Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych

Książka zawiera przystępną analizę współczesnego procesu karnego z punktu widzenia pojęcia rzetelnego procesu.

więcej

Autorzy: Anna Błachnio-Parzych, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, Celina Nowak, Paweł Wiliński (red.),
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2009 r.
Kod: KAM-1228:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 126,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 113,40 zł. ( Oszczędzasz: 12,60 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp (Paweł Wiliński)
str. 15

Rozdział I (Paweł Wiliński)Pojęcie rzetelnego procesu karnego
str. 19
1. Ustalenia terminologiczne
str. 19
2. Znaczenie pojęcia rzetelnego procesu
str. 23
3. Przydatność koncepcji rzetelnego procesu karnego
str. 28
4. Rekonstrukcja standardu rzetelnego procesu
str. 30

Rozdział II (Hanna Kuczyńska)Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów angielskich
str. 35
1. Pojęcie rzetelnego procesu
str. 35
1.1. Istota rzetelności procesu
str. 35
1.2. Powstawanie idei rzetelnego procesu
str. 36
1.3. Rola EKPC w prawie angielskim
str. 38
2. Elementy prawa do rzetelnego procesu
str. 40
2.1. Prawo do bezstronnego i właściwego sądu
str. 41
2.2. Kontradyktoryjność postępowania
str. 44
2.3. Domniemanie niewinności
str. 44
2.4. Prawo do milczenia
str. 45
2.5. Przyznanie się do winy
str. 51
2.6. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie
str. 55
2.7. Prawo do pomocy obrońcy
str. 56
2.8. Ujawnienie dowodów
str. 59
2.9. Prawo do odwołania od wyroku sądu I instancji
str. 62
2.10. Postępowanie dowodowe
str. 65
2.11. Inne elementy prawa do rzetelnego procesu
str. 71
2.12. Nadużycie procesu (abuse of process)
str. 72
2.13. Prawo pokrzywdzonego do rzetelnego procesu
str. 73
3. Podsumowanie
str. 76

Rozdział III (Celina Nowak)Rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA
str. 79
1. Zagadnienia wstępne
str. 79
2. Pojęcie rzetelnego procesu a klauzula due process of law
str. 79
3. Treść prawa do rzetelnego procesu (fair tria)l
str. 82
3.1. Gwarancje fair trial sensu stricto
str. 83
3.1.1. Prawo do procesu jawnego i w rozsądnym terminie (right to a speedy and public tria)l
str. 83
3.1.2. Prawo do procesu przed bezstronną ławą przysięgłych (right to trial by impartial jury)
str. 84
3.1.3. Prawo do informacji o oskarżeniu
str. 85
3.1.4. Prawo do konfrontacji ze świadkami oskarżenia
str. 85
3.1.5. Prawo do przymusowego sprowadzenia świadków obrony
str. 86
3.1.6. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy
str. 86
3.2. Gwarancje przewidziane w Poprawce V do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
str. 88
3.2.1. Prawo do postawienia w stan oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych (indictment by grand jury)
str. 88
3.2.2. Zasada ne bis in idem (double jeopardy)
str. 89
3.2.3. Zakaz przymuszania oskarżonego do samooskarżenia
str. 91
3.3. Inne gwarancje dotyczące rzetelności postępowania karnego
str. 92
4. Podsumowanie
str. 93

Rozdział IV (Celina Nowak) Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle EKPC i orzecznictwa ETPC
str. 95
1. Zagadnienia ogólne
str. 95
1.1. Kwestie terminologiczne
str. 95
1.2. Sposoby rozumienia pojęcia
str. 96
1.3. Zakres zastosowania prawa do rzetelnego procesu sądowego
str. 98
1.4. Struktura art. 6 EKPC
str. 102
2. Charakterystyka poszczególnych elementów składowych prawa do rzetelnego procesu sądowego sensu largo
str. 103
2.1. Elementy prawa do rzetelnego procesu sądowego wymienione explicite w art. 6 EKPC
str. 104
2.1.1. Organizacja sądownictwa - prawo do odpowiedniego sądu
str. 104
2.1.1.1. Sąd ustanowiony ustawą
str. 104
2.1.1.2. Sąd niezawisły
str. 106
2.1.1.3. Sąd bezstronny
str. 107
2.1.2. Rzetelność osiągana przez zasady postępowania
str. 110
2.1.2.1. Jawność postępowania
str. 110
2.1.2.2. Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie
str. 114
2.1.2.3. Domniemanie niewinności
str. 118
2.1.2.4. Prawo do informacji
str. 122
2.1.2.5. Prawo do dysponowania czasem i możliwością przygotowania obrony
str. 124
2.1.2.6. Prawo do bronienia się osobiście lub przez obrońcę
str. 126
2.1.2.7. Prawo do obecności przy przesłuchaniu i do przesłuchania świadków
str. 128
2.1.2.8. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza
str. 132
2.2. Elementy prawa do rzetelnego procesu sądowego implicite zawarte w art. 6 EKPC
str. 134
2.2.1. Prawo do sądu (prawo dostępu do sądu)
str. 134
2.2.2. Zasada równości broni
str. 136
2.2.2.1. Pojęcie
str. 136
2.2.2.2. Prawo do obecności
str. 137
2.2.2.3. Kontradyktoryjność
str. 139
2.2.2.4. Równość broni w dostępie do materiału dowodowego i w ramach postępowania dowodowego
str. 140
2.2.3. Prawo do milczenia
str. 143
2.2.4. Uzasadnianie orzeczeń sądu
str. 144
3. Inne gwarancje odnoszące się do rzetelności postępowania
str. 145
3.1. Prawo do odwołania w sprawach karnych
str. 145
3.2. Zasada ne bis in idem
str. 147
4. Podsumowanie
str. 148

Rozdział V (Hanna Kuczyńska)Rzetelny proces karny w prawie UE oraz orzecznictwie ETS
str. 151
1. Unia Europejska a prawa podstawowe
str. 151
2. Proliferacja pojęcia rzetelnego procesu w prawo UE
str. 154
3. Prawo do rzetelnego procesu w Karcie Praw Podstawowych
str. 158
3.1. Karta Praw Podstawowych a EKPC
str. 158
3.2. Prawo do obrony
str. 161
3.3. Proces in absentia
str. 163
3.4. Prawo do informacji
str. 164
3.5. Prawo do rozpatrzenia sprawy w odpowiednim terminie
str. 165
3.6. Prawo do tłumaczenia
str. 166
3.7. Prawa osób szczególnie narażonych
str. 167
3.8. Prawo do pomocy konsularnej
str. 168
3.9. Domniemanie niewinności
str. 168
3.10. "Wartość dodana" Karty Praw Podstawowych
str. 169
4. Prawo pokrzywdzonego do rzetelnego procesu
str. 172
5. Rzetelność procesu w prawie wtórnym
str. 174
6. Unia Europejska na rozdrożu
str. 177

Rozdział VI (Paweł Wiliński, Hanna Kuczyńska)Rzetelny proces karny w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych
str. 181
1. Wprowadzenie
str. 181
2. Standard rzetelnego procesu; prawo do rzetelnego procesu
str. 182
3. Rzetelność procesu w orzecznictwie trybunałów wojskowych
str. 185
4. Elementy rzetelnego procesu
str. 186
4.1. Uwagi ogólne
str. 186
4.2. Bezstronność sędziów trybunałów karnych
str. 188
4.3. Kontradyktoryjność postępowania
str. 189
4.4. Jawność (publiczność) postępowania
str. 190
4.5. Równoprawność stron (equality of arms, equality in resources)
str. 191
4.6. Prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki
str. 193
4.7. Ustność postępowania
str. 196
4.8. Wymóg precyzji i dokładności zarzutów stawianych oskarżonemu
str. 196
4.9. Prawo oskarżonego do obrony
str. 198
4.10. Prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy
str. 202
4.11. Prawo oskarżonego do udziału w rozprawie
str. 205
4.12. Prawo do milczenia, zakaz samooskarżania
str. 207
4.13. Domniemanie niewinności
str. 208
3.14. Ne bis in idem (non bis in idem, double jeopardy)
str. 209
4.15. Pozbawienie oskarżonego wolności
str. 211
4.16. Doktryna nadużycia w procesie (abuse of process)
str. 214
4.17. Prawa pokrzywdzonego i świadka
str. 215
5. Rzetelność w postępowaniu dowodowym
str. 221
6. Ograniczenia realizacji standardu rzetelności postępowania
str. 223
6.1. Współpraca państw w gromadzeniu dowodów
str. 223
6.2. Ochrona informacji tajnych
str. 225
6.3. Odmienność systemów prawnokarnych
str. 226
7. Podsumowanie
str. 227

Rozdział VII (Anna Błachnio-Parzych, Jacek Kosonoga)Rzetelny proces karny w orzecznictwie Sądu Najwyższego
str. 233
1. Wprowadzenie
str. 233
1.1. Uwagi ogólne
str. 233
1.2. Metodologia badań
str. 234
2. Standard rzetelnego procesu a poszczególne etapy postępowania karnego
str. 235
3. Elementy rzetelnego procesu karnego
str. 238
3.1. Zakres podmiotowy
str. 238
3.2. Bezstronność sędziego
str. 243
3.3. Jawność postępowania
str. 244
3.4. Rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie
str. 246
3.5. Postępowanie dowodowe
str. 248
3.5.1. Wniosek dowodowy
str. 248
3.5.2. Ocena materiału dowodowego
str. 250
3.5.3. Zasada bezpośredniości
str. 251
3.5.4. Oparcie rozstrzygnięcia na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy
str. 252
3.5.5. Postępowanie odwoławcze
str. 252
3.5.6. Proces poszlakowy
str. 253
3.5.7. Kolejność i znaczenie czynności procesowych
str. 254
3.6. Przesłuchanie świadka incognito
str. 254
3.6.1. Przesłuchanie świadka przez sędziego wyznaczonego ze składu orzekającego
str. 254
3.6.2. Obowiązek powiadomienia o czasie i miejscu przesłuchania
str. 256
3.6.3. Wniosek o uchylenie anonimizacji
str. 257
3.6.4. Odczytanie zeznań świadka incognito
str. 258
3.6.5. Udostępnienie protokołu przesłuchania świadka incognito
str. 259
3.6.6. Świadek incognito a orzecznictwo strasburskie
str. 260
3.6.7. Dowód z zeznań świadka incognito jako wyłączny dowód sprawstwa
str. 263
3.7. Prawo do obrony
str. 264
3.7.1. Prawo do obrony w znaczeniu formalnym
str. 264
3.7.2. Prawo do obrony w znaczeniu materialnym
str. 267
3.8. Usprawiedliwiona nieobecność oskarżonego na rozprawie
str. 268
3.9. Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie apelacyjnej
str. 272
3.9.1. Uwagi ogólne
str. 272
3.9.2. Sprzeczność pierwotnej wersji art. 451 k.p.k. z art. 6 EKPC
str. 273
3.9.3. Pouczenie oskarżonego o uprawnieniu do złożenia wniosku o sprowadzenie go na rozprawę apelacyjną
str. 275
3.9.4. Swoboda decyzji oskarżonego o udziale w rozprawie apelacyjnej....277
3.9.5. Podstawa odmowy sprowadzenia oskarżonego na rozprawę apelacyjną
str. 278
3.9.6. Uzasadnienie postanowienia o odmowie sprowadzenia oskarżonego na rozprawę apelacyjną
str. 281
3.10. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
str. 282
3.11. Koszty procesu
str. 284
4. Konsekwencje naruszenia standardu rzetelnego procesu
str. 287
4.1. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze
str. 287
4.2. Rażąca niesprawiedliwość utrzymania orzeczenia w mocy
str. 289
4.3. Podstawy materialne kasacji
str. 291
4.4. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
str. 293
4.5. Przekazanie sprawy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości
str. 293
5. Podsumowanie
str. 295

Rozdział VIII (Paweł Wiliński)Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
str. 303
1. Pojęcie sprawiedliwości proceduralnej a rzetelny proces karny
str. 303
2. Prawo do sądu - standard sądowego rozstrzygania spraw karnych
str. 306
2.1. Istota prawa do sądu
str. 306
2.2. Konstytucyjne funkcje prawa do sądu
str. 308
2.3. Elementy prawa do sądu - jako prawa do sądowego wymiaru sprawiedliwości
str. 309
2.4. Prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy, niezależny i bezstronny
str. 312
2.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do sądu
str. 315
2.6. Rozpoznanie sprawy bez zbędnej zwłoki
str. 319
2.7. Jawność postępowania karnego
str. 320
2.8. Zakaz zamykania drogi do sądu - art. 77 ust. 2 Konstytucji
str. 322
3. Pozostałe gwarancje rzetelnego procesu
str. 322
3.1. Równość wobec prawa
str. 322
3.2. Ograniczenia praw i wolności
str. 325
3.3. Domniemanie niewinności
str. 327
3.4. Prawo do obrony
str. 329
3.5. Gwarancje konstytucyjne w zakresie pozbawienia wolności
str. 332
3.5.1. Nietykalność osobista i wolność osobista
str. 332
3.5.2. Tymczasowe aresztowanie
str. 333
3.5.3. Prawo do kontroli legalności pozbawienia wolności
str. 335
3.5.4. Gwarancje praw zatrzymanego
str. 336
3.6. Prawo do odszkodowania
str. 337
3.7. Reguły przesłuchania świadków
str. 337
3.8. Prawo do zaskarżenia i prawo do dwuinstancyjnego postępowania
str. 339
3.9. Prawo do kasacji
str. 344
3.10. Zasada demokratycznego państwa prawnego
str. 346
4. Wnioski
str. 347

Zakończenie (Paweł Wiliński)
str. 351

Spis orzeczeń
str. 367

Skorowidz rzeczowy
str. 389

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.01.2009 r.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-674-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 396
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1228:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów