Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi

Niniejsza publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym nawiązania stosunku pracy z wyboru w samorządzie terytorialnym.

więcej

Autorzy: Aneta Giedrewicz-Niewińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1041:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,70 zł. ( Oszczędzasz: 8,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11
Od Autora
str. 15
Wprowadzenie
str. 17


Rozdział I
Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących wyboru jako podstawy zatrudnienia
str. 23


1. Wprowadzenie
str. 23
2. Wybór na stanowisko w samorządzie terytorialnym II RP
str. 24
2.1. Charakter prawny stosunku służbowego z wyboru w samorządzie terytorialnym w latach 1918-1933
str. 24
2.2. Charakter prawny stosunku służbowego z wyboru w samorządzie terytorialnym w latach 1933-1939
str. 28
3. Wybór na stanowisko w Polsce Ludowej
str. 34
3.1. Charakter stosunku prawnego z wyboru w prezydiach rad narodowych w latach 1950-1972/1973
str. 35
3.2. Instytucja stosunku pracy z wyboru w latach 1947-1974
str. 42
3.3. Instytucja stosunku pracy z wyboru w latach 1974-1990
str. 46
4. Wnioski końcowe
str. 52

Rozdział II
Źródła prawa regulujące stosunek pracy pracowników samorządowych z wyboru
str. 56


1. Wprowadzenie
str. 56
2. Rodzaje źródeł prawa regulujących stosunek pracy pracowników samorządowych z wyboru
str. 60
2.1. Ustawa o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie rozporządzenia
str. 60
2.1.1. Ustawa o pracownikach samorządowych
str. 60
2.1.2. Rozporządzenia
str. 66
2.2. Kodeks pracy
str. 67
2.3. Ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy
str. 69
2.4. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
str. 75
2.5. Statuty i regulaminy
str. 78
2.5.1. Statuty
str. 78
2.5.2. Regulaminy
str. 84
2.5.2.1. Regulamin organizacyjny
str. 84
2.5.2.2. Regulamin pracy
str. 87
2.6. Układy zbiorowe pracy
str. 90
3. Hierarchia norm prawa pracy
str. 97
3.1. Relacje między normami ustawowymi
str. 98
3.2. Stosunek norm zawartych w rozporządzeniach, aktach prawa miejscowego i "swoistych źródłach prawa pracy" do ustaw
str. 101
3.3. Relacje między normami aktów prawa miejscowego
str. 102
4. Wnioski końcowe
str. 104

Rozdział III
Podmioty stosunku pracy z wyboru w samorządzie terytorialnym
str. 108


1. Wprowadzenie
str. 108
2. Pracownik samorządowy z wyboru
str. 110
2.1. Pojęcie pracownika samorządowego z wyboru
str. 110
2.1.1. Kryterium wyodrębnienia pracowników samorządowych z ogółu zatrudnionych
str. 110
2.2. Dobór kandydatów na pracowników samorządowych z wyboru
str. 128
2.2.1. Kryteria doboru
str. 128
2.2.1.1. Obywatelstwo polskie
str. 129
2.2.1.2. Kwalifikacje wymagane od pracowników samorządowych
str. 133
2.2.1.3. Określony wiek, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
str. 135
2.2.1.4. Stan zdrowia
str. 138
2.2.1.5. Wymogi dotyczące tylko wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
str. 139
2.2.2. Zakazy zatrudniania
str. 144
3. Pracodawca samorządowy w stosunkach pracy z wyboru
str. 151
3.1. Pojęcie pracodawcy samorządowego w stosunkach pracy z wyboru
str. 152
3.2. Podmioty reprezentujące pracodawców samorządowych w stosunkach pracy z wyboru
str. 160
3.2.1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników urzędów - ujęcie prawnoporównawcze
str. 167
3.2.1.1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec dyrektora przedsiębiorstwa państwowego
str. 169
3.2.1.2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec prezesa zarządu spółki kapitałowej
str. 172
3.2.1.3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników urzędów
str. 175
4. Wnioski końcowe
str. 182

Rozdział IV
Pojęcie wyboru jako źródła nawiązania stosunku pracy
str. 186


1. Wprowadzenie
str. 186
2. Sposób ustalenia zakresu podmiotowego wyboru w kodeksie pracy
str. 188
2.1. Normy określające obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika z wyboru
str. 190
2.2. Zakres podmiotowy stosunku pracy z wyboru - wybrane przykłady
str. 200
3. Mandat pracownika z wyboru
str. 207
3.1. Mandat jako instytucja innych gałęzi prawa
str. 208
3.2. Mandat pracownika z wyboru
str. 209
3.2.1. Funkcja członkostwa w organie i jej charakter
str. 209
3.2.2. Samorządność jednostki organizacyjnej
str. 215
3.2.3. Akt wyborczy i kadencja
str. 219
4. Wnioski końcowe
str. 221

Rozdział V
Tryb prowadzący do nawiązania stosunku pracy i ustalenia warunków pracy pracowników samorządowych z wyboru
str. 224


1. Wprowadzenie
str. 224
2. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta
str. 227
2.1. Uwagi wprowadzające
str. 227
2.2. Podmiot właściwy do wyboru
str. 229
2.3. Procedura dokonania wyboru
str. 237
2.4. Uwagi końcowe
str. 251
3. Pośredni wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
str. 254
3.1. Podmioty właściwe do wyboru
str. 254
3.2. Procedury dokonania wyboru
str. 262
3.2.1.Wójt, burmistrz, prezydent miasta
str. 262
3.2.2. Zarząd powiatu (zarząd województwa)
str. 269
3.2.3. Zarząd związku międzygminnego (związku międzypowiatowego)
str. 278
3.2.4. Zarząd dzielnicy m.st. Warszawy
str. 280
4. Terminy nawiązania stosunku pracy z wyboru i określenia warunków pracy i płacy
str. 287
4.1. Termin nawiązania stosunku pracy
str. 287
4.2. Termin określenia warunków pracy i płacy
str. 300
5. Wnioski końcowe
str. 309

Zakończenie
str. 313


Wykaz literatury
str. 323

I. Źródła archiwalne
str. 323
II. Literatura
str. 323
III. Inne źródła
str. 352

Wykaz orzecznictwa
str. 354

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
str. 354
Orzeczenia Sądu Najwyższego
str. 354
Orzeczenia sądów administracyjnych
str. 356
Pozostałe
str. 357

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym nawiązania stosunku pracy z wyboru w samorządzie terytorialnym. Autorka ukazuje swoistości regulacji prawnej dotyczącej wskazanej grupy pracowników samorządowych. W tym celu zajmuje się ogólną regulacją kodeksową (art. 73-75 k.p.), a więc problematyką wyboru pracowników samorządowych na tle przepisów kodeksu pracy. Autorka podejmuje próbę wyjaśnienia kwestii, które w nauce, orzecznictwie sądowym i praktyce wywoływały dotychczas najwięcej problemów interpretacyjnych. Porusza doniosły teoretycznie i praktycznie problem dotyczący zasadności utrzymywania wyboru jako podstawy zatrudnienia w polskim porządku prawnym. Dokonuje także, po raz pierwszy w doktrynie prawa pracy, analizy rozwoju wyboru jako podstawy zatrudnienia pracowniczego w kontekście historycznym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-908-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 360
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1041:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów