Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przebieg procesu cywilnego

Opracowanie uwzględnia dorobek doktryny i najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Przedstawiono w nim poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe.

więcej

Autorzy: Tadeusz Wiśniewski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.03.2013 r.
Kod: KAM-1197:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 13

Rozdział pierwszy
Pojęcie, cel i elementy składowe procesu cywilnego
str. 15


I. Uwagi wstępne
str. 15

II. Stadialna konstrukcja procesu cywilnego
str. 20

1. Uwagi ogólne
str. 20

2. Czynności procesowe
str. 22

3. Charakter przepisów prawa procesowego
str. 30

4. Rozwojowy charakter procesu cywilnego
str. 33

5. Postępowania odrębne (ogólna charakterystyka)
str. 37

6. Postępowanie nieprocesowe
str. 42

Rozdział drugi
Zasady postępowania cywilnego
str. 45


I. Ogólna charakterystyka zasad postępowania cywilnego
str. 45

II. Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości
str. 46

1. Uwagi ogólne
str. 46

2. Zasada rzetelnego postępowania
str. 47

3. Zasada instancyjności
str. 48

III. Zasady ogólne postępowania cywilnego
str. 53

1. Uwagi ogólne i klasyfikacja
str. 53

2. Zasada prawdy materialnej i prawdy formalnej (zasada prawdy)
str. 55

3. Zasada kontradyktoryjności
str. 59

4. Zasada dyspozycyjności
str. 61

5. Zasada bezpośredniości
str. 63

6. Zasada koncentracji materiału procesowego
str. 65

7. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 74

Rozdział trzeci
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
str. 82


I. Wszczęcie procesu
str. 82

1. Złożenie pozwu (wytoczenie powództwa)
str. 82

2. Pojęcie powództwa i jego rodzaje
str. 88

3. Skutki prawne złożenia pozwu
str. 91

3.1. Skutki procesowe
str. 91

3.2. Skutki materialnoprawne
str. 93

4. Skutki prawne doręczenia pozwu
str. 94

4.1. Skutki procesowe
str. 94

4.2. Skutki materialnoprawne
str. 97

II. Kontrola sprawy z punktu widzenia przepisów o wyłączeniu sędziego
str. 99

1. Wprowadzenie
str. 99

2. Sprawdzenie przez sędziego podstawy do ewentualnego wyłączenia się od podejmowania czynności w sprawie
str. 100

2.1. Uwagi ogólne
str. 100

2.2. Podstawy wyłączenia sędziego z mocy ustawy i na podstawie orzeczenia sądu
str. 101

III. Kontrola wymagań formalnych i fiskalnych pozwu w aspekcie możliwości nadania sprawie biegu procesowego
str. 104

1. Uwagi wstępne
str. 104

2. Kontrola zachowania wymagań formalnych i fiskalnych pozwu
str. 105

3. Kontrola pozwu w zakresie oznaczenia wartości przedmiotu sporu
str. 108

IV. Sprawdzenie właściwości sądu
str. 110

1. Uwagi ogólne
str. 110

2. Właściwość rzeczowa
str. 111

3. Właściwość miejscowa
str. 113

4. Właściwość funkcjonalna
str. 118

5. Ustalanie właściwości sądu i następstwa niewłaściwości
str. 120

V. Sprawdzenie dopuszczalności drogi sądowej oraz istnienia jurysdykcji krajowej, immunitetu sądowego i immunitetu parlamentarnego
str. 122

1. Uwagi ogólne
str. 122

2. Przesłanki procesowe. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa
str. 123

2.1. Przesłanki procesowe
str. 123

2.2. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa
str. 128

3. Dopuszczalność drogi sądowej
str. 132

3.1. Charakterystyka ogólna
str. 132

3.2. Prejudycjalne ograniczenie dopuszczalności drogi sądowej
str. 136

3.3. Spory kompetencyjne
str. 140

4. Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy
str. 144

4.1. Rodzaje jurysdykcji krajowej i skutki procesowe jej nieistnienia
str. 144

4.2. Immunitet sądowy i jego skutki procesowe
str. 150

5. Immunitet parlamentarny i jego skutki procesowe
str. 153

6. Kolejność kontrolowania drogi sądowej, jurysdykcji krajowej i właściwości sądu
str. 159

VI. Sprawdzenie sprawy z punktu widzenia jej rozpoznania we właściwym trybie i w postępowaniu odrębnym
str. 164

1. Zmiana trybu postępowania
str. 164

2. Zakwalifikowanie sprawy do postępowania odrębnego
str. 165

VII. Zawieszenie postępowania
str. 168

VIII. Rozprawa
str. 173

1. Uwagi wstępne
str. 173

2. Doręczenia pism sądowych i terminy procesowe
str. 177

2.1. Doręczenia sądowe
str. 177

2.2. Terminy procesowe
str. 183

3. Czynności przygotowawcze przed rozprawą
str. 185

4. Zachowanie się pozwanego w procesie cywilnym. Złożenie odpowiedzi na pozew. Powództwo wzajemne, zarzut potrącenia i prawa zatrzymania
str. 190

4.1. Uwagi ogólne
str. 190

4.2. Złożenie odpowiedzi na pozew
str. 193

4.3. Uznanie powództwa
str. 194

4.4. Powództwo wzajemne
str. 197

4.5. Zarzut potrącenia i prawa zatrzymania
str. 199

4.6. Ugoda sądowa
str. 203

5. Kierownictwo rozprawą
str. 206

6. Przebieg rozprawy
str. 209

6.1. Uwagi ogólne
str. 209

6.2. Wywołanie sprawy
str. 213

6.3. Odroczenie rozprawy
str. 214

6.4. Przedstawienie przez strony swoich stanowisk (rozpoczęcie rozprawy)
str. 216

7. Postępowanie dowodowe
str. 220

7.1. Uwagi wstępne
str. 220

7.2. Zbyteczność dowodzenia (fakty notoryjne, przyznanie, domniemania faktyczne i prawne, dowód prima facie)
str. 222

7.3. Udowodnienie a uprawdopodobnienie
str. 227

7.4. Ograniczenia dowodowe
str. 228

7.5. Zasady określające ciężar przytoczenia faktów i ich dowodu
str. 230

7.6. Dopuszczenie dowodu z urzędu
str. 236

7.7. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego
str. 239

7.8. Dopuszczanie dowodów i przeprowadzanie postępowania dowodowego
str. 241

7.9. Środki dowodowe (pojęcie i klasyfikacja)
str. 243

7.10. Dowód z dokumentów
str. 245

7.11. Dowód z zeznań świadków
str. 252

7.12. Dowód z opinii biegłego
str. 257

7.13. Dowód z przesłuchania stron
str. 267

7.14. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego
str. 271

7.15. Zamknięcie rozprawy
str. 272

IX. Reguły wyrokowania oraz kończenia postępowania w inny sposób
str. 275

1. Uwagi ogólne
str. 275

2. Przedmiot wyrokowania
str. 275

3. Stan sprawy jako podstawa wyrokowania
str. 279

4. Podstawa wyrokowania
str. 280

5. Pojęcie i rodzaje wyroków, a także postanowień kończących postępowanie w sprawie
str. 282

5.1. Uwagi wstępne
str. 282

5.2. Rodzaje wyroków
str. 283

5.3. Rodzaje postanowień i zasadnicze powody wydawania postanowień kończących postępowanie w sprawie
str. 292

X. Wyrokowanie
str. 294

1. Uwagi wstępne
str. 294

2. Narada sędziów
str. 294

3. Zdanie odrębne
str. 297

4. Ogłoszenie wyroku
str. 297

5. Pisemne uzasadnienie wyroku
str. 300

XI. Sprostowanie, uzupełnienie, wykładnia wyroku
str. 303

1. Uwagi ogólne
str. 303

2. Sprostowanie
str. 304

3. Uzupełnienie
str. 305

4. Wykładnia
str. 306

Rozdział czwarty
Ogólna charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń sądowych
str. 308

Rozdział piąty
Apelacja
str. 321


I. Dopuszczalność apelacji w procesie
str. 321

1. Uwagi wprowadzające
str. 321

2. Dopuszczalność apelacji ze względu na rodzaj orzeczenia
str. 323

3. Dopuszczalność apelacji ze względu na wymagania formalne
str. 324

3.1. Uwagi wprowadzające
str. 324

3.2. Ogólne i szczególne wymagania formalne apelacji
str. 324

3.3. Zakres zaskarżenia
str. 325

3.4. Wskazanie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie
str. 326

3.5. Wniosek apelacyjny
str. 335

3.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia
str. 337

4. Dopuszczalność apelacji ze względu na termin
str. 338

5. Legitymacja do wniesienia apelacji
str. 339

6. Interes prawny (gravamen)
str. 341

II. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację
str. 343

1. Postępowanie sprawdzające przed sądem pierwszej instancji
str. 343

2. Odpowiedź na apelację
str. 344

3. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji
str. 346

III. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji
str. 346

1. Uwagi wprowadzające
str. 346

2. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym
str. 348

3. Rozpoznanie apelacji na rozprawie
str. 349

3.1. Wyznaczenie rozprawy
str. 349

3.2. Przebieg rozprawy
str. 352

4. Zakres rozpoznania sądowego w postępowaniu apelacyjnym
str. 355

4.1. Uwagi wprowadzające
str. 355

4.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym
str. 356

4.3. Zakres podmiotowy rozpoznania apelacyjnego
str. 359

4.4. Zakres rozpoznania apelacyjnego ze względu na konieczność ustalenia stanu faktycznego
str. 361

4.5. Ius novorum
str. 366

IV. Orzeczenia sądu drugiej instancji
str. 371

1. Uwagi wprowadzające
str. 371

2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu drugiej instancji
str. 371

2.1. Uwagi ogólne
str. 371

2.2. Oddalenie apelacji
str. 372

2.3. Zmiana zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy
str. 373

2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku
str. 375

2.5. Związanie oceną prawną
str. 381

2.6. Umorzenie postępowania apelacyjnego
str. 382

2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy
str. 382

3. Apelacja w postępowaniu uproszczonym
str. 384

V. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji
str. 386

1. Uzasadnianie orzeczeń
str. 386

2. Doręczanie orzeczeń
str. 387

Rozdział szósty
Zażalenie
str. 388


I. Uwagi ogólne
str. 388

II. Zażalenie do sądu drugiej instancji
str. 388

III. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
str. 391

IV. Zażalenie do Sądu Najwyższego
str. 392

Rozdział siódmy
Skarga kasacyjna
str. 397


I. Uwagi wstępne dotyczące charakteru prawnego skargi kasacyjnej
str. 397

II. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
str. 402

1. Uwagi wprowadzające
str. 402

2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na rodzaj orzeczenia
str. 402

3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na wymagania konstrukcyjne i formalne
str. 404

4. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na termin
str. 407

5. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na przymus adwokacko-radcowski
str. 410

6. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej
str. 411

III. Podstawy skargi kasacyjnej
str. 412

1. Uwagi wprowadzające
str. 412

2. Naruszenie prawa materialnego
str. 416

3. Naruszenie przepisów postępowania
str. 420

IV. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji
str. 422

V. Odpowiedź na skargę kasacyjną
str. 425

VI. Postępowanie przed Sądem Najwyższym
str. 426

1. Postępowanie sprawdzające
str. 426

2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
str. 426

3. Postępowanie rozpoznawcze
str. 428

VII. Wyrokowanie przez Sąd Najwyższy
str. 430

1. Podstawa wyrokowania
str. 430

2. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne
str. 432

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 432

2.2. Oddalenie skargi kasacyjnej
str. 433

2.3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
str. 433

2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy
str. 435

2.5. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania
str. 438

2.6. Umorzenie postępowania kasacyjnego
str. 439

2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego
str. 439

2.8. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego
str. 440

Rozdział ósmy
Skarga o wznowienie postępowania
str. 442


I. Uwagi wstępne (pojęcie prawomocności orzeczeń sądowych, prawomocność formalna i materialna, powaga rzeczy osądzonej)
str. 442

II. Podstawy wznowienia postępowania
str. 443

III. Przebieg postępowania wznowieniowego
str. 446

Bibliografia
str. 451

Skorowidz rzeczowy
str. 467


Ukryj

Opis:

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r.

Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe, biorąc przy tym pod uwagę nowelizacje dotyczące m.in.:

  • zmiany w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego,
  • nowej regulacji koncentracji materiału procesowego przed sądem pierwszej instancji,
  • zniesienia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.
Szczegółowe rozwiązania poświęcone konstrukcji procesu cywilnego wzbogacone zostały o ogólne zagadnienia, odnoszące się do zasad postępowania cywilnego i wybranych instytucji procesowych, mających wpływ na konstrukcję procesu cywilnego (pozew, wyrok, apelacja itp.).

W książce wykorzystano dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również zainteresować studentów wydziałów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4181-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 480
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1197:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów