Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 13

Rozdział pierwszy
Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego
str. 15


1. Nazwa
str. 15

2. Przedmiot i miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa
str. 16

Rozdział drugi
Konstytucja i pozostałe źródła prawa
str. 18


1. Pojęcie konstytucji i jej rodzaje
str. 18

2. Geneza konstytucji pisanej
str. 19

3. Cechy szczególne konstytucji
str. 20

4. Funkcje konstytucji
str. 24

5. Obowiązywanie konstytucji
str. 25

6. Ustawa konstytucyjna
str. 26

7. Ustawa
str. 27

8. Ratyfikowana umowa międzynarodowa
str. 29

9. Rozporządzenie z mocą ustawy
str. 31

10. Rozporządzenie
str. 33

11. Akty prawa miejscowego
str. 34

12. Akty prawa wewnętrznego
str. 35

13. Zwyczajowe prawo konstytucyjne, zwyczaj konstytucyjny, precedens konstytucyjny
str. 35

Rozdział trzeci
Symbole i stolica państwa
str. 37


1. Godło
str. 37

2. Barwy
str. 38

3. Hymn
str. 39

4. Stolica
str. 40

Rozdział czwarty
Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
str. 41


1. Pojęcie zasad ustroju
str. 41

2. Zasada republikańskiej formy rządów
str. 42

3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
str. 42

4. Zasada suwerenności narodu
str. 45

5. Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji)
str. 45

6. Zasada podziału władzy i równowagi władz
str. 46

7. Zasada systemu rządów parlamentarno-gabinetowych
str. 48

8. Zasada pluralizmu politycznego
str. 49

9. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
str. 52

10. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
str. 53

Rozdział piąty
Wolności i prawa człowieka i obywatela
str. 55


1. Geneza i pojęcie praw człowieka
str. 55

2. Wolności i prawa
str. 57

3. Podmiot wolności i praw
str. 59

4. Zasady ogólne dotyczące wolności i praw
str. 63

4.1. Zasada godności ludzkiej jako źródła wolności i praw
str. 63

4.2. Zasada wolności
str. 64

4.3. Zasada równości
str. 64

4.4. Zasada proporcjonalności - granice dopuszczalnej ingerencji w sferę praw i wolności
str. 65

5. Katalog konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
str. 67

5.1. Wolności i prawa osobiste
str. 67

5.2. Wolności i prawa polityczne
str. 70

5.3. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
str. 72

5.4. Środki ochrony wolności i praw
str. 74

6. Konstytucyjne obowiązki jednostki
str. 76

Rozdział szósty
Formy demokracji bezpośredniej
str. 78


1. Pojęcie demokracji bezpośredniej i jej formy
str. 78

2. Referendum i jego rodzaje
str. 79

3. Referendum ogólnokrajowe
str. 80

4. Referendum lokalne
str. 82

5. Inicjatywa ludowa i jej rodzaje
str. 83

6. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
str. 84

7. Inne formy inicjatywy obywatelskiej
str. 85

Rozdział siódmy
System wyborczy do Sejmu i Senatu
str. 86


1. Istota wyborów i ich funkcje
str. 86

2. Pojęcia "system wyborczy" i "prawo wyborcze"
str. 87

3. Zasady prawa wyborczego
str. 87

4. Organizacja wyborów do Sejmu i do Senatu
str. 90

5. Zgłaszanie list kandydatów w wyborach do Sejmu i kandydatów w wyborach do Senatu
str. 94

6. Kampania wyborcza
str. 95

7. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania i wyborów
str. 98

8. Stwierdzenie ważności wyborów
str. 100

9. Wygaśnięcie mandatu i uzupełnienie składu Sejmu i Senatu
str. 101

Rozdział ósmy
Sejm i Senat
str. 102


1. Pozycja ustrojowa
str. 102

2. Kadencja Sejmu i Senatu
str. 102

3. Status prawny posła i senatora
str. 103

4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki posłów i senatorów
str. 107

5. Podstawowe zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu
str. 109

6. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu
str. 111

7. Kompetencje parlamentu
str. 115

8. Funkcja ustrojodawcza
str. 116

9. Funkcja ustawodawcza
str. 117

9.1. Przygotowanie projektu i inicjatywa ustawodawcza
str. 118

9.2. Prace w Sejmie nad projektem ustawy
str. 119

9.3. Prace w Senacie nad ustawami uchwalonymi przez Sejm
str. 121

9.4. Postępowanie w Sejmie w sprawie propozycji Senatu
str. 121

9.5. Przekazanie ustawy Prezydentowi
str. 122

9.6. Rozpatrzenie przez Sejm weta prezydenckiego
str. 123

9.7. Usunięcie niezgodności ustawy z Konstytucją
str. 123

9.8. Podpisanie ustawy i zarządzenie jej ogłoszenia
str. 124

10. Szczególne procedury ustawodawcze
str. 124

11. Określanie zasadniczych kierunków polityki państwa
str. 126

12. Funkcja kreacyjna
str. 128

13. Funkcja kontrolna
str. 129

14. Zgromadzenie Narodowe
str. 132

Rozdział dziewiąty
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
str. 134


1. Pozycja ustrojowa
str. 134

2. Tryb wyboru i kadencja
str. 136

3. Kompetencje
str. 138

3.1. Uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych
str. 139

3.2. Uprawnienia określające związki z parlamentem
str. 140

3.3. Uprawnienia określające związki z rządem
str. 141

3.4. Uprawnienia określające związki z władzą sądowniczą
str. 142

3.5. Wydawanie aktów prawnych
str. 142

3.6. Uprawnienia w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 143

3.7. Pozostałe uprawnienia
str. 144

4. Aparat pomocniczy
str. 145

Rozdział dziesiąty
Rada Ministrów
str. 146


1. Charakter Rady Ministrów
str. 146

2. Skład i struktura Rady Ministrów
str. 148

3. Powołanie Rady Ministrów
str. 150

4. Kompetencje Rady Ministrów
str. 154

5. Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków
str. 156

Rozdział jedenasty
Wymiar sprawiedliwości
str. 158


1. Władza sądownicza
str. 158

2. Rodzaje i struktura sądów
str. 158

2.1. Sądy powszechne
str. 159

2.2. Sąd Najwyższy
str. 160

2.3. Sądy administracyjne
str. 161

2.4. Sądy wojskowe
str. 163

3. Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska
str. 163

4. Krajowa Rada Sądownictwa
str. 166

Rozdział dwunasty
Trybunał Konstytucyjny
str. 168


1. Geneza Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
str. 168

2. Skład Trybunału Konstytucyjnego i status prawny sędziego
str. 169

3. Organizacja wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego
str. 170

4. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
str. 172

5. Kontrola norm (funkcja orzecznicza)
str. 173

6. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych
str. 178

7. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
str. 180

Rozdział trzynasty
Trybunał Stanu
str. 182


1. Organizacja
str. 182

2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
str. 183

3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
str. 183

4. Postępowanie w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej
str. 184

Rozdział czternasty
Najwyższa Izba Kontroli
str. 187


1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje
str. 187

2. Pozycja ustrojowo-prawna Najwyższej Izby Kontroli
str. 189

3. Zadania Najwyższej Izby Kontroli
str. 190

4. Struktura organizacyjna
str. 192

5. Postępowanie kontrolne i pokontrolne
str. 194

Rozdział piętnasty
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
str. 196


1. Pozycja ustrojowa
str. 196

2. Skład i organizacja
str. 198

3. Zadania i kompetencje
str. 200

Rozdział szesnasty
Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 202


1. Pozycja ustrojowa
str. 202

2. Sposób powołania
str. 203

3. Zakres zadań
str. 205

4. Tryb i formy działania
str. 206

Rozdział siedemnasty
Rzecznik Praw Dziecka
str. 209


1. Pozycja ustrojowa
str. 209

2. Sposób powoływania i kadencja
str. 210

3. Zakres zadań
str. 211

4. Tryb i formy działania
str. 212

5. Aparat pomocniczy
str. 214

Rozdział osiemnasty
Finanse publiczne
str. 215

Rozdział dziewiętnasty
Samorząd terytorialny
str. 218


1. Pojęcie samorządu
str. 218

2. Istota samorządu terytorialnego
str. 218

3. Organy samorządu terytorialnego
str. 222

4. Nadzór nad działalnością komunalną
str. 224

Rozdział dwudziesty
Stany nadzwyczajne w państwie
str. 227


1. Pojęcie stanu nadzwyczajnego
str. 227

2. Stan wojenny
str. 228

3. Stan wyjątkowy
str. 230

4. Stan klęski żywiołowej
str. 231

Rozdział dwudziesty pierwszy
Polska w Unii Europejskiej
str. 232


1. Droga do członkostwa
str. 232

2. Unia Europejska - zagadnienia instytucjonalne
str. 232

3. Konstytucyjne podstawy członkostwa
str. 235

4. Prawo Unii Europejskiej w Konstytucji
str. 237

5. Polskie organy władzy publicznej a Unia Europejska
str. 238

Wykaz literatury
str. 241


Ukryj

Opis:

.. Autorami podrecznika sa pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Lódzkiego: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Zakladu Polskiego Prawa Konstytucyjnego, prof. nadzw. dr hab. Michal Domagala – kierownik Zakladu Nauki o Panstwie, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Skotnicki – kierownik Zakladu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, prof. nadzw. dr hab. Anna Mlynarska- Sobaczewska, adiunkci: dr Aldona Domanska, dr Konrad Skladowski i dr Jaroslaw Sulkowski oraz starsi wykladowcy: dr Witold Brodzinski i dr Ryszard Krawczyk. .. Podrecznik przedstawia w sposób syntetyczny polskie zagadnienia ustrojowe: zasady ustroju panstwa prawa, wolnosci i obowiazki obywatelskie oraz kompetencje organów panstwowych i samorzadowych; zawiera takze rozdzialy poswiecone problematyce fi nansów publicznych, stanów nadzwyczajnych oraz aspektów przystapienia Polski do Unii Europejskiej. Omawianiu poszczególnych zagadnien towarzyszy prezentacja orzecznictwa Trybunalu Konstytucyjnego. .. Czwarte wydanie podrecznika uwzglednia m.in. zmiany wynikajace z wejscia w zycie kodeksu wyborczego, takie jak: - wprowadzenie jednomandatowych okregów wyborczych w wyborach do Senatu RP oraz - mozliwosc glosowania korespondencyjnego dla obywateli RP przebywajacych za granica. .. Ksiazka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunków nieprawniczych (administracja, politologia, ekonomia, stosunki miedzynarodowe, europeistyka, a takze fi nanse i bankowosc), moze równiez stanowic pomoc dla studentów wydzialów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0788-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 244
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Godło, barwy i hymn państwa
Kod: KAM-0781;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów