Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2009:

Standardy bioetyczne w prawie europejskim

Celem publikacji jest możliwie wyczerpujące przedstawienie standardów europejskich w zakresie biomedycyny.

więcej

Autorzy: Maja Grzymkowska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1108  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,40 zł. ( Oszczędzasz: 14,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.1 1

Rozdział I
Biomedycyna, bioetyka i prawa człowieka

str.1 5
1.1. Zarys najnowszej historii biomedycyny
str.1 5
1.2. Konsekwencje postępu
str.1 9
1.2.1. Wymiar indywidualny
str.2 0
1.2.2. Wymiar społeczny
str.2 1
1.2.3. Wymiar globalny
str.2 2
1.3. Narodziny bioetyki
str.2 2
1.3.1. Bioetyka a etyczny pluralizm
str.2 4
1.4. Problemy prawnej regulacji biomedycyny
str.2 7
1.5. Prawa człowieka a biomedycyna
str.2 9
1.6. Podsumowanie i wnioski
str.3 6

Rozdział II
Biomedycyna w instytucjonalnych ramach europejskiegosystemu ochrony praw człowieka

str.3 8
2.1. Ramy europejskiego systemu ochrony praw człowieka
str.3 9
2.2. Biomedycyna w Radzie Europy
str.4 9
2.2.1. Zgromadzenie Parlamentarne
str.5 1
2.2.2. Komitet Ministrów i Kierowniczy Komitet
do spraw Bioetyki
str.5 2
2.3. Unia Europejska/Wspólnota Europejska
str.5 6
2.3.1. Parlament Europejski
str.5 9
2.3.2. Europejska Grupa Etyczna do Spraw Naukii Nowych Technologii
str.62
2.3.2.1. Zadania
str.63
2.3.2.2. Zakres działania i kompetencje
str.66
2.4. Podsumowanie i wnioski
str.68

Rozdział III
Cele, zakres przedmiotowy i zasady implementacjikonwencji biomedycznej

str.70
3.1. Historia powstania konwencji biomedycznej
str.71
3.2. Cele konwencji biomedycznej
str.78
3.3. Zakres przedmiotowy konwencji
str.80
3.3.1. Prawa pacjenta
str.81
3.3.2. Badania biomedyczne
str.87
3.3.2.1. Badania na człowieku
str.95
3.3.2.2. Badania na embrionach ludzkich
str.1 02
A. Ochrona życia in vitro a ochrona życia in utero
str.1 05
B. Standardy ochrony embrionu
str.1 08
C. Badania na embrionalnych komórkach macierzystych
str.11 1
D. Zakaz klonowania
str.1 2
3.3.2.3. Badania nad ludzkim genomem
str.1 8
3.3.3. Wykorzystanie diagnostyki genetycznej
str.12 1
3.3.3.1. Diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna
str.12 2
3.3.3.2. Zastosowanie testów genetycznychw diagnostyce medycznej
str.13 0
3.3.4. Transplantacje
str.13 4
3.3.5. Ekonomiczne konsekwencje biomedycyny
str.13 7
3.4. Sposób realizacji zobowiązań konwencyjnych przez państwo
str.14 3
3.5. Próba oszacowania dotychczasowego wpływu konwencjibiomedycznej na prawa krajowe
str.15 2
3.6. Podsumowanie i wnioski
str.15 4

Rozdział IV
Konwencja biomedyczna a Europejska Konwencja PrawCzłowieka i jej system implementacji

str.15 8
4.1. Problematyka objęta postanowieniami konwencjibiomedycznej w świetle Europejskiej Konwencji PrawCzłowieka i orzecznictwa Europejskiego TrybunałuPraw Człowieka
str.15 9
4.1.1. Ochrona integralności fizycznej i autonomii jednostki
str.1 62
4.1.2. Ochrona danych medycznych i informacji o staniezdrowia
str.1 68
4.1.3. Prawo do równego dostępu do opieki medycznej
str.1 70
4.1.4. Zakaz dyskryminacji
str.1 71
4.1.5. Prawo do urodzenia się jako w pełni zdrowa jednostka
str.1 72
4.1.6. Problematyczny charakter prawa do integralnościgenetycznej
str.1 74
4.1.7. Ochrona życia ludzkiego przed narodzeniem
str.1 76
4.2. Europejska Konwencja Praw Człowieka jako instrumentrozwiązywania dylematów bioetycznych
str.1 85
4.2.1. Prawo do prokreacji
str.1 86
4.2.2. Prawo do poznania korzeni biologicznych
str.1 89
4.2.3. Prawo do śmierci
str.1 92
4.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec konwencjibiomedycznej
str.1 98
4.3.1. Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaw interpretacji postanowień konwencji biomedycznej
str.1 98
4.3.2. Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaw implementacji konwencji biomedycznej
str.1 99
4.4. Podsumowanie i wnioski
str.2 04

Rozdział V
Wkład Unii Europejskiej/Wspólnoty Europejskiej w tworzenieeuropejskich standardów w zakresie biomedycyny

str.2 07
5.1. Zasady ustalania standardów ochrony praw podstawowychw prawie wtórnym
str.2 08
5.2. Biomedycyna w prawie i politykach wspólnotowych
str.21 1
5.2.1. Status ludzkiego ciała, komórek i tkanek
str.21 1
5.2.2. Kontrowersje wokół dyrektywy biotechnologicznej
str.21 5
5.2.3. Standardy badań klinicznych
str.2 2
5.2.4. Ochrona danych medycznych
str.2 4
5.2.5. Wspólna polityka badań naukowych i rozwoju
str.2 5
5.3. Standardy bioetyczne w prawie wtórnym
str.22 9
5.4. Karta Praw Podstawowych
str.23 1
5.4.1. Ochrona praw podstawowych w obszarzezastosowania biologii i medycyny
str.23 3
5.4.2. Znaczenie Karty Praw Podstawowych
str.24 1
5.5. Wspólny rynek jako uzasadnienie konieczności poszukiwaniaeuropejskich standardów bioetycznych
str.24 3
5.6. Znaczenie konwencji biomedycznej dla WspólnotyEuropejskiej
str.25 3
5.7. Podsumowanie i wnioski
str.25 5

Rozdział VI
Charakterystyka europejskiej odpowiedzi na rozwójBiomedycyny

str.25 8
6.1. Od regulacji problemów praktycznych do proklamacjipodstawowych zasad
str.25 9
6.2. Rola zasady poszanowania godności w europejskiej regulacjibiomedycyny
str.2 62
6.2.1. Pojęcie ludzkiej godności i jego filozoficzna interpretacja
str.2 656.2.2. Zasada poszanowania godności jako zasada prawna
str.2 68
6.2.3. Konsekwencje przyjęcia zasady poszanowaniagodności ludzkiej jako podstawy europejskiejregulacji biomedycyny
str.2 72
6.2.3.1. Nowa interpretacja zasady poszanowaniagodności
str.2 73
6.2.3.2. Godność ludzka a autonomia jednostki
str.2 85
6.2.4. Spojrzenie krytyczne na zasadę poszanowania godności
str.2 90
6.3. Rola debaty publicznej. Charakter proceduralny standardówochrony
str.2 99
6.4. Znaczenie zasady przezorności w europejskiej regulacjibiomedycyny
str.3 056.5. Podsumowanie i wnioski
str.3 08

Zakończenie
str.31 1

Literatura
str.31 3

Orzecznictwo

str.3 3

Ukryj

Opis:

Celem publikacji jest możliwie wyczerpujące przedstawienie standardów europejskich w zakresie biomedycyny. W związku z kontrowersyjnością tematów (takich jak badania na embrionach, wykorzystanie genetyki, aborcja czy eutanazja) i dużymi różnicami w standardach wewnętrznych państw europejskich, autorka szukała odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie można mówić o "wspólnym standardzie europejskim". Podjęła próbę obiektywnej analizy stanu prawnego w Europie, nie oceniając standardów prawnych z perspektywy jakiejś określonej opcji etycznej.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 340
Rodzaj: orzecznictwo , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-1108 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów