Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki geograficznych oznaczeń pochodzenia mieszczącej się w obszarze prawa własności przemysłowej.

więcej

Autorzy: Edyta Całka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.06.2008 r.
Kod: KAM-1046:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa
str. 21


1.1. Zagadnienia wstępne
str. 21
1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia
str. 24
1.2.1. Pojęcie
str. 24
1.2.2. Funkcje
str. 27
1.2.3. Klasyfikacja
str. 30
1.3. Geograficzne oznaczenia pochodzenia a znaki towarowe
str. 32
1.4. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie międzynarodowym
str. 34
1.4.1. Uwagi ogólne
str. 34
1.4.2. Konwencja paryska
str. 36
1.4.3. Porozumienie madryckie
str. 41
1.4.4. Porozumienie lizbońskie
str. 43
1.4.5. Konwencja streska
str. 46
1.4.6. Porozumienie TRIPS
str. 49
1.4.6.1. Uwagi ogólne
str. 49
1.4.6.2. Definicja oznaczeń geograficznych
str. 52
1.4.6.3. Zakres ochrony
str. 56
1.4.7. Problemy terminologiczne
str. 59
1.4.8. Umowy dwustronne
str. 63
1.5. Źródła prawa europejskiego i polskiego
str. 67
1.5.1. Prawo europejskie
str. 67
Akty prawa europejskiego. Charakterystyka ogólna
str. 67
Początki europejskiej ochrony oznaczeń geograficznych (geneza rozporządzenia nr 2081/92)
str. 73
1.5.2. Prawo polskie
str. 79

Rozdział II
Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie europejskim
str. 84


2.1. Zagadnienia wstępne
str. 84
2.2. Rozporządzenie nr 510/2006
str. 89
2.2.1. Podstawa traktatowa
str. 89
2.2.2. Cele
str. 89
2.2.3. Zakres przedmiotowy
str. 94
2.2.4. Problem legalności rozporządzenia nr 510/2006 ze względu na jego zakres przedmiotowy
str. 101
2.2.5. Wyłączenie stosowania przepisów dyrektywy 98/34/WE
str. 108
2.2.6. Definicja nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
str. 109
2.2.7. Nazwy wyłączone z rejestracji
str. 114
2.2.7.1. Nazwy rodzajowe
str. 115
Definicja nazwy rodzajowej i przesłanki uznania nazwy za nazwę rodzajową
str. 115
Orzecznictwo w sprawie Feta
str. 118
Pozostałe przepisy rozporządzenia dotyczące nazw rodzajowych
str. 127
2.2.7.2. Nazwy kolidujące z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt
str. 128
2.2.7.3. Nazwy kolidujące z renomowanymi znakami towarowymi
str. 129
2.2.8. Nazwy homonimiczne
str. 133
2.2.9. Uproszczona procedura rejestracji
str. 135
2.2.10. Zwykła procedura rejestracji
str. 140
2.2.10.1. Zasada podziału kompetencji
str. 140
2.2.10.2. Postępowanie przed organami krajowymi
str. 143
2.2.10.3. Zastrzeżenie
str. 148
2.2.10.4. Postępowanie przed Komisją Europejską
str. 152
2.2.10.5. Sprzeciw
str. 157
2.2.11. Rejestracja nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych z państw trzecich
str. 162
2.2.12. Wniosek o rejestrację i specyfikacja produktu
str. 165
2.2.13. Prawo z rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
str. 199
2.2.13.1. Treść
str. 199
2.2.13.2. Zakres terytorialny i czasowy
str. 205
2.2.13.3. Charakter prawa
str. 206
2.2.14. Ochrona nazw złożonych
str. 208
2.2.15. Prawnokarne i cywilnoprawne środki ochrony
str. 211
2.2.16. Cofnięcie rejestracji
str. 214
2.2.17. Kolizja geograficznych oznaczeń pochodzenia ze znakami towarowymi
str. 216
2.2.17.1. Uwagi ogólne
str. 216
2.2.17.2. Rozporządzenie nr 510/2006
str. 216
2.2.17.3. Dyrektywa 89/104
str. 220
2.2.17.4. Prawo własności przemysłowej
str. 229
2.2.17.5. Wnioski
str. 230
2.2.18. Bezpośrednia skuteczność rozporządzenia nr 510/2006
str. 231
2.2.19. Rozporządzenie nr 510/2006 a krajowa ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia
str. 235
2.2.19.1. Uwagi ogólne
str. 235
2.2.19.2. Dopuszczalność krajowej ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych zarejestrowanych na podstawie rozporządzenia
str. 236
2.2.19.3. Dopuszczalność krajowej ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych niezarejestrowanych na podstawie rozporządzenia
str. 237
2.2.19.4. Dopuszczalność krajowej ochrony oznaczeń geograficznych niespełniających wymogów rozporządzenia
str. 245
2.2.19.5. Rozporządzenie Komisji nr 918/2004
str. 246
2.2.20. Rozporządzenie nr 510/2006 a Traktat Akcesyjny
str. 251
2.3. Porozumienie TRIPS a prawo europejskie
str. 252
Uwagi ogólne
str. 252
Porozumienie TRIPS a rozporządzenie nr 2081/92 - spór w ramach Światowej Organizacji Handlu
str. 255
2.4. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia a swoboda przepływu towarów
str. 258
2.4.1. Krajowe przepisy państw członkowskich dotyczące ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia jako środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych
str. 258
2.4.2. Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia jako ochrona własności przemysłowej i handlowej w rozumieniu art. 30 TWE
str. 261
2.4.3. Szczególny przedmiot ochrony
str. 265
2.4.4. Rozporządzenie nr 510/2006 a swoboda przepływu towarów
str. 267
2.4.5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
str. 269
2.4.5.1. Orzeczenie w sprawie Sekt
str. 269
2.4.5.2. Orzeczenie w sprawie Prantl
str. 273
2.4.5.3. Orzeczenie w sprawie Delhaize
str. 279
2.4.5.4. Orzeczenie w sprawie Belgia przeciwko Hiszpanii
str. 282
2.4.5.5. Orzeczenie w sprawie Exportur
str. 286
2.4.5.6. Orzeczenie w sprawie Parma i Grana Padano
str. 292
2.4.6. Krajowe znaki jakości z oznaczeniami geograficznymi a swoboda przepływu towarów
str. 295

Rozdział III
Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie polskim
str. 302


3.1. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
str. 302
3.1.1. Tymczasowa ochrona krajowa
str. 302
3.1.2. Krajowa lista produktów tradycyjnych
str. 306
3.1.2.1. Uwagi ogólne
str. 306
3.1.2.2. Definicja produktów tradycyjnych
str. 307
3.1.2.3. Procedura wpisu
str. 313
3.1.2.4. Wniosek o wpis
str. 318
3.1.2.5. Wykreślenie z listy
str. 319
3.1.2.6. Cele listy
str. 320
3.1.2.7. Wpis na listę produktów tradycyjnych a ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 321
3.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 327
3.2.1. Przepis art. 8 u.z.n.k.
str. 327
3.2.1.1. Definicja oznaczeń geograficznych
str. 327
3.2.1.2. Zakres ochrony
str. 328
3.2.2. Przepis art. 9 u.z.n.k.
str. 332
3.2.2.1. Definicja chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia
str. 332
3.2.2.2. Zakres ochrony
str. 337
3.3. Prawo własności przemysłowej
str. 341
3.3.1. Definicja oznaczeń geograficznych
str. 341
3.3.2. Rejestracja oznaczeń geograficznych
str. 342

Końcowe wnioski
str. 347

Bibliografia
str. 351

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja dotyczy problematyki geograficznych oznaczeń pochodzenia mieszczącej się w obszarze prawa własności przemysłowej. Zawiera analizę instytucji geograficznych oznaczeń pochodzenia w prawie polskim oraz w prawie wspólnotowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Opracowanie obejmuje także analizę najistotniejszych aktów prawa międzynarodowego.

Publikacja jest obszernie ilustrowana przykładami z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz orzecznictwa sądów krajowych. Dostarcza praktycznych informacji na temat ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia wynikającej z rejestracji we wspólnotowym rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, jak również ochrony przewidzianej w przepisach prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-355-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 364
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-1046:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów