Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami

Zawiera zbiór 65 kazusów z części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, wraz z rozwiązaniami.

więcej

Autorzy: Fryderyk Zoll, Ulrich Ernst, Justyna Czyszek, Szymon Czyszek,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-1198;pakiet  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Wprowadzenie do metody rozwiązywania kazusów w prawie cywilnym
str. 15


1. Istota
str. 15

2. Stan faktyczny a sposób przedstawienia rozwiązania
str. 16

3. Poszczególne etapy rozwiązania
str. 17

4. Wskazówki praktyczne
str. 21

4.1. Zrozumieć stan faktyczny
str. 21

4.2. Określić podstawę prawną
str. 21

4.3. Dostosować schemat przesłanek do konkretnego kazusu
str. 22

4.4. Zweryfikować rozwiązanie
str. 23

4.5. Zachować proporcje przy uzasadnieniu (subsumcji)
str. 23

4.6. Zadbać o dobry styl wywodów przy dokonywaniu subsumcji
str. 23

4.7. Znać prawo i ćwiczyć
str. 24

Rozdział 2
Złożenie oświadczeń woli i zawarcie umowy
str. 25


kazus 1. Gorliwa sekretarka (istnienie oświadczeń woli)
str. 25

kazus 2. Parking za darmo (dorozumiane oświadczenie woli)
str. 26

kazus 3. Samochód na sprzedaż (zawarcie umowy: zastrzeżenie odwołalności oferty)
str. 27

kazus 4. Zamówienie na pisaki szkolne (zawarcie umowy drogą elektroniczną)
str. 29

kazus 5. Przesyłka z księgarni wysyłkowej (zawarcie umowy: milczące przyjęcie oferty)
str. 30

kazus 6. Dostawa mandarynek (zawarcie umowy: modyfikujące przyjęcie oferty)
str. 31

kazus 7. Cena przyborów szkolnych (zawarcie umowy: zmiana oferty pomiędzy przedsiębiorcami)
str. 33

kazus 8. Nieudana aukcja (zawarcie umowy w trybie aukcji: roszczenie o zawarcie)
str. 35

kazus 9. Fikcyjne negocjacje (zawarcie umowy w trybie negocjacji: naruszenie dobrych obyczajów, odszkodowanie)
str. 36

kazus 10. Sprzedawca domokrążca (odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy)
str. 37

Rozdział 3
Przeszkody dla skuteczności umów (ograniczenia zdolności do czynności prawnych, wady oświadczenia woli, przedstawicielstwo, forma)
str. 40


kazus 1. Taxi za darmo (brak zdolności do czynności prawnych)
str. 40

kazus 2. Samochód za pielęgnację (ograniczona zdolność do czynności prawnych, darowizna z poleceniem)
str. 42

kazus 3. Pozorowana darowizna (czynności pozorne)
str. 44

kazus 4. Pomoc rodziców (błąd jako wada oświadczenia woli, poręczenie)
str. 46

kazus 5. Obraz dwóch Kossaków (błąd)
str. 47

kazus 6. Rezygnacja z domu letniskowego (podstęp)
str. 49

kazus 7. Wątpliwy poręczyciel (pełnomocnictwo, forma czynności prawnych)
str. 51

kazus 8. Czynsz za najem lokalu (wygaśnięcie roszczenia: klauzula pactum de forma umowy zmieniającej)
str. 52

Rozdział 4
Treść umów i jej kontrola
str. 54


kazus 1. Słaby dolar (wzorzec umowny, klauzula zmienności)
str. 54

kazus 2. Zmiana ceny samochodu (treść umowy: wzorzec umowny pomiędzy przedsiębiorcami)
str. 57

kazus 3. Wykonanie mebli (treść umowy: kontrola wzorca umownego, klauzula pactum de forma)
str. 59

kazus 4. Podwyżka ceł w Chinach (nadzwyczajna zmiana stosunków - rebus sic stantibus)
str. 62

Rozdział 5
Wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań
str. 64


kazus 1. Rozliczenie bezgotówkowe (wygaśnięcie roszczenia: uznanie zapłaty na rachunku a upadłość banku)
str. 64

kazus 2. Podstawiony wierzyciel (wygaśnięcie roszczenia: złożenie pieniędzy do depozytu sądowego)
str. 65

kazus 3. Dolary za złotówki (wygaśnięcie roszczenia: potrącenie, obowiązek zapłaty w walucie obcej)
str. 67

kazus 4. Gorliwy dłużnik (wygaśnięcie roszczenia: potrącenie niewymagalnego długu)
str. 68

kazus 5. Kredyt zaufania (wygaśnięcie roszczenia: nowacja a umowa poręczenia)
str. 69

kazus 6. Pomocny tata (wygaśnięcie roszczenia: charakter prawny zwolnienia z długu)
str. 71

kazus 7. Przegląd bezprzedmiotowy (wygaśnięcie roszczenia: świadczenie niemożliwe)
str. 72

kazus 8. Omyłkowa wpłata (bezpodstawne wzbogacenie, przedawnienie)
str. 73

Rozdział 6
Niewykonanie / nienależyte wykonanie zobowiązań - odszkodowanie
str. 75


kazus 1. Ogłoszenia drobne (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania, oferta i zaproszenie do składania ofert)
str. 75

kazus 2. Parking płatny niestrzeżony (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: określenie obowiązków)
str. 76

kazus 3. Napad na konwojentów (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: odpowiedzialność obiektywna, odpowiedzialność gwarancyjna)
str. 78

kazus 4. Paczka z pieniędzmi (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: przewidywalność szkody, przyczynienie się do szkody)
str. 80

kazus 5. Skurczona marynarka (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: kontrola wzorca umownego, klauzula abuzywna)
str. 81

kazus 6. Skład budowlany (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: miejsce wykonania zobowiązania)
str. 84

kazus 7. Niedbały dostawca (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: kontrola wzorca w obrocie profesjonalnym)
str. 85

kazus 8. Spalony dom (wady rzeczy sprzedanej, adekwatny związek przyczynowy)
str. 88

kazus 9. Zniszczony samochód (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: obowiązek zwrotu po odstąpieniu)
str. 90

kazus 10. Zmarnowany urlop (odszkodowanie za naruszenie zobowiązania: usługi turystyczne, odpowiedzialność za szkodę niemajątkową)
str. 92

Rozdział 7
Niewykonanie/nienależyte wykonanie zobowiązań - zwrot świadczeń
str. 95


kazus 1. Wątpliwa pożyczka (sprzedaż nieistniejącej wierzytelności)
str. 95

kazus 2. Budowa garażu (odstąpienie od umowy wzajemnej, pactum de forma)
str. 96

kazus 3. Dostawa w godzinę (odstąpienie od umowy wzajemnej, zwłoka)
str. 98

kazus 4. Nierozpoczęty stół (odstąpienie od umowy o dzieło)
str. 99

kazus 5. Malowanie płotu (odstąpienie od umowy o dzieło)
str. 100

kazus 6. Nałogowy palacz (odstąpienie od umowy o dzieło)
str. 102

kazus 7. Spóźniony odbiór (następcza niemożliwość świadczenia, moment przejścia ryzyka)
str. 103

Rozdział 8
Niewykonanie/nienależyte wykonanie zobowiązań - inne uprawnienia wierzyciela 105


kazus 1. Meble za darmo (naprawa dzieła, umowa nieodpłatna)
str. 105

kazus 2. Dostawa drzewek ogrodowych (zastępcze wykonanie, kara umowna)
str. 106

kazus 3. Oszczędny samochód (sprzedaż konsumencka, wymiana rzeczy)
str. 108

kazus 4. Komputer na czas (kara umowna, odstąpienie)
str. 110

kazus 5. Wzorcowa walka (kara umowna, sprzeczne wzorce umowne)
str. 112

kazus 6. Narty po sezonie (zadatek)
str. 113

Rozdział 9
Zobowiązania niewynikające z umowy oraz ochrona dóbr osobistych
str. 116


kazus 1. Nierzetelna ekspertyza (czyn niedozwolony, miernik staranności)
str. 116

kazus 2. Dzik jest dziki, dzik jest zły (odpowiedzialność powiatu za działanie niezgodne z prawem)
str. 117

kazus 3. Zabójstwo bogacza (renta dla osób pośrednio poszkodowanych)
str. 119

kazus 4. Awaria hamulców (czyn niedozwolony, siła wyższa)
str. 121

kazus 5. Śmiertelne lekarstwo (renta dla osób pośrednio poszkodowanych)
str. 122

kazus 6. Szkodliwy lakier (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny)
str. 124

kazus 7. Diler narkotykowy (przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa)
str. 126

kazus 8. Nowy płot dla sąsiada (ratowanie cudzego dobra)
str. 127

kazus 9. Gazeta kłamie (ochrona dóbr osobistych)
str. 128

Rozdział 10
Wielość podmiotów w stosunkach zobowiązaniowych
str. 129


kazus 1. Hojny pożyczkodawca (przelew wierzytelności)
str. 129

kazus 2. Nadgorliwy dłużnik (zwrot przy zobowiązaniu solidarnym)
str. 130

kazus 3. Bezskuteczna sprzedaż (ius ad rem, prawo pierwokupu)
str. 131

Bibliografia
str. 133


Ukryj

Opis:

Książka zawiera zbiór 65 kazusów z części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązań, wraz z rozwiązaniami, przygotowanych w oparciu o aktualne poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Kazusy dotyczą m.in. następujących zagadnień: – wykładni oświadczeń woli, – zawarcia umowy, – skuteczności i kontroli treści umów, – przedawnienia roszczeń, – wygaśnięcia oraz niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań, – zobowiązań niewynikających z umowy. .. Rozwiązania kazusów zostały opracowane według metody argumentacji prawniczej, omówionej w pierwszym rozdziale. .. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów prawa. Będzie także stanowić cenną pomoc dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz początkujących prawników, pragnących nauczyć się rozstrzygania zagadnień z materialnego prawa cywilnego i formułowania uzasadnień swoich rozwiązań.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4032-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 136
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: / Prawo i postępowanie cywilne
Kod: KAM-1198;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów