Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  Stan prawny na 1 września 2014 r.
wraz z omówieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 945), które wejdą w życie 18 stycznia 2015 r.

Kod: KAM-1057;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 230,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 27

Słowo wstępne | str. 33

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 39

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 41


Art. 1 | str. 41

1. [Zakres przedmiotowy ustawy; praktyki ograniczające konkurencję] | str. 41

2. [Pojęcie konkurencji] | str. 45

3. [Cele ustawy] | str. 52

4. [Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy w trybie administracyjnym] | str. 54

5. [Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji] | str. 63

6. [Łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku - kryterium wyznaczającym terytorialny zakres stosowania ustawy] | str. 69

7. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 71

8. [Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów ustawy] | str. 73

9. [Problematyka większej ekonomizacji prawa konkurencji] | str. 79

Art. 2 | str. 89

1. [Prawa własności intelektualnej i przemysłowej] | str. 89

2. [Umowy licencyjne i inne] | str. 92

Art. 3 | str. 95

1. [Uwagi wstępne] | str. 95

2. [Artykuł 3 u.o.k.k. a wyłączenie reżimu antymonopolowego na mocy przepisu ustawy odrębnej] | str. 95

3. [Możliwości interpretacyjne art. 3 u.o.k.k.] | str. 96

4. [Artykuł 3 u.o.k.k. a przepisy ustaw sektorowych] | str. 101

Art. 4 | str. 102

1. [Przedsiębiorca (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] | str. 106

2. [Związki przedsiębiorców (art. 4 pkt 2 u.o.k.k.)] | str. 134

3. [Przedsiębiorca dominujący (art. 4 pkt 3 u.o.k.k.)] | str. 137

4. [Osoba zarządzająca (art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)] | str. 139

5. [Przejęcie kontroli (art. 4 pkt 4 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] | str. 141

6. [Porozumienia - uwagi ogólne (art. 4 pkt 5 u.o.k.k.)] | str. 159

7. [Towary (art. 4 pkt 7 u.o.k.k.)] | str. 184

8. [Ceny (art. 4 pkt 8 u.o.k.k.)] | str. 185

9. [Rynek właściwy - uwagi ogólne (art. 4 pkt 9 u.o.k.k.)] | str. 186

10. [Pozycja dominująca - uwagi ogólne oraz przesłanki jej posiadania (art. 4 pkt 10 u.o.k.k.)] | str. 204

11. [Konkurenci (art. 4 pkt 11 u.o.k.k.)] | str. 219

12. [Konsument (art. 4 pkt 12 u.o.k.k.)] | str. 220

13. [Organizacje konsumenckie (art. 4 pkt 13 u.o.k.k.)] | str. 237

14. [Grupa kapitałowa (art. 4 pkt 14 u.o.k.k.)] | str. 238

15. [Przeciętne wynagrodzenie (art. 4 pkt 16 u.o.k.k.)] | str. 240

16. [Prezes Urzędu (art. 4 pkt 18 u.o.k.k.)] | str. 241

17. [Rozporządzenia nr 1/2003, nr 139/2004 oraz nr 2006/2004 (art. 4 pkt 20-22 u.o.k.k.)] | str. 241

Art. 5 | str. 242

Art. 5 | str. 242

DZIAŁ II
ZAKAZ PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ | str. 243

Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję | str. 243


Art. 6 | str. 243

1. [Porozumienia antykonkurencyjne - uwagi ogólne] | str. 243

2. [Porozumienia mające antykonkurencyjny cel - restrykcyjny reżim antymonopolowy oraz jego uzasadnienie] | str. 247

3. [Porozumienia mające antykonkurencyjny skutek] | str. 254

4. [Zakaz porozumień antykonkurencyjnych a swoboda umów] | str. 257

5. [Porozumienia antykonkurencyjne między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej] | str. 257

6. [Katalog i klasyfikacja porozumień antykonkurencyjnych; relacja tego katalogu do generalnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych] | str. 261

7. [Skutki prawne zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego] | str. 289

Art. 6a | str. 293

1. [Uwagi ogólne] | str. 293

2. [Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] | str. 294

3. [Przesłanki oraz charakter odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] | str. 297

Art. 7 | str. 300

Art. 7 | str. 300

1. [Porozumienia bagatelne - uwagi ogólne] | str. 301

2. [Próg (granica) bagatelności porozumienia] | str. 302

3. [Reguła czasowej tolerancji (art. 7 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 305

4. [Obliczanie udziału w rynku przedsiębiorcy] | str. 307

5. [Wyłączenie stosowania zwolnienia (art. 7 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 309

Art. 8 | str. 311

1. [Indywidualne wyłączenie (zwolnienie) spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych; relacja do wyłączeń (zwolnień) grupowych] | str. 312

2. [Przesłanki zwolnienia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych - uwagi ogólne] | str. 314

3. [Samoocena sytuacji prawnej przez przedsiębiorcę w celu wyłączenia indywidualnego; ryzyko prawne] | str. 324

4. [Ciężar dowodu (art. 8 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 327

5. [Grupowe rozporządzenia zwalniające (art. 8 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 327

6. [Teoria ograniczeń akcesoryjnych] | str. 329

Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 333

Art. 9 | str. 333

1. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej - uwagi ogólne] | str. 334

2. [Znaczenie pojęcia nadużywanie pozycji dominującej - uwagi ogólne] | str. 338

3. [Tak zwany transfer nadużycia pozycji dominującej (nadużycia lewarujące)] | str. 349

4. [Ustawowo bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej a względność zakazu porozumień antykonkurencyjnych - aksjologiczno-konstrukcyjna niespójność regulacji] | str. 354

5. [Materialnoprawne "obrony" (defences) przysługujące dominantowi] | str. 356

6. [Stosunek art. 9 u.o.k.k. (art. 102 TFUE) do art. 6-8 u.o.k.k. (art. 101 TFUE)] | str. 364

7. [Normatywne przykłady praktyk mogących stanowić nadużycie pozycji dominującej; znaczenie prawne katalogu z art. 9 ust. 2 oraz jego relacja do art. 9 ust. 1 u.o.k.k.] | str. 366

8. [Inne rodzaje zachowań stanowiące nadużycie pozycji dominującej - praktyki nienazwane] | str. 425

9. [Skutki prawne stosowania praktyki będącej przejawem nadużycia pozycji dominującej] | str. 427

Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 428

Art. 10 | str. 428

Art. 10 | str. 428

1. [Uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję: uwagi ogólne] | str. 429

2. [Ciężar dowodu oraz okoliczności podlegające wykazaniu przez podmiot zarzucający naruszenie prawa konkurencji (art. 10 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 431

3. [Decyzja Prezesa UOKiK - jej treść oraz charakter prawny (art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 435

4. [Zaprzestanie stosowania praktyki do czasu wydania decyzji; ciężar dowodu (art. 10 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] | str. 437

5. [Środki zaradcze - uwagi ogólne] | str. 439

6. [Rodzaje środków zaradczych określonych w ustawie (art. 10 ust. 4 pkt 1-4 u.o.k.k.)] | str. 440

7. [Ustawowy środek strukturalny - powierzenie wykonywania działalności gospodarczej (art. 10 ust. 5 u.o.k.k.)] | str. 443

8. [Środki behawioralne a środki strukturalne] | str. 445

9. [Wymóg proporcjonalności środków zaradczych (art. 10 ust. 6 u.o.k.k.)] | str. 447

10. [Środki zaradcze - zagadnienia proceduralne (art. 10 ust. 7-9 u.o.k.k.)] | str. 448

Art. 11 | str. 450

Art. 11 (uchylony). | str. 451

Art. 12 | str. 451

1. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia działania (zaniechania) w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków - uwagi ogólne; cel instytucji] | str. 452

2. [Tryb postępowania w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 u.o.k.k.] | str. 453

3. [Przypadek zaprzestania naruszenia zakazów wskazanych w art. 12 ust. 1 (art. 12 ust. 1 zdanie drugie u.o.k.k.)] | str. 458

4. [Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązująca przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań (art. 12 ust. 1 in fine, ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] | str. 459

5. [Korzyści prawne dla przedsiębiorcy (art. 12 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 460

6. [Uchylenie decyzji przez Prezesa UOKiK (art. 12 ust. 5-7 u.o.k.k.)] | str. 462

Art. 12a | str. 465

DZIAŁ III
KONCENTRACJE PRZEDSIĘBIORCÓW | str. 467

Rozdział 1. Kontrola koncentracji | str. 467


Art. 13 | str. 467

1. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz przesłanki zwalniające z tego obowiązku (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 467

2. [Progi bagatelności koncentracji (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 470

3. [Kryteria przypisania obrotu przedsiębiorców do terytorium Polski (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.)] | str. 471

4. [Pojęcie koncentracji przedsiębiorców - uwagi ogólne (art. 13 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 473

5. [Zgłoszenie Komisji Europejskiej koncentracji o wymiarze unijnym] | str. 489

Art. 14 | str. 493

1. [Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji - uwagi ogólne] | str. 494

2. [Koncentracje z udziałem przedsiębiorcy nieosiągającego znacznych obrotów na terytorium Polski (art. 14 pkt 1 u.o.k.k.)] | str. 494

3. [Czasowe nabycie akcji lub udziałów przez instytucję finansową - uwagi ogólne, cel przepisu (art. 14 pkt 2 u.o.k.k.)] | str. 496

4. [Nabycie akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 14 pkt 3 u.o.k.k.)] | str. 502

5. [Koncentracja w upadłości - uwagi ogólne (art. 14 pkt 4 u.o.k.k.)] | str. 504

6. [Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 u.o.k.k.)] | str. 509

Art. 15 | str. 511

[Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] | str. 511

Art. 16 | str. 512

1. [Reguły obliczania obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] | str. 513

2. [Obrót wewnętrzny] | str. 515

3. [Koncentracje wieloetapowe (art. 16 ust. 5 u.o.k.k.)] | str. 516

Art. 17 | str. 517

Art. 17 | str. 517

1. [Rozporządzenie w sprawie obliczania obrotów przedsiębiorców - uwagi ogólne] | str. 517

2. [Reguła ogólna obliczania obrotu] | str. 518

3. [Obroty banków i innych instytucji finansowych] | str. 520

4. [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną] | str. 522

5. [Obrót jednostek samorządu terytorialnego] | str. 523

6. [Tak zwany obrót wewnętrzny] | str. 523

Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji | str. 523

Art. 18 | str. 523

1. [Kryterium oceny koncentracji] | str. 523

2. [Istotne ograniczenie konkurencji na rynku wskutek koncentracji] | str. 524

3. [Czynniki mające wpływ na ocenę istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wskutek koncentracji] | str. 527

4. [Doktryna upadającej firmy jako szczególne (dodatkowe) kryterium oceny koncentracji] | str. 535

5. [Znaczenie testu dominacji] | str. 537

6. [Decyzja Prezesa UOKiK] | str. 539

7. [Ograniczenia akcesoryjne w koncentracji - uwagi ogólne] | str. 540

Art. 19 | str. 546

1. [Modyfikacja koncentracji - cel instytucji] | str. 547

2. [Warunki nakładane na przedsiębiorców - uwagi ogólne] | str. 548

3. [Treść decyzji Prezesa UOKiK] | str. 554

4. [Utajnienie decyzji Prezesa UOKiK (art. 19 ust. 4-6 u.o.k.k.)] | str. 555

Art. 20 | str. 557

1. [Decyzja o zakazie koncentracji (art. 20 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 557

2. [Zgoda na koncentrację skutkującą istotnym ograniczeniem konkurencji (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 558

Art. 21 | str. 560

1. [Uchylenie przez Prezesa UOKiK jego decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji (art. 21 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 560

2. [Środki służące przywróceniu konkurencji na rynku - przesłanki stosowania (art. 21 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 562

3. [Decyzja o dekoncentracji] | str. 563

4. [Poszczególne środki restytucyjne] | str. 564

5. [Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 2 i 3 (art. 21 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 568

Art. 22 | str. 569

1. [Wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji - uwagi ogólne] | str. 569

2. [Okres obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji] | str. 570

3. [Skutki wygaśnięcia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację] | str. 570

4. [Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację (art. 22 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 571

Art. 23 | str. 573

[Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] | str. 573

DZIAŁ IV
ZAKAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW | str. 575

Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 575


Art. 24 | str. 575

1. [Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - uwagi ogólne] | str. 575

2. [Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 575

3. [Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; elementy konstrukcyjne (art. 24 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 576

4. [Typizacja nazwanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1-3 u.o.k.k.)] | str. 602

5. [Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów - uwagi ogólne (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 657

Art. 25 | str. 668

1. [Realizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów na podstawie regulacji zawartych w innych aktach prawnych] | str. 668

2. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym] | str. 668

3. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] | str. 670

4. [Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie są stosowane do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] | str. 671

Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 675

Art. 26 | str. 675

1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 676

2. [Postanowienia dodatkowe (art. 26 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 677

3. [Wykonanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie] | str. 684

Art. 27 | str. 686

1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania (art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 686

2. [Ciężar udowodnienia zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 27 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 689

3. [Postanowienia dodatkowe (art. 27 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 691

Art. 28 | str. 693

1. [Decyzja zobowiązująca do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków (art. 28 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 695

2. [Istota decyzji zobowiązującej] | str. 695

3. [Decyzja zobowiązująca - elementy wniosku przedsiębiorcy] | str. 697

4. [Dyrektywy zastosowania art. 28 u.o.k.k.] | str. 700

5. [Wyłączenia (art. 28 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 714

6. [Trwałość decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 5-6 u.o.k.k.)] | str. 714

7. [Trwałość decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26-28 u.o.k.k.)] | str. 717

8. [Decyzja zobowiązująca - brak prejudykatu] | str. 720

9. [Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 721

DZIAŁ V
ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW | str. 723

Rozdział 1. Prezes Urzędu | str. 723


Art. 29 | str. 723

1. [Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 725

2. [Prezes UOKiK jako organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 29 ust. 2 u.o.k.k.)] ........ 726

3. [Odwołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 727

4. [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 29 ust. 6 u.o.k.k.)] | str. 727

Art. 30 | str. 728

[Wiceprezesi UOKiK] | str. 728

Art. 31 | str. 729

[Zadania Prezesa UOKiK] | str. 730

Art. 31a | str. 732

Art. 32 | str. 733

Art. 32 (uchylony). | str. 734

Art. 33 | str. 734

[Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] | str. 734

Art. 34 | str. 735

[Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] | str. 736

Art. 35 | str. 736

[Podległość Inspekcji Handlowej Prezesowi UOKiK] | str. 736

Art. 36 (uchylony). | str. 737

Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie | str. 737

Art. 37 | str. 737

1. [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony konsumentów] | str. 737

Art. 38 | str. 739

Art. 38 | str. 739

[Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony konsumentów] | str. 739

Art. 39 | str. 740

1. [Powiatowy (miejski) rzecznik ochrony interesów konsumentów (art. 39 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 740

2. [Wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 741

Art. 40 | str. 742

1. [Zatrudnienie rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 742

2. [Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 742

3. [Podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 743

4. [Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 744

5. [Biuro rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 5 u.o.k.k.)] | str. 744

Art. 41 (uchylony). | str. 745

Art. 42 | str. 745

1. [Zadania rzecznika konsumentów z zakresu ochrony konsumentów (art. 42 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 745

2. [Uprawnienia procesowe rzecznika konsumentów (art. 42 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 750

3. [Żądanie od przedsiębiorców udzielenia informacji i wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia rzecznika konsumentów oraz ustosunkowania się do jego uwag i opinii (art. 42 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 753

4. [Występowanie rzecznika konsumentów w charakterze amicus curiae (art. 42 ust. 5 u.o.k.k.)] | str. 754

5. [Reprezentant grupy w postępowaniu grupowym] | str. 754

Art. 43 | str. 754

1. [Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika konsumentów (art. 43 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 755

2. [Przekazanie sprawozdania z działalności rzecznika konsumentów delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 755

3. [Obowiązek przekazywania wniosków i sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów (art. 43 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 755

Art. 44 | str. 756

1. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 757

2. [Zadania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 757

3. [Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] | str. 757

4. [Obsługa administracyjna Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 6-8 u.o.k.k.)] | str. 758

Art. 45 | str. 758

1. [Organizacje konsumenckie (art. 45 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 759

2. [Uprawnienia organizacji konsumenckich w sferze ochrony interesów konsumentów (art. 45 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 759

3. [Obowiązek zasięgania opinii organizacji konsumenckich (art. 45 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 762

Art. 46 | str. 762

[Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych organizacji konsumenckich (art. 46 u.o.k.k.)] | str. 762

DZIAŁ VI
POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU | str. 763

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 763


Art. 47 | str. 763

[Postępowanie wyjaśniające a postępowanie antymonopolowe] | str. 763

Art. 48 | str. 766

1. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 767

2. [Przyczyny wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 768

3. [Czas trwania postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] | str. 771

4. [Forma zakończenia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 773

Art. 49 | str. 773

1. [Tryb wszczynania postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK] | str. 773

2. [Postępowania wszczynane wyłącznie z urzędu (art. 49 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 775

3. [Postępowanie wszczynane z urzędu lub na wniosek (art. 49 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 776

Art. 50 | str. 777

1. [Obowiązek udzielenia informacji Prezesowi UOKiK - uwagi ogólne] | str. 777

2. [Adresaci obowiązku oraz skutki jego naruszenia (art. 50 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 778

3. [Zakres i treść obowiązku] | str. 779

4. [Prawo składania wyjaśnień (art. 50 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 781

5. [Uprawnienie Prezesa UOKiK z art. 50 u.o.k.k. a tajemnica bankowa] | str. 782

6. [Obowiązek udzielenia informacji a ochrona innych tajemnic podlegających jej na podstawie odrębnych przepisów] | str. 785

7. [Problem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] | str. 786

8. [Konsekwencje złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym] | str. 786

9. [Skuteczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] | str. 787

Art. 51 | str. 788

1. [Dowód z dokumentu (art. 51 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 788

2. [Język dokumentu (art. 51 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] | str. 789

Art. 52 | str. 789

1. [Dowód z przesłuchania świadka przed Prezesem Urzędu; obowiązki strony powołującej się na dowód ze świadków (art. 52 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 789

2. [Wezwanie świadka (art. 52 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 790

Art. 53 | str. 790

1. [Procedura składania zeznań przez świadka (art. 53 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 790

2. [Podpisanie protokołu (art. 53 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 791

Art. 54 | str. 791

1. [Opinia biegłego] | str. 791

2. [Biegły będący osobą prawną (art. 54 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 793

Art. 55 | str. 794

[Przesłanki żądania wyłączenia biegłego] | str. 794

Art. 56 | str. 795

[Okazanie biegłemu akt lub przedmiotu oględzin] | str. 795

Art. 57 | str. 796

1. [Opinia biegłego - uzasadnienie opinii (art. 57 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 796

2. [Opinia łączna (art. 57 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 796

Art. 58 | str. 797

1. [Wynagrodzenie biegłego (art. 58 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 797

2. [Zaliczka na poczet czynności biegłego (art. 58 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 797

3. [Zasady ponoszenia kosztów wynagrodzenia biegłego (art. 58 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 798

Art. 59 | str. 798

1. [Jednostka naukowa jako biegły; specjalistyczne jednostki naukowe (art. 59 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 798

2. [Wymogi formalne opinii wydanej przez jednostkę naukową (art. 59 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 799

3. [Odesłanie (art. 59 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 799

Art. 60 | str. 800

1. [Rozprawa; przesłanki (art. 60 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 800

2. [Uczestnicy rozprawy (art. 60 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 801

3. [Wyłączenie jawności rozprawy (art. 60 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 801

Art. 61 | str. 802

[Pomoc prawna] | str. 802

Art. 62-68 (uchylone). | str. 803

Art. 69 | str. 803

1. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] | str. 804

2. [Poszerzenie zakresu ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego (art. 69 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 806

Art. 70 | str. 807

[Ograniczenie udostępnienia informacji i dowodów uzyskanych przez Prezesa UOKiK w związku z zastosowaniem art. 89a i 113a-113k u.o.k.k.] | str. 808

Art. 71 | str. 810

[Obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic chronionych w odrębnych przepisach] | str. 811

Art. 72 | str. 812

[Obowiązek organów administracji publicznej] | str. 812

Art. 73 | str. 813

1. [Ograniczenie w zakresie wykorzystywania informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK - uwagi ogólne] | str. 814

2. [Wyłączenie stosowania zasady wynikającej z art. 73 ust. 1 (art. 73 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 814

3. [Udostępnianie informacji na rzecz organów regulacyjnych (art. 73 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] | str. 816

4. [Zawiadomienie stron o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w trakcie innego postępowania (art. 73 ust. 6 u.o.k.k.)] | str. 818

Art. 73a | str. 818

1. [Cel i funkcje upublicznienia informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów] | str. 818

2. [Podstawa prawna upublicznienia informacji] | str. 819

3. [Przesłanki zastosowania] | str. 820

Art. 74 | str. 820

[Uwzględnienie zarzutów stron] | str. 820

Art. 75 | str. 821

1. [Umorzenie postępowania - uwagi ogólne] | str. 821

2. [Podstawy obligatoryjnego umorzenia postępowania (art. 75 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 822

3. [Fakultatywne umorzenie postępowania (art. 75 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 825

Art. 76 | str. 826

[Przedawnienie] | str. 826

Art. 77 | str. 828

1. [Zakres podmiotowy] | str. 829

2. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia (art. 77 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 829

3. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada słuszności (art. 77 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 832

Art. 78 | str. 833

1. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia - rozwinięcie] | str. 833

Art. 79 | str. 835

[Zasady ponoszenia kosztów niezbędnych opinii biegłych i jednostek naukowych w sprawach dotyczących koncentracji] | str. 835

Art. 80 | str. 836

[Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] | str. 836

Art. 81 | str. 837

1. [Wyłączenie stosowania trybu administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UOKiK] | str. 838

2. [Właściwość sądu (art. 81 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 839

3. [Charakter i przedmiot postępowania odwoławczego] | str. 840

4. [Tryb odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 1-3 i ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 841

5. [Odwołanie od decyzji w razie zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 81 ust. 3a u.o.k.k.)] | str. 846

6. [Warunki formalno-fiskalne odwołania] | str. 847

7. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa UOKiK] | str. 848

8. [Treść rozstrzygnięć wydawanych przez SOKiK] | str. 849

9. [Środki odwoławcze od orzeczenia SOKiK] | str. 850

10. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic w postępowaniu przed SOKiK] | str. 851

11. [Zażalenie na postanowienia Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 5 u.o.k.k.)] | str. 852

Art. 82 | str. 854

[Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w trybie administracyjnym] | str. 854

Art. 83 | str. 855

[Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania przed Prezesem UOKiK] | str. 855

Art. 84 | str. 856

[Odpowiednie stosowanie do dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK przepisów art. 227-315 k.p.c.] | str. 857

Art. 85 | str. 857

[Odpowiednie stosowanie] | str. 858

Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 859

Art. 86 | str. 859

1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 86 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 859

2. [Warunki zgłoszenia zawiadomienia (art. 86 ust. 1-3 u.o.k.k.)] | str. 861

3. [Rozpatrzenie zawiadomienia przez Prezesa UOKiK (art. 86 ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 864

Art. 87 | str. 865

1. [Obligatoryjne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 865

2. [Fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 867

3. [Zawieszenie postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 870

Art. 88 | str. 871

1. [Pojęcie strony w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 88 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 871

2. [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz zawiadomienie stron (art. 88 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 873

3. [Jedno postępowanie w sprawie naruszenia zakazu z art. 6 u.o.k.k. / art. 101 TFUE oraz w sprawie dopuszczenia się czynu z art. 6a u.o.k.k. (art. 88 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] | str. 876

Art. 89 | str. 877

1. [Nałożenie na naruszyciela art. 6 i/lub 9 u.o.k.k. zobowiązania do zaniechania określonych działań przed zakończeniem postępowania antymonopolowego (środki tymczasowe); cel instytucji] | str. 877

2. [Przesłanka stosowania środków tymczasowych] | str. 878

3. [Treść środków tymczasowych] | str. 880

, 4. [Tymczasowy charakter decyzji Prezesa UOKiK nakładającej zobowiązania na naruszyciela] | str. 881

5. [Wyłączenie możliwości nałożenia kary pieniężnej] | str. 882

Art. 89a | str. 882

1. [Uwagi ogólne - cel instytucji dobrowolnego poddania się karze] | str. 883

2. [Zainicjowanie oraz charakter prawny instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 89a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 884

3. [Wysokość obniżki kary (art. 89a ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 886

4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 89a ust. 4-12 u.o.k.k.)] | str. 889

Art. 90 | str. 891

[Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UOKiK] | str. 891

Art. 91 | str. 892

1. [Przeszukanie na podstawie art. 91 a przeszukanie na podstawie art. 105n u.o.k.k.] | str. 893

2. [Tryb przeszukania] | str. 894

Art. 92 | str. 895

[Termin przeprowadzenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] | str. 895

Art. 93 | str. 896

Art. 93 | str. 896

[Przedawnienie wszczynania postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję] | str. 897

Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji | str. 899

Art. 94 | str. 899

1. [Strona w postępowaniu w sprawach koncentracji (art. 94 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 900

2. [Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 94 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] | str. 902

3. [Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji (art. 94 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] | str. 904

4. [Wymogi formalne zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji] | str. 905

Art. 95 | str. 906

[Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] | str. 907

Art. 96 | str. 909

Art. 96 | str. 910

1. [Termin na przeprowadzenie postępowania w sprawach koncentracji; zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji (art. 96 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 910

2. [Wstrzymanie biegu terminu; "okresy oczekiwania" (art. 96 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 911

3. [Skutek naruszenia terminu] | str. 912

Art. 96a | str. 912

1. [Uwagi ogólne] | str. 913

2. [Koncentracje trudne (art. 96a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] | str. 914

3. [Wydłużenie terminu na zbadanie koncentracji - tryb oraz jego zasadność (art. 96a ust. 1 in fine, ust. 8 i 9 u.o.k.k.)] | str. 916

4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 96a ust. 3-8 u.o.k.k.)] | str. 918

Art. 97 | str. 919

1. [Obowiązek wstrzymania się z dokonaniem koncentracji] | str. 920

2. [Pojęcie dokonania koncentracji] | str. 921

3. [Skutki naruszenia terminu przeprowadzenia postępowania w sprawie koncentracji] | str. 925

Art. 98 | str. 926

[Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] | str. 927

Art. 99 | str. 927

1. [Warunek stosowania środków restytucyjnych] | str. 928

2. [Poszczególne środki restytucyjne] | str. 929

3. [Forma stosowania środków restytucyjnych] | str. 934

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 934

Art. 100 | str. 934

1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] | str. 935

2. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz sposób jego rozpatrzenia] | str. 936

3. [Charakter prawny informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję] | str. 938

4. [Legitymacja do wniesienia zawiadomienia] | str. 939

5. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów zgłoszone przez organizację zagraniczną (art. 100 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 943

Art. 101 | str. 944

Art. 101 | str. 944

1. [Uwagi ogólne] | str. 944

2. [Pojęcie strony postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 944

3. [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 101 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 946

Art. 102 | str. 947

Art. 102 (uchylony). | str. 947

[Wyłączenie możliwości zawarcia ugody w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 947

Art. 103 | str. 949

[Rygor natychmiastowej wykonalności] | str. 949

Art. 104 | str. 952

Art. 104 | str. 952

1. [Terminy zakończenia postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów - uwagi ogólne] | str. 953

2. [Termin załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 954

Art. 105 | str. 954

Art. 105 | str. 954

1. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 954

2. [Zakres przedmiotowy przedawnienia orzekania] | str. 955

3. [Zaprzestanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 956

Rozdział 5. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu / Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu | str. 957

Art. 105a | str. 957

1. [Uwagi wstępne oraz zarys zmian art. 105a u.o.k.k.] | str. 958

2. [Kontrola przedsiębiorcy - zakres uprawnienia Prezesa UOKiK] | str. 959

3. [Warunki formalne przeprowadzania kontroli - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (art. 105a ust. 4 pkt 1-9 u.o.k.k.] | str. 961

4. [Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli] | str. 965

5. [Kontrola podczas obecności lub nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 105a ust. 7 u.o.k.k.)] | str. 968

Art. 105b | str. 970

1. [Uwagi ogólne] | str. 971

2. [Zakres uprawnień kontrolującego i innych osób upoważnionych do prowadzenia kontroli] | str. 971

3. [Uprawnienia osoby upoważnionej do udziału w kontroli (art. 105b ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 974

4. [Pomoc funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji (art. 105b ust. 3 u.o.k.k.)] | str. 975

5. [Możliwość utrwalania przebiegu kontroli lub poszczególnych czynności w toku kontroli (art. 105b ust. 4 u.o.k.k.)] | str. 975

Art. 105c | str. 976

Art. 105c (uchylony). | str. 976

Art. 105d | str. 976

1. [Uwagi ogólne] | str. 977

2. [Obowiązki kontrolowanego i innych podmiotów poddanych kontroli] | str. 977

3. [Obowiązek współdziałania w toku prowadzenia kontroli] | str. 979

4. [Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli (art. 105d ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 980

Art. 105e | str. 980

1. [Uwagi ogólne] | str. 981

2. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli] | str. 981

3. [Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] | str. 982

Art. 105f | str. 982

1. [Ustalenia stanu faktycznego] | str. 983

2. [Zabezpieczenie dowodów] | str. 983

Art. 105g | str. 983

[Zajęcie w celu zabezpieczenia] | str. 984

Art. 105h | str. 986

Art. 105h | str. 987

[Zajęcie w celu zabezpieczenia - rozwinięcie] | str. 987

Art. 105i | str. 988

Art. 105i | str. 989

Art. 105j | str. 991

1. [Uwagi ogólne] | str. 991

2. [Elementy protokołu kontroli] | str. 991

Art. 105k | str. 992

1. [Podpisanie protokołu] | str. 993

2. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu] | str. 993

3. [Odmowa podpisania protokołu] | str. 993

Art. 105l | str. 993

1. [Stosowanie przepisów u.s.d.g.] | str. 993

2. [Zakres wyłączeń] | str. 994

Art. 105m | str. 994

1. [Zażalenie na czynności kontrolne] | str. 994

2. [Wniesienie zażalenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] | str. 995

3. [Rozpoznanie zażalenia] | str. 995

Art. 105n | str. 995

1. [Uwagi ogólne] | str. 996

2. [Ograniczenia przedmiotowe] | str. 996

3. [Przesłanki przeprowadzenia przeszukania] | str. 996

4. [Zgoda na przeszukanie] | str. 997

5. [Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeszukanie] | str. 997

Art. 105o | str. 998

[Sporządzanie kopii i wydruków] | str. 998

Art. 105p | str. 999

1. [Uwagi ogólne] | str. 999

2. [Zażalenie] | str. 999

3. [Termin rozpoznania zażalenia] | str. 1000

Art. 105q | str. 1000

1. [Uwagi ogólne] | str. 1000

2. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 1001

DZIAŁ VII
KARY PIENIĘŻNE | str. 1002

Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych | str. 1002


Art. 106 | str. 1002

Art. 106 | str. 1003

1. [Funkcje kar oraz ich rodzaje] | str. 1004

2. [Rodzaje czynów zagrożonych karami - odesłanie] | str. 1008

3. [Fakultatywny charakter kar] | str. 1010

4. [Zasady wymiaru kar nakładanych przez Prezesa UOKiK] | str. 1011

5. [Podmioty podlegające karze] | str. 1020

6. [Znaczenie winy podmiotu dopuszczającego się czynu zagrożonego karą] | str. 1021

7. [Forma nakładania kar] | str. 1024

Art. 106a | str. 1025

[Kara nakładana na osobę zarządzającą] | str. 1025

Art. 107 | str. 1026

Art. 107 | str. 1027

1. [Kary w celu przymuszenia - uwagi ogólne] | str. 1027

2. [Warunki stosowania kary] | str. 1029

3. [Ustalanie wielkości kary] | str. 1032

Art. 108 | str. 1032

Art. 108 | str. 1033

1. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy] | str. 1034

2. [Zakres podmiotowy kary] | str. 1035

Art. 109 | str. 1037

Art. 109 (uchylony). | str. 1039

Art. 110 | str. 1039

Art. 110 (uchylony). | str. 1039

Art. 111 | str. 1039

Art. 111 | str. 1039

1. [Zarys zmian wprowadzonych do art. 111 u.o.k.k.] | str. 1041

2. [Uwagi ogólne oraz kategoryzacja kryteriów] | str. 1042

3. [Uprzednie naruszenie przepisów ustawy; relacja do okoliczności "uprzedniego, podobnego naruszenia"] | str. 1046

4. [Kryteria szczególne dotyczące kary nakładanej za naruszenia określone w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 (art. 111 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.)] | str. 1048

5. [Pozostałe kryteria szczególne (art. 111 ust. 1 pkt 2-4 u.o.k.k.)] | str. 1051

6. [Okoliczności łagodzące i obciążające - uwagi ogólne] | str. 1053

Art. 112 | str. 1062

1. [Uchylenie art. 112 ust. 1 u.o.k.k.] | str. 1062

2. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar pieniężnych (art. 112 ust. 2 u.o.k.k.)] | str. 1063

3. [Termin zapłaty kary oraz skutki jego upływu (art. 112 ust. 3-5 u.o.k.k.)] | str. 1063

Art. 113 | str. 1064

Art. 113 | str. 1065

1. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty (art. 113 ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 1065

2. [Uchylenie odroczenia uiszczenia kary lub rozłożenia jej na raty (art. 113 ust. 6 u.o.k.k.)] | str. 1067

Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję | str. 1067

Art. 113a | str. 1067

1. [Uwagi wprowadzające; cele instytucji leniency] | str. 1068

2. [Zmiany dotyczące instytucji leniency wprowadzone nowelizacją z 2014 r.] | str. 1071

3. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy leniency (art. 113a ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 1072

4. [Elementy wniosku leniency i potwierdzenie momentu jego złożenia (art. 113a ust. 2 i 4 u.o.k.k.)] | str. 1073

5. [Obowiązki przedsiębiorcy, który złożył wniosek leniency (art. 113a ust. 3, 5, 6 u.o.k.k.)] | str. 1074

6. [Instytucja leniency w polskiej praktyce antymonopolowej (zarys)] | str. 1076

Art. 113b | str. 1076

[Przesłanki odstąpienia przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej] | str. 1077

Art. 113c | str. 1079

[Obniżenie kary pieniężnej] | str. 1080

Art. 113d | str. 1081

1. [Leniency plus - uwagi ogólne i zakres podmiotowy] | str. 1081

2. [Identyfikacja "innego porozumienia" - zakres przedmiotowy leniency plus (art. 113d ust. 1 u.o.k.k.)] | str. 1081

3. [Korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z leniency plus (art. 113d u.o.k.k.)] | str. 1083

Art. 113e | str. 1084

[Skrócona forma wniosku leniency] | str. 1084

Art. 113f | str. 1085

[Złożenie wniosku do Komisji Europejskiej (wniosek uproszczony)] | str. 1086

Art. 113g | str. 1086

[Obowiązek zwrotu wniosku przez Prezesa UOKiK] | str. 1087

Art. 113h | str. 1087

[Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] | str. 1087

Art. 113i | str. 1087

[Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] | str. 1088

Art. 113j | str. 1088

Art. 113k | str. 1089

DZIAŁ VIII
PRZEPIS KARNY | str. 1091


Art. 114 | str. 1091

1. [Odpowiedzialność za wykroczenie polegające na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii - uwagi ogólne] | str. 1091

2. [Zakres podmiotowy wykroczenia] | str. 1092

3. [Przedmiot ochrony z art. 114 ust. 1 u.o.k.k. - interes rzecznika konsumentów czy interes konsumentów] | str. 1093

4. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenie z art. 114 ust. 1 u.o.k.k.] | str. 1094

5. [Termin na udzielenie odpowiedzi rzecznikowi konsumentów] | str. 1095

6. [Orzekanie w sprawach o wykroczenia z art. 114 ust. 1 u.o.k.k.] | str. 1095

DZIAŁ IX
PRZEPISY ZMIENIAJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 1097


Art. 115 | str. 1097

[Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego] | str. 1097

Art. 116 | str. 1097

[Zmiany w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych] | str. 1097

Art. 117 | str. 1098

[Zmiany w ustawie o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji] | str. 1098

Art. 118 | str. 1098

[Zmiana przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym] | str. 1098

Art. 119 | str. 1100

Art. 120 | str. 1101

Art. 121 | str. 1101

Art. 122 | str. 1101

Art. 123 | str. 1101

Art. 124 | str. 1102

Art. 125 | str. 1102

Art. 126 | str. 1102

Art. 127 | str. 1102

Art. 128 | str. 1103

1. [Nowelizacja przepisów różnych ustaw] | str. 1103

2. [Cel nowelizacji] | str. 1105

Art. 129 | str. 1106

[Przepisy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych] | str. 1106

Art. 130 | str. 1107

[Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] | str. 1107

Art. 131 | str. 1107

[Regulacje intertemporalne] | str. 1107

Art. 132 | str. 1108

[Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] | str. 1108

Art. 133 | str. 1108

[Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] | str. 1108

Art. 134 | str. 1108

[Rzecznicy konsumentów powołani na podstawie dotychczasowych przepisów] | str. 1108

Art. 135 | str. 1108

[Zasada kontynuacji (sukcesji) urzędu antymonopolowego] | str. 1109

Art. 136 | str. 1109

[Dotychczasowe przepisy wykonawcze] | str. 1109

Art. 137 | str. 1110

Art. 138 | str. 1110

Literatura | str. 1111

Wykaz orzeczeń sądów polskich | str. 1133

Wykaz orzeczeń sądów unijnych | str. 1145

Wykaz decyzji Prezesa UOKIK | str. 1153

Ukryj

Opis:

Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).

Komentarz zawiera rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3324-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1160
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-1057;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów