Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne

Stan prawny na 30.04.2008 r.
Niniejsza książka stanowi wszechstronną analizę problematyki dotyczącej ubezpieczeń na życie, w szczególności w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W opracowaniu, oprócz analizy i interpretacji obowiązujących w zakresie ubezpieczeń na życie przepisów prawa, omówione zostały konstrukcje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, opracowywanych przez zakłady ubezpieczeń.

więcej

Autorzy: Magdalena Szczepańska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.04.2008 r.
Kod: KAM-1080:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

CZĘŚĆ I
str. 19

Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie
str. 21


1.1. Pojęcie i klasyfikacje ubezpieczeń na życie
str. 21
1.2. Funkcje ubezpieczeń na życie
str. 24
1.3. Podstawowe pojęcia ubezpieczeń na życie
str. 27
1.3.1. Ubezpieczenia indywidualne
str. 28
1.3.2. Ubezpieczenia grupowe
str. 28
1.3.3. Ochrona tymczasowa
str. 34
1.3.4. Indywidualna kontynuacja
str. 36
1.3.5. Ubezpieczenie bezskładkowe
str. 37
1.3.6. Indeksacja
str. 38
1.4. Wyłączenia odpowiedzialności
str. 39
1.4.1. Wina jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej
str. 41
1.4.2. Siła wyższa jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej
str. 47
1.4.3. Działania na własne ryzyko jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej
str. 49
1.4.4. Stan zdrowia jako granica odpowiedzialności ubezpieczeniowej
str. 50

Rozdział 2. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie
str. 53


2.1. Rozwój metod oceny ryzyka
str. 54
2.1.1. Etap empiryczny
str. 54
2.1.2. Etap biostatyczny
str. 55
2.1.3. Etap kliniczno-biostatyczny
str. 56
2.2. Ocena ryzyka na podstawie czynników medycznych
str. 57
2.3. Ocena ryzyka na podstawie czynników mających charakter pozamedyczny
str. 63
2.3.1. Ocena ryzyka związana z wykonywanym zawodem
str. 63
2.3.2. Ocena ryzyka przy uwzględnieniu kryterium uprawianego hobby
str. 65
2.3.3. Ocena ryzyka ze względu na sytuację finansową
str. 67
2.3.4. Ocena ryzyka ze względu na miejsce pobytu ubezpieczonego
str. 70
2.4. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach grupowych
str. 72
2.5. Podręczniki oceny ryzyka
str. 75

CZĘŚĆ II
str. 79

Rozdział 3. Podstawy prawne ubezpieczeń na życie
str. 81


3.1. Istota umowy ubezpieczenia na życie
str. 82
3.2. Cechy umowy ubezpieczenia na życie
str. 83
3.3. Zawarcie umowy ubezpieczenia
str. 92
3.3.1. Ofertowy tryb zawarcia umowy ubezpieczenia
str. 93
3.3.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia przez internet
str. 94
3.3.3. Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze negocjacji
str. 96
3.3.4. Zawarcie umowy ubezpieczenia w drodze przetargu i aukcji
str. 97
3.3.5. Powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
str. 98
3.4. Podmioty stosunku ubezpieczenia
str. 99
3.4.1. Ubezpieczyciel/zakład ubezpieczeń
str. 99
3.4.1.1. Formy zakładów ubezpieczeń
str. 107
A. Zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej
str. 107
B. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
str. 110
C. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń
str. 114
3.4.1.2. Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych
str. 115
3.4.2. Ubezpieczający
str. 119
3.4.3. Pozostałe podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia
str. 121
3.4.3.1. Ubezpieczony
str. 121
3.4.3.2. Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia/ uposażony
str. 125
3.4.3.3. Poszkodowany
str. 130
3.5. Przedmiot ubezpieczenia
str. 130
3.5.1. Zdarzenie losowe
str. 130
3.5.2. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego
str. 139
3.6. Świadczenia stron umowy ubezpieczenia
str. 147
3.6.1. Świadczenie zakładu ubezpieczeń
str. 147
3.6.2. Świadczenie zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia osobowego
str. 156
3.6.3. Kulancja
str. 165
3.6.4. Waloryzacja świadczeń zakładu ubezpieczeń
str. 166
3.6.4.1. Waloryzacja sądowa świadczenia zakładu ubezpieczeń
str. 166
3.6.4.2. Waloryzacja umowna świadczenia zakładu ubezpieczeń
str. 168
3.6.5. Świadczenie ubezpieczającego - składka ubezpieczeniowa
str. 169
3.6.6. Waloryzacja składki ubezpieczeniowej
str. 176
3.6.7. Powinności ubezpieczającego
str. 177
3.7. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia
str. 188
3.7.1. Spełnienie świadczenia
str. 188
3.7.2. Spełnienie świadczenia przez zakład ubezpieczeń w drodze ugody
str. 189
3.7.3. Upływ terminu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej
str. 190
3.7.4. Klauzule prolongacyjne
str. 192
3.7.5. Inne wypadki wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia
str. 193
3.7.6. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
str. 193

Rozdział 4. Ochrona konsumenta w ubezpieczeniach na życie
str. 195


4.1. Zagadnienia podstawowe
str. 195
4.2. Problematyka ogólnych warunków ubezpieczenia
str. 198
4.3. Pozostałe regulacje dotyczące ochrony konsumenta w umowie ubezpieczenia
str. 219
4.4. Podmioty realizujące funkcje ochrony interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
str. 227
4.4.1. Władza sądownicza
str. 227
4.4.2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str. 228
4.4.3. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 229
4.4.4. Rzecznik Ubezpieczonych
str. 230
4.4.5. Komisja Nadzoru Finansowego
str. 231
4.4.6. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie
str. 232
4.4.7. Organizacje społeczne
str. 232

Rozdział 5. Zagadnienia prawno-podatkowe
str. 234


5.1. Składka na ubezpieczenie na życie pracownika jako koszt uzyskania przychodu pracodawcy
str. 234
5.2. Obowiązki podatkowe pracownika i pracodawcy
str. 235
5.2.1. Podatek od osób fizycznych
str. 235
5.2.1.1. Opodatkowanie składek ubezpieczeniowych
str. 235
5.2.1.2. Opodatkowanie kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
str. 237
5.2.2. Składka na ubezpieczenie społeczne
str. 239
5.2.3. Zwolnienie pracownika z opłacania podatku od spadków i darowizn
str. 240
5.2.4. Ograniczenie egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń osobowych
str. 240
5.2.5. Ubezpieczenia na życie a zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
str. 241

CZĘŚĆ III
str. 243

Rozdział 6. Charakterystyka poszczególnych rodzajów ubezpieczeń na życie
str. 245


6.1. Rodzaje ubezpieczeń związanych ze śmiercią lub życiem ubezpieczonego
str. 245
6.1.1. Śmierć w ubezpieczeniach na życie
str. 245
6.1.2. Inne ryzyka związane z życiem ubezpieczonego
str. 250
6.1.3. Rodzaje ubezpieczeń związanych ze śmiercią
str. 252
6.1.3.1. Ubezpieczenie terminowe na wypadek śmierci
str. 252
6.1.3.2. Ubezpieczenie na całe życie (do 100 lat)
str. 255
6.1.3.3. Ubezpieczenia na dożycie
str. 257
6.1.3.4. Ubezpieczenie na życie i dożycie
str. 258
6.1.3.5. Ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka
str. 260
6.1.3.6. Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci
str. 260
6.1.3.7. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
str. 264
6.1.3.8. Ubezpieczenia rentowe
str. 275
6.2. Rodzaje ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych
str. 279
6.2.1. Choroba w ubezpieczeniach na życie
str. 279
6.2.2. Ubezpieczenia chorobowe
str. 281
6.2.2.1. Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
str. 281
6.2.2.2. Ubezpieczenie "zdrowotne"
str. 288
6.2.2.3. Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji
str. 290
6.2.3. Kalectwo w ubezpieczeniach na życie
str. 295
6.2.3.1. Całkowite trwałe inwalidztwo, poważne kalectwo i niezdolność do pracy
str. 295
6.2.3.2. Częściowe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu
str. 302
6.2.4. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku
str. 306
6.2.4.1. Cecha nagłości
str. 308
6.2.4.2. Zewnętrzność przyczyny
str. 310
6.2.4.3. Niezależność od woli ubezpieczonego
str. 312
6.2.4.4. Szkoda na osobie
str. 313
6.2.5. Ubezpieczenia wypadkowe
str. 316
6.2.5.1. Ubezpieczenie na wypadek zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku
str. 317
6.2.5.2. Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku)
str. 319
6.2.5.3. Ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
str. 320

Rozdział 7. Bancassurance
str. 322


7.1. Istota i zasady funkcjonowania bancassurane
str. 322
7.2. Produkty sprzedawane w ramach bancassurance na przykładzie oferty polskich banków
str. 327
7.2.1. Produkty niezależne
str. 327
7.2.2. Produkty komplementarne
str. 328
7.2.3. Produkty substytucyjne
str. 331

Zakończenie
str. 337

Bibliografia
str. 339

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 30.04.2008 r.

Niniejsza książka stanowi wszechstronną analizę problematyki dotyczącej ubezpieczeń na życie, w szczególności w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W opracowaniu, oprócz analizy i interpretacji obowiązujących w zakresie ubezpieczeń na życie przepisów prawa, omówione zostały konstrukcje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, opracowywanych przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto książka prezentuje zagadnienia prawnopodatkowe, bancassurance, a także podstawowe pojęcia ubezpieczeń na życie, ocenę ryzyka, problematykę ochrony konsumenta oraz poszczególne rodzaje ubezpieczeń na życie. Monografia omawia również obecnie funkcjonujące na rynku konstrukcje i rozwiązania niemające odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-159-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1080:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów