Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja

Monografia jest adresowana do studentów, doktorantów oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Z racji powołania oraz omówienia bogatego orzecznictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego pozycja ta będzie przydatna także dla osób zajmujących się problematyką reklamy oraz prasy.

więcej

Autorzy: Justyna Balcarczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2008 r.
Kod: KAM-1069:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 


Wykaz podstawowych skrótów
str. 13

I. Źródła prawa
str. 13
II. Organy orzekające
str. 13
III. Periodyki
str. 14

Wstęp
str. 15

Rozdział I

Pojęcie wizerunku

str. 21
1. Definicje wizerunku
str. 21
2. Rozpoznawalność jako wyznacznik wizerunku
str. 30
3. Szczególne postacie wizerunku
str. 35
3.1. Maska artystyczna - wizerunek jako część kreacji artystycznej
str. 35
3.2. Wizerunek dźwiękowy
str. 52
3.3. Wizerunek piśmienniczy
str. 54
3.4. Wizerunek wspólny i wizerunek zbiorowy
str. 55
3.5. Karykatura
str. 57

Rozdział II

Wizerunek jako dobro osobiste

str. 61
1. Dobra osobiste - zarys terminu
str. 61
1.1. Analiza pojęcia "dobro osobiste
str. 61
1.1.1. Monistyczna i pluralistyczna koncepcja dóbr osobistych
str. 62
1.1.2. Definicje dóbr osobistych
str. 66
1.1.3. Cechy dóbr osobistych
str. 70
1.1.3.1. Niemajątkowy charakter czy "wartość
niemajątkowa
str. 70
1.1.3.2. Związek z podmiotem
str. 72
1.1.3.3. "Ruchomość" zakresu
str. 75
1.1.4. Proces zmiany poglądów doktryny na definiowanie
dóbr osobistych
str. 77
1.2. Subiektywne czy obiektywne kryteria naruszenia
dóbr osobistych
str. 79
2. Wizerunek jako dobro osobiste
str. 84
3. Podmiot wizerunku
str. 87
3.1. Osoba prawna
str. 90
3.2. Osoba fikcyjna
str. 95

Rozdział III

Prawo do wizerunku jako prawo podmiotowe
na gruncie polskiego prawa cywilnego

str. 98
1. Prawo podmiotowe - przybliżenie pojęcia
str. 98
1.1. Analiza pojęcia prawa podmiotowego
str. 98
1.2. Prawa podmiotowe osobiste
str. 103
2. Prawo do wizerunku - historyczne kształtowanie się
terminu w polskim prawie cywilnym
str. 111
2.1. Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim
str. 111
2.2. Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
str. 113
2.3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
str. 114
3. Treść prawa do wizerunku - teoria stadiów
str. 115
3.1. Ustalenie wizerunku
str. 115
3.2. Rozpowszechnienie
str. 119
3.2.1. Artykuł 8 1 ust. 1 zdanie drugie pr. aut
str. 121
3.2.2. Artykuł 8 1 ust. 2 pkt 1 pr. aut
str. 123
3.2.3. Artykuł 8 1 ust. 2 pkt. 2 pr. aut
str. 126
3.3. Wykorzystanie
str. 129
3.4. Konkluzja
str. 131
4. Przesłanki ochrony prawa do wizerunku
str. 131
4.1. Bezprawność naruszenia
str. 131
4.2. Okoliczności wyłączające bezprawność
str. 135
4.2.1. Działanie w ramach porządku prawnego
str. 135
4.2.2. Wykonywanie prawa podmiotowego
str. 139
4.2.3. Zgoda uprawnionego
str. 141
4.2.3.1. Zgoda z art. 8 1 pr. aut
str. 143
4.2.3.2. Kwalifikacja prawna zgody
str. 146
4.2.3.3. Przedmiot zgody
str. 146
4.2.3.4. Moment udzielania zgody i jej forma
str. 151
4.2.3.5. Odwołalność zgody
str. 151
4.2.4. Działanie w obronie uzasadnionego interesu
str. 152
4.2.4.1. Konieczność zapewnienia porządku i ładu
społecznego jako kategoria przesłanki "działania
w obronie uzasadnionego interesu
str. 153
4.2.4.2. Funkcja informacyjna, w tym dozwolona krytyka
str. 156
5. Środki ochrony prawa do wizerunku
str. 158
5.1. Powództwo o ustalenie
str. 159
5.2. Powództwo o zaniechanie
str. 160
5.3. Powództwo o usunięcie skutków naruszenia
str. 161
5.4. Powództwo o zadośćuczynienie lub świadczenie na cel społeczny
str. 162
5.5. Roszczenie odszkodowawcze
str. 172

Rozdział IV

Prawo do wizerunku - analiza prawnoporównawcza

str. 174
1. Regulacja prawa do wizerunku w Stanach Zjednoczonych
str. 177
1.1. Historia procesu wyodrębniania się right of publicity
str. 177
1.2. Źródła prawa
str. 181
1.3. Przesłanka komercyjnego wykorzystania
str. 182
1.4. Right of publicity a prawo do prywatności
str. 183
1.5. Right of publicity a wolność wypowiedzi
str. 184
1.6. Przedmiot ochrony right of publicity
str. 186
1.7. Przenoszalność prawa do reklamowego wizerunku
str. 191
1.8. Czas trwania ochrony przyznanej przez right of publicity
str. 191
1.9. Konkluzja
str. 192
2. Regulacja prawa do wizerunku w Wielkiej Brytanii
str. 193
2.1. Passing off
str. 194
2.2. "Nadużycie zaufania" (breach of confidence)
str. 198
2.3. Regulacja prawnoautorska
str. 200
2.4. Kodeks deontologiczny
str. 201
3. Regulacja prawa do wizerunku w Republice Federalnej
Niemiec
str. 203
3.1. Źródła prawa i opis regulacji
str. 203
3.2. Linia orzecznictwa
str. 208
4. Regulacja prawa do wizerunku w Republice Francuskiej
str. 218
4.1. Źródła prawa i opis regulacji
str. 218
4.2. Linia orzecznictwa
str. 222
5. Regulacja prawa do wizerunku w prawie Królestwa Hiszpanii
str. 228
5.1. Źródła prawa i opis regulacji
str. 228
5.2. Linia orzecznictwa
str. 231
6. Regulacja prawa do wizerunku w prawie Republiki Włoch
str. 237
Spis treści
6.1. Źródła prawa i opis regulacji
str. 237
6.2. Linia orzecznictwa
str. 238

Rozdział V

Komercjalizacja dóbr osobistych. Wizerunek komercyjny

str. 246
1. Komercjalizacja składników osobowości jako zjawisko
rynkowe oraz społeczne
str. 246
2. Zjawiska ekonomicznego wykorzystywania wizerunku
str. 249
2.1. Uwagi ogólne
str. 249
2.2. Historia character merchandising
str. 251
2.3. Merchandising postaci fikcyjnych
str. 252
2.4. Personality merchandising
str. 253
2.5. Image merchandising
str. 254
3. Uzasadnienia wyodrębnienia wizerunku komercyjnego
str. 254
3.1. Teorie filozoficzne
str. 255
3.1.1. Teoria prawa naturalnego
str. 255
3.1.2. Teoria nakładu pracy
str. 256
3.1.3. Teoria osobowości
str. 257
3.2. Teorie ekonomiczne
str. 257
3.2.1. Teoria alokacji dóbr
str. 258
3.2.2. Teoria utylitarna
str. 258
3.2.3. Teoria ochrony konsumenta
str. 259
4. Komercjalizacja dóbr osobistych w prawie polskim
str. 259
4.1. Negacja niemajątkowego charakteru dóbr osobistych
str. 261
4.2. Mieszany: majątkowo-niemajątkowy charakter dóbr osobistych
str. 265
4.3. Prawo do wizerunku jako jedno z praw na dobrach
niematerialnych
str. 268
4.4. Konkluzje
str. 271
5. Wizerunek komercyjny - próba przybliżenia pojęcia
str. 277
6. Aktualny stan poglądów doktryny na wizerunek komercyjny
str. 279
6.1. Więź jako wyznacznik dobra osobistego
str. 279
6.2. Czas trwania prawa
str. 284
6.3. Dysponowanie komercyjnymi dobrami osobistymi
str. 293
6.3.1. Dysponowanie wizerunkiem na podstawie zgody
uprawnionego
str. 294
6.3.2. Dysponowanie wizerunkiem na podstawie umowy
str. 298
6.3.2.1. Umowa o charakterze upoważniającym
str. 300
6.3.2.2. Umowa o charakterze zobowiązującym
str. 301
6.3.2.3. Umowa o charakterze upoważniająco-
-zobowiązującym
str. 302
6.3.2.4. Umowa o charakterze rozporządzającym
str. 303
6.3.2.5. Konkluzja
str. 307
6.4. Obiektywność naruszenia
str. 310
6.5. Teoria prawa do persony oraz prawa na personie
str. 313

Rozdział VI

Ochrona wizerunku komercyjnego w polskim prawie cywilnym

str. 316
1. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia
wizerunku komercyjnego
str. 316
1.1. Działanie w ramach porządku prawnego
str. 316
1.2. Wykonywanie prawa podmiotowego
str. 318
1.3. Zgoda uprawnionego
str. 319
1.3.1. Przedmiot zgody
str. 320
1.3.2. Odwołalność
str. 326
1.3.3. Zgoda pośmiertna
str. 328
1.4. Działanie w obronie uzasadnionego interesu: funkcja
informacyjna, w tym dozwolona krytyka
str. 330
1.5. Konkluzja
str. 334
2. Podmiotowe rozszerzenie odpowiedzialności
za rozpowszechnianie wizerunku komercyjnego
w reklamie prasowej
str. 335
3. Roszczenia majątkowe służące w razie bezprawnego
wkroczenia w wizerunek komercyjny
str. 339
3.1. Rozróżnienie terminów "krzywda" - "szkoda"
oraz "szkoda majątkowa" - "szkoda niemajątkowa"
str. 339
3.2. Roszczenie odszkodowawcze oparte na normie art. 24 § 2 k.c.
str. 343
3.3. Bezpodstawne wzbogacenie
str. 353
3.4. Konkluzja
str. 356

Zakończenie
str. 359

Wykaz literatury
str. 367

Wykaz przywołanych w pracy orzeczeń sądowych
str. 383

Informacje zawarte w internetowych bazach danych
str. 393Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.05.2008 r.

Niniejsza monografia stanowi próbę całościowego omówienia zarówno problematyki wizerunku jako przedmiotu ochrony, jak i zagadnienia jego komercjalizacji. Autorka w sposób usystematyzowany przedstawiła zjawisko nabierania przez dobra osobiste wartości majątkowej, a także konsekwencje tego procesu. W związku z tym, że tradycyjnie dobra osobiste są definiowane jako niemajątkowe indywidualne wartości związane z życiem wewnętrznym jednostki ludzkiej, konieczne było podjęcie próby redefinicji dóbr osobistych jako przedmiotu ochrony w celu adaptacji dotychczasowych tez i mechanizmów dotyczących dóbr osobistych w klasycznym znaczeniu do ich postaci skomercjalizowanej. Aby przedstawić szersze spektrum zjawiska, analizie prawnoporównawczej poddano zarówno doktrynę, jak i orzecznictwo dotyczące wizerunku komercyjnego w wybranych porządkach prawnych. Pozwoliło to odwoływać się do stanowisk już wypracowanych w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie o ujęcie dóbr osobistych mających wymierną wartość majątkową, ich specyfikę odróżniającą je od dóbr osobistych "klasycznych", miejsce w porządku prawnym oraz ochronę.

Monografia jest adresowana do studentów, doktorantów oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Z racji powołania oraz omówienia bogatego orzecznictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego pozycja ta będzie przydatna także dla osób zajmujących się problematyką reklamy oraz prasy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-460-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 396
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1069:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów