Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej

Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką współpracy w sprawach karnych w ramach II filaru UE, a także dla praktyków, którym niezbędna jest wiedza na temat sposobu procedowania w przedmiocie ENA w innych państwach członkowskich UE.

więcej

Autorzy: Piotr Hofmański (red.), Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Dobrosława Szumiło-Kulczycka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1060:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 9

Wykaz aktów implementacyjnych ENA
str. 10

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział 1
Geneza i istota europejskiego nakazu aresztowania
str. 17
1. Rozwój współpracy w sprawach karnych na obszarze UE
str. 17
2. Europejski nakaz aresztowania na tle innych instrumentów współpracy międzynarodowej w sprawach karnych
str. 30
2.1. Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja
str. 30
2.2. Europejski nakaz aresztowania a dostarczenie osoby pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego
str. 49
2.3. Europejski nakaz aresztowania a list gończy
str. 52
3. Podsumowanie
str. 53

Rozdział 2
Konstytucyjne problemy europejskiego nakazu aresztowania
str. 56
1. Wprowadzenie
str. 56
2. Europejski nakaz aresztowania: osłabienie suwerenności państwowej?
str. 57
3. Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania: deficyt demokratycznej legitymacji?
str. 60
4. Częściowe zniesienie podwójnej karalności: naruszenie zasady nullum crimen sine lege?
str. 65
5. Nakaz przekazywania własnych obywateli: naruszenie prawa do osądzenia we własnym kraju?
str. 69
6. Procedury przekazywania osób ściganych: czy dostatecznie zagwarantowano ochronę ich praw?
str. 76
7. Podsumowanie
str. 80

Rozdział 3
Implementacja europejskiego nakazu aresztowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej
str. 81
1. Miejsce decyzji ramowej w wewnętrznych porządkach prawnych
str. 81
2. Elementy różnicujące decyzję ramową od innych instrumentów współpracy w sprawach karnych
str. 87
3. Węzłowe zagadnienia implementacyjne europejskiego nakazu aresztowania w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
str. 89
3.1. Holandia
str. 89
3.2. Hiszpania
str. 90
3.3. Litwa
str. 91
3.4. Malta
str. 92
3.5. Słowenia
str. 93
3.6. Szwecja
str. 94
3.7. Belgia
str. 95
3.8. Austria
str. 96
3.9. Cypr
str. 96
3.10. Czechy
str. 97
3.11. Dania
str. 98
3.12. Finlandia
str. 99
3.13. Niemcy
str. 100
3.14. Grecja
str. 101
3.15. Węgry
str. 101
4. Podsumowanie
str. 102

Rozdział 4
Wydanie europejskiego nakazu aresztowania
str. 107
1. Wprowadzenie
str. 107
2. Podmiot wydający europejski nakaz aresztowania
str. 108
3. Osoba ścigana w trybie europejskiego nakazu aresztowania
str. 115 4. Inne niż podmiotowe przesłanki wydania nakazu
str. 122
5. Zaskarżalność orzeczenia w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania
str. 130
6. Zagadnienia intertemporalne w procedurze europejskiego nakazu aresztowania
str. 134
7. Podsumowanie
str. 138

Rozdział 5
Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania
str. 140 1. Wprowadzenie
str. 140
2. Organy orzekające o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania
str. 140
3. Przebieg postępowania w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 146
3.1. Wszczęcie postępowania
str. 146
3.2. Organy uprawnione do odbioru europejskiego nakazu aresztowania
str. 147
3.3. Forma, treść i język, w jakim może zostać sporządzony europejski nakaz aresztowania
str. 148
3.4. Posiedzenie w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania i związane z tym prawa osoby ściganej
str. 150
3.4.1. Prawo do udziału w posiedzeniu sądu
str. 150
3.4.2. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy i tłumacza
str. 151 4. Zaskarżalność decyzji w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 152
5. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 155
5.1. Sposób implementacji podstaw odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 157
5.2. Dodatkowe podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania spotykane w niektórych ustawodawstwach
str. 160
5.3. Wiek odpowiedzialności karnej a odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 164
5.4. Problem podwójnej karalności czynu jako przesłanka odmowy wykonania ENA
str. 168
5.5. Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania a obywatelstwo osoby ściganej
str. 172
6. Kontrola europejskiego nakazu aresztowania w państwie jego wykonania
str. 175
7. Zatrzymanie i stosowanie tymczasowego aresztowania wobec osoby ściganej
str. 180
8. Wnioski pochodzące z dwóch lub więcej państw
str. 183
8.1. Zbieg europejskich nakazów aresztowania
str. 183
8.2. Zbieg europejskiego nakazu aresztowania i wniosku o ekstradycję
str. 185
9. Terminy wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 187
10. Podsumowanie
str. 188

Rozdział 6
Europejski nakaz aresztowania a zasada ne bis in idem
str. 191
1. Wprowadzenie
str. 191
2. Szkic historyczny zasady ne bis in idem
str. 192
3. Zasada ne bis in idem jako negatywna przesłanka wykonania europejskiego nakazu aresztowania
str. 198
4. Zakres zasady ne bis in idem
str. 205
4.1. Pojęcie final judgment
str. 205
4.2. Pojęcie idem
str. 215
5. Podsumowanie
str. 219

Uwagi końcowe
str. 221

Aneks
str. 225
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury przekazywania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW)
str. 225
Wzór ENA
str. 253
Sprawozdanie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 23 lutego 2005 r.
str. 259
Sprawozdanie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 24 stycznia 2006 r.
str. 269
Sprawozdanie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11 lipca 2007 r.
str. 279
Statystyka wydawania i wykonywania ENA w państwach członkowskich za 2005 r.
str. 293
Statystyka wydawania i wykonywania ENA w państwach członkowskich za 2006 r.
str. 313

Ukryj

Opis:

Prezentowane opracowanie jest pierwszą próbą całościowego ujęcia problematyki europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w polskim piśmiennictwie. Uwzględniono tu zarówno samą decyzję ramową Rady Unii Europejskiej w sprawie ENA, jak i sposoby jej implementacji we wszystkich niemal państwach członkowskich UE. W szerokim zakresie uwzględniono specyficzne problemy, jakie ujawniły się w związku ze stosowaniem ENA. Szczególne miejsce zajmuje też problematyka prawnokonstytucyjna z nim związana. W pracy wykorzystano literaturę europejską, a także raporty krajowe przygotowane przez ekspertów z wielu państw członkowskich UE, kooperujących z autorami niniejszej książki w ramach wspólnego projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. W aneksie znajdzie czytelnik sprawozdania Komisji Wspólnot Europejskich oraz europejskie statystyki wydawania i wykonywania ENA. Książka przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką współpracy w sprawach karnych w ramach II filaru UE, a także dla praktyków, którym niezbędna jest wiedza na temat sposobu procedowania w przedmiocie ENA w innych państwach członkowskich UE.


Autorzy: Piotr Hofmański, Adam Górski, Andrzej Sakowicz,

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-149-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1060:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów