Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. Komentarz

Stan prawny na 31.01.2008 r.
Celem publikacji jest przejrzyste objaśnienie stosowania przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych oraz omówienie zagadnień mających znaczenie dla praktyki w kontekście europejskich ugrupowań interesów gospodarczych zakładanych w Polsce.

więcej

Autorzy: Robert Lewandowski,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.01.2008 r.
Kod: KAM-1134:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 114,35 zł.
Twoja cena brutto już od: 102,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,43 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17
Wstęp do drugiego wydania
str. 19
Wstęp do pierwszego wydania
str. 19

Część pierwsza. Komentarz do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85
str. 21


Wprowadzenie
str. 23
1. Historia rozwoju EUIG
str. 23
2. Akty wykonawcze do EUIG-R
str. 26
3. Próby regulacji EUIG w Polsce
str. 29
4. Reżim prawny EUIG
str. 30
5. Wykładnia przepisów EUIG-R
str. 39
6. Charakter prawny, cel i obszary zastosowania ugrupowania
str. 40
7. Europejskie "Ugrupowanie" czy europejskie "Zgrupowanie" Interesów Gospodarczych?
str. 42
8. Statystyka EUIG Europejskiego Centrum Informacji
str. 44
Preambuła
str. 49
1. Struktura Preambuły
str. 52
2. Charakter i cel Preambuły
str. 53

Artykuł 1
str. 53
1. Wprowadzenie
str. 54
2. Zawarcie umowy założycielskiej EUIG
str. 56
2.1. Forma umowy
str. 56
2.2. Treść umowy
str. 58
2.3. Rejestracja
str. 60
2.4. Status EUIG po podpisaniu umowy założycielskiej i przed rejestracją
str. 60
3. Osobowość prawna EUIG
str. 62

Artykuł 2
str. 63
1. Cel i przedmiot regulacji art. 2 EUIG-R
str. 64
2. Prawo mające zastosowanie do umowy o utworzeniu ugrupowania
str. 64
3. Prawo mające zastosowanie do wewnętrznej organizacji (art. 2 ust. 1 EUIG-R)
str. 67
4. Prawo mające zastosowanie do członków ugrupowania (art. 2 ust. 1 EUIG-R)
str. 68
5. Regulacja art. 2 ust. 2 EUIG
str. 70

Artykuł 3
str. 70
1. Cel i przedmiot regulacji art. 3 ust. 1 EUIG-R
str. 71
2. Ograniczenia art. 3 ust. 2 EUIG-R
str. 75
2.1. Zakaz zarządzania lub nadzoru [ust.2 lit. a) EUIG-R
str. 76
2.2. Zakaz holdingu ust. 2 lit. b)
str. 78
2.3. Zakaz zatrudniania więcej niż 500 osób [ust. 2 lit. c)]
str. 82
2.4. Zakaz udzielania pożyczek [ust. 2 lit. d)]
str. 84
2.5. Zakaz uczestnictwa EUIG w innym EUIG [ust. 2 lit. e)]
str. 87
3. Skutki nieprzestrzegania ograniczeń art. 3 ust. 2 EUIG-R
str. 88

Artykuł 4
str. 88
1. Wprowadzenie
str. 89
2. Członkowie EUIG
str. 91
2.1. Spółki
str. 91
2.2. Inne jednostki organizacyjne
str. 92
2.3. Osoby fizyczne
str. 95
3. Wyłączenie podmiotów z innych państw
str. 97
4. Minimalna liczba wspólników i ich status
str. 98
5. Maksymalna liczba członków EUIG
str. 100
6. Zakaz uczestnictwa w EUIG
str. 101
7. Exkurs: Rola członkostwa w EUIG
str. 102

Artykuł 5
str. 103
1. Uwagi wstępne
str. 104
2. Forma umowy założycielskiej
str. 104
3. Nazwa EUIG
str. 105
4. Siedziba EUIG
str. 108
5. Cele EUIG
str. 109
6. Dane dotyczące członków EUIG
str. 111
7. Czas istnienia ugrupowania
str. 111
8. Naruszenie wymogów art. 5 EUIG-R
str. 112

Artykuł 6
str. 112
1. Rejestracja ugrupowania
str. 112
2. Właściwy rejestr
str. 113
3. Zasady rejestracji
str. 114
4. Koszty rejestracji
str. 114
5. Skutki rejestracji
str. 115

Artykuł 7
str. 115
1. Złożenie dokumentów
str. 117
2. Rodzaje składnych dokumentów
str. 117
3. Zasady i postępowanie złożenia dokumentów
str. 122

Artykuł 8
str. 123
1. Cel art. 8 EUIG-R
str. 123
2. Ogłoszenie danych
str. 124
3. Sposób ogłaszania danych
str. 125

Artykuł 9
str. 126
1. Wprowadzenie
str. 126
2. Skutki publikacji
str. 127
3. Zasady odpowiedzialności
str. 128

Artykuł 10
str. 135
1. Cel regulacji
str. 135
2. Pojęcie "przedsiębiorstwo"
str. 136
3. Wymagania z tytułu rejestracji
str. 137

Artykuł 11
str. 140
1. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
str. 141
2. Zasady publikacji
str. 142

Artykuł 12
str. 143
1. Urzędowy tekst polskiej wersji art. 12 zdanie 2 EUIG-R
str. 144
2. Uwagi ogólne
str. 145
3. Wybór siedziby ugrupowania
str. 146
4. Skutki naruszenia art. 12 EUIG-R
str. 147

Artykuł 13
str. 148
1. Przeniesienie siedziby ugrupowania w obrębie Wspólnoty (art. 13 zdanie 1 EUIG-R)
str. 149
1.1. Znaczenie
str. 149
1.2. Istota
str. 149
1.3. Warunki
str. 150
2. Regulacja art. 13 zdanie 2 EUIG-R
str. 151

Artykuł 14
str. 152
1. Przeniesienie siedziby ze zmianą stosowanego prawa
str. 153
2. Propozycja przeniesienia
str. 153
3. Wpis do nowego rejestru
str. 155
4. Wykreślenie wpisu z dotychczasowego rejestru
str. 155
5. Skutki wpisu do nowego rejestru
str. 156
6. Kontrola organów sądowych
str. 156

Artykuł 15
str. 159
1. Nieważność ugrupowania
str. 160
2. Przyczyny nieważności
str. 161
3. Postępowanie ustanawiające lub stwierdzające nieważność
str. 162
4. Skutki nieważności
str. 163

Artykuł 16
str. 164
1. Uwagi ogólne
str. 165
2. Członkowie działający wspólnie
str. 165
3. Zarządzający
str. 166
4. Inne organy
str. 167
5. Personel
str. 169

Artykuł 17
str. 170
1. Uwagi wstępne
str. 171
2. Prawo głosu członków ugrupowania
str. 171
3. Wymóg jednomyślności decyzji
str. 172
4. Wymogi większości
str. 173
4.1. Bezwzględna jednomyślność
str. 174
4.2. Dyspozytywna jednomyślność
str. 177
4.3. Pozostałe przypadki (art. 17 ust. 3 EUIG-R)
str. 177
5. Forma głosowania
str. 178
6. Osobliwości procedury podejmowania decyzji
str. 179
7. Zwoływanie zebrania uczestników EUIG
str. 179
8. Granice wolności statutowej w kształtowaniu postanowień dotyczących procedury podejmowania decyzji
str. 180

Artykuł 18
str. 181
1. Przedmiot regulacji art. 18 EUIG-R
str. 181
2. Prawo do informacji
str. 182
3. Odmowa prawa do informacji
str. 183
4. Prawo do kontroli
str. 185
5. Odmowa prawa do kontroli
str. 186

Artykuł 19
str. 187
1. Zarządzający jako organ ugrupowania
str. 188
2. Status zarządzających
str. 189
3. Prawa i obowiązki zarządzających
str. 190
4. Zakazy sprawowania funkcji zarządzającego
str. 192
5. Warunki powołania i powołanie zarządzających
str. 194
6. Warunki odwołania i odwołanie zarządzających
str. 196
7. Wygaśnięcie mandatu zarządzającego
str. 197
8. Rezygnacja z funkcji zarządzającego
str. 198
9. Skutki ustąpienia zarządzającego z ugrupowania
str. 199
10. Zasady odpowiedzialności zarządzających
str. 200

Artykuł 20
str. 201
1. Uwagi ogólne
str. 202
2. Zasada samodzielnej reprezentacji ugrupowania przez zarządzającego
str. 203
3. Reprezentacja łączna
str. 203
4. Zakres umocowania do reprezentacji i skutki jego naruszenia
str. 204

Artykuł 21
str. 205
1. Znaczenie i pojęcie zysku
str. 206
2. Udział w zyskach i stratach
str. 208
2.1. Udział w zyskach i tworzenie rezerw
str. 208
2.2. Udział w stratach
str. 209

Artykuł 22
str. 209
1. Majątek ugrupowania i udział w ugrupowaniu
str. 210
1.1. Struktura majątkowa ugrupowania
str. 210
1.2. Udział w ugrupowaniu
str. 211
2. Cesja udziałów
str. 211
2.1. Cesja całego udziału w ugrupowaniu
str. 212
2.2. Cesja części udziału w ugrupowaniu
str. 213
2.3. Zgoda na przeniesienie udziału w ugrupowaniu
str. 214
3. Obciążenie udziału
str. 214
3.1. Pojęcie "papier wartościowy"
str. 214
3.2. Pojęcie zabezpieczenia.
str. 215
3.3. Skutki obciążenia udziału
str. 216

Artykuł 23
str. 217
1. Terminologia
str. 217
2. Przedmiot regulacji
str. 217
3. Skutki zakazu publicznej subskrypcji
str. 218

Artykuł 24
str. 218
1. Cel regulacji art. 24 ust. 1 EUIG-R
str. 219
2. Charakter i treść odpowiedzialności uczestników ugrupowania
str. 219
3. Skutki zobowiązań (art. 24 ust. 1 zdanie 2 EUIG-R)
str. 222
4. Subsydiarny charakter odpowiedzialności (art. 24 ust. 2 EUIG-R)
str. 223

Artykuł 25
str. 225
1. Przedmiot regulacji
str. 225
2. Dokumenty w rozumieniu art. 25 EUIG-R
str. 226
3. Dane w dokumentach ugrupowania
str. 226
4. Dane w dokumentach przedsiębiorstwa ugrupowania
str. 228
5. Sankcje w przypadku naruszenia wymogów art. 25 EUIG-R
str. 228

Artykuł 26
str. 228
1. Wymogi przyjęcia nowego członka
str. 229
2. Formy przyjęcia
str. 230
3. Odpowiedzialność nowego członka
str. 230
4. Skutki i warunki ograniczenia odpowiedzialności
str. 230

Artykuł 27
str. 232
1. Uwagi ogólne
str. 233
2. Wystąpienie członka z ugrupowania
str. 234
2.1. Charakter prawny wystąpienia
str. 234
2.2. Rodzaje i przesłanki wystąpienia
str. 234
3. Wykluczenie członka z ugrupowania
str. 236
3.1. Przesłanki
str. 236
3.2. Tryb
str. 238
4. Skutki wystąpienia i wykluczenia
str. 239

Artykuł 28
str. 239
1. Przedmiot regulacji
str. 240
2. Ustanie członkostwa
str. 240
2.1. Śmierć
str. 240
2.2. Ustanie warunków art. 4 ust. 1 EUIG-R
str. 241
2.3. Likwidacja lub rozwiązanie
str. 242
2.4. Niewypłacalność lub zaprzestanie płatności
str. 243
3. Regulacja art. 28 ust. 2 EUIG-R
str. 244

Artykuł 29
str. 245
1. Uwagi wstępne
str. 246
2. Podjęcie wymaganych kroków przez zarządzających
str. 246
3. Podjęcie wymaganych kroków przez osoby zainteresowane
str. 247

Artykuł 30
str. 248
1. Ratio legis
str. 248
2. Wpływ utraty członkostwa na dalsze istnienie ugrupowania
str. 248
3. Odmienne postanowienia umowy o utworzeniu ugrupowania
str. 249

Artykuł 31
str. 250
1. Uwagi ogólne
str. 251
2. Przyczyny rozwiązania ugrupowania
str. 251
2.1. Rozwiązanie decyzją członków bez wystąpienia przyczyny
str. 252
2.2. Rozwiązanie z przyczyn przewidzianych w umowie o utworzeniu ugrupowania
str. 252
2.3. Rozwiązanie ugrupowania w wyniku terminu określonego w umowie o utworzeniu ugrupowania lub osiągnięcia celu ugrupowania (art. 31 ust. 2 EUIG-R) .... 252
2.4. Ustanie warunków zgodnie z art. 4 ust. 2 EUIG-R
str. 253
3. Tryb rozwiązania
str. 254
3.1. Rozwiązanie w drodze decyzji
str. 254
3.2. Rozwiązanie na podstawie orzeczenia sądu
str. 255
3.3. Moment rozwiązania
str. 258
4. Skutki rozwiązania
str. 258

Artykuł 32
str. 259
1. Uwagi wstępne
str. 260
2. Przyczyny rozwiązania ugrupowania
str. 261
2.1. Naruszenie art. 3 EUIG-R (art. 32 ust. 1 EUIG-R)
str. 261
2.2. Naruszenie art. 12 EUIG-R (art. 32 ust. 1 EUIG-R)
str. 261
2.3. Naruszenie art. 31 ust. 3 EUIG-R (art. 32 ust. 2 EUIG-R)
str. 262
2.4. Rozwiązanie ze słusznych i stosownych przyczyn (art. 32 ust. 2 EUIG-R)
str. 263
2.5. Naruszenie interesu publicznego (art. 32 ust. 3 EUIG-R)
str. 265
3. Tryb rozwiązania
str. 266
4. Skutki rozwiązania
str. 269

Artykuł 33
str. 269
1. Przedmiot regulacji
str. 270
2. Określenie wartości praw i zobowiązań ustępującego członka
str. 270
2.1. Stan aktywów i pasywów ugrupowania
str. 270
2.2. Udział ustępującego członka
str. 271
3. Roszczenie o wypłatę należnego udziału
str. 272

Artykuł 34
str. 273
1. Uwagi wstępne
str. 273
2. Odpowiedzialność za długi i inne zobowiązania wynikające z działalności ugrupowania przed ustaniem członkostwa
str. 274
3. Bezwzględnie obowiązujący charakter art. 34 EUIG-R
str. 276

Artykuł 35
str. 277
1. Uwagi wstępne
str. 277
2. Likwidacja ugrupowania
str. 278
3. Wymogi rejestracji i publikacji
str. 280

Artykuł 36
str. 280
1. Regulacja upadłości i zaprzestanie płatności w EUIG-R
str. 281
2. Regulacja upadłości i zaprzestania płatności ustawodawstwa krajowego
str. 281

Artykuł 37
str. 282
1. Uwagi wstępne
str. 283
2. Termin przedawnienia po wystąpieniu członka z ugrupowania
str. 283
3. Termin przedawnienia po zakończeniu likwidacji ugrupowania
str. 284

Artykuł 38
str. 285
1. Uwagi wstępne
str. 286
2. Decyzja o zakazie wykonywania działalności
str. 286
2.1. Formalne przesłanki
str. 286
2.2. Materialne przesłanki
str. 286
2.3. Wydanie decyzji
str. 287
3. Kontrola decyzji
str. 287

Artykuł 39
str. 288
1. Uwagi wstępne
str. 289
2. Rejestracja i publikacja (art.39 ust. 1 EUIG-R)
str. 289
3. Wgląd w dokumenty złożone w rejestrze (art. 39 ust. 1 zdanie 4 EUIG-R)
str. 289
4. Opłaty (art. 39 ust. 1 zdanie 5 EUIG-R)
str. 290
5. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
str. 290
6. Rejestry państw członkowskich
str. 291
7. Biuletyny państw członkowskich
str. 292
8. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym i Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 10 EUIG-U)
str. 293
9. Sankcje
str. 294

Artykuł 40
str. 294
1. Uwagi wstępne
str. 294
2. Zasady opodatkowania zysków (strat)
str. 295
3. Obowiązek podatkowy EUIG i jego członków
str. 295
4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT)
str. 297

Artykuł 41
str. 298
1. Przedmiot regulacji
str. 298
2. Akty wykonawcze
str. 299
3. Obowiązki informacyjne
str. 301

Artykuł 42
str. 301
1. Uwagi wstępne
str. 302
2. Skład Komitetu Kontatkowego
str. 302
3. Zadania Komitetu Kontatkowego
str. 302

Artykuł 43
str. 302

Część druga. Komentarz do ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
str. 305


Artykuł 1
str. 307
1. Uwagi ogólne
str. 307
2. Terminologia
str. 308
3. Treść EUIG-U
str. 310
4. Rejestracja EUIG
str. 310
5. Zasady organizacji EUIG
str. 311

Artykuł 2
str. 311
1. Uwagi ogólne
str. 312
2. Rozporządzenie nr 2137/85 i pojęcie "zgrupowanie"
str. 312
3. Zarządca ugrupowania
str. 312

Artykuł 3
str. 313
1. Ogólne zasady rejestracji ugrupowania
str. 313
2. Szczególne zasady rejestracji
str. 314

Artykuł 5
str. 314
1. Przedmiot regulacji
str. 315
2. Dane podlegające przekazaniu
str. 315
3. Termin przekazania danych
str. 316
4. Forma przekazania danych
str. 316

Artykuł 6
str. 317
1. Uwagi wstępne
str. 317
2. Artykuł 12 ust. 1 i 2 Rachunku
str. 318
3. Zasady rachunkowości
str. 318

Artykuł 7
str. 319
1. Zastosowanie przepisów o spółce jawnej
str. 320
2. Kryterium "odpowiedniości"
str. 320
3. Zdolność ugrupowania do podejmowania czynności prawnych
str. 320
4. Ugrupowanie jako przedsiębiorca
str. 321

Artykuł 8
str. 322

Artykuł 9
str. 323
1. Uwagi wstępne
str. 324
2. Zgłoszenie ugrupowania do rejestracji w Polsce
str. 324
2.1. Właściwy sąd rejestrowy
str. 324
2.2. Wymagania związane ze zgłoszeniem
str. 324
2.2.1. Treść obowiązku zgłoszenia
str. 324
2.2.1.1. Zgłoszenie utworzenia ugrupowania do rejestru
str. 324
2.2.1.2. Zgłoszenie danych zarejestrowanego ugrupowania
str. 325
2.2.2. Forma zgłoszenia
str. 325
2.2.3. Dokonanie zgłoszenia
str. 326
2.2.3.1. Obowiązek zarządców
str. 326
2.2.3.2. Uprawnienie członków
str. 326
3. Rejestracja ugrupowania z siedzibą w Polsce
str. 326
3.1. Tryb rejestracji
str. 326
3.1.1. Badanie dokumentów dotyczących zgłoszenia przez sąd rejestrowy
str. 326
3.1.2. Wpis do rejestru
str. 327
3.2. Opłaty
str. 327

Artykuł 10
str. 327
1. Uwagi ogólne
str. 328
2. Ogłoszenia w MSiG
str. 328
3. Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
str. 329

Artykuł 11
str. 330
1. Uwagi wstępne
str. 330
2. Status zarządców
str. 330
3. Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządców
str. 331
4. Osoba prawna w charakterze zarządcy
str. 331

Artykuł 12
str. 332
1. Uwagi wstępne
str. 332
2. Wystąpienie członka
str. 333
2.1. Przesłanki
str. 333
2.2. Skutki
str. 333

Artykuł 13
str. 333
1. Uwagi wstępne
str. 334
2. Prawo wierzyciela ugrupowania do wypowiedzenia
str. 334
2.1. Przesłanki
str. 334
2.2. Skutki
str. 334

Artykuł 14
str. 335

Artykuł 122
str. 335

Artykuł 125
str. 336
1. Uwagi wstępne
str. 336
2. Naruszenie obowiązku podania informacji
str. 337
3. Naruszenie obowiązku ujawniania
str. 337
4. Kara grzywny
str. 338
4.1. Istota grzywny
str. 338
4.2. Postępowanie nałożenia kary grzywny
str. 338
4.3. Wysokość kary
str. 339

Artykuł 126
str. 339
1. Uwagi ogólne
str. 339
2. Składanie nieprawdziwych
str. 340
3. Obowiązek do sprostowania nieprawdziwych danych
str. 342

Artykuł 128
str. 342
1. Uwagi wstępne
str. 343
2. Wniosek o ogłoszenie upadłości
str. 343
2.1. Wymogi materialne
str. 343
2.2. Wymogi formalne
str. 344
3. Sprawca
str. 344
4. Umyślne niezłożenie wniosku
str. 344

Artykuł 134
str. 345
Uwagi ogolne
str. 347

Artyku. 138
str. 348

Załcznik A. Umowa założycielska Alfa Beta EUIG
str. 349
Załcznik B. Projekt zgłoszenia EUIG do Krajowego Rejestru Sądowego
str. 365

Część trzecia. Akty prawne
str. 367


Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesow gospodarczych i spo.ce europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 551)
str. 369
Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)
str. 418
Reglement (CEE) n 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif a l'institution d'un groupement europeen d'interet economique (GEIE)
str. 436
Verordnung (EWG) Nr 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 uber die Schaffung einer Europaischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV)
str. 454

Literatura
str. 473

Indeks rzeczowy
str. 479

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31.01.2008 r.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z 25 lipca 1985 r. o europejskim ugrupowaniu interesów gospodarczych wprowadziło do porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej ponadnarodową konstrukcję prawną europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych. W Polsce aktem wykonawczym do tego rozporządzenia jest ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Instytucja EUIG została powołana w celu wspierania i programowania działalności gospodarczej jego uczestników przy zachowaniu ich prawnej i gospodarczej autonomii.
Celem publikacji jest przejrzyste objaśnienie stosowania przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych oraz omówienie zagadnień mających znaczenie dla praktyki w kontekście europejskich ugrupowań interesów gospodarczych zakładanych w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-074-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 484
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1134:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów