Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kamil Zeidler (red.), Urszula Nalaskowska, Jacek Lipski,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.03.2008 r.
Kod: ABC-0455:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 24

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 11
Wstęp
str.13

CZĘŚĆ PIERWSZA
[Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska]

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
str.17

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str.17


Art. 1. [Formacja BOR]
str.17
Art. 2. [Zadania BOR]
str.20
Art. 3. [Warunki do wykonywania zadań]
str.24
Art. 4. [Święto BOR]
str.25
Art. 5. [Sztandar BOR]
str.26

Rozdział 2. Organizacja BOR
str.26


Art. 6. [Szef BOR]
str.26
Art. 7. [Obowiązki Szefa BOR]
str.30
Art. 8. [Zastępcy Szefa BOR]
str.32
Art. 9. [Struktura organizacyjna BOR]
str.33
Art. 10. [Koszty funkcjonowania BOR]
str.33

Rozdział 3. Formy działania i zakres uprawnień BOR
str.34


Art. 11. [Formy realizacji zadań BOR]
str.34
Art. 12. [Uprawnienia BOR]
str.34
Art. 13. [Uprawnienia funkcjonariusza BOR]
str.36
Art. 14. [Środki przymusu bezpośredniego]
str.40
Art. 15. [Użycie broni palnej]
str.42
Art. 16. [Zakres realizacji zadań BOR]
str.46
Art. 17. [Korzystanie z informacji]
str.47
Art. 18. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego]
str.50

Rozdział 4. Służba w BOR
str.52


Art. 20. [Warunki podjęcia służby w BOR]
str.52
Art. 21. [Zdolność do służby w BOR]
str.57
Art. 22. [Ślubowanie]
str.59
Art. 23. [Mianowanie, powstanie stosunku służbowego]
str.60
Art. 24. [Służba przygotowawcza]
str.63
Art. 25. [Obsada stanowisk służbowych]
str.65
Art. 25a. [Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa]
str.66
Art. 27. [Czas pełnienia służby]
str.69
Art. 28. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego]
str.70
Art. 29. [Opinia służbowa]
str.72
Art. 30. [Oddelegowanie do innej miejscowości]
str.73
Art. 30a. [Uprawnienia funkcjonariusza-kobiety]
str.75
Art. 31. [Powierzenie obowiązków na innym stanowisku oraz oddelegowanie poza BOR]
str.75
Art. 32. [Przeniesienie na inne stanowisko służbowe]
str.79
Art. 33. [Zawieszenie w czynnościach służbowych]
str.80
Art. 34. [Skierowanie do komisji lekarskiej]
str.82
Art. 35. [Zwolnienie ze służby]
str.83
Art. 36. [Uchylenie negatywnych skutków]
str.91
Art. 37. [Zwolnienie ze służby - okresy ochronne]
str.93
Art. 38. [Zwolnienie ze służby - funkcjonariusz-kobieta]
str.94
Art. 39. [Podmiot zwalniający ze służby]
str.97
Art. 40. [Świadectwo służby i opinia służbowa]
str.98

Rozdział 5. Korpusy i stopnie funkcjonariuszy
str.100


Art. 41. [Stopnie służbowe]
str.100
Art. 42. [Mianowanie na stopień]
str.101
Art. 43. [Mianowanie na stopień]
str.102
Art. 44. [Warunki mianowania na stopień]
str.103
Art. 45. [Mianowanie na pierwszy stopień oficerski]
str.104
Art. 46. [Mianowanie na kolejny wyższy stopień]
str.105
Art. 47. [Skrócenie okresu służby przed mianowaniem na kolejny wyższy stopień]
str.106
Art. 48. [Stopnie dożywotnie, utrata stopnia]
str.107
Art. 49. [Pozbawienie, obniżenie, utrata stopnia]
str.110
Art. 50. [Przywrócenie stopnia]
str.110
Art. 51. [Równorzędność stopni]
str.111

Rozdział 6. Obowi ązki i prawa funkcjonariusza
str.113


Art. 53. [Obowiązki funkcjonariusza; odmowa wykonania rozkazu lub polecenia]
str.113
Art. 54. [Umundurowanie i wyposażenie]
str.114
Art. 55. [Okazanie legitymacji służbowej]
str.117
Art. 56. [Podejmowanie dodatkowego zajęcia zarobkowego]
str.118
Art. 57. [Członkostwo partii politycznych i stowarzyszeń]
str.119
Art. 58. [Związki zawodowe]
str.121
Art. 59. [Wyjazd za granicę]
str.121
Art. 60. [Ochrona jak dla funkcjonariuszy publicznych]
str.122
Art. 61. [Odszkodowanie]
str.123
Art. 62. [Emerytura i renty]
str.128
Art. 63. [Uzbrojenie i wyposażenie specjalne]
str.136
Art. 64. [Wyżywienie]
str.138
Art. 65. [Przejazd na koszt BOR]
str.142
Art. 66. [Uprawnienia funkcjonariusza-kobiety]
str.145
Art. 67. [Okres służbowy wliczany do okresu zatrudnienia]
str.149
Art. 68. [Urlop wypoczynkowy]
str.150
Art. 70. [Urlop okolicznościowy]
str.155
Art. 71. [Urlop szkoleniowy]
str.158
Art. 72. [Wymiar urlopu szkoleniowego]
str.159
Art. 73. [Sposób udzielania urlopu szkoleniowego]
str.160
Art. 74. [Urlop bezpłatny]
str.160
Art. 75. [Wyróżnienia funkcjonariuszy]
str.161

Rozdział 7. Mieszkania funkcjonariuszy
str. 164


Art. 76. [Prawo do lokalu mieszkalnego]
str.164
Art. 76a. [Stan lokalu mieszkalnego]
str.167
Art. 77. [Uwzględnienie rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego]
str.168
Art. 77a. [Przyznanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej]
str.169
Art. 79. [Równoważnik pieniężny za lokal mieszkalny]
str.171
Art. 80. [Przyznanie równoważnika pieniężnego]
str.174
Art. 81. [Zwrot równoważnika pieniężnego]
str.176
Art. 82. [Zwrot kosztów dojazdu]
str.178
Art. 83. [Prawo do lokalu i ekwiwalent pieniężny]
str.181
Art. 84. [Przydzielenie lokalu]
str.187
Art. 85. [Lokal tymczasowy w innej miejscowości]
str.190
Art. 87. [Zachowanie prawa do lokalu po zwolnieniu ze służby]
str.196

Rozdział 8. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy
str.200


Art. 88. [Prawo do uposażenia]
str.200
Art. 89. [Ustanie prawa do uposażenia]
str.206
Art. 90. [Składniki uposażenia i inne należności pieniężne]
str.207
Art. 91. [Uposażenie zasadnicze]
str.210
Art. 92. [Obliczanie wysługi lat]
str.211
Art. 93. [Zachowanie stawki dotychczasowej]
str.214
Art. 94. [Uposażenie funkcjonariuszy uczących się i dopiero powołanych do służby]
str.218
Art. 95. [Podmiot przyznający uposażenie]
str.219
Art. 96. [Dodatkowe wynagrodzenie za czynności zlecone]
str.220
Art. 97. [Przedawnienie rozszczeń]
str.221
Art. 98. [Bezzwrotność uposażenia]
str.224
Art. 99. [Dodatki do uposażenia]
str.225
Art. 100. [Zasiłek na zagospodarowanie]
str.227
Art. 101. [Nagrody i zapomogi]
str.228
Art. 102. [Nagroda jubileuszowa]
str.231
Art. 103. [Należności pieniężne z tytułu podróży służbowej]
str.232
Art. 103a. [Należności pieniężne w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu]
str.234
Art. 104. [Odprawa]
str.237
Art. 106. [Zasiłek pogrzebowy]
str.243
Art. 107. [Odprawa w razie śmierci funkcjonariusza]
str.245
Art. 108. [Prawo do uposażenia w sytuacjach szczególnych]
str. 247
Art. 109. [Uposażenie funkcjonariusza zawieszonego]
str. 248
Art. 111. [Potrącenia z uposażenia]
str. 251
Art. 112. [Egzekucja z uposażenia]
str. 254
Art. 113. [Potrącenia z odprawy]
str. 255
Art. 114. [Potrącenia w pełnej wysokości]
str. 256
Art. 115. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego]
str. 257

Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy
str. 257


Art. 116. [Odpowiedzialność dyscyplinarna]
str. 257
Art. 117. [Naruszenie dyscypliny służbowej]
str. 259
Art. 118. [Kary dyscyplinarne]
str. 261
Art. 119. [Przedawnienie]
str. 264
Art. 120. (uchylony)
str. 265
Art. 121. (uchylony)
str. 266
Art. 122. [Wyłączna odpowiedzialność dyscyplinarna]
str. 266

Rozdział 10. Przepisy karne
str. 272


Art. 124. [Odmowa wykonania polecenia]
str. 272
Art. 125. [Samowolne opuszczenie miejsca służby]
str. 272
Art. 126. [Trwałe samowolne opuszczenie miejsca służby]
str. 273

Rozdział 11. Ochrona Sejmu i Senatu
str. 273


Art. 127. [Ochrona Sejmu i Senatu]
str. 273
Art. 128. [Uprawnienia strażników Straży Marszałkowskiej]
str. 275
Art. 129. [Straż Marszałkowska]
str. 279

Rozdział 12. Zmian y w przepisac h obowi ązuj ących, przepis y przejściowe i końcowe
str. 280


Art. 130. [Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy]
str. 280
Art. 131. [Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym]
str. 281
Art. 132. [Zmiana ustawy o ochronie osób i mienia]
str. 281
Art. 133. [Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych]
str. 281
Art. 134. [Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych]
str. 281
Art. 135. [Zmiana ustawy o ochronie informacji niejawnych]
str. 281
Art. 136. [Zmiana ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP]
str. 282
Art. 137. [Zmiana ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy]
str. 282
Art. 138. [Zmiana ustawy o broni i amunicji]
str. 282
Art. 139. [Żołnierze zawodowi jako funkcjonariusze BOR]
str. 282
Art. 141. [Służba kandydacka w BOR]
str. 290
Art. 142. [Zasadnicza służba wojskowa jako służba kandydacka]
str. 291
Art. 143. [Sprawy lokalowe]
str. 293
Art. 143a. [Organ właściwy w sprawach lokalowych]
str. 297
Art. 144. [Likwidacja jednostek wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych]
str. 298
Art. 145. [Przyznanie uprawnień funkcjonariuszy Policji]
str. 300
Art. 146. [Przejście do dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych]
str. 302
Art. 147. [Równoważnik za brak kwatery]
str. 304
Art. 148. [Wszczęte postępowania dyscyplinarne]
str. 305
Art. 149. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych]
str. 305
Art. 150. [Derogacja]
str. 306
Art. 151. [Wejście w życie]
str. 308

CZĘŚĆ DRUGA
[Kamil Zeidler]

Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
str. 311

Rozdział I. Przepisy ogólne (§ 1-3)
str. 311

Rozdział II. Wykonywanie zawodu (§ 4-18)
str. 324


Tytuł I. Tajemnica zawodowa (§ 4-7)
str. 324
Tytuł II. Niezależność (§ 8-13)
str. 328
Tytuł III. Stosunki pomiędzy funkcjonariuszami (§ 14-18)
str. 334

Rozdział III. Inne postanowienia (§ 19-22)
str. 343

Źródła prawa
str. 347
Inne akty normatywne
str. 361
Orzecznictwo
str. 365
Literatura
str. 369
Indeks rzeczowy
str. 375

Ukryj

Opis:

Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. ? Publikacja przeznaczona jest dla funkcjonariuszy BOR i podmiotów współpracujących z Biurem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-482-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 384
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: ABC-0455:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów