Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym

Stan prawny na 1.06.2008 r.
Monografia przedstawia cywilnoprawną problematykę umowy użyczenia. Praca stanowi próbę całościowego omówienia zagadnień dotyczących instytucji użyczenia w polskim prawie cywilnym.

więcej

Autorzy: Aneta Kaźmierczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2008 r.
Kod: KAM-1038:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Akty prawne
str. 11
Czasopisma
str. 11
Inne
str. 12

Wstęp
str. 13

1. Przedmiot i cel opracowania
str. 13

2. Uwagi wprowadzające
str. 14

Rozdział I
Zawarcie umowy użyczenia
str. 23


1. Strony umowy użyczenia
str. 23

2. Ograniczenia zasady swobody zawierania umowy użyczenia
str. 30

3. Wymóg posiadania zgody odpowiednich podmiotów na zawarcie umowy użyczenia
str. 34

Rozdział II
Treść stosunku użyczenia
str. 39


1. Użyczający - zagadnienia ogólne
str. 39

2. Obowiązek znoszenia używania rzeczy
str. 46

3. Odpowiedzialność użyczającego za wady rzeczy użyczonej
str. 49
3.1. Przesłanki odpowiedzialności użyczającego
str. 50
3.2. Charakter prawny odpowiedzialności użyczającego za wady rzeczy użyczonej
str. 60

4. Obowiązki użyczającego wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów
str. 62

5. Prawa użyczającego
str. 67

6. Prawa biorącego do używania
str. 71

7. Obowiązek używania rzeczy użyczonej w sposób zgodny z umową, właściwościami i przeznaczeniem rzeczy
str. 75
7.1. Treść obowiązku używania rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu
str. 76
7.2. Konsekwencje naruszenia obowiązku wyrażonego w art. 712 § 1 k.c.
str. 81

8. Obowiązek uzyskania zgody użyczającego na oddanie rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania
str. 82
8.1. Charakter prawny zgody użyczającego na oddanie rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania
str. 83
8.2. Umowy biorącego z osobą trzecią o oddanie rzeczy użyczonej do używania wymagające zgody użyczającego
str. 93
8.3. Zakres przedmiotowy art. 712 § 2 k.c.
str. 101
8.4. Zakres podmiotowy art. 712 § 2 k.c.
str. 103
8.5. Stosunki prawne występujące pomiędzy użyczającym, biorącym do używania a osobą trzecią
str. 108

9. Nakłady na rzecz użyczoną
str. 111
9.1. Zwykłe koszty utrzymania rzeczy, do ponoszenia których obowiązany jest biorący rzecz w używanie
str. 112
9.2. Skutki niewykonania obowiązku ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy
str. 115
9.3. Różnice w regulacjach dotyczących obowiązku ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy ruchomych i nieruchomości
str. 116
9.4. Rodzaj wydatków i nakładów, których zwrotu biorący rzecz do używania żądać może od użyczającego. Przesłanki uzasadniające żądanie
str. 118
9.5. Podmiot, przeciwko któremu biorący winien skierować roszczenie o zwrot nakładów i wydatków
str. 139
9.6. Chwila, w której biorący może wystąpić z roszczeniem o zwrot nakładów i wydatków
str. 140
9.7. Instytucja prawa zatrzymania w odniesieniu do biorącego rzecz do używania
str. 141

10. Odpowiedzialność biorącego do używania
str. 142
10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności biorącego do używania
str. 142
10.2. Kwalifikowany rodzaj odpowiedzialności biorącego rzecz do używania
str. 147
10.3. Funkcja przepisu art. 717 k.c.
str. 154

11. Ochrona przysługująca biorącemu do używania
str. 156
11.1. Ochrona posesoryjna biorącego do używania
str. 157
11.2. Ochrona petytoryjna biorącego do używania lokal
str. 168

Rozdział III
Zakończenie umowy użyczenia
str. 174


1. Przyczyny i rodzaje ustania stosunku użyczenia
str. 174

1.1. Zakończenie umowy użyczenia zawartej na czas oznaczony
str. 175
1.2. Zakończenie umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony
str. 180
1.3. Przesłanki zakończenia umowy użyczenia bez względu na to, czy została zawarta na czas oznaczony czy też nieoznaczony
str. 185

2. Skutki zakończenia umowy użyczenia
str. 203

3. Przedawnienie roszczeń
str. 214

Bibliografia
str. 217

Orzecznictwo
str. 223

Wykaz aktów prawnych
str. 229

Ustawy
str. 229
Rozporządzenia i zarządzenia
str. 230

Ukryj

Opis:

Monografia przedstawia cywilnoprawną problematykę umowy użyczenia. Praca stanowi próbę całościowego omówienia zagadnień dotyczących instytucji użyczenia w polskim prawie cywilnym. Z uwagi na coraz szerszy zakres stosowania tej umowy, opracowanie problematyki prawnej użyczenia wymagało analizy nie tylko przepisów dotyczących tej umowy zawartych w kodeksie cywilnym, ale również przepisów zawartych w innych ustawach.

Jako że umowa użyczenia uregulowana została w kodeksie cywilnym głównie z myślą o rzeczach ruchomych, a przedmiotem umowy mogą być również nieruchomości czy też lokale, w szerszym zakresie analizie została poddana ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Celem pracy stało się zatem przedstawienie konstrukcji prawnych poszczególnych elementów użyczenia z równoczesnym uwzględnieniem aspektów posiadających znaczenie także dla praktyki prawniczej. Praca powołuje bogate orzecznictwo sądowe i literaturę dotyczące przedmiotowej problematyki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-874-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 232
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1038:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów