Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2009:

Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych.

więcej

Autorzy: Michał Kania,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1190:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Geneza środków zaskarżenia na tle rozwoju procedury sądowoadministracyjnej
str. 15


1. Zagadnienia wstępne
str. 15
2. Księstwo Warszawskie
str. 17
3. Królestwo Polskie 1815-1867
str. 21
4. Okres zaborów
str. 28
5. Okres międzywojenny
str. 31
6. Okres powojenny
str. 39
7. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1980 r.
str. 44
8. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1995 r.
str. 46
9. Przygotowanie reformy sądownictwa administracyjnego
str. 55

Rozdział II
System środków zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 59


1. Zagadnienia wstępne
str. 59
2. Pojęcie i podział środków zaskarżenia
str. 65
2.1. Modele środków odwoławczych
str. 68
3. Funkcja środków zaskarżenia
str. 73
4. Pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych
str. 75

Rozdział III
Konstytucyjne podstawy weryfikacji orzeczeń zapadających w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 80


1. Zagadnienia wstępne
str. 80
2. Zasada instancyjności postępowania sądowego
str. 81
2.1. Istota zasady
str. 81
2.2. Znaczenie zasady instancyjności na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 83
3. Zasada prawa do sądu
str. 87
3.1. Istota zasady
str. 87
3.2. Znaczenie zasady prawa do sądu na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 90
3.3. Skarga kasacyjna w aspekcie realizacji zasady prawa do sądu
str. 94

Rozdział IV
Skarga kasacyjna jako zwyczajny środek zaskarżenia orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
str. 99


1. Geneza skargi kasacyjnej na gruncie postępowania cywilnego
str. 99
2. Charakter prawny skargi kasacyjnej
str. 105
3. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi kasacyjnej
str. 111
4. Przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną
str. 112
5. Wymogi skargi kasacyjnej
str. 113
5.1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części
str. 115
5.2. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie
str. 116
5.3. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany
str. 119
6. Przymus radcowsko-adwokacki, wpis od skargi kasacyjnej
str. 121
7. Podstawy zaskarżenia
str. 126
7.1. Naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
str. 128
7.2. Naruszenie przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy
str. 131
8. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
str. 135
9. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 154
9.1. Wyrok oddalający skargę kasacyjną
str. 155
9.2. Wyroki wydawane przez Naczelny Sąd Administracyjny w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej
str. 157
9.3. Postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i odrzucające skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego
str. 162
9.4. Postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i umarzające postępowanie
str. 166
9.5. Wyrok merytoryczno-reformacyjny
str. 168

Rozdział V
Zażalenie jako zwyczajny środek zaskarżenia orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
str. 173


1. Charakter prawny zażalenia
str. 173
2. Przedmiot zaskarżenia
str. 176
3. Wymogi formalne zażalenia
str. 178
4. Postępowanie zażaleniowe
str. 181

Zakończenie
str. 187

Bibliografia
str. 193

Ukryj

Opis:

W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych. Zasadnicza część opracowania dotyczy podstawowego zwyczajnego środka zaskarżenia - skargi kasacyjnej. Uzupełnienie rozważań stanowi analiza drugiego ze zwyczajnych środków zaskarżenia, tj. zażalenia.

W części poświęconej skardze kasacyjnej omówiono m.in. charakter prawny skargi kasacyjnej, porównano rozwiązania przyjęte na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego z rozwiązaniami funkcjonującymi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do skargi kasacyjnej.

Wartością tej publikacji jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych z okresu pierwszych lat funkcjonowania reformy sądownictwa administracyjnego (2004-2008), dotyczące zwyczajnych środków zaskarżenia. Godna podkreślenia jest również analiza porównawcza skarg kasacyjnych uregulowanych na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania cywilnego, prowadząca do konstatacji, iż na gruncie procedury sądowoadministracyjnej ustawodawca stworzył swoisty model zwyczajnego środka zaskarżenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-463-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 200
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1190:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów