Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Stefan Poździoch,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: ABC-0479;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 15

Wprowadzenie | str. 23

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757) | str. 57

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 57


Art. 1. [System - Państwowe Ratownictwo Medyczne] | str. 57

Art. 2. [Zakres przedmiotowy regulacji ustawy] | str. 61

Art. 3. [Definicje ustawowe kluczowych pojęć] | str. 64

Art. 4. [Powszechny obowiązek niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia] | str. 90

Art. 5. [Ochrona prawna osób udzielających pomocy w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia] | str. 98

Art. 6. [Obowiązek naprawienia szkody osobie udzielającej pierwszej pomocy] | str. 103

Art. 7. (uchylony) | str. 108

Art. 8. [Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy] | str. 108

Art. 9. [Dzień Ratownictwa Medycznego] | str. 118

Rozdział 2. Ratownicy medyczni i ratownicy | str. 120

Art. 10. [Warunki i przesłanki prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego] | str. 120

Art. 11. [Zakres czynności wykonywanych przez ratownika medycznego] | str. 128

Art. 12. [Prawa i obowiązki ratownika medycznego] | str. 165

Art. 13. [Warunki wykonywania funkcji ratownika] | str. 171

Art. 14. [Zakres czynności wykonywanych przez ratownika] | str. 178

Art. 15. [Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego] | str. 181

Art. 16. [Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy] | str. 189

Art. 17. [Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM] | str. 192

Rozdział 3. Planowanie i organizacja systemu | str. 196

Art. 18. [Organy administracji rządowej w systemie PRM] | str. 196

Art. 19. [Nadzór nad systemem PRM] | str. 197

Art. 20. [Uprawnienia nadzorcze Ministra Zdrowia] | str. 201

Art. 21. [Wojewódzki plan działania systemu PRM] | str. 204

Art. 22. [Podstawa zawierania umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych] | str. 216

Art. 23. [Ewidencja jednostek systemu PRM] | str. 218

Art. 24. [Parametry czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia] | str. 222

Art. 25. (uchylony) | str. 224

Art. 26. [Warunki wykonywania czynności dyspozytora medycznego] | str. 228

Art. 27. [Zadania dyspozytora medycznego] | str. 237

Art. 28. (uchylony) | str. 247

Art. 29. [Zadania lekarza koordynatora medycznego] | str. 259

Art. 30. [Stan podwyższonej gotowości podmiotów leczniczych] | str. 265

Art. 31. [Uprawnienia kontrolne wojewody] | str. 278

Rozdział 4. Jednostki systemu | str. 281

Art. 32. [Jednostki systemu PRM] | str. 281

Art. 32a. [Podmioty realizujące medyczne czynności ratunkowe] | str. 285

Art. 33. [Szpitalny oddział ratunkowy] | str. 286

Art. 34. [Zadania, wymagania techniczne i urządzenia SOR] | str. 302

Art. 35. (uchylony) | str. 310

Art. 36. [Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego] | str. 311

Art. 37. [Lotniczy zespół ratunkowy] | str. 315

Art. 38. [Oznaczenia jednostek systemu PRM] | str. 317

Art. 39. [Współpraca z systemem PRM] | str. 323

Rozdział 4a. Centra urazowe | str. 326

Art. 39a. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół urazowy] | str. 326

Art. 39b. [Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych i ogólne wymagania dotyczące centrum urazowego] | str. 330

Art. 39c. [Zasady postępowania w centrum urazowym] | str. 335

Art. 39d. [Szczegółowe wymagania organizacyjne, techniczne i kadrowe dotyczące centrum urazowego] | str. 336

Rozdział 5. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych | str. 338

Art. 40. [Prowadzenie medycznych czynności ratunkowych] | str. 338

Art. 41. [Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych] | str. 340

Art. 42. [Kierowanie działaniami ratowniczymi] | str. 344

Art. 43. [Standardy postępowania zespołu ratownictwa medycznego] | str. 348

Art. 44. [Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego] | str. 351

Art. 45. [Transport bezpośredni osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego] | str. 361

Rozdział 6. Finansowanie jednostek systemu | str. 363

Art. 46. [Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego] | str. 363

Art. 47. [Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitalne oddziały ratunkowe] | str. 370

Art. 48. [Finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego] | str. 380

Art. 49. [Tryb zawierania, rozliczania i kontrola umów] | str. 385

Art. 50. [Finansowanie wydatków inwestycyjnych w systemie PRM] | str. 406

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 409

Art. 51. [Zmiany regulacji w przedmiocie ustawy o ochronie przeciwpożarowej] | str. 409

Art. 52. [Zmiany w przedmiocie regulacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej] | str. 410

Art. 53. [Zmiany w przedmiocie regulacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty] | str. 413

Art. 54. [Zmiany w przedmiocie regulacji ustawy o ruchu drogowym] | str. 414

Art. 55. [Zmiany w przedmiocie regulacji ustawy o stanie klęski żywiołowej] | str. 414

Art. 56. [Zmiany w przedmiocie regulacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] | str. 415

Rozdział 8. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 418

Art. 56a. [Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego w roku 2009] | str. 418

Art. 57. [Wykonywanie czynności lekarza systemu PRM do 2020 r.] | str. 419

Art. 58. [Zachowanie uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 421

Art. 59. [Przepisy przejściowe dotyczące planów wojewódzkich na rok 2007] | str. 422

Art. 60. [Finansowanie zadań wojewody w zakresie PRM w 2007 r.] | str. 422

Art. 61. (uchylony) | str. 423

Art. 62. [Dostosowanie SOR do wymagań ustawowych] | str. 423

Art. 63. [Dostosowanie składu zespołów ratownictwa medycznego do wymagań ustawy] | str. 425

Art. 64. [Zasady obowiązywania umów zawartych przed wejściem w życie ustawy] | str. 426

Art. 65. [Przejściowe obowiązywanie aktów wykonawczych do ustawy] | str. 427

Art. 66. [Uchylenie poprzednich ustaw] | str. 428

Art. 67. [Termin wejścia w życie ustawy] | str. 428

Piśmiennictwo | str. 429

Akty prawne | str. 433

Aneks | str. 445

Autorzy | str. 465

Indeks rzeczowy | str. 467

Wkładka - Oznaczenie jednostek systemu PRM i rysunkiUkryj

Opis:

Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Wypełnia jednocześnie lukę, jaką jest brak podręcznika zawierającego usystematyzowany wykład prawa o ratownictwie medycznym.

W publikacji, poza szczegółową analizą przepisów ustawy, omówiono niejasności i wątpliwości, jakie mogą budzić niejednoznaczne sformułowania zawarte w niektórych przepisach. Wskazano również na liczne niedomagania systemowe, ich uwarunkowania i przyczyny.

Autorzy podkreślają konieczność podejmowania różnorodnych działań dla dalszego usprawniania ratownictwa medycznego, tak w obszarze samego systemu PRM, jak i w ramach jego współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności z rożnymi organizacjami społecznymi. Dla pełnego zrozumienia omawianych zagadnień przywołano wielokrotnie, dla celów porównawczych, rozwiązania systemowe przyjęte w innych krajach.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest do osób wykonujących profesjonalne zadania i czynności w obszarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przede wszystkim do lekarzy medycyny ratunkowej, pielęgniarek ratunkowych, ratowników medycznych, ratowników udzielających pierwszej kwalifikowanej pomocy i pierwszej pomocy, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, a także dyspozytorów ratownictwa medycznego, operatorów numerów alarmowych, ordynatorów szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych. Publikacja może również zainteresować studentów kierunku Ratownictwo medyczne oraz innych kierunków pokrewnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4449-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 472
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0479;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów