Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2008:

Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Regulacje prawne związane z ochroną środowiska zostały w ciągu ostatnich lat w bardzo istotny sposób przebudowane, co wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa wewnętrznego do wymagań prawa wspólnotowego.

więcej

Autorzy: Marek Górski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1120;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Rozdział I
Ogólne założenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska
str. 11


1.1. Pojęcie "odpowiedzialności prawnej" i jej typy
str. 11
1.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna w ochronie środowiska
str. 14
1.3. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska
str. 17

Rozdział II
Administracyjnoprawna odpowiedzialność za szkody w środowisku
str. 22


2.1. Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa wspólnotowego
str. 22
2.2. Transpozycja postanowień dyrektywy 2004/35/WE do polskiego prawa wewnętrznego
str. 23
2.3. Pojęcie "szkody w środowisku"
str. 26
2.3.1. Szkoda w środowisku
str. 26
2.3.2. Szkoda w gatunkach i siedliskach chronionych
str. 27
2.3.3. Szkoda w wodach i powierzchni ziemi
str. 32
2.3.4. Bezpośrednie zagrożenie szkodą
str. 33
2.4. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy
str. 34
2.4.1. Podmiot korzystający ze środowiska
str. 34
2.4.2. Działalność stwarzająca ryzyko szkody
str. 36
2.4.3. Odpowiedzialność za szkodę zawinioną
str. 40
2.5. Wyłączenia spod obowiązywania przepisów ustawy o szkodach
str. 42
2.6. Właściwość organów w sprawach związanych ze szkodami w środowisku
str. 45
2.6.1. Kompetencje o charakterze ogólnym
str. 45
2.6.2. Kompetencje związane z ewidencjonowaniem szkód i informacji o szkodach
str. 46
2.7. Zgłaszanie szkód w środowisku
str. 47
2.8. Obowiązek prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych
str. 50
2.8.1. Charakter prawny obowiązku
str. 50
2.8.2. Działania zapobiegawcze
str. 52
2.8.3. Zgłoszenie o szkodzie
str. 53
2.8.4. Działania naprawcze
str. 53
2.8.5. Uzgodnienie zakresu działań naprawczych
str. 55
2.9. Nadzór nad prowadzeniem działań zapobiegawczych i naprawczych
str. 57
2.9.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru
str. 57
2.9.2. Decyzje zobowiązujące
str. 58
2.9.3. Przejęcie obowiązku prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych przez organ
str. 59
2.9.4. Obowiązek prowadzenia pomiarów lub monitoringu
str. 60
2.10. Prowadzenie działań zapobiegawczych lub naprawczych na cudzym gruncie
str. 61
2.11. Koszty prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych
str. 63
2.11.1. Ustalanie zakresu kosztów i ich egzekwowanie
str. 63
2.11.2. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu szkód w środowisku
str. 65
2.12. Postępowanie w wypadku szkód transgranicznych
str. 66
2.13. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszania przepisów ustawy
str. 67

Rozdział III
Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej
str. 68


3.1. Sankcyjne decyzje zobowiązujące
str. 68
3.1.1. Decyzje z ustawy p.o.ś. adresowane do podmiotów korzystających ze środowiska
str. 69
3.1.2. Decyzje z ustawy p.o.ś. adresowane do osób fizycznych
str. 71
3.1.3. Decyzje zobowiązujące wydawane na podstawie ustawy o odpadach
str. 73
3.1.4. Decyzje zobowiązujące wydawane na podstawie przepisów o ochronie zwierząt
str. 74
3.2. Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia lub zezwolenia
str. 75
3.2.1. Decyzje związane z pozwoleniami emisyjnymi
str. 75
3.2.2. Decyzje związane z gospodarowaniem odpadami
str. 77
3.2.3. Decyzje związane z prowadzeniem działalności geologicznej lub górniczej
str. 79
3.2.4. Decyzje związane z pozwoleniami wodnoprawnymi
str. 79
3.2.5. Decyzje związane z przepisami o ochronie biosfery
str. 82
3.3. Sankcyjne decyzje wstrzymujące
str. 83
3.3.1. Zakres stosowania i rodzaje
str. 83
3.3.2. Wstrzymanie działalności w przepisach ustawy p.o.ś.
str. 85
3.3.3. Wstrzymanie użytkowania instalacji na podstawie ustawy p.o.ś.
str. 88
3.3.4. Fakultatywne wstrzymanie eksploatacji instalacji na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska
str. 92
3.3.5. Wstrzymanie działalności w oparciu o przepisy ustawy o odpadach z 2001 r.
str. 95
3.3.6. Wstrzymanie ruchu zakładu górniczego
str. 97
3.3.7. Wstrzymanie działalności na podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach
str. 98
3.4. Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska
str. 98
3.4.1. Ogólne założenia systemu sankcji finansowych; odraczanie i umarzanie kar i opłat
str. 98
3.4.2. Opłaty podwyższone
str. 101
3.4.3. Administracyjne kary pieniężne
str. 103
3.4.4. Opłata produktowa
str. 111

Rozdział IV
Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
str. 113


Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
str. 115
Załącznik I
str. 133
Załącznik II
str. 134
Załącznik III
str. 138
Załącznik IV
str. 140
Załącznik V
str. 141
Załącznik VI
str. 141
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
str. 143
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wybrane przepisy)
str. 160
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (wybrane przepisy)
str. 189
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (wybrane przepisy)
str. 208

Ukryj

Opis:

Regulacje prawne związane z ochroną środowiska zostały w ciągu ostatnich lat w bardzo istotny sposób przebudowane, co wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa wewnętrznego do wymagań prawa wspólnotowego. Proces dostosowania trwa w dalszym ciągu, wchodzą bowiem w życie nowe wymagania. Jednym z najnowszych przykładów są przepisy o odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Wprowadzane zmiany nałożyły na przedsiębiorców i inne podmioty korzystające ze środowiska nowe obowiązki, które muszą być wykonywane, i których wykonanie powinno być egzekwowane. Skonstruowano wobec tego szereg instrumentów prawnych służących egzekwowaniu odpowiedzialności z tego tytułu, główną rolę przyznając instrumentom o charakterze administracyjnoprawnym, z których korzystać powinny właściwe organy administracji.

Przykładem regulacji o charakterze prawnoadministracyjnym, stosunkowo niedawno wprowadzonych do polskiego porządku prawnego, są przepisy o odpowiedzialności za szkody w środowisku (ustawa z 13 kwietnia 2007 r. transponująca do polskiego prawa wewnętrznego wymagania wynikające z dyrektywy nr 2004/35/WE z kwietnia 2004 r.). Analiza konstrukcji prawnych i obowiązków wprowadzonych ustawą jest zasadniczą częścią opracowania, uzupełnioną rozważaniami dotyczącymi innych instytucji odpowiedzialności administracyjnoprawnej z tytułu nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Opracowanie nie ma charakteru klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów określonych aktów prawnych, jest bardziej ich omówieniem i prawniczą analizą, niemniej dla wygody czytelnika uzupełniono te rozważania o teksty badanych i omawianych przepisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-175-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 212
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1120;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów