Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych, biegłych rewidentów i dyrektorów finansowych.

więcej

Autorzy: Gertruda Krystyna Świderska (red. naukowy),
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2015
Kod: OFE-0366:W03P01  Ilość w paczce: 10
Planowana data wydania: 2015-12-09

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 15
Układ i treść opracowania | str. 15
Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości | str. 23

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości | str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej | str. 37

Zespół 0. Aktywa trwałe | str. 47

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 47
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe | str. 48
1.2. Umowa leasingu | str. 49
1.3. Wartości niematerialne i prawne | str. 51
1.4. Inwestycje | str. 53
1.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 55

2. Zasady wyceny | str. 55
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe | str. 55
2.1.1. Wartość początkowa | str. 55
2.1.2. Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany | str. 60
2.1.3. Wycena środków trwałych w leasingu finansowym | str. 61
2.1.4. Ulepszenie środków trwałych | str. 63
2.1.5. Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych | str. 64
2.1.6. Amortyzacja (umorzenie) | str. 66
2.1.7. Utrata wartości | str. 70
2.2. Wartości niematerialne i prawne | str. 73
2.3. Inwestycje długoterminowe | str. 74
2.3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne | str. 74
2.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe | str. 75

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 76
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | str. 76
3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 80
3.3. Inwestycje | str. 80
3.3.1. Inwestycje długoterminowe | str. 80
3.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe | str. 83

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 86

Konta 01 - Rzeczowe aktywa trwałe | str. 86
Konto 011 - Środki trwałe | str. 86
Konto 012 - Środki trwałe w budowie | str. 90
Konto 013 - Zaliczki na środki trwałe w budowie | str. 92
Konto 016 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych | str. 93
Konto 017 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie | str. 94

Konta 02 - Wartości niematerialne i prawne | str. 95
Konto 021 - Wartości niematerialne i prawne | str. 95
Konto 022 - Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | str. 97
Konto 023 - Wartość firmy | str. 98
Konto 024 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 99
Konto 026 - Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne | str. 100

Konta 03 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe | str. 101
Konto 031 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - nieruchomości | str. 101
Konto 032 - Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe - wartości niematerialne i prawne | str. 103
Konto 033 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - inne inwestycje | str. 105

Konta 04 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe - udziały i akcje | str. 106
Konto 041 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje przeznaczone do obrotu | str. 106
Konto 042 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje dostępne do sprzedaży | str. 108
Konto 043 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych | str. 110

Konta 05 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje | str. 113
Konto 050 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | str. 113
Konto 051 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | str. 114
Konto 052 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str. 116
Konto 053 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | str. 118
Konto 054 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu | str. 119
Konto 055 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży | str. 121
Konto 056 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str. 122
Konto 057 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności | str. 124
Konto 058 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu | str. 125
Konto 059 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży | str. 127

Konta 07 - Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str. 128
Konto 070 - Umorzenie środków trwałych | str. 128
Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | str. 129

Konta pozabilansowe | str. 131
Konto 091 - Środki trwałe dzierżawione i leasingowane | str. 131
Konto 092 - Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie | str. 131

Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe | str. 132

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 132
1.1. Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe | str. 133
1.1.1. Instrumenty finansowe | str. 133
1.1.2. Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych | str. 137
1.1.3. Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki | str. 137
1.1.4. Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach | str.138

2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej | str. 139

3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych | str. 146
3.1. Wycena w trakcie roku obrotowego | str. 146
3.2. Wycena na dzień bilansowy | str. 146

4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i 23 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7 oraz MSSF 9) - najważniejsze różnice | str. 147

5. Dostosowanie planu kont do MSSF | str. 151

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 155

Konta 10 - Kasa | str. 155
Konto 101 - Kasa | str. 155
Konto 102 - Kasa walutowa | str. 158

Konta 13 - Rachunki w instytucjach finansowych | str. 158
Konto 131 - Bieżące rachunki bankowe | str. 158
Konto 132 - Lokacyjne rachunki bankowe | str. 162
Konto 133 - Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych | str. 163
Konto 135 - Inne aktywa pieniężne | str. 165

Konta 14 - Inwestycje krótkoterminowe - udziały i akcje | str. 167
Konto 141 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) przeznaczone do obrotu | str. 167
Konto 142 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) dostępne do sprzedaży | str. 168
Konto 143 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych | str. 170
Konto 149 - Przekwalifikowanie inwestycji - udziałów i akcji | str. 171

Konta 15 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe | str. 173
Konto 151 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | str. 173
Konto 152 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | str. 174
Konto 153 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności | str. 176
Konto 154 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | str. 178
Konto 159 - Przekwalifikowanie inwestycji - dłużne papiery wartościowe | str. 179

Konta 16 - Inwestycje krótkoterminowe - należności z tytułu pożyczek | str. 182
Konto 161 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki przeznaczone do obrotu | str. 182
Konto 162 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki dostępne do sprzedaży | str. 183
Konto 163 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki i wierzytelności | str. 185
Konto 164 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności | str. 186
Konto 169 - Przekwalifikowanie inwestycji - pożyczki | str. 188

Konta 17 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | str. 190
Konto 171 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu | str. 190
Konto 172 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży | str. 191
Konto 179 - Przekwalifikowanie inwestycji - jednostki uczestnictwa | str. 193

Konta 18 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających | str. 194
Konto 181 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward | str. 194
Konto 182 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures | str. 195
Konto 183 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap | str. 196
Konto 184 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji | str. 197

Konta 19 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające | str. 197
Konto 191 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward | str. 198
Konto 192 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures | str. 199
Konto 193 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap | str. 200
Konto 194 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji | str. 201

Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia | str. 202

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 202
1.1. Należności | str. 203
1.2. Wycena należności | str. 204
1.3. Zobowiązania | str. 208
1.4. Wycena zobowiązań | str. 210

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 212

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 216

Konta 20 - Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące | str. 216
Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi | str. 218
Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi | str. 220
Konto 203 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi | str. 222
Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi | str. 224
Konto 206 - Odpisy aktualizujące rozrachunki z odbiorcami krajowymi | str. 227

Konto 21 - Rozrachunki w walutach obcych | str. 228

Konta 22 - Rozrachunki publicznoprawne | str. 229
Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne | str. 233
Konto 221 - VAT naliczony i jego rozliczenie | str. 235
Konto 222 - VAT należny i jego rozliczenie | str. 237
Konto 223 - VAT naliczony przyszłych okresów | str. 239
Konto 224 - VAT należny przyszłych okresów | str. 240

Konta 23 - Rozrachunki z pracownikami | str. 240
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | str. 242
Konto 232 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek | str. 244
Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami | str. 245

Konta 24 - Pozostałe rozrachunki | str. 248
Konto 241 - Rozrachunki z właścicielami | str. 249
Konto 242 - Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek | str. 250
Konto 249 - Inne rozrachunki i rozliczenia | str. 253

Konto 25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe | str. 254

Konta 26 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | str. 255
Konto 261 - Długoterminowe pożyczki | str. 255
Konto 262 - Krótkoterminowe pożyczki | str. 257
Konto 263 - Długoterminowe kredyty bankowe | str. 258
Konto 264 - Krótkoterminowe kredyty bankowe | str. 259

Konta 27 - Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | str. 261
Konto 270 - Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | str. 261
Konto 271 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | str. 262
Konto 272 - Zobowiązania wekslowe | str. 263

Konta 28 - Inne zobowiązania finansowe | str. 264
Konto 283 - Inne zobowiązania finansowe | str. 264
Konto 285 - Należności z tytułu leasingu finansowego | str. 264
Konto 286 - Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | str. 266

Konta pozabilansowe | str. 267
Konto 290 - Zobowiązania warunkowe | str. 267

Zespół 3. Materiały i towary | str. 268

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 268

2. Zasady wyceny | str. 269
2.1. Wycena w ciągu roku obrotowego | str. 269
2.2. Wycena na dzień bilansowy | str. 272
2.3. Metody wyceny rozchodu | str. 273
2.4. Ewidencja | str. 276
2.5. Inwentaryzacja | str. 277

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 277

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 281

Konto 301 - Rozliczenie zakupu materiałów | str. 281
Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług i energii obcej | str. 282
Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów | str. 284
Konto 304 - Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie | str. 286
Konto 311 - Materiały | str. 287
Konto 315 - Odpisy aktualizujące wartość materiałów | str. 289
Konto 316 - Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów | str. 290
Konto 331 - Towary | str. 291
Konto 335 - Odpisy aktualizujące wartość towarów | str. 293
Konto 336 - Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów | str. 294
Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | str. 295
Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów | str. 296

Konta pozabilansowe | str. 298
Konto 390 - Zapasy obce | str. 298
Konto 391 - Towary przyjęte w komis | str. 299

Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | str. 300

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 300

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 306

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 308

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii | str. 308
Konto 402 - Usługi obce | str. 311
Konto 403 - Podatki i opłaty | str. 314
Konto 404 - Wynagrodzenia | str. 315
Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | str. 316
Konto 408 - Amortyzacja | str. 318
Konto 409 - Pozostałe koszty | str. 320
Konto 490 - Rozliczenie kosztów rodzajowych | str. 321

Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie | str. 323

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 323
1.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym | str. 324
1.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym | str. 326
1.2.1. Koszty bezpośrednie | str. 327
1.2.2. Koszty pośrednie | str. 328
1.3. Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych | str. 331

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 346

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 349

Konta 50 - Koszty działalności podstawowej | str. 349
Konto 501 - Koszty działalności podstawowej | str. 350
Konto 502 - Koszty wydziałowe produkcji podstawowej | str. 353
Konto 508 - Koszty ogólnoprodukcyjne | str. 355
Konto 509 - Braki | str. 356

Konto 51 - Koszty zakupu | str. 357

Konto 52 - Koszty sprzedaży | str. 359

Konto 53 - Koszty działalności pomocniczej | str. 361

Konto 55 - Koszty ogólnego zarządu | str. 364

Konto 58 - Rozliczenie kosztów działalności | str. 366

Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe | str. 368

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 368
1.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | str. 371
1.2. Zmiana stanu produktów | str. 373
1.2.1. Krąg kosztowy | str. 376

2. Zasady wyceny | str. 378
2.1. Wycena przychodu wyrobów gotowych | str. 380
2.2. Wycena rozchodu wyrobów gotowych | str. 381
2.3. Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych | str. 382
2.4. Odpisy aktualizujące wartość produktów | str. 383

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 385
3.1. Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR | str. 385

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 388

Konto 601 - Wyroby gotowe | str. 388
Konto 602 - Półfabrykaty | str. 390
Konto 603 - Produkcja w toku | str. 391
Konto 620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych | str. 393
Konto 626 - Odpisy aktualizujące wartość produktów | str. 395
Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | str. 396
Konto 645 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych | str. 398
Konto 646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń | str. 399
Konto 647 - Rozliczenie kosztów usług długoterminowych | str. 401
Konto 648 - Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych | str. 403
Konto 650 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str. 404

Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem | str. 407

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 407
1.1. Uznanie przychodów | str. 407
1.1.1. Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy | str. 410
1.1.2. Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi | str. 413
1.1.3. Uznanie przychodu w momencie odbioru produktu przez nabywcę | str. 425
1.1.4. Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy | str. 425
1.2. Uznanie kosztów | str. 426
1.2.1. Pomiar kosztów współmiernych do przychodów | str. 426
1.3. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe | str. 430
1.4. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe | str. 430
1.5. Pozostała działalność operacyjna | str. 431

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice | str. 434

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 437

Konto 700 - Sprzedaż produktów | str. 437
Konto 701 - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | str. 441
Konto 730 - Sprzedaż towarów | str. 442
Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów | str. 444
Konto 740 - Sprzedaż materiałów | str. 446
Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów | str. 448
Konto 751 - Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji | str. 450
Konto 752 - Przychody z tytułu odsetek | str. 452
Konto 753 - Przychody ze zbycia aktywów finansowych | str. 453
Konto 754 - Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania | str. 454
Konto 755 - Pozostałe przychody finansowe | str. 455
Konto 756 - Koszty odsetek | str. 456
Konto 757 - Koszty ze zbycia aktywów finansowych | str. 457
Konto 758 - Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych | str. 458
Konto 759 - Pozostałe koszty finansowe | str. 459

Konta 76 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne | str. 460
Konto 761 - Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | str. 461
Konto 762 - Dotacje, subwencje, dopłaty | str. 462
Konto 763 - Pozostałe przychody operacyjne | str. 463
Konto 764 - Pozostałe przychody operacyjne - działalność socjalna | str. 465
Konto 765 - Pozostałe przychody operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych | str. 466
Konto 766 - Wartość netto rozchodowanych składników aktywów trwałych | str. 467
Konto 767 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych | str. 468
Konto 768 - Pozostałe koszty operacyjne | str. 469
Konto 769 - Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna | str. 471
Konto 790 - Obroty wewnętrzne | str. 472
Konto 791 - Koszt obrotów wewnętrznych | str. 475

Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy | str. 477

1. Definicje, podstawowe pojęcia | str. 477
1.1. Kapitał własny | str. 477
1.1.1. Spółka cywilna | str. .478
1.1.2. Spółki handlowe | str. 480
1.2. Rezerwy na zobowiązania | str. 500
1.2.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 502
1.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | str. .516
1.2.3. Pozostałe rezerwy | str. 517
1.3. Ujemna wartość firmy | str. 520

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice | str. 521

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE | str. 533

Konto 801 - Kapitał (fundusz) podstawowy | str. 533
Konto 803 - Należne wpłaty na kapitał podstawowy | str. 539
Konto 804 - Udziały (akcje) własne | str. 540
Konto 811 - Kapitał (fundusz) zapasowy | str. 542
Konto 812 - Kapitał z aktualizacji wyceny | str. 544
Konto 813 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | str. 547
Konto 819 - Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny | str. 549
Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego | str. 550
Konto 829 - Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego | str. 552
Konto 831 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 552
Konto 833 - Pozostałe rezerwy | str. 553
Konto 841 - Ujemna wartość firmy | str. 554
Konto 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów | str. 556
Konto 860 - Wynik finansowy | str. 559
Konto 870 - Podatek dochodowy bieżący | str. 562
Konto 871 - Odroczony podatek dochodowy | str. 563
Konto 872 - Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | str. 564

Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont | str. 567

BILANS | str. 567

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | str. 571

(wariant kalkulacyjny) | str. 571

(wariant porównawczy) | str. 573

Objaśnienie | str. 574

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia. Główne części publikacji to:

  • wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  • komentarz do każdego zespołu kont obejmujący część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont,
  • szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem,
  • procedury sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9713-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 576
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0366:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów