Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego

W monografii analizowana jest problematyka odpowiedzialności majątkowej za naruszenie prawa do znaku towarowego

więcej

Autorzy: Anna Tischner,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.08.2008 r.
Kod: KAM-1078:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11
Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne
str. 12
Inne
str. 14

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Specyfika prawa do znaku towarowego i jego naruszeń
str. 19


1. Fenomen znaku
str. 19
2. Powstanie, funkcje i treść prawa do znaku towarowego
str. 22
2.1. Powstanie i natura prawa do znaku towarowego
str. 22
2.2. Funkcje znaków towarowych
str. 26
2.3. Znak towarowy jako źródło "wartości dodanej" dla przedsiębiorcy
str. 31
2.4. Wartość prawa do znaku towarowego
str. 35
2.5. Interesy chronione prawem do znaku towarowego
str. 37
3. Naruszenie prawa do znaku towarowego
str. 42
3.1. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
str. 42
3.2. Naruszenia prawa do znaku towarowego a uczciwość konkurencji
str. 46
3.3. Szczególne formy naruszeń prawa do znaku towarowego
str. 47
3.4. Wielostronne skutki naruszenia prawa do znaku towarowego
str. 50
4. Model ochrony prawa do znaku towarowego
str. 53
5. "Wyrównanie" następstw naruszenia prawa do znaku towarowego w ramach odpowiedzialności majątkowej
str. 63

Rozdział II
Następstwa naruszenia prawa do znaku towarowego w majątku uprawnionego i środki realizacji odpowiedzialności majątkowej naruszyciela
str. 68


1. Zarys problematyki
str. 68
2. Klasyczna dogmatyka odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 70
2.1. Cele odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 70
2.1.1. Wyrównanie (kompensacja)
str. 71
2.1.2. Zapobieganie (prewencja)
str. 72
2.1.3. Karanie (represja)
str. 74
2.1.4. Rozdział ciężaru szkód (repartycja)
str. 75
2.1.5. Relacje między poszczególnymi celami odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 76
2.2. Pojęcie szkody
str. 78
2.3. Specyfika szkody w prawie znaków towarowych i w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji
str. 79
2.3.1. Szkoda majątkowa i niemajątkowa
str. 80
2.3.2. Szkoda jako różnica - metoda dyferencyjna
str. 82
2.4. Zasady prawa odszkodowawczego - pełne wynagrodzenie szkód oraz zakaz wzbogacenia się poszkodowanego
str. 83
2.5. Postacie szkody
str. 85
2.5.1. Strata
str. 86
2.5.2. Utracony zysk
str. 90
2.6. Wina naruszyciela prawa do znaku towarowego
str. 102
2.6.1. Pojęcie winy
str. 102
2.6.2. Umyślne spowodowanie szkody naruszeniem prawa do znaku towarowego
str. 104
2.6.3. Niedbalstwo naruszyciela prawa do znaku towarowego
str. 108
2.7. Związek przyczynowy
str. 115
2.8. Ustalenie istnienia i wysokości szkody
str. 116
2.8.1 Wystąpienie szkody
str. 116
2.8.2. Szacowanie wielkości szkody
str. 119
2.8.3. Sędziowska swoboda oceny
str. 121
2.9. Sposoby naprawienia szkody
str. 123
2.10. Współodpowiedzialność wielu naruszycieli
str. 127
2.10.1. Formy współdziałania naruszycieli prawa do znaku towarowego
str. 129
2.10.2. Odpowiedzialność solidarna w "łańcuchu naruszycieli"
str. 131
3. Odstępstwa od klasycznej dogmatyki odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie znaków towarowych
str. 134
3.1. Odstępstwa w polskim prawie znaków towarowych - nowa regulacja art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
str. 135
3.2. Odstępstwa w niemieckim prawie znaków towarowych
str. 149
3.3. Odszkodowanie ryczałtowe
str. 157
3.4. Odszkodowanie karne (punitive damages)
str. 160
3.5. Kara cywilna - roszczenie o zapłatę na rzecz organizacji społecznej
str. 163
3.6. Odszkodowanie wielokrotne, wielokrotność opłaty licencyjnej
str. 165

Rozdział III
Następstwa naruszenia prawa do znaku towarowego w majątku naruszyciela i środki realizacji odpowiedzialności majątkowej naruszyciela
str. 171


1. Zarys problematyki
str. 171
2. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w systemie roszczeń majątkowych za naruszenie prawa do znaku towarowego
str. 172
2.1. Cele odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
str. 172
2.2. Zastosowanie instytucji bezpodstawnego wzbogacenia do naruszeń prawa do znaku towarowego - zmiana podejścia w prawie niemieckim
str. 179
2.3. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w polskim prawie znaków towarowych
str. 182
2.3.1. Stan prawny de lege lata
str. 182
2.3.2. Roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w innych dziedzinach prawa własności intelektualnej
str. 186
2.3.2.1. Roszczenie o wydanie korzyści jako roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
str. 188
2.3.2.2. Roszczenia o wydanie korzyści jako roszczenie odrębne od odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
str. 191
2.3.3. Przesłanki oraz zakres roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego
str. 195
3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z naruszenia prawa do znaku towarowego
str. 201
3.1. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jako roszczenie sui generis w prawie własności intelektualnej
str. 201
3.2. Roszczenia wynikające z nieprawidłowego prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
str. 204
3.3. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jako roszczenie zakorzenione w instytucjach ochrony własności rzeczy
str. 208
3.3.1. Roszczenia uzupełniające jako element systemu ochrony prawa własności rzeczy
str. 208
3.3.2. Stosowanie roszczeń uzupełniających per analogiam w ochronie prawa do znaku towarowego
str. 210
4. Miejsce roszczenia o wydanie zysków w wybranych porządkach prawnych
str. 216
4.1. Wydanie zysków przez naruszyciela (accounts of profits) w amerykańskim prawie znaków towarowych
str. 216
4.2. Roszczenie o wydanie zysków (Herausgabe des Verletzergewinns) w prawie niemieckim
str. 219
4.3. Wydanie zysków z naruszenia prawa własności intelektualnej w dyrektywie 2004/48/WE
str. 222
5. Ustalanie wielkości korzyści osiągniętych z naruszenia prawa do znaku towarowego
str. 223

Rozdział IV
Następstwa naruszenia prawa do znaku towarowego w majątku odbiorców (konsumentów) i środki realizacji odpowiedzialności majątkowej naruszyciela
str. 231


1. Zarys problematyki
str. 231
2. Następstwa drobne i rozproszone
str. 235
3. Kwalifikacja prawna następstw naruszeniaw majątku klientów
str. 237
3.1. Szkoda w majątku konsumenta
str. 237
3.2. Szkoda ponadindywidualna
str. 248
3.3. Bezpodstawne wzbogacenie
str. 251
3.4. Niemiecka propozycja - roszczenie o wydanie zysków (§ 10 niem. u.z.n.k.)
str. 253
3.4.1. Uzasadnienie inicjatywy ustawodawczej
str. 253
3.4.2. Charakterystyka roszczenia
str. 253
3.4.3. Relacje między roszczeniem z § 10 niem. u.z.n.k. a innymi roszczeniami
str. 254
3.4.4. Kompensacja czy prewencja
str. 255
3.4.5. Roszczenie sui generis czy modyfikacja dotychczasowych środków ochrony
str. 257
3.4.6. Ocena regulacji niemieckiej
str. 260
3.5. Ocena kierunku zmian
str. 261

Rozdział V
Informacje o naruszeniu prawa do znaku towarowego jako czynnik poprawiający efektywność odpowiedzialności majątkowej
str. 264


1. Potrzeba informacji w prawie własności intelektualnej
str. 264
2. Obowiązek udzielania informacji w różnych systemach prawnych
str. 266
2.1. Roszczenie informacyjne (Anspruch auf Auskunft) w prawie niemieckim
str. 266
2.1.1. Akcesoryjne roszczenie informacyjne
str. 267
2.1.2. Samodzielne roszczenie o udostępnienie informacji o osobach trzecich (Anspruch auf Drittauskunft)
str. 273
2.2. Praktyka brytyjska w zakresie pozyskiwania informacji w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej - tzw. Anton Piller Order
str. 275
3. Roszczenie informacyjne w polskim prawie własności intelektualnej przed nowelizacją z 2007 r.
str. 279
4. Prawo do informacji w dyrektywie 2004/48/WE
str. 283
4.1. Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego
str. 286
4.2. Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji
str. 286
4.3. Natura prawa do informacji przewidzianego w dyrektywie 2004/48/WE
str. 288
4.4. Stosunek regulacji prawa do informacji do zasad procesowych
str. 290
5. Regulacja prawa do informacji w art. 2861 p.w.p.
str. 290

Rozdział VI
Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego w prawie polskim w świetle prawa wspólnotowego - uwagi końcowe
str. 297

Bibliografia
str. 315

Ukryj

Opis:

W monografii analizowana jest problematyka odpowiedzialności majątkowej za naruszenie prawa do znaku towarowego - zagadnienie o dużym znaczeniu praktycznym, któremu w orzecznictwie i piśmiennictwie polskim poświęca się wciąż zbyt mało uwagi. Autorka poszukuje przyczyn małej efektywności majątkowej ochrony znaków towarowych w polskim systemie prawnym, przedstawiając regulacje polskie na tle rozwiązań zagranicznych, w szczególności niemieckich i anglosaskich.

Adresaci:

Książka z pewnością zainteresuje przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy mają do czynienia z problematyką odpowiedzialności majątkowej za naruszenia praw własności intelektualnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-134-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1078:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów