Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Media a dobra osobiste

Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych generalnych tendencji i wspólnych zapatrywań, co stanowi punkt wyjścia do rozważań o istocie dóbr osobistych.

więcej

Autorzy: Janusz Barta (red.), Ryszard Markiewicz (red.),
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2009 r.
Kod: KAM-1166:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11
Czasopisma i publikatory
str. 12
Inne
str. 13
Słowo wstępne
str. 15

Rozdział I
Wprowadzenie
str. 17


1. Uwagi wstępne
str. 17
2. Prawna koncepcja ochrony dóbr osobistych
str. 21
3. Podstawowe założenia ochrony dóbr osobistych i podstawowe przesłanki odpowiedzialności cywilnej za ich naruszenie
str. 23

Rozdział II
Dobra osobiste osób fizycznych
str. 29


1. Godność
str. 29
2. Cześć
str. 31
2.1. Uwagi ogólne
str. 31
2.2. Zasada i odstępstwa od zasady równego traktowania
str. 33
2.3. Warunek identyfikacji osoby, której cześć została naruszona
str. 36
2.4. Przejawy i postacie naruszenia czci
str. 38
2.5. Opinie i stwierdzenia
str. 46
2.6. Zarzut nieprawdziwości stwierdzeń
str. 48
2.7. Karykatura, parodia, satyra
str. 53
2.8. Dobre imię zbiorowości
str. 55
2.9. Materiał prasowy "z kluczem"
str. 60
3. Prywatność
str. 66
3.1. Uwagi ogólne
str. 66
3.2. Pojęcie prywatności
str. 70
3.3. Wyznaczenie sfery życia prywatnego
str. 72
3.4. Warunek identyfikacji osoby, której prywatność została naruszona
str. 76
3.5. Teoria sfer
str. 76
3.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 76
3.5.2. Informacje ze sfery publicznej
str. 77
3.5.3. Informacje ze sfery prywatności
str. 77
3.5.4. Osoby publiczne, znane
str. 79
3.5.5. Publiczne zaangażowanie a prawo do prywatności
str. 83
3.5.6. Konflikt między prawem do prywatności a prawem do informacji
str. 85
3.5.7. Informacje ze sfery intymnej
str. 91
3.6. Ochrona danych osobowych
str. 96
4. Wizerunek
str. 98
4.1. Uwagi ogólne
str. 98
4.2. Pojęcie wizerunku
str. 99
4.3. Rozpoznawalność osoby; problem maski artystycznej
str. 100
4.4. Artystyczne wykonanie a wizerunek
str. 103
4.5. Podmiot prawa do wizerunku
str. 104
4.6. Wykonywanie prawa do wizerunku
str. 104
4.7. Charakter i treść prawa do wizerunku (z perspektywy art. 23-24 k.c. i art. 82 pr. aut.)
str. 105
4.8. Upoważnienie do rozpowszechniania wizerunku
str. 108
4.8.1. Zgoda
str. 108
4.8.2. Zapłata za pozowanie
str. 109
4.8.3. Miejsce publiczne
str. 109
4.8.4. Osoba powszechnie znana wykonująca funkcje publiczne
str. 110
4.8.5. Wizerunek jako szczegół
str. 111
4.8.6. Wizerunek sportowca
str. 113
4.9. Komercjalizacja wizerunku; próba pogodzenia z paradygmatami dotyczącymi praw osobistych
str. 114
4.10. Obrona koncepcji tradycyjnej
str. 120
4.11. Uwagi de lege ferenda
str. 123
5. Szczególne postacie wizerunku
str. 123
6. Głos
str. 124
7. Wypowiedziane słowo
str. 127
8. Tajemnica korespondencji
str. 130
9. Nazwisko (pseudonim)
str. 131
10. Kult pamięci osoby zmarłej
str. 139
11. Wolność; wolność od niepokojenia
str. 146
12. Dom; mir domowy
str. 150
13. Uczucia religijne
str. 155
14. Autonomia informacyjna (autoprezentacja)
str. 156
15. Inne rodzaje dóbr osobistych osób fizycznych
str. 157

Rozdział III
Dobra osobiste osób prawnych
str. 160

Rozdział IV
Wyłączenie bezprawności naruszenia
str. 168


1. Uwagi ogólne
str. 168
2. Działanie w ramach porządku prawnego
str. 169
3. Działanie ze względu na interes społeczny lub interes jednostki
str. 173
3.1. Uwagi wprowadzające
str. 173
3.2. Podstawa normatywna uchylenia bezprawności przy działaniu ze względu na interes społeczny lub interes jednostki
str. 176
3.3. Okoliczności relewantne przy stwierdzaniu braku bezprawności naruszenia dóbr osobistych
str. 177
3.3.1. Uwagi ogólne
str. 177
3.3.2. Znaczenie winy naruszyciela
str. 179
3.3.3. Prawdziwość informacji
str. 180
3.3.4. Rzetelność krytyki
str. 185
3.3.5. Osoba przedstawiana
str. 193
3.3.6. Cel wkroczenia w prawa osobiste; rodzaj i znaczenie informacji
str. 198
3.3.7. Gatunki piśmiennicze i ich funkcja
str. 200
3.3.8. Upływ czasu
str. 202
3.3.9. Śmierć osoby przedstawianej
str. 204
4. Zgoda na naruszenie dobra osobistego
str. 204
4.1. Zgoda na naruszenie dobra osobistego - kwalifikacja ogólna
str. 204
4.2. Zgoda na publikację w mediach okoliczności dotyczących życia prywatnego
str. 207
4.3. Zakres obowiązku uzyskania zgody na ujawnienie okoliczności dotyczących życia prywatnego
str. 207
4.4. Przesłanki skutecznego wyrażenia zgody
str. 209
4.5. Sposób wyrażenia i forma zgody
str. 216
4.6. Odwołanie zgody
str. 218

Rozdział V
Ochrona dóbr osobistych uczestników postępowania sądowego a dziennikarska sprawozdawczość sądowa
str. 224


1. Wprowadzenie
str. 224
2. Dobra osobiste uczestników postępowania sądowego
str. 227
3. Dostęp dziennikarzy do informacji z postępowań sądowych
str. 230
3.1. Obecność dziennikarzy na sali rozpraw
str. 230
3.1.1. Prawo dostępu dziennikarza do informacji z rozprawy w świetle zasady publiczności
str. 230
3.1.2. Możliwość utrwalania przez dziennikarzy obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy
str. 237
3.2. Dostęp dziennikarzy do akt sprawy
str. 242
3.2.1. Wprowadzenie
str. 242
3.2.2. Prawne uzasadnienie dostępu dziennikarzy do akt sprawy
str. 244
3.2.3. Zakres informacji udostępnianych dziennikarzom
str. 248
3.2.4. Podsumowanie
str. 250
4. Zakres informacji z postępowań sądowych, publikowanych w ramach sprawozdawczości sądowej, w świetle problematyki ochrony dóbr osobistych uczestników postępowania
str. 250
4.1. Wprowadzenie
str. 250
4.2. Artykuł 13 ust. 2 i 3 pr. pras. jako instrument ochrony dóbr osobistych uczestników postępowania sądowego
str. 251
4.2.1. Wprowadzenie
str. 251
4.2.2. Przedmiotowy zakres unormowania zawartego w art. 13 ust. 2 pr. pras.
str. 252
4.2.3. Artykuł 13 ust. 2 pr. pras. - potwierdzenie zasady czy wyjątek?
str. 255
4.2.4. Sytuacja prawna wybranych uczestników procesu
str. 259
4.2.4.1. Postępowanie cywilne
str. 259
4.2.4.2. Postępowanie karne
str. 261
4.2.4.3. Postępowanie sądowoadministracyjne
str. 263
4.2.4.4. Dane osobowe i wizerunki podmiotów zaangażowanych w postępowanie sądowe z racji pełnionej funkcji lub wykonywanego zawodu
str. 264
4.2.4.5. Zakres ochrony danych osobowych i wizerunku osoby powszechnie znanej jako uczestnika postępowania
str. 265
4.2.4.6. Podsumowanie
str. 266
4.2.5. Przesłanki wyrażenia przez sąd lub prokuratora zgody na publikację danych osobowych i wizerunku osoby, przeciwko której toczy się postępowanie
str. 267
4.3. Temporalny zakres zakazu rozpowszechniania danych osobowych oraz wizerunku uczestników postępowania
str. 268
4.3.1. Wprowadzenie
str. 268
4.3.2. Publikowanie danych osobowych uczestników postępowania niebędących jego stronami
str. 269
4.3.3. Ujawnienie danych osobowych i wizerunku skazanego
str. 270
4.3.4. Publikacja danych osobowych pokrzywdzonego
str. 273
4.3.5. Rozpowszechnianie informacji o wyroku z ujawnieniem danych osobowych stron postępowania w pozostałych rodzajach spraw
str. 274
4.3.6. Reasumując
str. 275
5. Dziennikarz - sprawozdawca w obliczu ochrony dóbr osobistych podmiotu, wobec którego wszczęto postępowanie przygotowawcze
str. 275
5.1. Wprowadzenie
str. 275
5.2. Dostęp do informacji z postępowania przygotowawczego a tak zwane śledztwo dziennikarskie
str. 276
5.3. Treść relacji z postępowań przygotowawczych
str. 277
6. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia dóbr osobistych uczestników postępowania - zarys problematyki
str. 279
7. Naruszenie reguł rządzących ujawnieniem danych osobowych i wizerunków uczestników procesu a naruszenie dóbr osobistych
str. 281
8. Wnioski końcowe
str. 282

Rozdział VI
Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych
str. 284


1. Uwagi ogólne
str. 284
2. Wzajemny stosunek poszczególnych roszczeń oraz ich podstawowe cechy
str. 285
3. Roszczenia majątkowe i niemajątkowe
str. 286
4. Zbywalność
str. 292
5. Dziedziczność
str. 294
6. Kumulacja roszczeń
str. 295
7. Wielość naruszeń
str. 300
8. Zabezpieczenie roszczeń
str. 302
8.1. Uwagi ogólne
str. 302
8.2. Postępowanie zabezpieczające a wolność mediów - art. 755 § 2 k.p.c.
str. 305
8.3. Zabezpieczenie roszczenia o usunięcie skutków naruszenia
str. 315
9. Roszczenie o zakazanie naruszeń
str. 316
10. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia
str. 322
10.1. Roszczenie o publikację oświadczenia
str. 323
10.2. Inne postacie usunięcia skutków naruszenia
str. 329
11. Roszczenie o zadośćuczynienie
str. 330
11.1. Cel
str. 330
11.2. Fakultatywność
str. 334
11.3. Przesłanki roszczenia o zadośćuczynienie
str. 336
11.4. Wysokość zadośćuczynienia
str. 338
12. Zasądzenie odpowiedniej sumy na cel społeczny
str. 347
13. Roszczenie o zapłatę odszkodowania
str. 349
14. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
str. 352
15. Roszczenie o ustalenie naruszenia dobra
str. 355
16. Roszczenia zgłaszane przez osoby prawne i przeciwko nim
str. 356

Rozdział VII
Naruszenie powszechnych dóbr osobistych w internecie
str. 358


1. Internet wśród środków masowego przekazu
str. 358
2. Powszechne dobra osobiste: pojęcia, konstrukcje, źródła
str. 364
3. Ochrona dóbr osobistych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
str. 370
3.1. Wprowadzenie. Ochrona prywatności
str. 370
3.2. Ochrona danych osobowych na tle dyrektywy 95/46/EC i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz swobodny przepływ takich danych
str. 372
3.3. Ochrona dóbr osobistych w świetle wspólnotowych i polskich regulacji danych osobowych w sektorze komunikacji elektronicznej
str. 375
3.3.1. Poufność komunikacji
str. 375
3.3.2. Cookies
str. 376
3.3.3. Traffic data (dane dotyczące ruchu)
str. 378
3.3.4. Zestawienia i anonimizacja danych (profile osobowościowe)
str. 380
3.3.5. Spamming
str. 381
3.3.6. Retencja danych
str. 384
4. Odpowiedzialność za naruszenia dóbr osobistych przez treści publikowane w internecie
str. 387
4.1. Odpowiedzialność autorów i dostawców treści (content providers) za naruszenia dóbr osobistych
str. 387
4.2. Odpowiedzialność dostawców usług internetowych (service providers)
str. 390
4.3. Odpowiedzialność za głębokie odesłania (deep linking) w internecie
str. 393
5. Uwagi końcowe
str. 396

Bibliografia
str. 397

Indeks rzeczowy
str. 409

Indeks znanych osób
str. 419

Ukryj

Opis:

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie kompromisu między wolnością dziennikarskiej wypowiedzi i wypełnianiem informacyjnych funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - z jednej strony - a poszanowaniem dóbr osobistych człowieka - z drugiej.

Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych generalnych tendencji i wspólnych zapatrywań, co stanowi punkt wyjścia do rozważań o istocie dóbr osobistych. Obszar, który możemy definiować jako dobra osobiste, stale ewoluuje i rozszerza się, stąd potrzebna jest dyskusja, gdzie i kiedy możemy mówić o jego naruszeniach.

Adresaci:

Publikacja skierowana jest do prawników, dziennikarzy oraz każdego, kto obserwuje, jak otaczająca nas rzeczywistość jest kształtowana i oceniana przez media.

Autorzy:

Janusz Barta
Ryszard Markiewicz
Tomasz Targosz
Karolina Włodarska-Dziurzyńska
Anna Wojciechowska
Michał Wyrwiński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-339-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 424
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1166:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów