Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej

"Niniejsza książka jest opracowaniem zbiorowym.Solidne studia literaturowe Autorzy poparli badaniamiempirycznymi, przykładami zaczerpniętymiz praktyki oraz ..."

więcej

Autorzy: Ewa Walińska (red.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1160:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

Rozdział 1
System rachunkowości a międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
str. 15

1.1. Ewolucja celów i funkcji systemu rachunkowości (Michał Wiatr)
str. 15

1.2. Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - jaśniej czy ciemniej? (Dariusz Wędzki)
str. 20


1. Źródła różnic pomiędzy polskim prawem bilansowym a MSSF
str. 20
2. Przegląd podstawowych problemów aplikacji MSSF w Polsce
str. 22
3. Podsumowanie i propozycje rozwiązań
str. 28

1.3. Standardyzacja rachunkowości a rachunkowość małego i średniego przedsiębiorstwa (Joanna Zuchewicz)
str. 29


1. Istota harmonizacji i standardyzacji rachunkowości
str. 29
2. Charakterystyka małych i średnich jednostek
str. 31
3. Specyfika systemu rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
str. 33
4. Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw a krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
str. 36

Literatura do rozdziału 1
str. 40

Rozdział 2
Podstawowe założenia rozwiązań przyjętych w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej
str. 43

2.1. Ramy konceptualne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Ewa Walińska)
str. 43


1. Istota ram konceptualnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
str. 43
2. Cele sprawozdań finansowych
str. 44
3. Podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych
str. 45
4. Definicje podstawowych elementów sprawozdań finansowych, zasady ich uznawania i pomiaru
str. 49
5. Koncepcje zachowania kapitału
str. 54

2.2. Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF (Joanna Toborek-Mazur)
str. 55


1. Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych i połączonych w świetle koncepcji kapitału
str. 55
2. Teoretyczne podstawy konsolidacji
str. 58
3. Zmiany w zakresie prezentacji informacji w międzynarodowym prawie bilansowym
str. 62
4. Konsekwencje stosowania modelu jednostki gospodarczej
str. 64

Literatura do rozdziału 2
str. 66

Rozdział 3
Wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego jako kluczowy obszar polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości - zagadnienia wybrane
str. 69

3.1. Zasady ustalania przychodów ze sprzedaży usług według MSR nr 18 (Ksenia Czubakowska)
str. 69


1. Pojęcie i rodzaje usług
str. 69
2. Przychody z działalności edukacyjnej i franchisingu
str. 72
3. Przychody z usług koncesjonowanych i transakcji barterowej
str. 75

3.2. Odpisy aktualizujące wartości aktywów - wpływ na sprawozdanie finansowe (Lucyna Poniatowska)
str. 81


1. Istota i rodzaje odpisów aktualizujących
str. 81
2. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących
str. 84
3. Ujęcie odpisów aktualizujących w bilansie
str. 89

3.3. Wycena bilansowa środków trwałych (Halina Buk, Iga Kaczmarczyk)
str. 91


1. Znaczenie doboru metod wyceny rzeczowych aktywów trwałych (Halina Buk)
str. 91
2. Wiarygodność wyceny planowego zużycia i odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (Halina Buk)
str. 93
3. Rachunkowość środków trwałych według MSSF - nowe rozwiązania dla polskiej praktyki (Iga Kaczmarczyk)
str. 100

3.4. Wartości niematerialne i prawne a cykl życia - przedsiębiorstwa i produktu (Melania Bąk, Przemysław Kabalski)
str. 106


1. Charakterystyka cyklu życia przedsiębiorstwa (Melania Bąk)
str. 106
2. Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa (Melania Bąk)
str. 110
3. Amortyzacja aktywów niematerialnych w MSSF/MSR a rachunek cyklu życia produktu (Przemysław Kabalski)
str. 117

3.5. Przekwalifikowania aktywów finansowych w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (Wojciech Więcław)
str. 128


1. Przekwalifikowania aktywów finansowych w świetle polskiego prawa bilansowego
str. 128
2. Przekwalifikowania aktywów finansowych w świetle MSR nr 39
str. 133

3.6. Rezerwy według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości (Tomasz Lis)
str. 136


1. Przesłanki i uwarunkowania tworzenia rezerw według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
str. 136
2. Rezerwy na zobowiązania a zobowiązania warunkowe
str. 141
3. Rezerwy a rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne
str. 142

3.7. Dotacje unijne na realizację projektów inwestycyjnych - zasady uznawania i prezentacji w sprawozdaniach finansowych (Halina Waniak-Michalak)
str. 145


1. Dotacje unijne jako źródło finansowania projektów inwestycyjnych
str. 145
2. Dotacje w systemie rachunkowości według regulacji polskich
str. 147
3. Zasady uznawania dotacji unijnych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
str. 150
4. Prezentacja dotacji unijnych w sprawozdaniu finansowym - wyniki wstępnych badań polskich spółek giełdowych
str. 152

3.8. Wycena, ujmowanie i prezentacja odroczonego podatku dochodowego (Małgorzata Kamieniecka)
str. 155


1. Podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji podatku odroczonego w polskich regulacjach rachunkowości
str. 155
2. Elementy dyskusyjne i propozycje zmian w zakresie podatku dochodowego odroczonego w świetle doświadczeń polskiej praktyki
str. 158

3.9. Materialna polityka rachunkowości w świetle oczekiwań inwestorów indywidualnych (Tomasz Pedo)
str. 165


1. Istota polityki rachunkowości
str. 165
2. Oczekiwania inwestorów indywidualnych w zakresie materialnej polityki rachunkowości
str. 167
3. Wybory jednostek gospodarczych spośród instrumentów materialnej polityki rachunkowości
str. 172

Literatura do rozdziału 3
str. 176

Rozdział 4
Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
str. 183

4.1. Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym (Konrad Stępień)
str. 183


1. Istota i cechy sprawozdania finansowego
str. 183
2. Charakterystyka podstawowych sprawozdań i ich przydatność w ocenie rentowności i wypłacalności jednostki w polskim modelu sprawozdawczym
str. 186
3. Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego obowiązujące w polskiej praktyce rachunkowości
str. 191

4.2. Ogólny model sprawozdawczy według MSR nr 1 (Ewa Walińska)
str. 195

1. Zakres i struktura sprawozdań finansowych
str. 195
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
str. 198
3. Sprawozdanie z całościowego zysku
str. 202
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
str. 204
5. Informacja dodatkowa (noty)
str. 205

4.3. Konsekwencje przyjęcia MSSF nr 8 do systemu MSSF/MSR w Unii Europejskiej (Katarzyna Trzpioła)
str. 208


1. Kilka słów o historii MSSF nr 8
str. 208
2. Wymogi wynikające z przyjęcia MSSF nr 8
str. 210
3. Ujawniane informacje zgodnie z MSSF nr 8
str. 214

4.4. Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość - propozycja bilansu według W. Osbahra (Michał Wiatr, Monika Kurek, Grzegorz Bednarek)
str. 219


1. Problemy sprawozdawczości finansowej w XXI w. a rachunkowość kreatywna
str. 219
2. Teorie bilansowe - bilans według autorstwa W. Osbahra
str. 221
3. Przekształcenie bilansu spółki publicznej według teorii W. Osbahra
str. 225

Literatura do rozdziału 4
str. 230

Streszczenie
str. 234

Ukryj

Opis:

"Niniejsza książka jest opracowaniem zbiorowym.Solidne studia literaturowe Autorzy poparli badaniamiempirycznymi, przykładami zaczerpniętymiz praktyki oraz dogłębną, szczegółową analiząporównawczą różnych regulacji rachunkowościi sprawozdawczości finansowej, wyciągając z tejanalizy konstruktywne, praktyczne wnioski. (...)Ocena całości pracy jest bardzo wysoka. Jej autorzypochodzą z różnych środowisk rachunkowościw kraju, które zajmują się podobnymi problemaminurtującymi rachunkowość polską. Wysokipoziom merytoryczny pracy, zarówno w warstwieteoretycznej, jak i empirycznej, jest dla niej przepustkądo środowiska teoretyków i praktyków rachunkowości."

Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-289-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-1160:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów