Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę wynagradzania za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim.

więcej

Autorzy: Agnieszka Górnicz-Mulcahy,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2008 r.
Kod: KAM-1138:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Istota prawa do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze na tle ogólnego pojęcia prawa do wynagrodzenia za pracę
str. 19


1. Wprowadzenie
str. 19
2. Prawo do wynagrodzenia jako instytucja prawa pracy
str. 22
2.1. Uwagi ogólne o stosunku zobowiązaniowym prawa pracy i jego elementach
str. 23
2.2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę i jego charakter prawny
str. 26
2.3. Prawo do wynagrodzenia za pracę jako prawo podmiotowe
str. 33
2.4. Przesłanki skutecznego nabycia prawa do wynagrodzenia
str. 35
2.5. Elementy podmiotowe prawa do wynagrodzenia
str. 41
2.5.1. Podmiot zobowiązany do świadczenia
str. 41
2.5.2. Podmiot uprawniony do wynagrodzenia
str. 45
2.6. Treść prawa do wynagrodzenia
str. 48
2.7. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę
str. 49
2.7.1. Problem zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
str. 50
2.7.2. Zasady prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia
str. 52
2.7.3. Ograniczenia dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia za pracę
str. 57
3. Prawo pracownika-twórcy do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze jako instytucja prawa własności przemysłowej
str. 60
3.1. Wprowadzenie
str. 60
3.2. Specyfika stosunku zobowiązaniowego prawa pracy ukształtowanego przez przepisy prawa pracy i prawa własności przemysłowej
str. 62
3.3. Element wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w strukturze stosunku zobowiązaniowego prawa pracy i prawa własności przemysłowej
str. 66
3.4. Ukształtowanie prawa twórcy pracowniczego projektu wynalazczego do wynagrodzenia w ramach elementu treści pracowniczego stosunku zobowiązaniowego
str. 68
4. Istota prawa do wynagrodzenia jako pojęcia prawa cywilnego
str. 72

Rozdział II
Pojęcie pracowniczego projektu wynalazczego będącego przedmiotem świadczenia twórcy
str. 75


1. Wprowadzenie
str. 75
2. Pojęcie projektu wynalazczego w ogólności
str. 76
2.1. Wynalazek
str. 77
2.1.1. Rozwiązanie o charakterze technicznym
str. 79
2.1.2. Nowość
str. 79
2.1.3. Poziom wynalazczy - nieoczywistość
str. 81
2.1.4. Przemysłowe stosowanie
str. 83
2.1.5. Wynalazek tajny
str. 84
2.1.6. Przedmioty nieuznawane w rozumieniu prawa własności przemysłowej za wynalazki i wynalazki wyłączone z ochrony
str. 85
2.2. Wzór użytkowy
str. 86
2.3. Wzór przemysłowy
str. 88
2.4. Topografie układów scalonych
str. 92
3. Pojęcie pracowniczego projektu wynalazczego
str. 94
3.1. Projekt powstały w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy
str. 95
3.2. Obowiązek wykonywania pracy twórczej
str. 97
4. Projekty wynalazcze dokonane w ramach szczególnego ukształtowania stosunku prawnego
str. 100
4.1. Dokonanie projektu wynalazczego przez pracownika, któremu na podstawie art. 42 § 4 k.p. powierzono wykonywanie innej pracy
str. 100
4.2. Dokonanie projektu wynalazczego w warunkach określonych w art. 22 § 11 k.p.
str. 102
4.3. Dokonanie projektu wynalazczego a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 § 1 k.p.
str. 103

Rozdział III
Podmiot prawa do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
str. 106


1. Uwagi wstępne
str. 106
2. Zakres podmiotowy prawa do wynagrodzenia
str. 107
2.1. Podmioty uprawnione
str. 108
2.1.1. Twórca
str. 108
2.1.2. Twórca dokonujący wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego w związku z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy
str. 111
2.1.3. Współtwórca
str. 113
2.1.4. Następca prawny twórcy pracowniczego projektu wynalazczego
str. 116
2.2. Podmioty zobowiązane
str. 117
2.2.1. Pracodawca jako kategoria pojęciowa prawa własności przemysłowej i strona zobowiązana
str. 118
2.2.2. Przedsiębiorca
str. 122

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy prawa pracownika-twórcy do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
str. 133


1. Przedmiot prawa do wynagrodzenia
str. 133
1.1. Rodzaje świadczeń pieniężnych związanych z projektami wynalazczymi
str. 134
1.2. Sposób ustalenia wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
str. 138
1.2.1. Umowa o wynagrodzenie za korzystanie przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego
str. 141
1.2.2. Regulamin normujący zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń
str. 143
1.2.3. Okoliczności podlegające uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia
str. 145
1.3. Wysokość wynagrodzenia
str. 145
1.4. Możliwość podwyższenia wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego
str. 150
1.5. Klauzule waloryzacyjne
str. 153
2. Treść prawa do wynagrodzenia
str. 154
2.1. Sposób nabycia prawa do wynagrodzenia
str. 157
2.2. Powstanie prawa do wynagrodzenia
str. 159
2.3. Zbywalność prawa do wynagrodzenia
str. 162
2.4. Obciążenie prawa do wynagrodzenia
str. 168
2.4.1. Ustanowienie użytkowania
str. 168
2.4.2. Ustanowienie zastawu
str. 171
2.5. Realizacja prawa do wynagrodzenia
str. 173
2.5.1. Sposób zapłaty
str. 174
2.5.2. Termin płatności i wymagalność świadczenia
str. 175

Rozdział V
Prawo pracownika-twórcy do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze powstałe ze szczególnych tytułów
str. 179


1. Projekt racjonalizatorski jako przedmiot prawa własności przemysłowej
str. 179
1.1. Projekt racjonalizatorski w ujęciu historycznym
str. 179
1.2. Pojęcie projektu racjonalizatorskiego na gruncie prawa własności przemysłowej
str. 183
1.3. Regulamin racjonalizacji
str. 184
1.3.1. Charakter prawny regulaminu racjonalizacji
str. 188
1.4. Zasady ustalania wynagrodzenia twórcy projektu racjonalizatorskiego
str. 192
1.5. Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za projekty racjonalizatorskie
str. 195
2. Ustalanie odszkodowania za prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny
str. 198
3. Prawo do wynagrodzenia twórcy wynalazku wykorzystywanego dla celów państwowych
str. 201

Rozdział VI
Ochrona prawa do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
str. 203


1. Uwagi wstępne
str. 203
2. Ochrona cywilnoprawna
str. 205
2.1. Podmioty legitymowane do dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie za projekty wynalazcze
str. 206
2.1.1. Twórca
str. 207
2.1.2. Następcy prawni twórcy
str. 209
2.1.3. Prokurator
str. 210
2.1.4. Organizacja społeczna
str. 211
2.2. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wynagrodzenia
str. 215
2.2.1. Roszczenie o ustalenie prawa do wynagrodzenia
str. 218
2.2.2. Spór o wysokość wynagrodzenia
str. 220
2.2.3. Zwrot świadczeń nienależnych
str. 224
2.2.4. Wynagradzanie twórców projektów wynalazczych za okresy niezapłacone
str. 225
2.3. Zagadnienia proceduralne przy sądowym dochodzeniu roszczeń o wynagrodzenie za pracownicze projekty wynalazcze
str. 225
2.3.1. Dopuszczalność drogi sądowej
str. 225
2.3.2. Właściwość sądu
str. 226
2.3.3. Tryb postępowania w sprawach o wynagrodzenie za pracownicze projekty wynalazcze
str. 230
2.3.4. Problem kosztów sądowych
str. 238
2.4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za projekty wynalazcze
str. 241
3. Ochrona karnoprawna prawa do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
str. 243

Zakończenie
str. 249

Bibliografia
str. 253

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.07.2008 r.

W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę wynagradzania za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim.
Autorka wskazuje miejsce prawa do wynagrodzenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego, analizuje konstrukcję prawną tej instytucji, prezentuje sytuacje nieobjęte ogólnymi unormowaniami dotyczącymi projektów wynalazczych, a także omawia środki służące ochronie prawa do wynagrodzenia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-136-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1138:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów