Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad instrumentami wspierającymi pokój międzynarodowy.

więcej

Autorzy: Edyta Krzysztofik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2009 r.
Kod: KAM-1086:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I

Rozwój pokojowej świadomości społeczności międzynarodowej
str. 27
1. Uwagi wstępne
str. 27
2. Kształtowanie się pojęcia społeczności międzynarodowej
str. 28
2.1. Państwo jako podstawowy podmiot stosunków
międzynarodowych
str. 29
2.2. Podmioty pozapaństwowe
str. 34
3. Pokój a kształt stosunków międzynarodowych
str. 35
3.1. Współistnienie państw podstawą pokojowych
stosunków międzynarodowych
str. 37
3.2. Pokój a rozwój współzależności międzynarodowej
str. 40
4. Ponadnarodowe koncepcje pokoju
str. 41
4.1. Federacja państw jako gwarant pokoju uniwersalnego
str. 42
4.2. Wpływ organizacji ponadnarodowych na pokój
i bezpieczeństwo międzynarodowe
str. 46
5. Godność człowieka - wspólna wartość społeczności
międzynarodowej
str. 59
5.1. Godność człowieka i jej poszanowanie podstawą pokoju
światowego
str. 62
6. Pokój w katolickiej nauce społecznej
str. 64
6.1. Pokój w nauce Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II
str. 65
6.2. Katolicka koncepcja "wychowania do pokoju
str. 73

Rozdział II

Ewolucja wsparcia pokoju w wybranych konstytucjach
europejskich

str. 78
1. Uwagi wstępne
str. 78
2. Zasada wolności, równości oraz reprezentacji podstawą
wsparcia pokoju w konstytucjach XVIII wieku
str. 79
2.1. Wolność podstawową wartością konstytucji XVIII wieku
str. 81
2.2. Zasada suwerenności narodu a prawa wyborcze
str. 83
2.3. Konstytucjonalizacja odrzucenia wojny
str. 85
3. Kształtowanie się idei obywatelstwa a realizacja zasad
wolności, równości i demokratycznej w konstytucjach
okresu międzywojennego
str. 88
3.1. Konstytucja Rzeszy Niemieckiej
str. 89
3.1.1. Zasada równości
str. 90
3.1.2. Zasada demokratyczna
str. 93
3.1.3. Pozycja prawa międzynarodowego w świetle
konstytucji weimarskiej
str. 96
3.2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 17 marca 1921 r.
str. 97
3.2.1. Zasada demokratyczna
str. 98
3.2.2. Zasady: wolności i równości
str. 101
4. Godność człowieka fundamentem realizacji zasad
w wybranych konstytucjach europejskich uchwalonych
po II wojnie światowej
str. 103
4.1. Konstytucjonalizacja odrzucenia wojny i wsparcia pokoju
w Konstytucji Republiki Włoskiej i Ustawie Zasadniczej
Niemiec
str. 104
4.1.1. Konstytucja Republiki Włoskiej
str. 104
4.1.1.1. Zasady: równości i wolności
str. 105
4.1.1.2. Zasada demokratyczna
str. 108
4.1.1.3. Wsparcie pokoju a zasada odrzucenia
wojny i przychylności prawu
międzynarodowemu
str. 110
4.1.2. Ustawa Zasadnicza Niemiec
str. 114
4.1.2.1. Zasada równości
str. 116
4.1.2.2. Godność człowieka a katalog praw i wolności
str. 118
4.1.2.3. Zasada odrzucenia wojny i przychylności
prawu międzynarodowemu
str. 122
4.2. Konstytucje państw postautorytarnych na przykładzie
Portugalii i Hiszpanii
str. 130
4.2.1. Zasada demokratyczna
str. 131
4.2.2. Zasada równości
str. 133
4.2.3. Pozycja prawa międzynarodowego w systemie
prawa hiszpańskiego i portugalskiego
str. 139
4.3. Realizacja wsparcia pokoju w konstytucjach okresu
transformacji ustrojowych na przykładzie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 142
4.3.1. Godność człowieka a zasada równości i wolności
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
str. 143
4.3.2. Zasada demokratyczna
str. 155
4.3.3. Zasada przychylności prawu międzynarodowemu
str. 158

Rozdział III

Ochrona praw człowieka na poziomie ponadpaństwowym
gwarancją pokoju międzynarodowego

str. 167
1. Uwagi wstępne
str. 167
2. Proces internacjonalizacji praw człowieka
str. 168
3. Uniwersalny system ochrony praw człowieka
str. 174
3.1. Katalog praw chronionych w ramach Organizacji
Narodów Zjednoczonych
str. 174
3.2. Instytucje i instrumenty ochrony praw człowieka
określonych w dokumentach przyjętych pod auspicjami
Organizacji Narodów Zjednoczonych
str. 180
4. Regionalne systemy ochrony praw człowieka na przykładzie
systemu Rady Europy
str. 197
4.1. Katalog praw chronionych w systemie Rady Europy
str. 199
4.2. Instrumenty ochrony praw człowieka w systemie Rady
Europy
str. 206
4.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka jako gwarant praw
jednostki w systemie Rady Europy
str. 210
5. Wspólnotowy system ochrony praw człowieka
str. 219
5.1. Pozycja jednostki i ochrona jej praw i wolności w okresie
od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
do 1969 r.
str. 2 0
5.2. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości na rozwój wspólnotowego systemu
ochrony praw człowieka
str. 21
5.3. Rozszerzanie współpracy w ramach Wspólnot a ochrona
praw człowieka
str. 2 3
5.4. Karta Praw Podstawowych
str. 29

Rozdział IV

Wsparcie pokoju w procesie integracji europejskiej
str. 238
1. Uwagi wstępne
str. 238
2. Rozwój Unii Europejskiej a wsparcie pokoju
str. 239
2.1. Traktaty założycielskie - powiązanie gospodarcze państw
członkowskich
str. 240
2.2. Unia Europejska - nowa forma współpracy państw
członkowskich
str. 244
3. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa,
mechanizmy wsparcia pokoju czy bezpieczeństwa
międzynarodowego
str. 248
3.1. Projekt utworzenia armii europejskiej
str. 249
3.2. Od Europejskiej Współpracy Politycznej do Wspólnej
Polityki Zagranicznej
str. 251
3.3. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa,
od wspólnej polityki obronnej do wspólnej obrony
str. 254
4. Realizacja wsparcia pokoju w systemie prawa wspólnotowego
str. 259
4.1. Wolność gospodarcza, równość i zakaz dyskryminacji
jako podstawowe zasady Wspólnot Europejskich
str. 260
4.1.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność
państwową
str. 262
4.1.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę
lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
str. 264
4.2. Obywatelstwo europejskie podstawą społeczeństwa
europejskiego
str. 266
4.3. Zasada demokratyczna
str. 270
4.3.1. Parlament Europejski jako gwarant zasady
demokratycznej we Wspólnotach Europejskich
str. 271
4.3.2. Rada Unii Europejskiej
str. 273
4.3.3. Komisja Europejska - przykład instytucji
ponadnarodowej
str. 275
4.4. Zasada państwa prawa
str. 277
4.4.1. Podział kompetencji
str. 278
4.4.2. Charakter prawa wspólnotowego
str. 281
4.4.3. Źródła prawa wspólnotowego
str. 2 84
4.5. System ochrony prawa wspólnotowego
str. 288

Zakończenie
str. 293

Wykaz aktów prawnych
str. 299

Wykaz orzecznictwa
str. 308
Wykaz literatury
str. 315


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.01.2009 r.

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad instrumentami wspierającymi pokój międzynarodowy.Zawiera analizę trzech metod, które pozytywnie wpływają na zachowanie pokojowych stosunków pomiędzy państwami na arenie międzynarodowej. W pierwszej części pracy zawarto analizę relacji pomiędzy rozwojem konstytucjonalizmu europejskiego a pokojową polityką państw; w drugiej - wskazano na zależność między rozwojem systemów ochrony praw człowieka i pokojem międzynarodowym; w trzeciej części skoncentrowano się na wspólnotowej metodzie wsparcia pokoju. Celem pracy jest ukazanie prawnych form wspierania działania na rzecz pokoju, a nie prezentacja działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Autorka podjęła próbę wykazania, że jedynym sposobem zagwarantowania pokoju międzynarodowego jest poszanowanie godności człowieka na trzech poziomach: krajowym, międzynarodowym i ponadnarodowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-042-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 328
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1086:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów