Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Eleonora Zielińska (red.), Elżbieta Barcikowska-Szydło, Mirosława Kapko, Katarzyna Majcher, Krzysztof Sakowski, Witold Preiss,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.01.2014 r.
Kod: ABC-0502:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp do I wydania | str. 23

Wstęp do II wydania | str. 27

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty | str. 31

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 33


Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 33

Art. 2. [Pojęcie wykonywania zawodu] | str. 42

Art. 3. [Wyjaśnienie pojęć ustawowych] | str. 60

Art. 4. [Obowiązki lekarza] | str. 75

Rozdział 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza | str. 109

Art. 5. [Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu, automatyczne uznawanie kwalifikacji] | str. 109

Art. 5a. [Uznawanie kwalifikacji lekarzy - zasada tzw. praw nabytych] | str. 145

Art. 5b. [Uznawanie kwalifikacji lekarzy dentystów - zasada tzw. praw nabytych oraz specjalnych praw nabytych] | str. 152

Art. 5c. [Stosowanie zasad systemu ogólnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE] | str. 158

Art. 5d. (uchylony) | str. 166

Art. 5e. (uchylony) | str. 167

Art. 5f. [Ograniczone prawo wykonywania zawodu dla potrzeb uznania kwalifikacji w systemie ogólnym] | str. 167

Art. 6. [Wykaz dokumentów, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje lekarzy] | str. 169

Art. 6a. [Termin na przyznanie prawa wykonywania zawodu, współpraca administracyjna, autentyczność dyplomów] | str. 185

Art. 6b. [Wykaz dokumentów poświadczających kwalifikacje do wykonywania zawodu przez obywateli Unii Europejskiej] | str. 192

Art. 7. [Prawo wykonywania zawodu przyznawane cudzoziemcom] | str. 196

Art. 7a. [Znajomość języka polskiego] | str. 202

Art. 8. [Wpis do rejestru, szczegółowy tryb postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu oraz prowadzenia rejestru] | str. 207

Art. 9. [Zasady udziału w konsylium, swoboda świadczenia usług transgranicznych] | str. 212

Art. 9a. [Informacje przekazywane usługobiorcom] | str. 232

Art. 9b. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych podczas wydarzeń sportowych] | str. 235

Art. 10. [Przerwa w wykonywaniu zawodu lekarza] | str. 238

Art. 11. [Niedostateczne przygotowanie zawodowe] | str. 242

Art. 12. [Niezdolność do wykonywania zawodu] | str. 248

Art. 13. [Poufność postępowania] | str. 262

Art. 14. [Utrata prawa wykonywania zawodu] | str. 265

Rozdział 2a. Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy | str. 273

Art. 14a. [Zasady organizacji LEK i LDEK] | str. 273

Art. 14b. [Komisja Egzaminacyjna] | str. 285

Art. 14c. [Ustalanie wyników LEK i LDEK, opłaty egzaminacyjne, świadectwa złożenia egzaminów] | str. 288

Art. 14d. [Należności za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej] | str. 292

Art. 14e. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych] | str. 293

Rozdział 3. Kształcenie podyplomowe | str. 296

Art. 15. [Staż podyplomowy] | str. 300

Art. 16. [Zasady i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty] | str. 335

Art. 16a. [Automatyczne uznawanie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych] | str. 340

Art. 16b. [Stosowanie zasad systemu ogólnego] | str. 353

Art. 16c. [Postępowanie kwalifikacyjne] | str. 354

Art. 16d. [Dopuszczalność odbywania w tym samym czasie tylko jednego szkolenia specjalizacyjnego] | str. 360

Art. 16e. [Postępowanie kwalifikacyjne cd.] | str. 360

Art. 16f. [Program specjalizacji] | str. 362

Art. 16g. [Delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych] | str. 366

Art. 16h. [Rodzaje umów o szkolenie specjalizacyjne] | str. 369

Art. 16i. [Czas pracy specjalizującego się lekarza] | str. 372

Art. 16j. [Zasady finansowania rezydentury] | str. 379

Art. 16k. [Dofinansowywanie szkolenia specjalizacyjnego ze środków Funduszu Pracy] | str. 383

Art. 16l. [Okoliczności uzasadniające przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 384

Art. 16m. [Kierownik specjalizacji, kierownik stażu, zaliczanie staży i kursów] | str. 389

Art. 16n. [Uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą poza państwami UE] | str. 395

Art. 16o. [Utrata przez lekarza możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego] | str. 398

Art. 16p. [Rejestr specjalizujących się lekarzy] | str. 401

Art. 16r. [Wnioskowanie o przystąpienie do PES] | str. 406

Art. 16s. [Państwowy Egzamin Specjalizacyjny] | str. 411

Art. 16t. [Opłata za przystąpienie do PES po raz czwarty] | str. 413

Art. 16u. [Państwowa Komisja Egzaminacyjna] | str. 414

Art. 16w. [Wynik PES] | str. 416

Art. 16x. [Delegacje do wydania rozporządzeń wykonawczych] | str. 417

Art. 17. [Umiejętności z węższych dziedzin medycyny] | str. 436

Art. 18. [Ustawiczne doskonalenie zawodowe] | str. 444

Art. 19. [Podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy] | str. 454

Art. 19a. [Kształcenie wykonywane przez przedsiębiorcę] | str. 459

Art. 19b. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów] | str. 461

Art. 19c. [Rejestr organizatorów kształcenia] | str. 467

Art. 19d. [Podstawy odmowy wpisu wnioskodawcy do rejestru i wykreślenia z rejestru] | str. 469

Art. 19e. [Kontrola organizatorów kształcenia] | str. 473

Art. 19f. [Jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego] | str. 481

Art. 19g. [Jednostki organizacyjne prowadzące kursy szkoleniowe] | str. 485

Art. 19h. [Nadzór Ministra Zdrowia nad szkoleniem specjalizacyjnym] | str. 487

Art. 19i. [Kontrola szkolenia specjalizacyjnego] | str. 488

Art. 19j. [Monitorowanie systemu szkolenia specjalizacyjnego] | str. 490

Art. 20. [Prawo używania tytułu i stopnia naukowego oraz tytułu specjalisty] | str. 491

Art. 20a. [Prawo używania tytułu specjalisty, wykaz specjalności lekarskich uznawanych automatycznie] | str. 492

Art. 20b. [Tytuł określający wykształcenie] | str. 497

Rozdział 4. Eksperyment medyczny | str. 501

Art. 21. [Definicje. Eksperyment leczniczy i badawczy] | str. 501

Art. 22. [Ogólne warunki eksperymentu medycznego] | str. 512

Art. 23. [Kwalifikacje kierującego eksperymentem medycznym] | str. 525

Art. 24. [Prawo do informacji uczestnika eksperymentu] | str. 526

Art. 25. [Zgoda na eksperyment] | str. 528

Art. 26. [Ograniczenia podmiotowe w prowadzeniu eksperymentu medycznego] | str. 540

Art. 27. [Cofnięcie zgody na eksperyment] | str. 544

Art. 28. [Wykorzystanie informacji z eksperymentu] | str. 545

Art. 29. [Komisje bioetyczne] | str. 546

Rozdział 5. Zasady wykonywania zawodu lekarza | str. 554

Art. 30. [Obowiązek udzielenia pomocy] | str. 554

Art. 31. [Prawo do informacji] | str. 575

Art. 32. [Zgoda na badania i inne świadczenia zdrowotne] | str. 600

Art. 33. [Leczenie bez zgody] | str. 631

Art. 34. [Zgoda na zabieg operacyjny lub metodę podwyższonego ryzyka] | str. 640

Art. 35. [Przekroczenie zakresu zgody] | str. 656

Art. 36. [Prawo do intymności i poszanowania godności] | str. 662

Art. 37. [Dodatkowa opinia lub konsylium] | str. 671

Art. 38. [Odmowa leczenia] | str. 677

Art. 39. [Powstrzymanie się od świadczeń niezgodnych z sumieniem] | str. 691

Art. 40. [Tajemnica lekarska] | str. 702

Art. 41. [Prowadzenie dokumentacji medycznej] | str. 725

Art. 42. [Orzekanie po osobistym zbadaniu] | str. 762

Art. 43. [Stwierdzenie zgonu] | str. 772

Art. 44. [Objęcie ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu] | str. 782

Art. 45. [Ordynowanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych] | str. 790

Art. 45a. [Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego] | str. 829

Art. 45b. (uchylony) | str. 836

Art. 46. [Zakaz sprzedaży niektórych produktów] | str. 838

Art. 47. [Szczególne zagrożenie zdrowia publicznego] | str. 842

Art. 48. [Zwalczanie skutków katastrof, epidemii i klęsk żywiołowych] | str. 843

Art. 48a-48b. (uchylone) | str. 846

Art. 49. [Udział w komisjach lekarskich dla celów kwalifikacji do czynnej służby wojskowej] | str. 846

Art. 49a. (uchylony) | str. 851

Art. 50. (uchylony) | str. 852

Art. 50a. [Grupowa praktyka lekarska] | str. 900

Art. 50b. (uchylony) | str. 910

Art. 50c. (uchylony) | str. 910

Art. 51. (uchylony) | str. 910

Art. 52. (uchylony) | str. 910

Art. 52a. (uchylony) | str. 910

Art. 52b. [Wizytacja praktyk lekarskich] | str. 911

Art. 53. [Zatrudnienie] | str. 917

Art. 54. (uchylony) | str. 923

Art. 55. (uchylony) | str. 924

Art. 56. (uchylony) | str. 924

Art. 57. [Zaskarżalność uchwał rad lekarskich] | str. 929

Art. 57a. [Obowiązki informacyjne] | str. 940

Rozdział 6. Przepisy karne | str. 943

Art. 58. [Leczenie bez uprawnień] | str. 943

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 950

Art. 59. [Zmiana przepisów kodeksu karnego] | str. 950

Art. 60. [Zmiana przepisów ustawy o izbach lekarskich] | str. 951

Art. 61. [Zmiana przepisów ustawy o środkach farmaceutycznych] | str. 953

Art. 62. [Zmiana tytułu zawodowego lekarzy dentystów] | str. 953

Art. 63. [Wymiana zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu] | str. 954

Art. 63a. [Obowiązek złożenia LEP lub LDEP] | str. 956

Art. 64. [Zachowanie uprawnień] | str. 957

Art. 65. [Termin na uzyskanie zezwolenia oraz wpisu do rejestru in dywidual nych praktyk lekarskich] | str. 961

Art. 66. [Stosowanie dotychczasowych przepisów] | str. 962

Art. 67. [Zachowanie w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 962

Art. 68. [Uchylenie poprzednio obowiązujących aktów prawnych] | str. 963

Art. 69. [Termin wejścia w życie ustawy] | str. 963

Bibliografia | str. 965

Orzecznictwo sądów polskich | str. 983

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 989


Ukryj

Opis:

Prezentowana książka to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Autorzy kompleksowo omawiają warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz odbywania szkoleń specjalizacyjnych, zasady wykonywania zawodu, które wynikają nie tylko z ustawy, ale także z innych aktów prawnych. Dodatkowo analizują stosunki lekarzy z innymi podmiotami systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza organami samorządu zawodowego i Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczególne miejsce poświęcają relacji lekarz-pacjent.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz prawników i wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Będzie przydatna również dla studentów, stażystów i wykładowców uczelni medycznych oraz organizatorów kształcenia podyplomowego.

Opracowanie wzbogacone zostało o teksty aktów prawnych powoływanych w komentarzu, tekst Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz najważniejsze uchwały, stanowiska i apele naczelnych organów samorządu lekarskiego, które dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.uzld.lex.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4453-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 992
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0502:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów