Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian,która odbyła się w dniach 13-15 października 2007 r. w Czarnej.

więcej

Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski (red.nauk.), Grażyna Artymiak (red.nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1067:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.11
Wstęp
str.15
Rozdział I
Podstawowe pojęcia prawa karnego
str 17
Tadeusz Bojarski
Funkcje pojęcia społecznej szkodliwości czynu
str.19
Justyna KaraźniewiczKlauzula niekaralności sprawcy jako materialna przesłankapostępowania karnego
str.31
Tomasz L. Krawczyk
Materialnoprawne ujęcie czynu ciągłego a zakres powagirzeczy osądzonej w przypadku przestępstwa popełnionegoczynem ciągłym
str. 48
Paweł Daniluk
Kilka uwag o relacjach między trybem ścigania a kontratypemzgody uprawnionego
str. 62
Olaf Włodkowski
Zbrodnia - aspekt materialny, procesowy i wykonawczy(de lege lata i de lege ferenda)
str.71
Katarzyna Banasik
Polska koncepcja podżegania i pomocnictwa
str.91

Rozdział II
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego
str.99
Marek J. Lubelski
Nierozłączność naczelnych zasad prawa karnego materialnegoi procesowego (jednolitość prawa karnego)
str.101
Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński, Barbara Janusz-Pohl
Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego
str.108
Katarzyna Dudka
Wpływ prawa karnego materialnego na ustawową definicjępokrzywdzonego
str.138
Grażyna Artymiak
Typizacja czynu zabronionego a przebieg procesu karnego- zagadnienia wybrane
str.147
Krzysztof Woźniewski
Zakaz reformationis in peius a zasada niezmiennościprzedmiotu procesu
sr.163
Małgorzata Poliwka-Pacana
Poprawność opisu czynu zabronionego i jego prawnejkwalifikacji w prywatnym akcie oskarżenia a zasadaszybkości postępowania
str.174

Rozdział IIIInstytucja przedawnienia
str. 185
Radosław Koper, Katarzyna Sychta, Jarosław Zagrodnik
Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia- zagadnienia wybrane
str.187
Kazimierz Zgryzek, Arkadiusz Ludwiczek, Robert Netczuk
Przedawnienie w prawie karnym - wybrane aspektykarnoprocesowe
str.234

Rozdział IV
Warunkowe umorzenie postępowania, porozumienia, mediacje
str.259
Zofia Świda Uwagi o warunkowym umorzeniu postępowania
str. 261
Anna Gerecka-Żołyńska, Paweł Mazur, Hanna Paluszkiewicz
Kilka uwag o instytucji warunkowego umorzenia postępowaniana tle jej związków z prawem materialnym i formalnym
str.270
Cezary Kulesza, Łukasz Budźko
Antycypacja odpowiedzialności karnej oskarżonego jakopodstawa angażowania się obrońcy w porozumienia procesowe
str. 286
Katarzyna T. Boratyńska, Piotr Starzyński, Rossana Broniecka
Wybrane formy konsensualnego zakończenia postępowaniakarnego - refleksje na tle praktycznym
str.302
Wojciech Jasiński, Marcin Kuźma
Granice i zaskarżalność porozumień procesowych
str.311
Dariusz Kużelewski
Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje międzypokrzywdzonym i oskarżonym - wybrane aspekty
str.341

Rozdział V
Prawnokarna ochrona tajemnic a proces karny
str.367
Wiesław Kozielewicz
Tajemnica państwowa a proces karny
str.369
Jacek Sobczak
Tajemnica dziennikarska. Zakres, rola gwarancyjna, zakazydowodowe - aspekty procesowe i skutki w zakresie prawakarnego materialnego
str.387
Małgorzata Marciniak
Tajemnica lekarska w prawie karnym
str.413
Dorota Karczmarska
Prawnokarna ochrona tajemnicy a dowód z zeznań i wyjaśnień- zagadnienia wybrane
str.429
Piotr K. Sowiński
Ujawnienie w wyjaśnieniach oskarżonego okolicznościstanowiących tajemnicę chronioną prawem
str.441
Adam Taracha
Działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w ramachuprawnień jako kontratyp - wybrane zagadnienia
str.459

Rozdział VI
Niektóre szczegółowe zagadnienia postępowania karnego
str.475
Romuald Kmiecik
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym przeciwko osobieniepoczytalnej (art. 31 § 1 k.k.)
str.477
Dariusz Kala
Badanie psychiatryczne oskarżonego połączone z obserwacjąw zakładzie leczniczym - zagadnienia materialnoprawnei procesowe
str.490
Jacek Kosonoga
Chuligański charakter czynu jako podstawa stosowaniaśrodków zapobiegawczych w postępowaniu przyspieszonym
str.501
Jakub Kosowski
Pouczenie oskarżonego (podejrzanego) w procesie karnyma kwestia odpowiedzialności karnej i wymiaru kary- zagadnienia wybrane
str.512
Andrzej Kiełtyka
Śledztwo po marcowej (2007) nowelizacji kodeksupostępowania karnego
str.532
Maria Szczepaniec, Julia Zygmunt
Wartość dowodowa opinii osmologicznej
str.562

Rozdział VII
Kara, środki karne i prawidłowość ich orzekania
str.575
Mirosława Melezini, Krzysztof Kazmiruk
Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności a problemprzeludnienia więzień
str.577
Jerzy Skorupka, Sławomir Szołucha
Refleksje o materialnych i formalnych aspektach środkakarnego obowiązku naprawienia szkody
str.592
Joanna Paśkiewicz
Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary- uwagi wybrane
str.603
Monika Klejnowska, Małgorzata Trybus
Zarzut wadliwości orzeczonej kary jako przyczyna odwoławcza- aspekty karnomaterialne i karnoprocesowe
str.615

ozdział VIII
Niektóre szczegółowe zagadnienia prawa karnego
str.649
Stanisław HocŚciganie przestępstw przeciwko ochronie informacji- wybrane problemy
str.651
Maciej RogalskiProcesowe aspekty przestępczości telekomunikacyjnej- postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniusprawy do rejestru przestępstw
str.673
Dorota Mocarska
Występek o charakterze chuligańskim - propozycje konstrukcjizarzutu przedstawianego podejrzanemu
str.688
Piotr Chlebowicz
Wybrane zagadnienia wykładni art. 258 k.k.
str.701
Monika Kotowska-Romanowska
Postępowania z nieletnimi w świetle projektu nowegokodeksu nieletnich
str.712

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, która odbyła się w dniach 13-15 października 2007 r. w Czarnej.

Obrady koncentrowały się wokół kilku kluczowych zagadnień, obejmujących podstawowe pojęcia, jak i poszczególne instytucje prawa karnego materialnego i procesu karnego. Podkreślano ich wzajemną współzależność oraz znaczenie dokonywanych w ostatnich latach zmian normatywnych upraszczających i usprawniających wymiar sprawiedliwości. Zwracano uwagę na konieczność zaspokajania społecznego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości, umacniania przekonania, że istotne dla człowieka dobra są chronione, a czyny im zagrażające spotykają się z negatywną oceną, ich sprawcom za jest wymierzana, akceptowana przez społeczeństwo, kara. Zgłaszano postulaty jasnego określania czynów zabronionych i grożących za ich popełnienie sankcji. Akcentowano wagę zasad pociągania do prawnej odpowiedzialności i konieczność zabezpieczania realizacji podstawowych interesów jednostek, gwarancji przed skazaniem osób niewinnych i ochrony interesów pokrzywdzonego w procesie karnym, prowadzonym według zasad rzetelnego postępowania. Na uwagę zasługują zwłaszcza kompleksowe i szczegółowe opracowania problematyki instytucji przedawnienia oraz wieloaspektowe zestawienie prawnokarnej ochrony tajemnic w procesie karnym.

Wyniki obrad oraz ówczesne dyskusje powinny mieć szczególne znaczenie w toku prac nad kolejnymi nowelizacjami obowiązujących kodyfikacji karnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-452-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 720
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-1067:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów