenie wyroku zaocznego | str. 202
12. Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu | str. 202
13. Ogłoszenie upadłości | str. 204
13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 204
13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku | str. 205
13.3. Elementy wniosku | str. 205
13.4. Załączniki do wniosku | str. 205
13.5. Przesłanki upadłości | str. 206
13.6. Skutki upadłości | str. 207
14. Bezskuteczność czynności upadłego | str. 207
15. Skarga na przewlekłość postępowania | str. 209
15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi | str. 209
15.2. Właściwość sądu | str. 209
15.3. Treść skargi | str. 210
15.4. Procedura 2 | str. 10

CZĘŚĆ V. PISMA EGZEKUCYJNE | str. 213
1. Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności | str. 213
1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa | str. 213
1.2. Termin | str. 213
1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny | str. 214
2. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 214
2.1. Powództwo opozycyjne | str. 214
2.2. Powództwo ekscydencyjne | str. 215
3. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego | str. 217
3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego | str. 217
3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego | str. 217
4. Skarga dłużnika na czynności komornika | str. 220
4.1. Podstawa skargi | str. 220
4.2. Termin rozpoznania skargi | str. 220
4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi | str. 220
4.4. Skutki wniesienia skargi | str. 221
4.5. Kary dyscyplinarne | str. 221
5. Umorzenie egzekucji | str. 223
5.1. Podstawy umorzenia | str. 223
5.2. Skutki umorzenia | str. 224
6. Zawieszenie egzekucji | str. 226
6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji | str. 226
6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania | str. 226
6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa | str. 226
6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu | str. 226
7. Egzekucja z nieruchomości | str. 228
7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości | str. 228
7.2. Zajęcie nieruchomości | str. 228
7.3. Zarząd zajętą nieruchomością | str. 228
7.4. Opis i oszacowanie | str. 229
7.5. Licytacja nieruchomości | str. 229
7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości | str. 230
8. Egzekucja z ruchomości | str. 232
8.1. Istota egzekucji z ruchomości | str. 232
8.2. Sprzedaż ruchomości | str. 232

Ukryj

Opis:

W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów.

Zaletami opracowania są:

  • szeroki katalog tematyczny, obejmujący także kwestie sądowe i egzekucyjne,
  • obszerne objaśnienia do każdego wzoru,
  • czytelny układ treści, pozwalający szybko odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.
Przystępny język, duża liczba wzorów dokumentów oraz przejrzysty układ komentarza do nich pozwalają nie tylko poznać istotę i charakter tej formy prowadzenia działalności, ale również ułatwią sprawne ich zastosowanie i będą pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.umowy-pisma-dokumenty-spolka-zoo.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-244-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 236
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1082:W03D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów